English
A A A A A

Sins: [Gluttony]

1 Korintho 6:12
Ngʼato nyalo wacho niya, “Oyiena timo gimoro amora madwaro,” to gik moko duto ma watimo ok kelnwa konyruok. Bende ngʼato nyalo medo wacho niya, “Oyiena timo gimoro amora madwaro,” to ok anyal yie gimoro loka misumbane.

1 Korintho 10:7
Kik ulam nyiseche manono kaka moko kuomgi nolamo, mana kaka ondiki niya, “Ji nobet piny mondo gichiem kendo gimethi, kendo negia malo mondo gimiel miende dwanyruok mag oganda.”

1 Korintho 15:32
Ka dipo ni ne akedo gi le makwiny e dala Efeso mana nikech dwach dhano to ohala mane ma ayudo? Ka joma otho ok chier, to we wachiem kendo wamethi, nikech kiny wanatho.

Rapar mar Chik 21:20
Giniwach ne jodongo niya, “Wuodwani wiye tek kendo ja-jendeke, ok owinjwa, en janjore kendo jakongʼo.”

Ezekiel 16:49
“ ‘Koro ma e richo mane nyameru ma Sodom otimo. En kod nyige ne wigi tek kendo ne giyiengʼ ahinya ma ok gidew jomoko machandore. Ne ok gikonyo joma odhier gi joma ni gidwaro.

Chakruok 3:6
Kane dhako oneno ni olemb yien-no ne ber kuom chiemo kendo moro wangʼ kendo nyalo miyo ibed gi rieko, nokawo moko mochamo, to bangʼe nomiyo chwore ma en bende nochame.

Filipi 3:19
To giko joma kamago en kethruok nikech igi e nyasachgi, kendo gik ma gimiyorego duongʼ ema kelonigi wichkuot, ka pachgi otwere gige pinyni.

Ngeche 23:2
ka in jawuoro to dimbri nono to onyalo keto pala e dwondi.

Ngeche 23:21
nimar jomer kod jowuoro bedo jochan, kendo nongʼno rwakogi gi lewni moti.

Ngeche 28:7
Ngʼat marito chik en wuowi mariek, to bedo osiep jawuoro kelo wichkuot ne wuon mare.

Zaburi 119:70
Chunygi tek kendo ok dew gimoro amora; to an to chikni miya mor.

Rumi 13:14
Kar timo kamano, to rwakreuru gi Ruoth Yesu Kristo, kendo kik uchan e pachu kaka unyalo timo gik ma ringruok gombo.

Tito 1:12
Kata mana janabi moro ma margi owuon osewacho niya, “Jo-Krete riambo kinde duto, gin ondiegi malich ma timbegi richo kendo gin jowuoro ma budho abudha.”

Ngeche 23:20-21
[20] Kik iriwri gi jogo ma madho kongʼo mangʼeny kata jowuoro mohero ringʼo,[21] nimar jomer kod jowuoro bedo jochan, kendo nongʼno rwakogi gi lewni moti.

1 Korintho 6:19-20
[19] Donge ungʼeyo ni ringreu en hekalu mar Roho Maler modak eiu kendo ma Nyasaye osechiwonu? Ok un mau uwegi;[20] to nongʼiewu gi nengo matek. Omiyo miuru Nyasaye duongʼ gi ringreu.

Zaburi 115:4-8
[4] To nyisechegi mopa gin fedha gi dhahabu, molos gi lwet dhano.[5] Gin gi dhogi, to kata kamano ok ginyal wuoyo, gin gi wenge to ok ginyal neno gimoro.[6] Gin gi it, to ok ginyal winjo wach, kendo gin gi um, to ok ginyal ngʼwecho.[7] Gin gi lwetegi, to ok ginyal mulo, kendo gin gi tiende to ok ginyal wuotho, bende ok ginyal kata temo loso gi dwondgi.[8] Joma losogi nobed machal kodgi, kendo joma oketo genogi kuomgi bende biro chalo kodgi.

Rumi 14:13-17
[13] Kuom mano, waweuru ngʼado ne jowetewa bura. Kar timo kamano to temuru matek mondo kik ngʼato kuomu oket rachwany kata ragengʼ e yor nyawadgi.[14] Kaka ngʼama ni ei Ruoth Yesu, angʼeyo malongʼo ni onge chiemo ma ok ler kende owuon. To ka ngʼato okawo gimoro ni ok ler, to gino dokone ma ok ler ne en owuon.[15] Kapo ni gima ichamo miyo wadu hinyore, to mano nyiso ni iseweyo wuotho e hera. Kik iyie gima ichamo chwany ngʼat mane Kristo othone.[16] Omiyo kik iyie mondo gima ikawo ni ber, ji wuoye kaka gima rach.[17] Nimar pinyruodh Nyasaye ok en chiemo gi metho, to en ngima makare gi kwe kod mor ei Roho Maler,

Zaburi 78:26-31
[26] Ne ogonyo yamb ugwe moa e polo, kendo nogolo yamb milambo gi tekone.[27] Nolwaro ringʼo piny kuomgi ka buru, adier, winy mafuyo nolwar kuomgi ka kwoyo manie dho nam.[28] Nomiyo winyogo olwar piny nyaka ei kambi mine gilworo hembegi duto koni gi koni.[29] Negichiemo mi chiemo otamogi tieko, nimar nomiyogi gima ne chunygi gombo.[30] To kane pok gitieko chiembgi mar gombono, chutho, ka chiemo ne pod opongʼo dhogi,[31] mirima mager mar Nyasaye nogore kuomgi, mi nomiyo jogi maroteke otho, kendo nopielo yawuot Israel ma pod tindo piny.

2 Timotheo 3:1-9
[1] To ngʼe malongʼo ni kinde mag chandruok nobedie e ndalo giko.[2] Ji nobed koherore kendgi kendo kohero pesa. Ginibed josunga, jongʼayi, joma yanyo ji, joma ok winj jonywolgi, joma ok go erokamano, kendo joma ok ler,[3] jogi nobed joma onge hera kendo joma ok wene ji richogi, joma ketho nying ji; joma ok ritre, jo-mahundu, kendo joma ok ohero ber,[4] ginibed andhoke, joma mwomore, josunga, joma ohero mor moloyo Nyasaye,[5] gitimo gik manenore ni gin joma oluoro Nyasaye to ngimagi nyiso ni gionge gima luoro Nyasaye kelo. In to nyaka ipogri chuth gi joma kamago.[6] Joma kamago ema donjo e miech ji kendo gihoyo mon ma pachgi yomyom mogangore gi kit richo mayoreyore kendo ma gombo maricho ywayo pachgi koni gi koni,[7] mon makamagi oikore mar winjo puonj to kata kamano ok ginyal chopo e okangʼ mar rwako adiera.[8] Mana kaka Janes gi Jambre nokedo gi Musa e kaka jogi bende kedo gi adiera, gin joma pachgi osekethore kendo jogo ma osekwedi kaluwore gi yie.[9] To ok ginidhi mabor nikech fupgi biro nenore ni ji duto mana kaka notimore ni jogo.

Kwan 11:18-34
[18] “Nyis jo-Israel kama: ‘Pwodhreuru ka uikoru ne kiny ma ubiro chamoe ringʼo; nimar Jehova Nyasaye osewinjo ywak maru niya, “Mad dibed ni nitie kama wanyalo yudoe ringʼo mwachamo! Ne wawinjo maber e piny Misri!” Omiyo koro Jehova Nyasaye nomiu ringʼo, ma ubiro chamo.[19] Ok unuchame mana kuom ndalo achiel kende, kata ndalo ariyo, kata ndalo abich, kata apar kata piero ariyo,[20] to unuchame kuom dwe achiel, manyaka othingʼu mi ungʼogi nikech usedagi Jehova Nyasaye modak e kindu kendo useywak e nyima, kuwacho niya, “Angʼo momiyo ne waa Misri?” ’ ”[21] To Musa nodwoko niya, “Antie gi ji alufu mia achiel mawuotho gi tiendgi, to in to iwacho ni, ‘Abiro miyogi ringʼo moromogi chamo kuom dwe achiel mangima!’[22] Bende ginyalo yiengʼ ka kweth mag jamni kod kweth mag dhok oyangʼ duto? Bende ginyalo yiengʼ ka rech duto manie nam omaknegi?”[23] Jehova Nyasaye nopenjo Musa niya, “Bende nitie gima nyalo tamo Jehova Nyasaye? Kawuononi ibiro ngʼeyo ka wechena gin adier kata ok adier.”[24] Omiyo Musa nowuok kendo nonyiso ji gima Jehova Nyasaye nowacho. Nokelo jodong-gi piero abiriyo ma gichokore kanyakla kendo noketogi duto gichungʼ ka gilworo Hemb Romo.[25] Eka Jehova Nyasaye nolor e bor polo mi owuoyo kode, kendo nokawo teko moko mane osemiye mi omiyo jodongo piero abiriyogo. Kane Roho odonjo kuomgi, ne gikoro wach, to bangʼ mano ne ok gichako gitimo kamano kendo.[26] Kata kamano, ji ariyo ma nying-gi Eldad kod Medad, mane osekwan kaachiel gi jodongo piero abiriyo-ka nodongʼ e kambi. To kata kane ok gidhi e Hemb Romo kamano, Roho nobiro kuomgi mi gikoro wach e kambi.[27] Rawera moro noringo mi odhi ir Musa mowachone niya, “Eldad kod Medad koro wach e kambi.”[28] Joshua wuod Nun, mane jakony Musa chakre tin-ne, nowacho ne Musa niya, “Ruodha, kwergi!”[29] To Musa nodwoko niya, “Nyiego omaki nikech wachna? Mad ne oganda duto mag Jehova Nyasaye bed jonabi mi oket Roho mare kuomgi!”[30] Eka Musa kod jodong Israel nodok e kambi.[31] Eka Jehova Nyasaye notugo yamo mokelo aluru koa e nam. Yamo nokelogi ma gichokore e alwora mar kambi madirom fut adek koa piny, kendo kama ne gichokoreno ne nyalo romo wuoth mar ndalo achiel.[32] Odiechiengno duto kod otieno gi odiechiengʼ maluwe duto ji nowuok kendo nochoko aluru. Onge ngʼama nochoko aluru matin ne atonge apar. Bangʼe ne gimoyogi e kambi mondo gituo.[33] To kane pok gimuonyo ring alurugo, mirimb Jehova Nyasaye nomedore kuomgi, kendo nonegogi gi masira malich.[34] Omiyo kanyo noluongi ni Kibroth Hatava, nikech kanyo ema ne giyikoe joma ne wuoch ringʼo omako.

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc