A A A A A

Additional: [Work]

Kolosai 3:23
Gimoro amora ma utimo, to timuru gi chunyu duto ka gima utimo ni Ruoth to ok ni dhano,

Efeso 4:28
Ngʼato ma yande kwalo nyaka koro we kuo chuth, to nyaka oti tich gi lwete owuon mondo okonyrego kendo okony bende joma moko mochando.

Johana 6:27
Weuru tiyo ni chiemo marumo, to tiuru ni chiemo masiko nyaka chop uyud ngima mochwere, ma Wuod Dhano biro miyou. Nyasaye Wuoro oseketo kido mare kuome manyiso ni oyie kode.”

Galatia 6:4-5
[4] Ngʼato ka ngʼato nyaka non wuodhe owuon eka doyud gima dopakrego kuom tich maber mosetimo kik ipiem gi ngʼat machielo,[5] nimar ngʼato ka ngʼato nigi morome.

Zaburi 90:17
Mad ngʼwono mar Ruoth Nyasachwa obed kodwa; yie igurnwa tich mar lwetwa, ee gurnwa tich mar lwetwa.

Ngeche 12:11
Ngʼat matiyo e puothe biro bedo gi chiemo mogundho, to ngʼat mabayo abaya onge gi rieko.

Ngeche 13:4
Jasamuoyo dwaro gimoro gi chunye duto to ok oyud gimoro, to jakinda yudo gik moko duto modwaro.

Filipi 4:13
Anyalo timo gik moko duto kuom Kristo mamiya teko.

Kolosai 3:24
ka ungʼeyo ni obiro miyou mich chiengʼ ma nobi mondo opog ni joge girkeni kaka pokgi mokano nigi. En Ruoth Kristo ema utiyone.

Ngeche 12:24
Tich matek miyo ngʼato bedo gi duongʼ, to nyawo gikone en tich mar misumba.

Ngeche 14:23
Tich matek duto kelo ohala, to wuoyo awuoya maonge tim kelo dhier.

Chakruok 2:3
Kendo Nyasaye nogwedho odiechiengʼ mar abiriyo mi owale obedo maler, nimar odiechiengno ema noyweyoe bangʼ tieko duto.

Luka 1:37
Nimar onge gima nyalo tamo Nyasaye.”

1 Timotheo 5:8
Ka ngʼato ok orito wedene, to moloyo ka ok orito joode owuon, to osekwedo yie marwa, kendo orach moloyo japiny.

Jeremia 29:11
Nimar Jehova Nyasaye wacho niya, “Angʼeyo chenro ma an-go kodu. Chenro mar dhi maber to ok mar hinyou, chenro mar miyou geno kod ngima mabiro.

Ngeche 6:10-12
[10] Nindo matin, ayula wangʼ matin, kwakruok matin kiyweyo,[11] to dhier biro monji ka janjore kendo chan ka jalweny momanore.[12] Ngʼat mamono kendo jaricho mawuotho awuotha kowacho weche mogak,

2 Timotheo 2:6
Japur matiyo matek bende ema owinjore ocham nyak mokwongo mar cham.

Chakruok 2:15
Eka Jehova Nyasaye nokawo Adam kendo nokete e puoth Eden mondo olose kendo orite.

Tito 2:7-8
[7] Bednegi ranyisi e yore duto kitimo gik mabeyo. Kipuonjo to nyis ni in ngʼama ngimane oriere tir kendo ma ok dwar oyuma,[8] wecheni obed weche mowinjore ma ngʼato ok nyal chayo ni gin weche mofuwo mondo joma ok oyie kodi wigi okuodi nikech gionge gimoro amora marach ma ginyalo wacho kuomwa.

Ngeche 16:3
Ket gimoro amora mitimo e lwet Jehova Nyasaye, to chenrogi biro dhi maber.

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc