A A A A A

Angels and Demons: [Angels]

Chakruok 2:1
Kuom mano chwech polo gi piny norumo gi gik mane ni eigi duto ka moro ka moro oket kare.

Kolosai 1:16
Kuome gik moko duto nochwe; gik manie polo gi manie piny; gik mineno kod gik ma ok ne; kata bed ni gin duongʼ kata teko, kata ruodhi, kata loch. Mago duto Nyasaye nochweyo kuom Kristo kendo nochweyogi ni Kristo.

Ayub 38:1-7
[1] Eka Jehova Nyasaye nodwoko Ayub gi ei yamo maduongʼ. Nowacho kama:[2] “Ma to en ngʼa ma umo riekona gi weche mofuwo?[3] Koro aa malo ka dichwo; mondo idwoka weche, madwaro penjigi.[4] “Ne in kune chiengʼ mane achungo mise mag piny? Nyisa ane, bende ingʼeyo wachni![5] En ngʼa mane opimo borne gi lachne? Ero iwacho ni ingʼeyo! En ngʼa mane orieyo tol kane ipime?[6] Mise mage noyie e angʼo? Koso en ngʼa mane oketo kidi momake motegno?[7] Chiengʼ mane sulwe mokinyi wer kanyakla kendo mane malaike duto kok gimor?

Luka ២០:៣៥-៣៦
[៣៥] To jogo mowal ni owinjore mondo obed e piny mar tiengʼ mabiro bangʼ chier aa kuom joma otho ok nokendi kata nokendgi ngangʼ,[៣៦] to bende ok ginitho kendo ngangʼ, nimar gichalo gi malaike. Gin nyithind Nyasaye, nikech gin nyithind chierno.

Fweny 4:8
Moro ka moro kuom gik mangimago ne nigi bwombe auchiel kendo ne gin gi wenge mathoth molworo dendgi nyaka e bwo bwombegi. Odiechiengʼ gi otieno duto negisiko kagiwacho niya, “ ‘Mano kaka Ruoth Nyasaye Maratego Ler! Oler adier! Yaye Mano kaka oler.’ En e Jal mane nitie, kendo Jal mantie, kendo Jal mabiro betie.”

Mathayo 22:30
Chiengʼ chier ji ok nokendi kata kendgi ngangʼ to ginichal gi malaike manie polo.

2 Samuel ១៤:១៧
“To koro sani jatichni wacho ni, ‘Mad wach ruodha kelna kwe, nimar ruodha ma en ruoth chal gi malaika mar Nyasaye manono ber gi rach. Mad Jehova Nyasaye ma Nyasachi bed kodi.’ ”

Luka ១៥:១០
Mana kamano, awachonu e kaka mor e nyim malaika mag Nyasaye nobedie kuom jaricho achiel moweyo richo.”

Fweny 14:6
Eka ne aneno malaika machielo ka huyo e kor polo. Ne en gi Injili mochwere mane olando ne ji duto modak e piny, nolando wachno ne pinje duto, gi dhoudi duto kod dhok duto gi ogendini duto.

Ayub ၄:၁၅-၁၈
[၁၅] Eka muya nokudho wangʼa, mi yier denda duto nojuol.[၁၆] Nochungʼ molingʼ thi, to ne ok anyal ngʼeyo ni en angʼo. Kido moro nobiro mochungʼ e nyim wangʼa, kendo nawinjo dwol moro machil, kawacho niya:[၁၇] ‘Bende dhano mangima nyalo bedo makare moloyo Nyasaye? Dhano bende dibed maler moloyo jachwechne?[၁၈] Ka Nyasaye ok nyal geno jotichne, ma kata malaika bende joketho e nyime,

Isaya ១៤:១២-១៤
[១២] Mano kaka isepodho kia e polo, yaye ratego, sulwe mar okinyi! Oseboli e piny in ma yande itieko ogendini.[១៣] Ne iwacho e chunyi niya, “Abiro idho e polo; abiro guro lochna malo moyombo sulwe mag Nyasaye; kendo anabed e kom duongʼ, ewi got mar chokruok, mantiere malo mogik mar got maler.[១៤] Anaidh malo moyombo boche polo; kendo anachal gi Nyasaye Man Malo Moloyo.”

Juda 1:6
Kata mana malaike mane ok obedo kuondegi mag loch mane omigi, mago mane owuok oweyo keregi mane oketgie, gin bende osekanogi e mudho mandiwa, kotwegi gi nyoroche ma ok chodi nyaka chiengʼ, ka girito kum e odiechiengʼ maduongʼ.

1 Petro 3:21-22
[21] Pigno en ranyisi mar batiso makoro warou sani, batiso ok en golo chilo kuom ringruok, to en singruok motim ne Nyasaye gi chuny maler. Owarou kuom chier mar Yesu Kristo,[22] moseidho e polo kendo koro obet e bat korachwich mar Nyasaye, ka malaike duto gi loch kod teko duto winjo chikne.

1 Petro ១:១២
Nofweny nigi ni tich mane gitiyo ne ok giti nigin giwegi, to negitiyo mana ne un kane giwuoyo kuom gik makoro osenyisu gi joma oseyalonu Injili kuom teko mar Roho Maler moa e polo. Kata malaike bende gombo mondo one.

Hibrania ១២:២២
Un to usebiro e Got Sayun, e Jerusalem manie polo, ma en dala maduongʼ mar Nyasaye mangima. Useriworu gi malaike gana gi gana mochokore e nyasi mar mor

Fweny 5:11-12
[11] Eka ne angʼicho, kendo nawinjo dwond malaike mangʼeny ma kwan-gi ne romo gana gi gana kendo tara gi tara. Negilworo kom duongʼ kaachiel gi gik mangimago kod Jodongo.[12] Ne giwer gi dwol maduongʼ niya: “Duongʼ obed ni Nyarombo manonegi, mondo oyud loch gi mwandu, gi rieko gi luor, gi duongʼ kod pak.”

Zaburi ៧៨:២៥-៤៩
[២៥] Ji nochamo makati mar malaike, kendo nooronegi kit chiemo duto mane ginyalo chamo.[២៦] Ne ogonyo yamb ugwe moa e polo, kendo nogolo yamb milambo gi tekone.[២៧] Nolwaro ringʼo piny kuomgi ka buru, adier, winy mafuyo nolwar kuomgi ka kwoyo manie dho nam.[២៨] Nomiyo winyogo olwar piny nyaka ei kambi mine gilworo hembegi duto koni gi koni.[២៩] Negichiemo mi chiemo otamogi tieko, nimar nomiyogi gima ne chunygi gombo.[៣០] To kane pok gitieko chiembgi mar gombono, chutho, ka chiemo ne pod opongʼo dhogi,[៣១] mirima mager mar Nyasaye nogore kuomgi, mi nomiyo jogi maroteke otho, kendo nopielo yawuot Israel ma pod tindo piny.[៣២] To kata obedo ni magi duto nosetimore, pod negidhi mana nyime gitimo richo; pod ne ok giyie kuome, kata obedo ni ne osetimo ranyisi mathoth e diergi.[៣៣] Omiyo nomiyo ngimagi orumo kaonge ber kendo higni mag-gi nopongʼ gi masiche mabwogo ji.[៣៤] E kinde moro amora mane Nyasaye okumogie, to ne gimanye mine gilokore ka gidware gi siso.[៣៥] Negiparo ni Nyasaye ema ne en lwanda margi, kendo ni Nyasaye Man Malo Moloyo ema ne en Jawargi.[៣៦] To kata kamano ne gichare achara gi dhogi, ka giwuonde gi lewgi.[៣៧] Nimar chunygi ne ok omoko kuome, kendo ne ok gilu singruokne kuom adier.[៣៨] To en, kaka en ngʼama kecho ji, noweyonegi kethogi, kendo ne ok otiekogi. Kinde ka kinde nogengʼo mirimbe kendo ne ok otoyo mirimbe duto kuomgi.[៣៩] Noparo kaka ne gin mana dhano adhana machalo yamo makalo kendo ok chak duogi.[៤០] Mano kaka ne gingʼanyone e thim nyadi mangʼeny kendo negimiye chuny lit e piny motwo![៤១] Ne gitemo Nyasaye kinde mangʼeny, kendo negimiyo Jal Maler mar Israel osin.[៤២] Ne ok giparo tekone, kendo ne ok giparo odiechiengʼ mane owarogi e lwet jasigu,[៤៣] odiechiengʼ mane onyiso e lela honni mage e piny Misri kane otimo ranyisino e gwengʼ mar Zoan.[៤៤] Noloko aoregi remo mi koro ne ok ginyal modho pi moa e aoregi.[៤៥] Ne ooro bonyo mag lwangʼni mane omwonyogi, gi ogwende mane oketho pinygi.[៤៦] Ne ochiwo chambgi ne ongogo, chambgi mosechiek ne bonyo.[៤៧] Ne oketho olembegi mag mzabibu gi pe, kod yiendegi mag ngʼowu gi yamo mangʼich.[៤៨] Ne ochiwo jambgi ne pe, kendo nomiyo dhogegi polo ogoyo.[៤៩] Ne oolo kuomgi mirimbe maliet, kokecho kendo iye owangʼ kendo oger; oganda malaike ma jonek.

Zaburi 91:11
Nimar obiro miyo malaika mage chik nikech in mondo giriti e yoreni duto;

Zaburi ១០៣:២០
Pakuru Jehova Nyasaye, un malaikane duto, un joge maroteke matimo kaka odwaro, kendo matimo kaka owacho.

Mathayo 4:6-11
[6] Nowachone niya, “Ka in wuod Nyasaye to chikri piny. Nimar ondiki niya, “ ‘Obiro miyo malaika mage chik nikech in, kendo gibiro tingʼi malo e lwetgi, mondo kik ichwany tiendi e kidi.’ ”[7] Yesu nodwoke niya, “Ondiki bende ni, ‘Kik item Jehova Nyasaye ma Nyasachi.’ ”[8] Eka Satan nokawe, motere nyaka ewi got moro mabor ahinya, kendo nosiemone pinjeruodhi mag piny gi duongʼ mane gin-go.[9] Nowachone niya, “Magi duto abiro miyi ka ikulorina piny kendo ilama.”[10] Yesu nowachone niya, “Aa kuoma, Satan! Nikech ondiki ni, ‘Lam Jehova Nyasaye ma Nyasachi kendo en kende ema itine.’ ”[11] Eka Satan noweye, kendo malaike nobiro motiyone.

Mathayo ១៦:២៧
Nimar Wuod Dhano nodwogi e duongʼ mar Wuon mare kaachiel gi malaikege, kendo chiengʼno enomi ngʼato ka ngʼato pokne kaluwore gi gima osetimo.

Mathayo 18:10
“Neuru ni ok uchayo achiel kuom jomatindogi. Nimar anyisou ni malaikegi manie polo osiko ka ngʼiyo wangʼ Wuora manie polo. [

Mathayo ២៤:៣១-៣៥
[៣១] Kendo enoor malaikege, koluongogi matek gi turumbete, kendo ginichok joge moyiero moa e tunge piny, chakre giko polo konchiel nyaka komachielo.[៣២] “To puonjreuru wachni kuom yiend ngʼowu. Mapiyo ka bedene chako loth kendo itgi chako wuok to ungʼeyo ni ndalo oro chiegni.[៣៣] Kata kamano, ka uneno gigi duto timore to ngʼeuru ni kindeno chiegni, kendo mana ka gima en e dhoot.[៣៤] Awachonu adier ni tiengʼni ok norum ngangʼ kapok gigi duto otimore.[៣៥] Polo gi piny norum, to Wechena ok norum ngangʼ.

Luka ៤:១០
Nimar ondiki niya, “ ‘Obiro miyo malaika mage chik nikech in mondo oriti maber;

Johana 20:11-12
[11] Maria nochungʼ oko e dho bur kaywak. Kane oyudo oywak, nokulore mongʼiyo i bur,[12] kendo noneno malaike ariyo morwako lewni marochere, kobet piny kama ringre Yesu nopielie, ka moro ni yo ka wiye, to machielo ni yo ka tiende.

Kolosai ២:១៨
Kik uwe ngʼato angʼata mamor kuom dembruok mar miriambo kod malamo malaike omi ubed maonge pok. Ngʼat makamano wacho mathoth konyiso ji kuom fweny moseneno, kendo pache mar dhano miyo otingʼore malo kowuoyo kuom gik mokia tiendgi.

Hibrania ១:១៤
Donge malaike duto gin roho ma Nyasaye oketo mondo oti ni joma Nyasaye biro reso?

Hibrania ២:៦-១៣
[៦] To en mana kaka ondiki e muma niya, “Dhano to en angʼo momiyo ipare, koso wuod dhano to en ngʼa momiyo isiko idewe?[៧] Ichweye mapiny ne malaike to koro isesidhone osimbo mar duongʼ kod luor;[៨] kendo iseketo gik moko duto e bwo tiende.” Ka Nyasaye noketo gik moko duto e bwo lochne to onge gima noweyo oko. To kata kamano sani pod ok wane ka gik moko duto ni e bwo lochne.[៩] To waneno mana Yesu mane odwok piny moloyo malaike, makoro sani osidhne osimbo mar duongʼ kod luor, nikech noneno lit mar tho. Yesu nobilo tho ni wan duto kuom ngʼwono mar Nyasaye.[១០] Ne en gima kare mondo Nyasaye manochweyo kendo morito gik moko duto oket jachak warruok margi kare chuth e yor sandruok, mondo eka okel nyithi Nyasaye duto oyud pok mar duongʼne.[១១] Jal mamiyo ji bedo maler, kaachiel gi ji duto moseloki odoko jomaler, gin nyithind ngʼat achiel. Kuom mano Yesu ok oluor mar luongogi ni owetene,[១២] owacho niya, “Abiro hulo nyingi ne owetena; abiro paki gi wer e dier chokruok.”[១៣] Owacho kendo niya, “Abiro keto genona kuome.” To bende owacho ni, “Eri an ka, kaachiel gi nyithindo ma Nyasaye osemiya.”

Hibrania 13:2
Kik uwe mak urwako welo e uteu, nikech jomoko kuom timo kamano oserwako koda ka malaike ka ok gingʼeyo.

2 Petro ២:៤
To ka Nyasaye ne ok oweyo ma ok okumo kata mana malaike mane oketho, to ne owitogi e gehena ma en mach ma ok tho, koketogi e mudho mandiwa ka girito kumgi;

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc