A A A A A

Church: [Birth Of Jesus]

Mathayo 1:18-23
[18] Kama e kaka nywol mar Yesu Kristo notimore: Noyudo min mare ma Maria osesingi ne Josef mondo okende, to kane pok gibedo kaachiel, noyude ka en gi ich kuom Roho Maler.[19] Nikech Josef chwore ne en ngʼat makare, kendo ne ok odwar ni okuod wiye e nyim ji, omiyo nochano e pache mar weye ma lingʼ-lingʼ.[20] To bangʼ paro mar timo kamano, Malaika mar Ruoth nofwenyorene e lek mowachone niya, “Josef wuod Daudi, kik iluor dhi gi Maria dala kaka chiegi, nikech gima otingʼo e iye owuok kuom Roho Maler.[21] Obiro nywolo wuowi, kendo nyaka imiye nying ni Yesu, nikech obiro waro joge kogolo e richo.”[22] Magi duto notimore mondo ochop gima ne Ruoth owacho gi dho janabi niya,[23] “Nyako ngili biro mako ich minywol wuowi, mi nigiluonge ni Imanuel” (tiende ni, “Nyasaye ni kodwa”).

Luka 2:7-21
[7] to nonywolo nyathine makayo, ma wuowi. Ne oboye gi nanga kendo nokete e sanduku mar chiemb dhok, nikech ne onge thuolo e od welo.[8] To ne nitie jokwadh rombe manodak oko e lek machiegni kanyo, ka girito jambgi gotieno.[9] Malaika mar Ruoth nobiro irgi kendo duongʼ mar Ruoth Nyasaye norieny, molworogi, mine giluor.[10] To malaika nowachonegi niya, “Kik uluor. Akelonu wach maber mar mor maduongʼ mabiro bedo ni ji duto.[11] Kawuononi e dala mar Daudi, osenywolnu Jawar; en Kristo Ruoth.[12] Mani nobednu ranyisi: Ubiro yudo nyathi ma obo gi nengni ka onindo ei sanduku mar chiemb dhok.”[13] Apoya nono oganda maduongʼ mar jopolo nothinyore kod malaika ka gipako Nyasaye kendo wacho niya,[14] “Duongʼ obed ni Nyasaye e polo malo kendo kwe obed e piny ne ji ma Nyasaye oyiero.”[15] Kane malaika noseweyo jogi kendo dhiyo e polo, jokwath nowacho kendgi niya, “Wadhiuru Bethlehem mondo wane gima osetimore, ma Ruoth osenyisowa kuome ni.”[16] Kuom mano negidhiyo mapiyo kendo negiyudo Maria gi Josef kod nyathi konindo e sanduku mar chiemb dhok.[17] Kane gisenene, negilando wach mar gima ne owachnegi kuom nyathini,[18] Kendo ji duto manowinjo wachni, nowuoro gima jokwath nowachonegi.[19] To Maria nokano wechegi duto kendo nokanogi e chunye.[20] Jokwath nodok, ka gipako Nyasaye kendo miyo Nyasaye duongʼ kuom gik moko duto mane gisewinjo kendo neno, mana kaka nosenyisgi.[21] Odiechiengʼ mar aboro kane kinde monego otere nyangu ochopo nomiye nying ni Yesu, nyingno mane malaika osemiye kapok omak ichne.

Mathayo 2:1-12
[1] Bangʼ kane osenywol Yesu e dala mar Bethlehem e piny Judea, e ndalo loch Ruoth Herode, Joma Riek moko moa yo wuok chiengʼ nobiro Jerusalem,[2] mi openjo niya, “Ere jal mosenywol mondo obed ruodh jo-Yahudi? Ne waneno sulwene yo wuok chiengʼ kendo wasebiro mondo walame.”[3] Kane Ruoth Herode owinjo wachno, chunye nochandore, en kaachiel gi ji duto modak Jerusalem.[4] Kane oseluongo jodolo madongo gi jopuonj chik duto mane otelo ne ji, nopenjogi kama nowinjore nywolie Kristo, Mesia.[5] Negidwoke niya, “E Bethlehem manie piny Judea, nikech janabi nondiko kama:[6] “ ‘To in, Bethlehem, manie piny Juda, ok itin ngangʼ e dier jotelo mag Juda; nikech kuomi ema jatelo mabiro kwayo joga ma jo-Israel biro ae.’ ”[7] Eka Herode noluongo ajuokego lingʼ-lingʼ, kendo ne ononogi, mi neginyise kinde nogono mane sulwe onenore.[8] Ne oorogi Bethlehem, kowacho niya, “Dhiuru kendo umany nyathino maber. E sa ma uyudeno to duognauru wach mondo an bende adhi alame.”[9] Kane gisewinjo wach ruoth, negichako wuodhgi mi gidhi, kendo sulwe mane oyudo giseneno yo wuok chiengʼ notelonigi nyaka nochopo mi ochungʼ ewi kama ne nyathi nitie.[10] Kane gineno sulweno, negibedo moil.[11] To kane gichopo ei ot, negineno nyathino kod Maria min mare, kendo negikulore piny ka gilame. Bangʼe ne giyawo mwandugi kendo negimiye mich mag dhahabu, gi ubani gi mane-mane.[12] To kaka nosesiemgi e lek ni kik gidog ir Herode, negidok thurgi gi yo machielo.

Galatia 4:4
To ka kinde mane Nyasaye ochano nochopo, to nooronwa Wuode mane dhako onywolo, kendo mane onywol e bwo Chik,

Luka 2:1-4
[1] E ndalogo, Kaisar Agusto nogolo chik mondo okwan ji e piny Rumi duto.[2] (Ma ne en kweno mokwongo mane otimore ka Kwirinio ne en ruodh Siria.)[3] To ngʼato ka ngʼato nodhi e dalagi owuon mondo ondik nyinge.[4] Kuom mano, Josef bende noa e dala mar Nazareth, e piny Galili modhiyo Judea nyaka Bethlehem e dala mar Daudi, nikech ne en achiel kuom joodgi kendo anywola gi Daudi.

Fweny 12:1-5
[1] Bangʼ mano ranyisi malich nonenore ei polo. Ne en dhako morwakore gi wangʼ chiengʼ. Dwe ne ni e bwo tiende, to wiye nosidhie osimbo mar sulwe apar gariyo.[2] Ne en-gi ich, kendo noywak ka en girem nikech muoch ne kaye kodwaro nywol.[3] Eka ranyisi machielo bende nonenore ei polo: ne en thuol mangʼongo, makwar man-gi wiye abiriyo kod tunge apar gi osimbo abiriyo mosidhi e wiyene.[4] Iwe noywayo achiel kuom adek mar sulwe manie polo mi opudho kendo owitogi e piny. Thuol mangʼongono nochungʼ e nyim dhakono mane chiegni nywol, mondo ocham nyathine kosenywole.[5] Dhakono nonywolo nyathi ma wuowi, nyathi ma wuowi mabiro locho korito ogendini gi ludh nyinyo. To nyathineno noyudhi moter malo ir Nyasaye e kom duongʼne.

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc