A A A A A

Additional: [Revival]

Daniel 9:3-10
[3] Omiyo ne adhi ir Ruoth Nyasaye ka alamo, ka aywakne kendo ka ariyo kech, kendo ne arwako law kuyo ka abukora gi buru.[4] Ne alamo Jehova Nyasaye Nyasacha kendo ne ahulo richona kama: “Yaye Ruoth Nyasaye maduongʼ kendo malich, Nyasaye marito singruokne mar hera gi ji duto mohere kendo morito chikene,[5] wasetimo richo kendo wasetimo marach. Wasetimo timbe maricho kendo wasengʼanyo; waselokore waweyo yoreni gi chikeni.[6] Ok wasechiko itwa ne jotichni ma jonabi mane owuoyo gi ruodhi mawa gi yawuot ruodhi kod wuonewa, gi jopinywa duto, e nyingi.[7] “Ruoth Nyasaye, to wan jo-Juda, joma odak Jerusalem kod jo-Israel, modak machiegni kod modak maboyo, e pinje duto misekeyowae wichkuot osemakowa kawuononi, nikech wasebedoni joma ok jo-ratiro.[8] Yaye Jehova Nyasaye, wan kaachiel gi ruodhi mawa, gi yawuot ruodhi, kod wuonewa, wichkuot omakowa nikech waseketho e nyimi.[9] Ruoth Nyasachwa kecho ji kendo oweyo ne ji richogi, kata obedo ni wasengʼanyone kamano;[10] ok waseluoro Jehova Nyasaye ma Nyasachwa, kata rito chike mane omiyowa kokalo kuom jotichne ma jonabi.

Ezra ९:५-७
[५] Kane ochopo sa misango mar odhiambo, ne achungo aa kama ne abetie, gi kandhona kod lepa koyiech, mi apodho gi chonga ka atingʼo bedena malo ne Jehova Nyasaye Nyasacha.[६] Kendo ne alemo kama: “Nyasacha, an-gi wichkuot malich kod kuyo ma ok anyal tingʼo wangʼa malo kangʼiyi, nikech richowa boyo moyombo wiyewa kendo kethowa osechopo e polo.[७] Koa e ndalo mar kwerewa nyaka chil kawuono, wasebedo joketho ahinya. Nikech richo ma wasetimo, ruodhi mag pinje mamoko osenegowa kaachiel gi ruodhiwa kod jodolo mag-wa kendo giseterowa e twech kendo yako gigewa, mi wasebedo gi wichkuot maduongʼ nyaka chil kawuono.

Ezekiel 22:28-31
[28] Jonabi mage to umo timbegi gi fweny mag miriambo kod gagi mag wuond. Giwacho ni, ‘Ma e gima Jehova Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto wacho,’ ka Jehova Nyasaye to pok owuoyo.[29] Jopiny mecho e yor wuond kendo mayo ji githuon; githiro joma odhier gi joma ochando kendo gisando jodak, ka gituonogi adiera margi.[30] “Ne amanyo ngʼato moro e diergi mane nyalo gero ohinga kendo mane nyalo chungʼ e nyima kaka ogayi mochungʼne piny, mondo kik akethe, to ne ok ayudo ngʼato.[31] Omiyo koro abiro olo mirimba kuomgi kendo abiro tiekogi gi mirimba mager, ka aketo e wigi giwegi gik moko duto maricho gisetimo, Jehova Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto ema owacho.”

Rapar mar Chik 9:18-29
[18] Eka ne achako ariera piny e nyim Jehova Nyasaye kuom ndalo piero angʼwen odiechiengʼ gotieno; ne ok achiemo kata modho pi, nikech richo duto mane utimo, ka utimo gik mamono e nyim Jehova Nyasaye, kendo ka ujimbo mirimbe.[19] Ne aluoro mirima kod kum mager mar Jehova Nyasaye, nimar mirima nomake ahinya mar tiekou. To kata kamano nowinjo ywakna kendo.[20] Jehova Nyasaye ne iye owangʼ gi Harun mi odwaro tieke, to e kindeno ne alemone Harun bende.[21] Bende ne akawo giru mar kethono, ma en kido mar nyaroya mane uloso, mine awangʼe e mach. Bangʼe ne atoye matindo tindo narege mayom kaka mogo, eka ne akire e aora mamol koa e got.[22] Bende ne umiyo Jehova Nyasaye mirima ka un Tabera, Masa, kod Kibroth Hatava.[23] Kendo kane Jehova Nyasaye ogolou Kadesh Barnea nowacho niya, “Dhiuru mondo ukaw piny ma asemiyou.” To ne ungʼanyo ne chike mag Jehova Nyasaye ma Nyasachu, ne ok ugeno kuome kata miye luor.[24] Usebedo ka ungʼanyo ne Jehova Nyasaye ndalo duto ma asengʼeyoue.[25] Ne ariera piny ndalo piero angʼwen odiechiengʼ gotieno nikech Jehova Nyasaye nowacho ni obiro tiekou.[26] Ne alamo Jehova Nyasaye kawacho niya, “Yaye Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto, kik itiek jogigi, ma gin girkeni mari iwuon mane ireso gi badi maratego e piny Misri.[27] Par jotichni ma gin Ibrahim, Isaka kod Jakobo kendo kik ine wich teko margi, timbegi maricho kod richo mag-gi[28] Ka ok kamano to piny mane igolowa biro wacho ni, ‘Nikech Jehova Nyasaye ne ok nyal kawogi matergi e piny mane osesingonegi kendo nikech ne ok oherogi, to Jehova Nyasaye osetero joge e thim mondo otho kuno nikech osin kodgi.’[29] To ngʼe ni gin jogi owuon kendo ma girkeni mari mane igolo gi tekoni maduongʼ kod bat morie.”

Wuok 32:11-13
[11] To Musa nokwayo Jehova Nyasaye, ma Nyasache kowachone niya, “Yaye Jehova Nyasaye, en angʼo momiyo mirimbi mager ditiek jogi mane igolo gi teko maduongʼ kod lweti maratego kawuok e piny Misri?[12] Angʼo momiyo dimi jo-Misri wuo gi ngʼayi kawacho ni, ‘Nogologi gi chuny marach mondo otiekgi ewi gode kendo mondo otiekgi e wangʼ piny?’ Kuom mano, we mirimbi mager, mondo ilok chunyi kik ikel kethruok ni jogi.[13] Par jotichni Ibrahim, Isaka kod Jakobo mane ikwongʼorini in iwuon kiwacho ni, ‘Abiro keto nyikwayi mondo obed mangʼeny kaka sulwe mar kor polo bende abiro miyo nyikwayi pinyni duto mane asingonegi ni nobed mwandugi nyaka chiengʼ.’ ”

Wuok 32:31-32
[31] Kuom mano Musa nodok ir Jehova Nyasaye mowacho niya, “Yaye, mano kaka jogi osetimo richo malich, ma giseloso nyisechegi mag dhahabu.[32] To koro kiyie, to wenegi richogi, to ka ok kamano, to ruch nyinga oko e kitabu misendikono.”

Nehemia 1:1-11
[1] Magi e weche Nehemia wuod Hakalia: E dwe mar Kislev e higa mar piero ariyo, kane pod antiere kama ochiel gi ohinga motegno mar Susa,[2] Hanani, ma en achiel kuom owetena, nobiro koa Juda kaachiel gi joma moko, kendo ne apenjogi kuom jo-Yahudi mane otony, bende ne apenjogi kuom Jerusalem.[3] Ne giwachona niya, “Jogo mane otony oa e twech kendo modwogo e gwengʼni nigi chandruok malich to gi wichkuot. Ohinga mar Jerusalem osemukore kendo dhorangeyege osewangʼ gi mach.”[4] Kane awinjo wechegi, to ne abet piny mi aywak. Kuom ndalo manok nakuyo kendo natweyo chiemo kalamo e nyim Nyasach polo.[5] Bangʼe ne alemo kama: “Jehova Nyasaye, ma Nyasach Polo, in Nyasaye maduongʼ kendo malich miwuoro, marito singruok mare mar hera gi jogo mohere kendo morito chikene.[6] Yie ichik iti kendo iyaw wangʼi mondo iwinj lemo ma jatichni lamo odiechiengʼ gotieno ne jotichni, ma gin jo-Israel. Ahulo richowa ma wan jo-Israel, kaachiel gi an kod od wuora wasetimoni;[7] waseketho e nyimi adier kendo ok waseluoro chike kod puonj mane imiyo jatichni Musa.[8] “Parie puonj mane imiyo jatichni Musa, kiwacho ni, ‘Ka ok ubedo jo-ratiro, to abiro keyou e dier ogendini,[9] to ka udwogo ira kendo urito chikena, to kata obedo ni jou oke e tungʼ piny ka tungʼ piny, abiro chokogi ka agologi kuondego mi akelgi kama aseyiero kaka kar dak mar Nyinga.’[10] “Gin jotichgi kendo jogi, mane ireso gi tekoni maduongʼ kod badi maratego.[11] Yaye, Ruoth Nyasaye, mad ichik iti ne lamo mar jatichnini kendo bende ni lamo mag jotichni man-gi ilo mar miyo nyingi luor. Mi jatichni odhi maber ka inyise ngʼwono e nyim ngʼatni.” Ne an jatingʼ divai mar ruoth.

Zaburi ८५:६
Angʼo mamoni duogowa iri kendo, mondo eka jogi obed mamor kuomi?

Zaburi 22:27
Tunge piny duto biro paro miduog ir Jehova Nyasaye, kendo dhout ogendini duto biro kulore e nyime,

Zaburi 51:10
Chwe chuny maler e iya, yaye Nyasaye, kendo los chuny motegno mosiko koluori iket e iya.

Zaburi 80:18
Eka ok wanachak walokre waweyi; konywa wabed mangima, kendo wabiro pako nyingi.

Habakuk ३:२
Jehova Nyasaye, asewinjo humbi; achungʼ e nyimi ka an-gi luoro kuom gik misetimo, yaye Jehova Nyasaye. Mad itimgi kendo e kindewa, mi gingʼere e ndalowani; ka in gi mirima to mad ipar ngʼwono.

Isaya 57:15
Nimar ma e gima Jal Man Malo Moloyo ma en Jal modak nyaka chiengʼ, ma nyinge ler wacho, “Adak kama ler man malo, kaachiel gi ngʼat mofwenyo richone kendo man-gi chuny mobolore, mondo aduog chuny ngʼat moboloreno kendo ajiw chuny ngʼat mofwenyo richone.

2 Weche mag Ndalo 7:14
to ka joga miluongo gi nyinga obolore ka lemo kendo manyo wangʼa, ka giweyo yoregi maricho, eka nawinj gie polo, mi nawenegi richogi kendo nares pinygi.

Jakobo ४:८
Suduru but Nyasaye, eka nosud butu. Luokuru lweteu, un jorichogi, kendo pwodhuru chunyu, un joma nigi paro ariyogi.

Ezekiel 37:11-15
[11] Eka nowachona niya, “Wuod dhano, jo-Israel chalo gi chokegi. Giwacho ni, ‘Chokewa otwo kendo genowa orumo; osengʼad karwa oko.’[12] Emomiyo kor wach kendo iwachnegi ni: ‘Ma e gima Jehova Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto wacho: Yaye un joga, abiro elo lieteu mi agolu oko kendo aduogu e piny Israel.[13] Eka un, ma un joga, unungʼe ni An e Jehova Nyasaye, ka anael lieteu mi agolu oko kuomgi.[14] Abiro keto Roho mara kuomu mi udok mangima, kendo abiro miyo udag e pinyu uwegi. Eka unungʼe ni an Jehova Nyasaye ema asewuoyo kendo asetimo kamano. Jehova Nyasaye ema owacho.’ ”[15] Wach Jehova Nyasaye nobirona kama:

Tich Joote 2:17-18
[17] “ ‘Nyasaye wacho kama: E ndalo giko anaol Roho Maler mara kuom ji duto. Yawuotu gi nyiu nokor wach, jou matindo none fweny, jodongu nolek lek.[18] Kata mana jotichna machwo gi mamon, bende naol Roho Maler mara kuomgi ndalono, mi ginikor wach.

2 Timotheo ४:३-४
[३] Nikech ndalo biro chopo ma ji ok nodwar chiko itgi ni puonj mar adier to giniluw puonj mamit mar dwachgi giwegi kendo ginichok jopuonj mathoth mondo onyisgi gik ma itgi masakni gombo winjo.[४] Ginitamre winjo adiera ka gichiko itgi ni sigendini manono.

Efeso 5:14
Mano emomiyo iwacho ni: “Chiew in ngʼama nindo, chier ia kuom joma otho, to Kristo norieny kuomi.”

Mathayo ६:३३
To mokwongo, dwaruru pinyruoth Nyasaye kod timne makare eka gigi duto bende nomiu kaachiel gi mago.

Tich Joote 2:38
Petro nodwokogi niya, “Weuru richo kendo obatisu ngʼato ka ngʼato, e nying Yesu Kristo, mondo owenu richou. Ka mano otimore, to ubiro nwangʼo Roho Maler kaka mich.

Tich Joote 3:19-21
[19] Koro lokreuru uwe richou, udog ir Nyasaye, mondo richou owenu, eka Ruoth noduog chunyu mi uyud kwe,[20] bangʼe enoornu Yesu Kristo, Jal mane owalnu.[21] To pod nyaka obedie e polo nyaka chop kinde ma Nyasaye ketoe gik moko duto kare, mana kaka nosesingore chon gi dho jonabi mage maler.

Ezekiel १८:२१-३३
[२१] “To ka ngʼat ma timbene richo olokore oweyo richone mosetimo mi orito buchena kendo otimo gima ber kendo makare, to obiro bedo mangima kuom adier; ok obi tho.[२२] Ok nokwane jaketho kuom richo duto mosetimo. Nikech gik makare mosetimo, obiro bedo mangima.[२३] Uparo ni berna ka jaricho otho? Donge en morna ka gilokore giweyo timbegi maricho mondo gibed mangima? Jehova Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto ema owacho.[२४] “To ka ngʼat makare olokore oweyo timbene makare mi otimo richo kendo otimo gik mamono machalo gi mago ma ngʼat ma timbene richo timo, bende dobed mangima adier? Gik mabeyo mosetimo kata achiel ok nopar. Nikech timne mar bedo ngʼama ok ja-ratiro kendo nikech richo mosetimo, obiro tho.[२५] “To ka pod uwacho ni, ‘Yore mag Ruoth Nyasaye ok nikare.’ To winjuru, yaye dhood Israel: Bende yorena ok nikare adier? Donge yoreu ema ok nikare?[२६] Ka ngʼama kare olokore oweyo timbene makare mi otimo richo to timneno ema biro nege. Obiro tho nikech richo mosetimono.[२७] To ka ngʼat ma timbene richo olokore oweyo timbene maricho mosetimo, mi otimo tim makare kendo adier, to ok obi otho.[२८] Nikech oparo ketho duto moseketho kendo olokore owegi, obiro bedo mangima kuom adier; ok obi tho.[२९] To dhood Israel pod wacho mana ni, ‘Yore mag Ruoth Nyasaye ok nikare.’ To winjuru, yaye dhood Israel: Bende yorena ok nikare adier? Donge yoreu ema ok nikare?[३०] “Kuom mano, yaye dhood Israel, abiro ngʼadonu bura, ngʼato ka ngʼato kuomu kaluwore gi yorene owuon, Jehova Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto osewacho. Lokreuru! Weuru ketho duto musetimo, eka richo ok nobednu obadho.[३१] Pogreuru gi ketho duto musetimo, kendo beduru gi chuny manyien kod paro malongʼo. Udwaro ni utho nangʼo, yaye dhood Israel?[३२] Nikech ok en morna ka ngʼato tho, Jehova Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto ema owacho. Weuru timo richo mondo ubed mangima![३३] “Chwog wend ywak moro mondo iywag-go yawuot ruodhi mag Israel,

Jeremia 31:17-20
[17] Jehova Nyasaye wacho niya, “Omiyo nitiere geno kuom ndaloni mabiro. Nyithindu nodwogi e pinygi giwegi.[18] “Adiera asewinjo ywak Efraim: Ne imiya kum ka nyaroya ma lelo, kendo osekuma. Duoga, kendo anaduogi, nikech in Jehova Nyasaye Nyasacha.[19] Bangʼ kane asebaro, ne akwayo weruok; bangʼ kane wach osedonjona, ne agoyo agoga. Wiya nokuot kendo ne awinjo lit, nikech ne atingʼo wichkuot mar bedona rawera.[20] Donge Efraim en wuoda makende, nyathi ma amor godo? Kata obedo ni awuoyoga kuome marach, to pod apare. Emomiyo chunya ywage,” an-gi kech kuome, Jehova Nyasaye owacho.

Jong’ad Bura 10:1-18
[1] Bangʼ loch Abimelek ja-Isakar, Tola wuod Pua, ma wuod Dodo, nowuok mondo ores jo-Israel. Nodak Shamir, e piny got mar Efraim.[2] Notelo ne Israel kuom higni piero ariyo gadek; eka notho, kendo noyike Shamir.[3] Noluwe gi Jair ma ja-Gilead, ma notelo ne Israel kuom higni piero ariyo gariyo.[4] Ne en-gi yawuowi piero adek mane nigi punde piero adek mane giidho. Negitelone mier piero adek man Gilead, manyaka kawuononi pod iluongo ni Havoth Jair.[5] Ka Jair notho, noyike Kamon.[6] Jo-Israel nochako otimo timbe mamono e wangʼ Jehova Nyasaye. Negitiyone Baal gi Ashtoreth, kod nyiseche mag jo-Aram, gi nyiseche mag jo-Sidon, nyiseche mag jo-Moab, nyiseche mag jo-Amon kod nyiseche mag jo-Filistia. Bende nikech jo-Israel nojwangʼo Jehova Nyasaye mi ok gitiyone,[7] iye nowangʼ kodgi. Nochiwogi e lwet jo-Filistia kod jo-Amon,[8] mane osandogi kendo othirogi e higano. Kuom higni apar gaboro negisando jo-Israel duto mane nitie yo wuok chiengʼ mar Jordan e piny Gilead, ma en piny jo-Amor.[9] Jo-Amon bende nongʼado Jordan mondo oked gi jo-Juda, jo-Benjamin kod od Efraim; kendo Israel nenie thagruok malich.[10] Eka jo-Israel noywak ne Jehova Nyasaye, “Waseketho e nyimi, ka waweyo Nyasachwa kendo watiyone nyiseche mag Baal.”[11] Jehova Nyasaye nodwoko niya, “E kinde mane jo-Misri, jo-Amor, jo-Amon, jo-Filistia,[12] jo-Sidon, jo-Amalek kod jo-Maon nothirou kendo ne uywakna mondo akonyu, donge ne aresou ma ua e lwetgi?[13] To usejwangʼa mutiyone nyiseche mamoko, omiyo koro ok anachak aresu.[14] Dhiuru kendo uywagne nyisecheu ma useyiero. Weuru giresu sa ma un e thagruok!”[15] To jo-Israel nowachone Jehova Nyasaye niya, “Wasetimo richo. Timnwa gimoro amora miparo ni berni, to kiyie to reswa sani.”[16] Eka ne giwito nyiseche manono kendo negitiyo ni Jehova Nyasaye. Eka Jehova Nyasaye nokecho jo-Israel kuom thagruokgi.[17] Ka jo-Amon noluongi mondo oik gige lweny mag-gi kendo gichokre Gilead, jo-Israel to nochokore Mizpa.[18] Jotend jo-Gilead nowacho kendgi giwegi niya, “Ngʼato angʼata ma nemonj jo-Amon ema nobed jotend jogo duto modak Gilead.”

Ayub 42:6
Kuom mano, achayora ahinya kendo ahulo richona ka bet piny kendo abukora gi buru.”

Joel १:१०-२०
[१०] Puothe okethore, lowo otwo; cham okethore, divai manyien orumo, mo bende onge.[११] Kik ugen gimoro un jopur, denguru un jopidh mzabibu, beduru mokuyo nikech ngano gi shairi, nikech cham mochiek manie puothe okethore.[१२] Mzabibu osetwo kendo ngʼowu osener, olemo mongʼinore, gi othidhe kod mapera kaachiel gi yiende duto mag puodho osetwo. Adier mor mar dhano bende oserumo.[१३] Yaye un jodolo, rwakreuru gi pien gugru kuywak; denguru kendo gouru nduru, un joma tiyo e nyim kendo mar misango. Biuru, mondo uywagru otieno duto, un joma tiyo e nyim kendo mar misango, nikech cham mag misango kod misengini miolo piny, onge e od Nyasachwa.[१४] Landuru lemo gi riyo kech maler kendo luonguru chokruok maler. Chokuru jodongo kod ji duto modakie piny, mondo gibi e od Jehova Nyasaye ma Nyasachu, mondo giywagre ne Jehova Nyasaye.[१५] Mano kaka odiechiengno lich! Nimar odiechieng Jehova Nyasaye chiegni, enobi kaka kethruok moa kuom Nyasaye Maratego.[१६] Donge chiemo osegol oko e nyim wangʼwa; donge ilo kod mor onge e od Nyasachwa?[१७] Kothe otop motwo ei lowo. Ute keno okethore, dere osego piny, nikech cham onge.[१८] Mano kaka dhok chur! Kweth mag jamni tangni koni gi koni, nikech gionge lek; kata mana kweth mag rombe sandore.[१९] In ema aluongi, yaye Jehova Nyasaye, nikech mach osewangʼo pewe mag kwath, kendo ligek mach osewangʼo yiende duto manie pap.[२०] Koda ka le mag thim bende tangni ka dwari nikech aore duto oseduono, kendo mach osewangʼo pewe mag kwath.

Jona 3:9-10
[9] To en ngʼa mongʼeyo? Dipo ka mirimb Nyasaye odok chien, mi owe ich wangʼ kendo ongʼwon-nwa mi ok otiekowa.”[10] Kane Nyasaye oneno gik mane gitimo ka giweyo timbegi maricho, nokechogi mi koro ne ok okelonigi masiche duto mane osewacho ni obiro kelo nigi.

Luka 15:7
Awachonu ni kamano e kaka mor nobedi e polo kuom jaricho achiel molokore, moloyo mor kuom ji piero ochiko gochiko mabeyo ma ok dwar weyo richo.

Mariko १:१५
Noyalo niya, “Sa osechopo kendo pinyruoth Nyasaye osekayo machiegni. Weuru richo kendo yieuru Injili.”

Mathayo 3:6
Kane gihulo richogi, ne obatisogi e Aora Jordan.

Mathayo 11:20-24
[20] Eka Yesu nochako kwedo mier mane thoth honnige osetimoree, nikech negitamore weyo richo.[21] “Mano kaka unune malit un jo-Korazin! Mano kaka unune malit, un jo-Bethsaida! Nimar ka dine honni motimnugi dinetim ne Turo gi Sidon to dine giseweyo richo chon ka girwakore gi lep gugru kendo ka gibukore gi buru.[22] To awachonu ni chiengʼ ngʼado bura weche nobed maberber ne Turo gi Sidon moloyou.[23] To in Kapernaum, bende ibiro tingʼori malo nyaka polo koso? Ooyo, ibiro lwar piny nyaka piny joma otho. Ka dine bed ni honni mane otim e iyi ne otim ei Sodom to dikoro pod entie nyaka kawuono.[24] To awachonu ni chiengʼ ngʼado bura weche nobed maberber ne Sodom moloyou.”

1 Petro ४:१७
Nikech ndalo koro osechopo mingʼadoe bura ni jood Nyasaye. To ka wan ema ochakore kodwa kamano to uparo ni joma ok luw Injili mar Nyasaye to biro neno malit machal nadi?

1 Petro 5:10
Ka useneno chandruok kuom kinde moromo, Nyasach ngʼwono duto, mane oluongou e duongʼne mochwere kuom Kristo Yesu, nomi ubed maler chuth, kogurou udoko motegno e mise ma ok yiengni.

Efeso १:१८
Bende alamonu mondo chunyu maiye oyawre mondo ungʼe tiend geno ma oseluongoue, ma gin girkeni mogundho mokano ni joma oyie,

Hosea 6:2
Bangʼ ndalo ariyo obiro duogo chunywa to e odiechiengʼ mar adek obiro resowa, mondo omi wadag kode.

Isaya ४९:८
Ma e gima Jehova Nyasaye wacho, “E ndalona mag kech abiro dwoko kwayoni, chutho ne akonyi e odiechiengʼ mar warruok; abiro riti mi ami ibed ngʼama kelo winjruok e kinda gi ji mondo ires piny, mi ipog ji kuonde ma yande odongʼ gunda,

Jeremia 33:11
mor gi ilo kuondego, dwond miaha kod wuon kisera, kod dwond jogo makelo chiwo mar goyo erokamano ne od Jehova Nyasaye. Negiwacho niya, “ ‘ “Goneuru Jehova Nyasaye Maratego erokamano, nimar Jehova Nyasaye ber; herane osiko nyaka chiengʼ.” Nimar anaduog gweth ne piny mane gin-go chon,’ Jehova Nyasaye owacho.

Zaburi 51:12
Duogna mor ma warruokni kelo kendo mi abed gi chuny mohero timo dwaroni, mondo chuny makamano orita.

Zaburi ७१:२०
Kata obedo ni isemiyo aneno chandruok mathoth kendo malit, to pod ibiro miyo abed mangima kendo. Ibiro gola e bur matut mi achak abed gi duongʼ.

Rumi 6:4
Omiyo noyikwa kode e tho kuom batiso, mondo kaka Kristo nochier oa kuom joma otho kuom duongʼ mar Wuoro, e kaka wan bende onego wadagi e ngima manyien.

Ywagruok 5:20-21
[20] Ere gima omiyo wiyi wil kodwa kinde duto? Ere gima omiyo ijwangʼowa kuom kinde malach kamano?[21] Yaye Jehova Nyasaye, dwogwa iri; kendo ndalowa obed manyien kaka ne wan chon.

Malaki ४:५-६
[५] “Neuru, anaornu janabi Elija kapod odiechiengʼ maduongʼ kendo malich mar Jehova Nyasaye obiro.[६] Enoduog chunje wuone ir nyithindgi, kendo chunje nyithindo ir wuonegi; nono to anabi kendo aketh piny gi kwongʼ!”

Zaburi 80:17-19
[17] Mad lweti bed kuom ngʼat mobet e bathi korachwich, ma en wuod dhano misemiyo teko in iwuon.[18] Eka ok wanachak walokre waweyi; konywa wabed mangima, kendo wabiro pako nyingi.[19] Dwogwa iri, yaye Jehova Nyasaye, ma Nyasaye Maratego; mi wangʼi orienynwa, eka mondo wayud warruok.

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc