English
A A A A A

Sins: [Apostasy]

2 Thesalonika 2:3
Kik uyie ngʼato wuondu e yo moro amora, nikech odiechiengʼno ok nobi nyaka ngʼanyo maduongʼ chopi, kendo nyaka ngʼat mochayo chik fwenyre, ma en jal mochanne tho e mach manyaka chiengʼ.

Daniel 9:27
Obiro timo winjruok gi ji mangʼeny kuom kinde maromo higni abiriyo. To e nus mar higni abiriyogo, enomi ji we timo misengini kod kelo chiwo. Gima kwero makelo kethruok nochungʼ e osuch hekalu, nyaka ngʼat mane okete kanyo chop e giko mane Nyasaye oketone.”

1 Timotheo 4:1
Roho Maler wacho ni e ndalo giko jomoko nowe yie mi giluw weche chunje mawuondo ji kod puonj mayoreyore mag jochiende.

Hibrania 3:12
Owetena neuru ni ubedo motangʼ mondo kik ngʼato kuomu bed gi chuny marach motamore yie mamiyo oweyo Nyasaye mangima.

Luka 8:13
Molwar e lwanda gin jogo ma rwako wach gi mor ka giwinje, to gionge gi tiendegi. Giyie kuom kinde moromo, to e kinde mag tem gipodho giaa.

Hibrania 6:4-6
[4] Nikech jomaler mar Nyasaye oserienynegi mi obilo mich mar polo kendo obedo e lalruok achiel gi Roho Maler;[5] joma osebilo ber mar Wach Nyasaye, mi ongʼeyo teko mar piny mabiro,[6] kopodho moweyo yie margi, to ok nyal konygi mi gilokre kendo, nikech gikelo chandruok kuomgi giwegi kuom guro Wuod Nyasaye e msalaba nyadiriyo, ka gimiyo ji chaye ratiro.

2 Petro 2:20-22
[20] Ka ji osetony oweyo kethruok mar piny, nikech ngʼeyo Ruodhwa kendo Jawarwa Yesu Kristo, eka bangʼe gichako giduodore e kethruok mi kethruok omakogi kendo, to ngimagi machien bedo marach moloyo ngimagi mokwongo.[21] Dine obedo nigi maber moloyo ka dine ok gingʼeyo yor ngima makare, moloyo ngʼeyogo eka bangʼe gidok chien giweyo chik mane omigi.[22] Gima osetimorenigi chopo adiera mar ngero mawacho niya, “Guok dok e ngʼokne mosengʼogo” kendo niya, “Anguro moseluoki odok ngʼielore e chwodho.”

Hibrania 10:26-29
[26] Ka wasiko watimo atima richo mana mar oyiem bangʼ ngʼeyo adiera, to onge misango moro ma pod odongʼ,[27] gima odongʼ en mana kibaji, kwangʼeyo ni wachomo kum gi mirima mar mach, mabiro tieko joma kedo gi Nyasaye chuth.[28] Ngʼato angʼata ma otamore rito chik Musa ne inego ma ok okechi e nyim joneno ariyo kata adek.[29] Koro iparo ni ngʼat monyono Wuod Nyasaye piny gi tiende, makawo remo mar singruok mane opwodhego ka gima nono, kendo ma yanyo Roho mar ngʼwono, to biro yudo kum malich machal nade?

2 Timotheo 4:3-4
[3] Nikech ndalo biro chopo ma ji ok nodwar chiko itgi ni puonj mar adier to giniluw puonj mamit mar dwachgi giwegi kendo ginichok jopuonj mathoth mondo onyisgi gik ma itgi masakni gombo winjo.[4] Ginitamre winjo adiera ka gichiko itgi ni sigendini manono.

Johana 15:6
Ka ngʼato ok osiko kuoma, to ochalo gi bad yath motongʼ oko maner. Bede yath machal kamano ichoko kendo idiro e mach mi wangʼ.

1 Timotheo 4:1-2
[1] Roho Maler wacho ni e ndalo giko jomoko nowe yie mi giluw weche chunje mawuondo ji kod puonj mayoreyore mag jochiende.[2] Puonj ma kamago aa kuom jo-miriambo mawuondore, jogo ma pachgi manyiso ni gin joketho osetho mana ka gima orew gi nyinyo maliet.

2 Petro 2:1
To jonabi mag miriambo bende ne nitie e kind oganda Nyasaye e ndalo machon, mana kaka jopuonj mag miriambo bende biro bedo e dieru. Gibiro kelonu puonj mag miriambo lingʼ-lingʼ mondo giketh ji, ka gikwedo nyaka Ruoth Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto mane owarogi kendo mano nomi gitiekre kendgi piyo piyo nono!

Mathayo 24:10-12
[10] E kindeno ji mangʼeny nolokre mawe yie kendo ginindhogre ka gichare kendgi,[11] bende joma wuondore ni gin jonabi to ok gin nobi mangʼeny kendo giniwuond ji mangʼeny.[12] Nikech timbe maricho nomedre, hera mar ji mangʼeny nodok mangʼich,

2 Petro 3:17
Emomiyo, osiepena mageno, kaka koro usengʼeyo wachni, ritreuru mondo kik ywau gi kethruok mag jomaricho mi ulwar ua kama ber muchungʼie.

Johana 6:66
Chakre kindeno ngʼeny jopuonjrene nodok chien moweyo luwe.

2 Petro 2:17
Jogi gin sokni maonge pi kendo gichalo gi ongʼwengʼo ma yamo tero. Gima okan nigi mudho mandiwa molil ti.

1 Timotheo 4:1-3
[1] Roho Maler wacho ni e ndalo giko jomoko nowe yie mi giluw weche chunje mawuondo ji kod puonj mayoreyore mag jochiende.[2] Puonj ma kamago aa kuom jo-miriambo mawuondore, jogo ma pachgi manyiso ni gin joketho osetho mana ka gima orew gi nyinyo maliet.[3] Gitamo ji mondo kik okendre, kendo gisiemogi mondo kik gicham chiemo mamoko ma Nyasaye ochiwo mondo joma oyie kendo mongʼeyo adiera okaw gi erokamano.

1 Korintho 10:12
Omiyo, ka iparo ni ichungʼ motegno bed motangʼ, nono to ipodho!

Mathayo 24:9-10
[9] “Eka nochiwu mondo osandu kendo onegu, kendo ogendini duto nochau nikech an.[10] E kindeno ji mangʼeny nolokre mawe yie kendo ginindhogre ka gichare kendgi,

Mathayo 26:14-16
[14] Eka achiel kuom ji apar gariyogo, mane iluongo ni Judas Iskariot, nodhi ir jodolo madongo,[15] mopenjogi niya, “Angʼo mubiro miya ka achiwe e lwetu?” Omiyo ne gikwanone pesa mamingli mag fedha piero adek.[16] Chakre chiengʼno kadhi nyime Judas nochako manyo kinde maber mar kete e lwetgi.

1 Timotheo 1:19-20
[19] kisiko e yie motegno ka chunyi ok ngʼadni bura kaka jaketho. Jomoko osedagi winjo bura ma chunygi ngʼadonegi kuom gik maricho ma gitimo, omiyo koro yiegi osenimo.[20] Moko kuom jogo gin Humenayo gi Aleksanda, ma aseketo e lwet Satan mondo opuonjre ni kik giyany Nyasaye.

1 Johana 2:19
Chutho, jogi ne oa irwa to ne ok gin jowa. Nikech ka dine gin jowa to dine gisiko kodwa, nimar dhigino nyiso malongʼo ni onge kata ngʼato achiel kuomgi mane ngʼatwa.

Hibrania 10:25-31
[25] Kik wawe mak wachokore kaachiel, kaka jomoko oseweyo timo, to wajiwreuru ngʼato gi ngʼato, kendo umed timo kamano to moloyo ka uneno ka Chiengʼ Ruoth medo sudo machiegni.[26] Ka wasiko watimo atima richo mana mar oyiem bangʼ ngʼeyo adiera, to onge misango moro ma pod odongʼ,[27] gima odongʼ en mana kibaji, kwangʼeyo ni wachomo kum gi mirima mar mach, mabiro tieko joma kedo gi Nyasaye chuth.[28] Ngʼato angʼata ma otamore rito chik Musa ne inego ma ok okechi e nyim joneno ariyo kata adek.[29] Koro iparo ni ngʼat monyono Wuod Nyasaye piny gi tiende, makawo remo mar singruok mane opwodhego ka gima nono, kendo ma yanyo Roho mar ngʼwono, to biro yudo kum malich machal nade?[30] Nikech wangʼeyo Jal manowacho niya, “An awuon ema anachul kuor. Adier abiro chulo kuor maonge kiawa,” kendo niya, “Ruoth biro yalo joge.”[31] En gima lich miwuoro ka ngʼato olwar e lwet Nyasaye mangima!

Jeremia 17:5-6
[5] Ma e gima Jehova Nyasaye wacho: “Okwongʼ ngʼatno ma genone ni kuom dhano, ngʼatno mogeno kuom ringruok mondo omiye teko, kendo ma chunye aa kuom Jehova Nyasaye.[6] Enochal ka bungu manie thim; ok enowinj maber ka ber obiro. Enodag kuonde motwo motimo ongoro, kama otimo chumbi maonge ngʼama odakie.

Ezekiel 3:20
Bende, ka ngʼat makare oweyo timbene mabeyo motimo richo, kendo ka aketo rachwany e nyime, to enotho. To nikech ne ok ikwere, enotho nikech richone owuon. Gik mabeyo mosetimo ok nopar, to rembe to naketi e wiyi.

Ezekiel 18:24
“To ka ngʼat makare olokore oweyo timbene makare mi otimo richo kendo otimo gik mamono machalo gi mago ma ngʼat ma timbene richo timo, bende dobed mangima adier? Gik mabeyo mosetimo kata achiel ok nopar. Nikech timne mar bedo ngʼama ok ja-ratiro kendo nikech richo mosetimo, obiro tho.

Mathayo 13:20-21
[20] To kodhi mane ochwo kuonde motimo lwanda ochungʼ kar ngʼama winjo wach kendo rwake sano gi mor.[21] To nikech oonge gi tiendene, obet kuom kinde machwok kende. Ka chandruok gi sand obiro nikech Wach Nyasaye, to opodho piyo piyo nono.

1 Korintho 9:27
Ooyo, asando ringra mondo owinj wachna, mondo kik yud ni an awuon ok ayudo osimb loch, bangʼ yalo Injili ne ji mamoko.

Hibrania 6:4-8
[4] Nikech jomaler mar Nyasaye oserienynegi mi obilo mich mar polo kendo obedo e lalruok achiel gi Roho Maler;[5] joma osebilo ber mar Wach Nyasaye, mi ongʼeyo teko mar piny mabiro,[6] kopodho moweyo yie margi, to ok nyal konygi mi gilokre kendo, nikech gikelo chandruok kuomgi giwegi kuom guro Wuod Nyasaye e msalaba nyadiriyo, ka gimiyo ji chaye ratiro.[7] Lowo ma mwonyo pi koth mochwe kuome kendo machiego cham manyalo konyo joma opure, ema yudo gweth Nyasaye.[8] To ka bangʼ yudo koth maber to ochiego mana kuthe gi buya to oonge tich, kendo ochiegni yudo kwongʼ. Giko ibiro wangʼe e mach.

Tich Joote 21:21
Osenyisgi ni ipuonjo jo-Yahudi modak e kind joma ok jo-Yahudi duto mondo kik gilu Chike Musa, kisemogi mondo kik giter nyithindgi nyangu kata kik gilu timbewa.

Galatia 5:4
In mitemo bet e winjruok gi Nyasaye kuom mako chik, ngʼeni isepogori gi Kristo; kendo isea kuom ngʼwono mar Nyasaye.

1 Korintho 6:9
Donge ungʼeyo ni joma timo timbe maricho ok noyud gweth mar pinyruoth Nyasaye? Kik ngʼato wuondu! Ngʼeuru ni jochode kata joma lamo nyiseche manono, kata joma terore, kata chwo ma terore gi chwo wetegi,

Hibrania 10:26
Ka wasiko watimo atima richo mana mar oyiem bangʼ ngʼeyo adiera, to onge misango moro ma pod odongʼ,

Mathayo 13:41
Wuod Dhano biro oro malaikane, kendo gibiro golo gimoro amora manie pinyruodhe makelo richo kod ji duto matimo gik maricho.

2 Timotheo 4:3
Nikech ndalo biro chopo ma ji ok nodwar chiko itgi ni puonj mar adier to giniluw puonj mamit mar dwachgi giwegi kendo ginichok jopuonj mathoth mondo onyisgi gik ma itgi masakni gombo winjo.

2 Thesalonika 2:3-4
[3] Kik uyie ngʼato wuondu e yo moro amora, nikech odiechiengʼno ok nobi nyaka ngʼanyo maduongʼ chopi, kendo nyaka ngʼat mochayo chik fwenyre, ma en jal mochanne tho e mach manyaka chiengʼ.[4] Obiro sungore kokwedo gimoro amora miluongo ni Nyasaye kata gimoro amora milamo. Bende nohedhre bet kata ei hekalu mar Nyasaye kolandore owuon ni en Nyasaye.

Johana 1:14
Wach nodoko dhano kendo nodak kodwa. Waseneno duongʼne, ma en duongʼ mar Wuowi ma Miderma, ma noa ka Wuoro kopongʼ gi ngʼwono kod adiera.

Rapar mar Chik 13:13
ni joma timbegi mono osedonjo e miechgi ma osewuondo ji mangʼeny kuondego kawachonegi niya, “Wadhiuru walam nyiseche mamoko” (ma gin nyiseche ma ok usengʼeyo),

1 Timotheo 4:10
nikech mano emomiyo watiyo matek kendo wakedo, ka waketo genowa kuom Nyasaye mangima, ma en Jawar mar ji duto, to moloyo en Jawar joma oyie.

1 Petro 3:17
En gima ber ka en dwaro Nyasaye, mondo osand ngʼato kuom timo maber moloyo ka ngʼato yudo sand kuom timo richo.

1 Thesalonika 2:3
Chutho, ok wahomb ji gi weche mag miriambo kata gi weche mowuok e paro mochido. Bende ok wan gi paro malingʼ-lingʼ mar wito ji.

Rapar mar Chik 32:15
Jeshurun ne odongo mobedo machwe; ne oyudo chiemo morome mi obedo machwe. Wiye nowil gi Nyasache mane ochweye, ma oweyo lwanda ma en warruok mare.

Ezekiel 18:26
Ka ngʼama kare olokore oweyo timbene makare mi otimo richo to timneno ema biro nege. Obiro tho nikech richo mosetimono.

1 Timotheo 4:2
Puonj ma kamago aa kuom jo-miriambo mawuondore, jogo ma pachgi manyiso ni gin joketho osetho mana ka gima orew gi nyinyo maliet.

Mariko 10:11
To Yesu nodwokogi niya, “Ngʼato angʼata mowere gi chiege mokendo dhako machielo odonjo e richo mar terruok nikech chiege moriembono.

Luka 22:3-6
[3] Eka Satan nodonjo kuom Judas, miluongo ni Iskariot, achiel kuom ji apar gariyo.[4] To Judas nodhi ir jodolo madongo kod jotend jorit hekalu kendo noloso kodgi kaka onyalo ndhogo Yesu.[5] Negimor kendo ne giyie miye pesa.[6] Ne oyie, kendo nochako manyo kinde maber mar keto Yesu e lwetgi ka oganda onge.

Mathayo 12:31-32
[31] Emomiyo awachonu ni richo gi ayany moyanygo Nyasaye duto nowe ne ji, to ngʼato angʼata mowuoyo marach kuom Roho Maler ok nowene richone.[32] Ngʼato angʼata mowacho wach moro marach kuom Wuod Dhano nowene, to ngʼato angʼata mowuoyo marach kuom Roho Maler ok nowene richone, e tiengʼni kata e tiengʼ mabiro.

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc