A A A A A

Bad Character: [Vanity]

Eklesiastes 2:1-21
[1] Ne aparo e chunya niya, “Bi sani, abiro temi gi gik ma moro wangʼ mondo afwenyie gima ber.” To mano bende ne ayudo kaonge tiende.[2] Ne awacho niya, “Nyiero en fuwo kendo en angʼo ma mor makamano konyo?”[3] Ne atemo bedo mamor kuom madho kongʼo, kendo bedo mofuwo, ka pacha pod telona gi rieko. Ne adwaro fwenyo ni en angʼo mowinjore mondo ji otim e bwo polo e ndalo matin mar ngimani.[4] Ne achako tije madongo kaka: Ne agero ute ne an awuon kendo apidho mzabibu e puothe.[5] Kendo ne aloso puothe mamoko kod puothe mopidhie yiende mar yweyo mi apidho kit olembe mopogore opogore eigi.[6] Ne akunyo yewni ma pi gudore mondo yiendego oyud pi.[7] Ne angʼiewo jotich machwo kod mamon kendo ne an gi jotije mamoko mane onywol e oda. Bende ne an gi kweth mangʼeny mag dhok kod rombe moloyo ngʼato angʼata mane okuongona bedo jatelo e Jerusalem.[8] Ne achoko fedha gi dhahabu, kod girkeni mag ruodhi gi gwenge. Ne abedo bende gi jower machwo kod mamon, kendo gi mon duto mane nyalo moro chuny dichwo.[9] Ne abedo ngʼama lich miwuoro moloyo ngʼato angʼata mane okuongona bedo jatelo e Jerusalem. E magi duto riekona matut nosiko koda.[10] Ne ok atuono wangʼa gimoro amora mane onyalo gombo, kendo chunya bende ne ok atuono mor. Chunya nobedo gi mor kuom tijena duto mane atimo, kendo mano ema nobedo pok mar tijena duto.[11] To kata kamano kane anono duto mane lweta osetiyo kod gino mane asenyagora mondo ayudi, gik moko duto ne onge tiendgi, mana kalawo bangʼ yamo; onge ohala mane ayudo e bwo wangʼ chiengʼ.[12] Bangʼe ne aketo pacha mondo angʼe pogruok manie kind rieko, memruok kod fuwo. En angʼo ma ruoth mokawo kar ruoth machielo nyalo timo moloyo mano mosetim?[13] Ne afwenyo ni rieko matut ber moloyo fuwo, mana kaka ler ber moloyo mudho.[14] Ngʼatno man-gi rieko neno kuma odhiye, to ngʼama ofuwo to wuotho e mudho, to kata kamano ne afwenyo ni gimoro achiel ema timore ni ji ariyogi.[15] Eka ne aparo e chunya niya, “Gima yudo ngʼama ofuwo biro yuda an bende. Koro en ohala mane ma abiro yudo kuom bedo gi rieko?” Bangʼe ne awacho e chunya niya, “Kata mana ma bende onge tiende.”[16] Mana kaka ngʼama ofuwo ok par, e kaka ngʼama nigi rieko bende ok par; nikech e ndalo mabiro ok nopargi giduto. Ngʼama ofuwo gi ngʼama riek, giduto gibiro tho machalre![17] Omiyo ne asin gi ngima, nikech tich mitimo e bwo wangʼ chiengʼ ne pek mohewa. Magi duto onge tiendgi, gichalo gi lawo bangʼ yamo.[18] Ne asin gi gik moko duto mane asenyagora godo e bwo wangʼ chiengʼ, nikech nyaka ne awegi ne ngʼatno mabiro bangʼa.[19] To ere ngʼama ongʼeyo ni ngʼat mabiro luwano nobed ngʼama ofuwo kata ngʼama riek? Kata obed mariek kata mofuwo, to obiro kawo gimoro amora mane aloso gi lucha. Ma bende ne ayudo ni onge tiende.[20] Omiyo chunya nochako hum nono kuom tije duto mane asenyagorago e bwo wangʼ chiengʼ.[21] Nimar dhano nyalo tiyo tije gi rieko, gi ngʼeyo kod lony mar tich, to bangʼe nyaka owe gik moko duto ma en godo ne ngʼato nono mane ok otiyo tijego. Ma bende onge tiende kendo en hawi marach miwuoro.

Eklesiastes 4:4
Kendo ne aneno ni tich matek duto kod ohala ma ngʼato yudo kuom tije timore mana nikech nyiego ma ngʼato nigo mar loyo nyawadgi. Ma bende onge tiende, ochalo gi lawo bangʼ yamo.

Eklesiastes 5:10
Ngʼat mohero pesa ok bed gi pesa morome; kendo ngʼat mohero mwandu, mwandu moyudo ok rome. Ma bende onge tiende.

Eklesiastes 6:2
Nyasaye miyo dhano mwandu, ngima maber kod luor makende, mondo kik obed maonge gimoro amora ma chunye dwaro, makmana Nyasaye ok miye thuolo mar bedo gi mor kuomgi, kendo ngʼato nono ema bedo mamor kodgi. Maonge tiende, kendo en richo marach moloyo.

Jeremia 2:5
Ma e gima Jehova Nyasaye wacho: “En ketho mane mane wuoneu oyudo kuoma, momiyo ne gibaro mabor koda? Negiluwo bangʼ nyiseche manono mi gibedo manono gin giwegi.

Jeremia 4:30
En angʼo mitimo, yaye ngʼama osetiekni? Angʼo momiyo irwakori gi law marakwaro kendo idusori gi gige dhahabu? Angʼo momiyo ibuko wangʼi gi rangi. Idusori kayiem nono. Johera magi jari; gidwaro mana ngimani.

Ngeche 31:30
Ber mar wangʼ wuondo ji, to chia bende rumo; to dhako moluoro Jehova Nyasaye yudo pak.

Zaburi 39:5-6
[5] Iseketo ndalona obedo machiek ka bad dhano; kar romb higni maga ok gimoro e nyimi, ngima dhano ka dhano en mana muya nono. Sela[6] Dhano en mana tipo makadho kata ka owuotho koni gi koni, orikni gi tijene mapile kayiem; ochoko mwandu mathoth ka ok ongʼeyo ngʼama obiro weyonegi.

Zaburi 119:37
Gol wangʼa oko kuom gik manono; rit ngimana kaluwore gi wachni.

Rumi 12:2
Kik koro ulu kit ngima pinyni, to lokreuru ka parou doko manyien pile, eka unubed gi nyalo mar pimo kendo ngʼeyo dwach Nyasaye, ma en dwache maber, mowinjore kendo malongʼo chuth.

1 Samuel 16:7
To Jehova Nyasaye nowachone Samuel niya, “Kik ingʼi ber mar dende kata borne nikech asedage. Jehova Nyasaye ok ngʼi gik ma dhano ngʼiyo. Dhano ngʼiyo ber ma oko, Jehova Nyasaye to ngʼiyo chuny.”

1 Timotheo 4:8
Nikech kata obedo ni tuke mag rieyo del konyo ji e yore moko, to luoro Nyasaye nigi gweth mathoth moloyo, en gi ohala e ngima masani kendo e ngima mabiro bende.

Eklesiastes 1:1-2
[1] Magi e weche mane jayalo ma wuod Daudi, mane ruodh Jerusalem owacho.[2] Jayalo wacho niya, “Ngima en gima nono! Chutho en gima nono! Gik moko duto onge tiendgi!”

Galatia 5:16-26
[16] Omiyo akwayou ni mondo uwuothi kuom Roho, eka ok ubi timo gik ma ringreu dwaro.[17] Nikech ringruok osiko ka dwaro timo mana gik ma Roho ok dwar, to Roho bende dwaro chopo gik ma ringruok ok dwar. Gik moko ariyogi osiko ok winjre kendo mano ema miyo ok utim gik mabeyo mugombo timo.[18] To ka Roho ema otelonu, to koro ok un e bwo Chik.[19] Timbe mag ringruok nenore ratiro, gin kaka: chode, timbe mochido, anjawo,[20] lamo nyiseche manono, jwok, sigu, dhawo, nyiego, mirima, ichlit, miero; pogruok e kanyakla,[21] kod gombo; mer, dwanyruok, gi timbe mamoko mobam machal gi mago. To asiemou kaka nasiemou kinde motelo, ni joma timo timbe ma kamagi ok noyud gweth mar pinyruoth Nyasaye.[22] To gik ma Roho nyago gin hera, mor, kwe, horuok, ngʼwono, ber, bedo ja-adiera,[23] dimbruok kod ritruok. Onge chik moro amora makwedo gik ma kamago.[24] Jo-Kristo Yesu madier duto oseguro e msalaba kit dhano machon gi gombone duto kod dwarone.[25] Nikech wadak kuom Roho, wasikuru mana ka wawuotho kuom Roho.[26] Kik wawuondre kendwa wawegi, ka wasiko mana ka wakwinyore kendo wagombo gige jowadwa.

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc