A A A A A

Bad Character: [Foolish]

Mathayo ٥:٢٢
Anto anyisou ni ngʼato angʼata ma mirima omako gi nyawadgi ibiro ngʼadne bura. Bende, ngʼato angʼata mowachone nyawadgi ni, ‘Raka,’ ma tiende ni ifuwo, nyaka yal e buch jo-Sanhedrin. To ngʼato angʼata mowacho ni, ‘Ifuwo nade,’ biro neno chandruok mar mach mar Gehena.

Ngeche 1:7
Luoro Jehova Nyasaye e chakruok mar ngʼeyo to joma ofuwo chayo rieko gi ritruok makare.

Ngeche ٣:٣٥
Joma riek yudo luor kaka girkeni to joma ofuwo enonyis wichkuotgi ayanga.

Ngeche 10:8
Ngʼat mariek e chunye rwako chike, to ngʼat mofuwo ma wachne ngʼeny dhi e kethruok.

Ngeche ١٠:٢٣
Ngʼat mofuwo yudo mor e timbe maricho, to ngʼat man-gi winjo bedo mamor kuom rieko.

Ngeche 12:16
Ngʼat mofuwo nyiso mirimbe mapiyo, to ngʼat mariek mwonyo ayany.

Ngeche ١٣:٢٠
Ngʼat mawuotho gi ngʼama riek bedo mariek, to osiep joma ofuwo hinyore.

Ngeche 17:28
Kata ngʼat mofuwo ikwano ka ngʼat mariek ka olingʼ thi; kendo ka ngʼat mongʼeyo ka orito lewe.

Ngeche ١٨:٢-٧
[٢] Ngʼat mofuwo ok mor kod winjo wach to omor mana gi wacho paroge owuon.[٣] Ka richo biro, e kaka achaya biro, to wichkuot kelo duwruok.[٤] Weche mag dho ngʼato tut ka nam, to soko mar rieko en aora mabubni kamol.[٥] Ok en gima ber chwako ngʼat ma timbene richo kata ketho buch ngʼato maonge ketho.[٦] Lew ngʼat mofuwo kelone dhawo, to dhoge luongo goch.[٧] Dho ngʼat mofuwo ema tieke, to lewe ema bedo obadho ne ngimane.

Ngeche 20:3
Enobed luor maduongʼ ne ngʼatno ma dagi dhawo, to joma ofuwo duto ohero dhawo.

Ngeche ٢٣:٩
Kik iwuo ne ngʼat mofuwo, nikech obiro chayo rieko mag wechegi.

Ngeche ٢٦:١٩
e kaka ngʼato mawuondo jabute kowacho niya, “Ne angeri angera!”

Ngeche 28:26
Ngʼat moketo genone kuome owuon ofuwo, to ngʼatno mawuotho e rieko, oritore maonge hinyruok.

Ngeche 29:9
Ka ngʼat mariek odhiyo gi ngʼat mofuwo e od bura, to ngʼat mofuwo goyo koko kendo jero, kendo kwe bedo maonge.

Ngeche ٢٩:١١
Ngʼat mofuwo chiwore duto komwomore amwoma e mirimbe, to ngʼat mariek ritore ka ogare.

Zaburi 14:1
Kuom jatend wer. Zaburi mar Daudi. Ngʼat mofuwo wacho e chunye niya, “Nyasaye onge.” Gin joma okethore, timbegi richo mokalo tongʼ, onge kata ngʼato achiel matimo maber.

Ngeche ١٤:١٦
Ngʼat mariek oluoro Jehova Nyasaye kendo okwedo richo, to ngʼama ofuwo wiye tek kendo omuomore.

Ngeche 15:18
Ngʼat ma iye wangʼ piyo medo miero, to ngʼat ma terore mos kweyo dhawo.

Ngeche ١٥:٢٠-٢١
[٢٠] Wuowi mariek miyo wuon mare mor, to ngʼat mofuwo chayo min mare.[٢١] Fuwo moro ngʼat maonge gi rieko, to ngʼat man-gi winjo wuotho moriere tir.

Ngeche ١٤:٧-٩
[٧] Bed mabor gi ngʼat mofuwo nimar ok iniyud ngʼeyo tiend wach e dhoge.[٨] Rieko mar jorieko en bedo gi paro ne yoregi, to fup joma ofuwo en wuondruok.[٩] Joma ofuwo jaro kowachnegi mondo giwe richo, to ngʼwono iyudo kuom joma kare.

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc