A A A A A

Additional: [Halloween]

1 Johana 1:5
Puonj mane wayudo kuom Kristo kendo koro wanyisou ema: Nyasaye en ler, kendo mudho onge kuome kata matin.

1 Petro 5:8
Beduru motangʼ ka ungʼeyo ni jasiku, ma en Satan, bayo kuonde duto mana ka sibuor maruto, komanyo ngʼama dongam.

2 Korintho 11:14
To mano gima ok nyal bwogowa nikech kata Satan bende wuondore ni en malaika mar ler.

Isaya 8:19-20
[19] Ka ji wachonu ni manyuru rieko kuom ajuoke gi jo-nyakalondo madhum kendo jajni, to donge dhano onego penj wach kuom Nyasaye? Angʼo momiyo upenjo joma otho wach mar joma ngima?[20] To kar timo kamano to nonuru chike Nyasaye kod wechene! Ka ok ginyal wuoyo kaluwore gi wachni to ok ginyal konyo ngʼato.

3 Johana 1:11
Osiepna, kik iluw timbe maricho, to luw tim maber. Ngʼat matimo gima ber en ngʼat Nyasaye, to ngʼat matimo gima rach pok oneno Nyasaye.

Isaya 35:4
koneuru joma nigi chuny mool ni, “Beduru motegno kendo kik uluor; nimar Nyasachu biro biro, mondo ochul kuor ne wasiku, kaka owinjore kendo oresu.”

Rumi 14:9
Ma emomiyo Kristo notho mochako odoko mangima kendo mondo obed Ruodh joma ngima gi joma otho duto kaachiel.

Joshua 1:9
Par kaka asechiki. Bed motegno kendo gi chir. Kik iluor kendo kik chunyi nyosre; nikech an Jehova Nyasaye ma Nyasachi abiro bedo kodi kamoro amora midhiye.”

Zaburi 23:4
Kata ka obedo ni awuotho e hoho mar tipo mar tho, to ok analuor gimoro marach, nimar in koda; ludhi gi odungani ema hoya.

Zaburi 27:1
Zaburi mar Daudi. Jehova Nyasaye e lerna kendo e warruokna; en ngʼa ma daluor? Jehova Nyasaye e kama ngimana opondoe. En ngʼa ma dibwoga?

Zaburi 118:6
Jehova Nyasaye ni koda, omiyo ok analuor. Ere gima dhano ditimna?

Rumi 12:2
Kik koro ulu kit ngima pinyni, to lokreuru ka parou doko manyien pile, eka unubed gi nyalo mar pimo kendo ngʼeyo dwach Nyasaye, ma en dwache maber, mowinjore kendo malongʼo chuth.

Galatia 5:19-21
[19] Timbe mag ringruok nenore ratiro, gin kaka: chode, timbe mochido, anjawo,[20] lamo nyiseche manono, jwok, sigu, dhawo, nyiego, mirima, ichlit, miero; pogruok e kanyakla,[21] kod gombo; mer, dwanyruok, gi timbe mamoko mobam machal gi mago. To asiemou kaka nasiemou kinde motelo, ni joma timo timbe ma kamagi ok noyud gweth mar pinyruoth Nyasaye.

Rumi 8:38-39
[38] Nimar an gi ratiro chuth ni tho kata ngima, kata malaike, kata jochiende, gik matimore ndalogi kata mabiro timore, kata teko mag polo,[39] kata bor, kata tut, kata gima ochwe moro amora, ok nyal pogowa gihera mar Nyasaye mane ei Kristo Yesu Ruodhwa.

Tito 1:15
Gik moko duto ler mana ni jomaler, to kuom joma okethore ma ok oyie to onge gima ler. Chutho, pachgi kaachiel gi chunygi monego onyisgi kethogi osetho.

1 Thesalonika 5:22
Pogreuru gi timbe maricho duto.

Mika 5:12
Abiro tieko timbeu mag jwok ma ok unuchak ugo gagi kendo.

Efeso 6:12
Nikech wasigu mwakedogo ok gin dhano, to wakedo gi jotelo, kod ruodhi mag piny motimo mudhoni, kaachiel gi lang chuny maricho modak e kor polo.

Rapar mar Chik 18:14
Pinje ma ubiro kawo winjo rieko mag ajuoke nyakalondo, to un Jehova Nyasaye ma Nyasachu ok oyienu timo kamano.

Mathayo 12:43-45
[43] “Ka jachien marach owuok kuom ngʼato, owuotho kuonde motwo koni gi koni, komanyo kama doyudie yweyo, to ok oyudi.[44] Eka owacho ni, ‘Abiro dok e ot mane aaye.’ Ka ochopo to oyudo ka odno iye ninono, koyweye maler kendo ochan maber.[45] Eka odok kendo oomo jochiende abiriyo mamoko maricho moloye, kendo gibiro gidonj mi gidag kanyo. Bangʼe achien ngima ngʼatno bedo marach moloyo kaka nochal mokwongo. Kamano e kaka biro timore ne tiengʼ marachni.”

Efeso 5:15-16
[15] Beduru motangʼ ahinya kaka udak, kik udag ka joma ofuwo, to daguru ka joma riek,[16] kutiyo gi thuolo muyudo e yo maber, nikech ndalogi richo.

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc