A A A A A

Additional: [Tattoos]

Tim jo-Lawi 19:28
“ ‘Kik usar dendu kuywago ngʼama otho, kendo kik usar kido moro amora e dendu. An e Jehova Nyasaye.

1 Korintho 6:18-20
[18] Ringuru utony ni terruok. Richo duto ma ngʼato timo otimo oko mar ringre, to ngʼat machodo timo richo ni ringre owuon.[19] Donge ungʼeyo ni ringreu en hekalu mar Roho Maler modak eiu kendo ma Nyasaye osechiwonu? Ok un mau uwegi;[20] to nongʼiewu gi nengo matek. Omiyo miuru Nyasaye duongʼ gi ringreu.

Fweny 19:16
En gi nying moro mondik e kandhone kendo e bamne ni: Jaloch mar joloch kendo Ruoth mar ruodhi.

1 Korintho 10:23-31
[23] Ngʼato nyalo wacho niya, “Oyiena timo gimoro amora mwadwaro,” to gik moko duto ma watimo ok kelnwa konyruok. Ngʼat machielo to wacho niya, “Oyiena timo gimoro amora madwaro,” to gik moko duto ma watimo ok kelnwa dongruok.[24] Kik ngʼato dwar mana gik makonye en owuon, to ngʼato mondo odwar gima konyo jowadgi bende.[25] Un thuolo mar chamo ringʼo mongʼiew e chiro ma ok ubedo gi penjo mathoth e chunyu[26] nikech Muma wacho niya, “Piny kaachiel gi gik moko duto manie iye, gin mag Jehova Nyasaye.”[27] Ka ngʼat ma ok oyie kuom Kristo ogweli e chiemo, kendo ihero dhi, to cham gimoro amora moketi e nyimi ma ok ichich gi penjo mathoth e chunyi.[28] To ka ngʼato onyisi niya, “Chiemoni ne olosi mondo otimgo misango ne nyiseche manono,” to kik icham chiemono, nikech wach ma ngʼatno onyisino, kendo nikech wach mar chich ma in-go.[29] Tim kamano mar konyo chuny ngʼatno, to ok nikech konyruokni. Ere gima omiyo paro manie chuny ngʼat machielo ema mona timo gima aneno ni an gi thuolo mar timo?[30] Ka agoyo erokamano ni chiemo ma achamo, to angʼo momiyo ikwana ka jaketho ne gima agoyonee Nyasaye erokamano?[31] Omiyo gimoro amora mutimo, bed ni uchiemo kata umetho, to timgiuru duto mondo Nyasaye oyud duongʼ.

Efeso 5:10
kendo mondo ungʼe gima miyo Ruoth mor.

Rapar mar Chik 14:1
Un e nyithind Jehova Nyasaye ma Nyasachu. Kik usar dendu kata uliel yie wiu, kuywago ngʼama otho, kata lielo pat wangʼu,

1 Korintho 3:16-17
[16] Donge ungʼeyo ni un uwegi un e hekalu mar Nyasaye, kendo ni Roho mar Nyasaye odak eiu?[17] Ka ngʼato oketho hekalu mar Nyasaye, to Nyasaye biro tieke, nikech hekalu mar Nyasaye ler, to un e hekaluno.

1 Korintho 9:27
Ooyo, asando ringra mondo owinj wachna, mondo kik yud ni an awuon ok ayudo osimb loch, bangʼ yalo Injili ne ji mamoko.

Rumi 12:1
Emomiyo, jowetena, ajiwou kuom ngʼwono mar Nyasaye, mondo uchiw ringreu kaka misango mangima maler kendo ma Nyasaye morgo, nikech mano e yor lemo makare.

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc