A A A A A

Additional: [Slavery]

1 Korintho 7:21
Dibed ni ne in misumba kane Nyasaye oluongi? Kik mano chandi, makmana kapo ni inyalo yudo yor bedo thuolo, to tim kamano moloyo.

1 Petro 2:16-18
[16] Daguru ka joma ni thuolo, to kik uti gi thuolo ma un-go obed gima uumogo richou, daguru kaka jotich Nyasaye.[17] Chiwuru luor mowinjore ne ji duto. Heruru jowete duto mowar. Luoruru Nyasaye. Miuru ruoth mar piny luor.[18] To un wasumbini winjuru ruodhiu kendo migiuru luor. Kik uluor mana ruodhi mabeyo ma ok kwiny kodu, to luoruru koda mago makwiny kodu.

1 Timotheo 1:10
gi jochode, kod chwo ma terore gi chwo wetegi gi joma timo ohand wasumbini gi jo-miriambo, kod joma kwongʼore kariambo chutho mondo gigweny adiera. Adier chik oket ne gimoro amora makedo gi puonj mar adier.

1 Timotheo 6:1
Ji duto manie tich mar misumba onego omi jotendgi luor mowinjore kodgi mondo nying Nyasaye kod puonj mwapuonjo kik yany.

Kolosai 3:22
Un, wasumbini, luoruru ruodhiu mag pinyni e weche duto kendo kik utim kamano mana sa ma gichungʼ butu ka gingʼiyou kutiyo, ka gima udwaro morogi, to timuru kamano gi chuny ma thuolo kendo kuluoro Ruoth.

Kolosai 4:1
Un ruodhi mag pinyni, daguru gi wasumbini magu kuritogi maber kendo mowinjore nikech ungʼeyo ni un bende un gi Ruodhu e polo.

Rapar mar Chik 23:15
Ka misumba obiro mopondo iru kik udwoke ne ruodhe.

Rapar mar Chik 24:7
Ka ngʼato oyudi ka mako ja-Israel wadgi moketo obedo misumbane kata ongʼiewe gi ngʼato, ngʼat motimo kamano nyaka tho. Nyaka ugol tim marachno e dieru.

Efeso 6:5-9
[5] Wasumbini, winjuru ruodhiu mondikou e piny-ka kumiyogi duongʼ gi luor, kendo kutiyo gi chuny ma thuolo, mana ka gima uwinjo Kristo.[6] Kik uwinjgi mana mondo umor wangʼ-gi seche ma ginenou, to mana ka wasumb Kristo, timuru dwaro Nyasaye koa e chunyu.[7] Tiuru gi chunyu duto, mana ka gima utiyo ni Ruoth, to ok ni dhano,[8] nikech ungʼeyo ni Ruoth biro chulo ngʼato ka ngʼato kuom gimoro amora maber ma ngʼato timo, bed ni en misumba kata ngʼama ni thuolo.[9] Un Ruodhi timneuru wasumbiniu machalre. Kik ubwog-gi, nikech ungʼeyo ni Ruoth motelonegi, kaachiel kodu ni e polo, kendo ok odew wangʼ ngʼato.

Wuok 21:2
“Ka ingʼiewo ja-Hibrania ma misumba, to enotini kuom higni auchiel. To e higa mar abiriyo, enobed thuolo, ka ok ochulo gimoro.

Wuok 21:7-32
[7] “Ka ngʼato ouso nyare kaka misumba, to ok noweye obed thuolo kaka iweyo misumba madichwo.[8] To ka ruoth mongʼieweno chunye ok mor kode; to ruodheno noweye mondo oware. Oonge gi thuolo mar use ne jopinje mamoko, nikech oseketho singruokne kode.[9] Ka oyiere ni wuode, to nyaka omiye duongʼ kaka nyare.[10] Ka wuowino onywomo dhako machielo, to nyaka omi dhako mokwongo chiemo, lewni kendo nyaka obed kode e achiel.[11] To ka ok ochiwone gik moko adekgi, to dhakono, ni thuolo mar dhi, maonge chudo moro amora mar pesa.[12] “Ngʼato angʼata mogoyo ngʼato kendo onego to adier nyaka negi.[13] To kata kamano, ka gima otimono obothne, ma en dwach Nyasaye mondo mi otimre; to Nyasaye nomiye kar tony moseikone.[14] To ka ngʼato ochano kendo onego ngʼat machielo kuom wangʼ teko, to goleuru oko mabor gi kar kendona mar misango kendo negeuru.[15] “Ngʼato angʼata ma omonjo wuon kata min nyaka negi.[16] “Ngʼato angʼata mokawo nyawadgi githuon mi omiye ngʼat machielo kuom chudo kata bed ni pod opande e kindeno moyude gi ngʼatno, to nyaka nege.[17] “Ngʼato angʼata ma okwongʼo wuon kata min nyaka negi.[18] “Ka chwo gore kendo achiel kuomgi ogoyo nyawadgi gi kidi kata gi adhongʼ to ok otho, to obedo mana matuo kosiko e pien,[19] to ngʼatno mane ogocho ok nomok e wachno ka machielono ochungo mi owuotho oko gi ludhe; to kata kamano, nyaka ochul ngʼat mohinyoreno kuom thuolone mokethore kendo one ni ochango chutho.[20] “Ka ngʼato ogoyo dichwo kata dhako ma misumba gi luth kendo misumbano otho kaluwore gi gochono, nyaka kume.[21] To ok enokume ka misumbano ochungo oa malo bangʼ ndalo achiel kata ariyo, nimar misumbano en mwandune.[22] “Ka chwo magore ogoyo dhako man-gi ich kendo onywol ka kinde nywol pok ochopo to onge hinyruok moro malich, ngʼat motimo marachno nyaka gol chudo moro amora ma chwor dhakono okwayo kendo jangʼad bura oyiego.[23] To ka nitie hinyruok marach to nyaka ukaw ngima kar ngima kendo[24] wangʼ kar wangʼ, kendo lak kar lak, kendo lwedo kar lwedo kendo tielo kar tielo,[25] del mowangʼ kar del mowangʼ kendo adhola kar adhola, kendo kama ogwar kar kama ogwar.[26] “Ka ngʼato ogoyo wangʼ misumba madichwo kata madhako ma wangʼeno okethore, to nyaka owene misumbaneno thuolo kaka chudo mar wangʼeno.[27] Kendo ka omuko lak misumba madichwo kata madhako, to nyaka owene misumbaneno thuolo kaka chudo mar lakeno.[28] “Ka rwath ochwoyo dichwo kata dhako monego, rwadhno nyaka go gi kite ma tho, kendo ringe kik cham. To wuon rwadhno wachno ok nomake.[29] To kata kamano, ka rwadhno osebedo gi kido mar chwopo kendo wuon-gi osesiem to ok osetweye e dipo mi onego dichwo kata dhako, rwadhno nyaka go gi kite kendo wuon-gi bende nyaka negi.[30] Kata kamano, ka buch tho oloki, moketne chudo, to nyaka ochul nengo moro amora moketne mondo oresgo ngimane.[31] Chik achielno ema nyaka tigo ka rwadh ochwowo nyathi ma wuowi kata ma nyako[32] Ka rwath ochwowo dichwo kata dhako ma misumba, to wuon rwadhno nyaka chul ruodh misumbano fedha ma pekne romo nus kilo, kendo rwadhno nyaka negi.

Galatia 3:28
Kuom mano koro onge pogruok e kind ja-Yahudi, kata ja-Yunani; wasumbini kata joma ni thuolo, chwo kata mon. Un duto koro un gimoro achiel ei Kristo Yesu.

Galatia 5:1
Kristo nogonyowa mondo wabed joma ni thuolo. Omiyo chungʼuru motegno, kendo kik uyie tingʼ mapek kurwako jok mar wasumbini kendo.

Wuok 21:16
“Ngʼato angʼata mokawo nyawadgi githuon mi omiye ngʼat machielo kuom chudo kata bed ni pod opande e kindeno moyude gi ngʼatno, to nyaka nege.

Tim jo-Lawi 25:39
Ka wadu odhier kendo ochiwore mondo ingʼiewe, to kik ikete otini ka misumba.

Luka 4:18
“Roho mar Jehova Nyasaye ni kuoma, nikech osewira moyiera, mondo ayal Injili ne joma odhier. Oseora mondo aland ne joma otwe ni gin thuolo, kendo ni muofni ni oyaw wengegi, ne joma isando ni ogonygi,

Filemon 1:16
ok kaka misumba to kaka owadu migeno ma en ngʼat moloyo misumba. En ohala ne an, to angʼeyo ni en ohala moloyo ne in bende, ok mana kaka ngʼato angʼata, to kaka owadu kuom Ruoth.

Ngeche 22:16
Ngʼat mathiro jochan mondo mwandune omedre kod ngʼat machiwo mich ne jomoko biro bedo jochan.

Tito 2:9-10
[9] Puonj wasumbini mondo owinj ruodhi mag-gi e weche duto, kendo gitem timonegi mana gik malongʼo ma ok gidwokore kodgi,[10] kata kik gikwal gigegi, to ginyisre ni gin joma inyalo geno e weche duto mondo omi e yore duto gimi puonj mar Nyasaye Jawarwa oywa ji.

Luka 12:47-48
[47] “Jatijno mongʼeyo dwaro mar ruodhe to ok otem timo gima ruodhe dwaro nochwad mangʼeny.[48] To mano ma ok ongʼeyo to otimo gik mowinjore gi kum, to nochwad manok. Ngʼato ka ngʼato ma osemi mangʼeny nodwar kuome gik mangʼeny, to jal ma osemi mangʼeny mondo oriti, enopenje mangʼeny moloyo.

Wuok 21:20-27
[20] “Ka ngʼato ogoyo dichwo kata dhako ma misumba gi luth kendo misumbano otho kaluwore gi gochono, nyaka kume.[21] To ok enokume ka misumbano ochungo oa malo bangʼ ndalo achiel kata ariyo, nimar misumbano en mwandune.[22] “Ka chwo magore ogoyo dhako man-gi ich kendo onywol ka kinde nywol pok ochopo to onge hinyruok moro malich, ngʼat motimo marachno nyaka gol chudo moro amora ma chwor dhakono okwayo kendo jangʼad bura oyiego.[23] To ka nitie hinyruok marach to nyaka ukaw ngima kar ngima kendo[24] wangʼ kar wangʼ, kendo lak kar lak, kendo lwedo kar lwedo kendo tielo kar tielo,[25] del mowangʼ kar del mowangʼ kendo adhola kar adhola, kendo kama ogwar kar kama ogwar.[26] “Ka ngʼato ogoyo wangʼ misumba madichwo kata madhako ma wangʼeno okethore, to nyaka owene misumbaneno thuolo kaka chudo mar wangʼeno.[27] Kendo ka omuko lak misumba madichwo kata madhako, to nyaka owene misumbaneno thuolo kaka chudo mar lakeno.

Rapar mar Chik 23:15-16
[15] Ka misumba obiro mopondo iru kik udwoke ne ruodhe.[16] Yie mondo odak kama ohero e dieru kata e miechu. Kik ukete e tij achune.

1 Timotheo 6:1-2
[1] Ji duto manie tich mar misumba onego omi jotendgi luor mowinjore kodgi mondo nying Nyasaye kod puonj mwapuonjo kik yany.[2] Jogo man-gi ruodhi moyie kuom Kristo kik nyisgi achaya moro amora nikech gin jowete kuom Kristo. Kar timo kamano to owinjore gitinegi maber moloyo, nikech jogo mayudo ohala e tichgi gin owete kuom Kristo ma gihero. Magi e gik manyaka ipuonj ji kijiwogi matek.

Tim jo-Lawi 25:44-46
[44] Wasumbini magu machwo kata mamon, unyalo mana ngʼiewo koa ir ogendini mukiewogo.[45] To bende un gi thuolo mar ngʼiewo nyithind jodak manie dieru, kaachiel gi joma ginywolo e dieru, makoro ginibed mwandu magu uwegi,[46] Bangʼ ka usetho to unuwegi ni yawuotu kaka girkeni kendo ginibed wasumbini mag-gi nyaka chiengʼ, makmana ni jo-Israel weteu to kik usandi.

Wuok 21:2-11
[2] “Ka ingʼiewo ja-Hibrania ma misumba, to enotini kuom higni auchiel. To e higa mar abiriyo, enobed thuolo, ka ok ochulo gimoro.[3] Kane obiro kapok okendo, to nodog kende; to kane obiro ka osekendo, to nodog gi chiegeno.[4] Ka ruodhe omiye dhako kendo onywolone yawuowi gi nyiri, dhakono kaachiel gi nyithinde nobed mwandu ruodhe kendo mana misumbano kende ema nobed thuolo.[5] “To ka misumba owacho ni, ‘Ahero ruodha kod chiega gi nyithinda kendo ok adwar bedo thuolo,’[6] to ruodhe nyaka tere e nyim jongʼad bura. Notere e dhoot kata e siro mar dhoot kendo notuch ite gi riwi. Bangʼe obiro bedo misumbane nyaka chiengʼ.[7] “Ka ngʼato ouso nyare kaka misumba, to ok noweye obed thuolo kaka iweyo misumba madichwo.[8] To ka ruoth mongʼieweno chunye ok mor kode; to ruodheno noweye mondo oware. Oonge gi thuolo mar use ne jopinje mamoko, nikech oseketho singruokne kode.[9] Ka oyiere ni wuode, to nyaka omiye duongʼ kaka nyare.[10] Ka wuowino onywomo dhako machielo, to nyaka omi dhako mokwongo chiemo, lewni kendo nyaka obed kode e achiel.[11] To ka ok ochiwone gik moko adekgi, to dhakono, ni thuolo mar dhi, maonge chudo moro amora mar pesa.

Efeso 6:5-9
[5] Wasumbini, winjuru ruodhiu mondikou e piny-ka kumiyogi duongʼ gi luor, kendo kutiyo gi chuny ma thuolo, mana ka gima uwinjo Kristo.[6] Kik uwinjgi mana mondo umor wangʼ-gi seche ma ginenou, to mana ka wasumb Kristo, timuru dwaro Nyasaye koa e chunyu.[7] Tiuru gi chunyu duto, mana ka gima utiyo ni Ruoth, to ok ni dhano,[8] nikech ungʼeyo ni Ruoth biro chulo ngʼato ka ngʼato kuom gimoro amora maber ma ngʼato timo, bed ni en misumba kata ngʼama ni thuolo.[9] Un Ruodhi timneuru wasumbiniu machalre. Kik ubwog-gi, nikech ungʼeyo ni Ruoth motelonegi, kaachiel kodu ni e polo, kendo ok odew wangʼ ngʼato.

Rapar mar Chik 15:12-18
[12] Ka ja-Hibrania wadu madichwo kata madhako ochiwore mondo ingʼiewe kendo otini kuom higni auchiel, to e higa mar abiriyo nyaka iweye obed thuolo.[13] Kendo ka iweye mondo odhi ka en thuolo, to kik igole odhi gi lwete nono.[14] Kowe mabup gi chuny ma thuolo kimiye jamni, kar dino cham kod divai. Bedne mangʼwon kendo imiye kaluwore gi kaka Jehova Nyasaye ma Nyasachi osegwedhi.[15] Paruru nine un wasumbini e piny Misri to Jehova Nyasaye ma Nyasachu noresou. Mano emomiyo amiyou chikni kawuono.[16] Ka jatichni owacho niya, “Ok adwar weyi,” nikech oheri kod jo-dalani duto kendo owinjo maber ka odak kodu,[17] to kaw riwi kendo ituchgo ite kiteno e dhoot mondo koro obed misumbani nyaka chiengʼ tim kamano bende nyaka ne jatichni madhako.[18] Kik bedni matek weyo misumbani thuolo nimar higni auchiel mosebedo oromo chudo nyadiriyo maromre kod ngʼatno ma biro tiyoni ndalo. Kitimo kamano to Jehova Nyasaye ma Nyasachi nogwedh gik moko duto mitimo.

Wuok 21:1-36
[1] “Magi e chike manyaka iketi e nyimgi.[2] “Ka ingʼiewo ja-Hibrania ma misumba, to enotini kuom higni auchiel. To e higa mar abiriyo, enobed thuolo, ka ok ochulo gimoro.[3] Kane obiro kapok okendo, to nodog kende; to kane obiro ka osekendo, to nodog gi chiegeno.[4] Ka ruodhe omiye dhako kendo onywolone yawuowi gi nyiri, dhakono kaachiel gi nyithinde nobed mwandu ruodhe kendo mana misumbano kende ema nobed thuolo.[5] “To ka misumba owacho ni, ‘Ahero ruodha kod chiega gi nyithinda kendo ok adwar bedo thuolo,’[6] to ruodhe nyaka tere e nyim jongʼad bura. Notere e dhoot kata e siro mar dhoot kendo notuch ite gi riwi. Bangʼe obiro bedo misumbane nyaka chiengʼ.[7] “Ka ngʼato ouso nyare kaka misumba, to ok noweye obed thuolo kaka iweyo misumba madichwo.[8] To ka ruoth mongʼieweno chunye ok mor kode; to ruodheno noweye mondo oware. Oonge gi thuolo mar use ne jopinje mamoko, nikech oseketho singruokne kode.[9] Ka oyiere ni wuode, to nyaka omiye duongʼ kaka nyare.[10] Ka wuowino onywomo dhako machielo, to nyaka omi dhako mokwongo chiemo, lewni kendo nyaka obed kode e achiel.[11] To ka ok ochiwone gik moko adekgi, to dhakono, ni thuolo mar dhi, maonge chudo moro amora mar pesa.[12] “Ngʼato angʼata mogoyo ngʼato kendo onego to adier nyaka negi.[13] To kata kamano, ka gima otimono obothne, ma en dwach Nyasaye mondo mi otimre; to Nyasaye nomiye kar tony moseikone.[14] To ka ngʼato ochano kendo onego ngʼat machielo kuom wangʼ teko, to goleuru oko mabor gi kar kendona mar misango kendo negeuru.[15] “Ngʼato angʼata ma omonjo wuon kata min nyaka negi.[16] “Ngʼato angʼata mokawo nyawadgi githuon mi omiye ngʼat machielo kuom chudo kata bed ni pod opande e kindeno moyude gi ngʼatno, to nyaka nege.[17] “Ngʼato angʼata ma okwongʼo wuon kata min nyaka negi.[18] “Ka chwo gore kendo achiel kuomgi ogoyo nyawadgi gi kidi kata gi adhongʼ to ok otho, to obedo mana matuo kosiko e pien,[19] to ngʼatno mane ogocho ok nomok e wachno ka machielono ochungo mi owuotho oko gi ludhe; to kata kamano, nyaka ochul ngʼat mohinyoreno kuom thuolone mokethore kendo one ni ochango chutho.[20] “Ka ngʼato ogoyo dichwo kata dhako ma misumba gi luth kendo misumbano otho kaluwore gi gochono, nyaka kume.[21] To ok enokume ka misumbano ochungo oa malo bangʼ ndalo achiel kata ariyo, nimar misumbano en mwandune.[22] “Ka chwo magore ogoyo dhako man-gi ich kendo onywol ka kinde nywol pok ochopo to onge hinyruok moro malich, ngʼat motimo marachno nyaka gol chudo moro amora ma chwor dhakono okwayo kendo jangʼad bura oyiego.[23] To ka nitie hinyruok marach to nyaka ukaw ngima kar ngima kendo[24] wangʼ kar wangʼ, kendo lak kar lak, kendo lwedo kar lwedo kendo tielo kar tielo,[25] del mowangʼ kar del mowangʼ kendo adhola kar adhola, kendo kama ogwar kar kama ogwar.[26] “Ka ngʼato ogoyo wangʼ misumba madichwo kata madhako ma wangʼeno okethore, to nyaka owene misumbaneno thuolo kaka chudo mar wangʼeno.[27] Kendo ka omuko lak misumba madichwo kata madhako, to nyaka owene misumbaneno thuolo kaka chudo mar lakeno.[28] “Ka rwath ochwoyo dichwo kata dhako monego, rwadhno nyaka go gi kite ma tho, kendo ringe kik cham. To wuon rwadhno wachno ok nomake.[29] To kata kamano, ka rwadhno osebedo gi kido mar chwopo kendo wuon-gi osesiem to ok osetweye e dipo mi onego dichwo kata dhako, rwadhno nyaka go gi kite kendo wuon-gi bende nyaka negi.[30] Kata kamano, ka buch tho oloki, moketne chudo, to nyaka ochul nengo moro amora moketne mondo oresgo ngimane.[31] Chik achielno ema nyaka tigo ka rwadh ochwowo nyathi ma wuowi kata ma nyako[32] Ka rwath ochwowo dichwo kata dhako ma misumba, to wuon rwadhno nyaka chul ruodh misumbano fedha ma pekne romo nus kilo, kendo rwadhno nyaka negi.[33] “Ka ngʼato oelo dho bur kata okunyo moro kendo oweyo dhoge nono mi rwadh pur kata punda onyumoree,[34] to wuon burno nyaka chul kuom lalno; kendo nyaka ochul wuon gigi kendo jamni mothogo nobed mage.[35] “Ka rwadh ngʼato ohinyo rwadh ngʼat machielo mi otho, to ginius rwath mangimano kendo ginipog pesa kaachiel gi ring rwath mothono marom.[36] To kata kamano, kane ongʼere ni rwadhno ne nigi kido mar chwopo, kendo wuon-gi ne osesiem to ne ok otweye, wuon-gi nyaka chul, chiayo kar chiayo kendo chiayo mothono nobed mare.

Tim jo-Lawi 25:1-55
[1] Jehova Nyasaye nowacho ne Musa ewi Got Sinai niya,[2] Wuo gi jo-Israel kendo inyisgi ni: Ka gichopo e piny mabiro miyogi, to pinyno nyaka rit Sabato mar Jehova Nyasaye.[3] Kuom higni auchiel oyienu pidho cham e puotheu, gi loso tiend yiendeu mag mzabibu kendo oyienu kayo chambu kendo pono olembeu.[4] To kochopo higa mar abiriyo to puodho nyaka yud yweyo mar Sabato, ma en Sabato mar Jehova Nyasaye. E higano lowo nyaka yud yweyo ma kik upidh gimoro amora e puotheu mag cham gi mag mzabibu.[5] E higano kik uka orowe kata kik upon mzabibu monyak kendgi e yien mane ok uloso, nikech en higa ma piny yweyoe.[6] To gimoro amora ma piny nochiegnu e hik Sabato nobed mar chiembu, chiemb jotichu machwo gi mamon kaachiel gi jotichu mamoko, kod welo molimou kuma udakie kuom ndalo machwok,[7] kendo nobed mar jambu gi le manie pinyu. Gimoro amora ma piny ochiego inyalo cham.[8] Waluru Sabato abiriyo mag higni abiriyo nyadibiriyo, tiendeni higni piero angʼwen gochiko.[9] Eka gouru turumbete kamoro amora e odiechiengʼ mar apar mar dwe mar abiriyo, kendo Odiechieng Pwodhruokno gouru turumbete e gwengeu duto.[10] Waluru higa mar piero abich, kendo ugo milome e piny duto ni en higa ma joma otwe igonyo iweyogi gibedo thuolo. Enobed hiku mar mor; ngʼato ka ngʼato nodog thurgi ir joode kendo ir anywolane.[11] Higa mar piero abichno nobednu uduto hik mor, kik upidhe cham, kendo kik ukaye orowe, kata kik uponie mzabibu monyak kende e yien mane ok uloso.[12] Nimar en higa mar piero abich, kendo mosewalnu maler ni Jehova Nyasaye, nyaka ucham gik monyak e puothe.[13] E higani mar piero abich nyaka ngʼato ka ngʼato odog thurgi.[14] E higani ka ngʼato ongʼiewo lop wadgi to kik wuond moro bedie kindgi.[15] Ka ingʼiewo lop wadu nyaka ikwan higni kochakore e higa mar piero abich mokadho. Nyaka oket nengo lopno mana maromre gi higni ma pod ibiro keyoe.[16] Ka hignigo ngʼeny to nyaka imed nengo, to ka higni nok, to nyaka idwok nengo piny, nikech gima ingʼiewo kuome en mana cham mibiro kayo.[17] Kik ngʼat maa nyawadgi, to luoruru Nyasachu. An e Jehova Nyasaye ma Nyasachu.[18] Rituru buchena kendo une ni uluwo chikena, eka mondo udag gi kwe e pinyno.[19] Mano eka lowo nochiegnu cham kendo nuchiem ma uyiengʼ mi unudagi gi kwe.[20] Kapo upenjo niya, “Angʼo ma wabiro chamo e higa mar abiriyo ka ok wachwoyo, kata ka ok wakeyo?”[21] To anadwoku kama: Anaolnu gweth mogundho e higa mar auchiel, kendo puotheu nochieg cham moromou chamo nyaka bangʼ higni adek.[22] E kinde ma uchwoyo e higa mar aboro to unubed mana kapod uchamo cham machon nyaka chop ubed gi keyo e higa mar ochiko.[23] Kik ngʼato usne wadgi lowo chuth, nikech lowo en mara, un to un mana joma amiyo lowo kaka wenda kendo jodak.[24] E pinyu kamoro amora mudakie, nyaka uyie mondo puodho mane oseusi mondo owar.[25] Ka wadu moro dhier omako ma ouso lope, to nyaka wadgi moro tem matek kendo owarne lopeno.[26] To ka ngʼato onge gi watne manyalo warone lowo, to kata en owuon ndalo moyudo pesa onyalo ware,[27] kendo enokwan chakre higni mane ouse lopeno, kendo chulo ngʼatno pesa moromo gi higni ma pod odongʼ nyaka chop higa mar mor, eka koro oyiene kawo lopno obed mare kendo.[28] To ka ok onyal waro lopeno, to lopno nosik e lwet ngʼat mane ongʼiewocha nyaka chop higa mar piero abich. To kochopo higa mar morno to nowe lowo odogni wuon mare machon, kendo wuon-gi nokawe.[29] Ka ngʼato oyie mi wadgi ongʼiewo ode mar dak manie dala mochiel motegno gi ohinga, to oyiene mana mar ware ka higa achiel pok orumo nyaka ne ngʼiewe. Higano mangima en gi thuolo mar ware.[30] Ka ok oware ka higa pok orumo, to odno mantiere ei ohinga mochiel motegnono mar dala maduongʼ nosik mana kobedo mar ngʼat mane ongʼiewecha, kaachiel gi nyikwaye kod kothe duto nyaka chiengʼ. Kata kochopo higa mar piero abich to ok nodwoke e lwet wuon machon.[31] To udi moger e mier ma ok ochiel gi ohinga nokwan mana kaka ikwano lowo. Ginto gin gik minyalo waro, maka ochopo higa mar piero abich to nyaka dwokgi e lwet wegi.[32] Jo-Lawi nigi thuolo kinde duto mar waro utegi manie miechgi.[33] Ka ja-Lawi moro ok owaro ode manie dalagi, to odni nyaka duogne e higa mar piero abich, nikech udi manie miech joka Lawi e mwandu kende ma gin godo e piny Israel.[34] To puothe mag lek mag joka Lawi ok nyal usi, nikech mano en mwandugi nyaka chiengʼ.[35] Ka ja-Israel wadu moro obedo modhier e dieru, to nyaka ukonye mana kaka ukonyo jadak kata wendo molimou kuma udakie kuom ndalo machwok mondo omi osik kodak kodu.[36] Kik ukaw ohala moro amora kuome, to daguru kode kuluoro Nyasachu.[37] Kik uhole pesa mondo uyudie ohala, kendo kik ukaw ohala kuom chiemo ma uhole.[38] An e Jehova Nyasaye ma Nyasachu, mane ogolou e piny Misri momiyou piny Kanaan kendo mondo abed Nyasachu.[39] Ka wadu odhier kendo ochiwore mondo ingʼiewe, to kik ikete otini ka misumba.[40] To dag kode kaka jatich michulo kata kaka wendo modak kodi, kendo obiro tiyoni nyaka chop higa mar piero abich.[41] Eka bangʼe noa iri en kaachiel gi nyithinde, kendo odogi ir joodgi owuon kendo e lop kwerene.[42] Nikech jo-Israel gin wasumbiniga mane agolo an awuon e piny Misri, ok onego ngʼiewgi kaka wasumbini.[43] Kik isand ja-Israel wadu kata matin, to iluor Nyasachi.[44] Wasumbini magu machwo kata mamon, unyalo mana ngʼiewo koa ir ogendini mukiewogo.[45] To bende un gi thuolo mar ngʼiewo nyithind jodak manie dieru, kaachiel gi joma ginywolo e dieru, makoro ginibed mwandu magu uwegi,[46] Bangʼ ka usetho to unuwegi ni yawuotu kaka girkeni kendo ginibed wasumbini mag-gi nyaka chiengʼ, makmana ni jo-Israel weteu to kik usandi.[47] Ka jadak moro manie dieru kata wendo oyudo mwandu mi obedo jamoko, to wadu moro to obedo modhier, mi ongʼiewe gi jadak modak e dieru kata anywola jadakno,[48] to en giratiro mondo oware bangʼ ka osengʼiewe. Achiel kuom wedene nyalo ware.[49] Ngʼatni nyalo bedo owad gi wuon, kata wuod wuon kata mana watne moro amora e anywolane. To en bende kobedo ja-mwandu to onyalo warore owuon.[50] En kaachiel gi ngʼat mane ongʼieweno nyaka kwan kar romb higni chakre chiengʼ mane ongʼiewe nyaka chop higa mar piero abich. Pesa monego dwokne ngʼat mane ongʼieweno nyaka bed maromre gi pok ma dine ngʼatno ondikogo jatich kuom higni ma ngʼatno osetiyogo.[51] To ka higni modongʼ ngʼeny, to noware gi chudo mamalo.[52] To kodongʼ gi higni manok mondo ochop e higa mar piero abich, to noware gi chudo ma piny.[53] Ngʼatni nyaka riti kaka jatich mondiki kendo ngʼat mane ongʼiewe ok oyiene mondo osande.[54] Ka ngʼatno ok owar e achiel kuom yorego, to en kaachiel gi nyithinde noweye thuolo e higa mar piero abich,[55] nikech jo-Israel gin wasumbini maga. Gin wasumbini maga mane agolo e piny Misri. An e Jehova Nyasaye ma Nyasachu.

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc