English
A A A A A

Sins: [Adultery]

1 Korintho 6:18
Ringuru utony ni terruok. Richo duto ma ngʼato timo otimo oko mar ringre, to ngʼat machodo timo richo ni ringre owuon.

Wuok 20:14
Kik iterri.

Hibrania 13:4
Ji duto nyaka kwan kend kaka gima ler kendo joma okendore nyaka rit singruok mar kend. Nikech Nyasaye biro kumo ngʼato angʼata ma jachode, gi joma timo timbe dwanyruok duto bed ni gin joma nyiri kata yawuowi.

Jakobo 4:17
Kuom mano, ngʼato ka ngʼata mongʼeyo gima ber monego otim, to ok otimo, doko jaricho.

Jeremia 13:27
kaka terruok mau kod gombo mau mandhaga, kod chode mau maonge wichkuot! Aseneno timbeu mamono ewi gode matindo kod e pewe. Mano kaka nine malit, yaye Jerusalem! Nyaka karangʼo mibiro bedo mochido?”

1 Johana 1:9
To ka wahulo richowa, to oweyonwagi kendo opwodhowa kuom timbe duto ma ok odhi kare nikech en Ja-adiera kendo otimo gima kare.

Luka 16:18
“Ngʼato mowere gi chiege mokendo dhako machielo, odonjo e richo mar terruok, to ngʼat mokendo dhako ma chwore oweyo, bende odonjo e richo mar terruok.

Mathayo 19:9
Anyisou ni dichwo moro amora moketho keny gi chiege, makmana ne wach chode, mi okendo dhako machielo, to otimo richo mar terruok.”

Ngeche 6:32
To ngʼat ma terore gi chi ngʼat machielo onge gi rieko, ngʼat matimo kamano ketho ngimane owuon.

Rumi 7:2-3
[2] Kuom ranyisi, dhako mokendi Chik otweyo gi chwore mana ka chwore pod ngima; to ka chwore otho, to ogonye e chik mar kend.[3] Kamano bende, ibiro luong dhakono ni jachode ka odak gi dichwo machielo ka chwore pod ngima. To ka chwore otho, to ogonye kuom chikno kendo ka dichwo machielo okende to ok kwane kaka jachode.

Mariko 10:11-12
[11] To Yesu nodwokogi niya, “Ngʼato angʼata mowere gi chiege mokendo dhako machielo odonjo e richo mar terruok nikech chiege moriembono.[12] To kata dhako ema owere gi chwore mokendore gi dichwo machielo to odonjo e richo mar terruok.”

Mathayo 5:27-32
[27] “Usewinjo ni ne owach ni, ‘Kik iterri.’[28] Anto anyisou ni ngʼato angʼata morango dhako gi gombo oseterore kode gi ei chunye.[29] Ka wangʼi ma korachwich miyo itimo richo to lodhe oko kendo iwite. Ber moloyo ka iwito fuon-ni achiel mar ringri moloyo ka ringri duto owiti e gehena.[30] Kamano bende ka lweti ma korachwich miyo itimo richo, to ngʼade oko iwite. Ber moloyo ka iwito fuon-ni achiel moloyo ka ringri duto odhi e gehena.[31] “Osewachi ni, ngʼato angʼata moketho keny gi chiege nyaka miye barup weruok mar ketho keny.[32] An to awachonu ni ngʼato angʼata moriembo chiege nikech wach moro amora makmana richo mar terruok, miyo chiegeno donjo e richo mar terruok, kendo ngʼato angʼata mokendo dhako makamano bende donjo e richo mar terruok.

1 Korintho 6:9-16
[9] Donge ungʼeyo ni joma timo timbe maricho ok noyud gweth mar pinyruoth Nyasaye? Kik ngʼato wuondu! Ngʼeuru ni jochode kata joma lamo nyiseche manono, kata joma terore, kata chwo ma terore gi chwo wetegi,[10] kata jokuo, kata jowuoro, kata jomer, kata joketh nying ji, kata jomecho, ok noyud gweth mar pinyruoth Nyasaye.[11] Kamano e kaka jomoko kuomu ne chalo. To ne olwoku mi opwodhu, mi oketu udoko joma kare e nying Ruoth Yesu Kristo, kendo kuom Roho mar Nyasachwa.[12] Ngʼato nyalo wacho niya, “Oyiena timo gimoro amora madwaro,” to gik moko duto ma watimo ok kelnwa konyruok. Bende ngʼato nyalo medo wacho niya, “Oyiena timo gimoro amora madwaro,” to ok anyal yie gimoro loka misumbane.[13] “Chiemo en mar ich, ich en mar chiemo,” to Nyasaye biro ketho gik moko ariyo duto. Ringruok ok en mar terruok, to en mar miyo Ruoth duongʼ, mana kaka Ruoth bende en mar ringruok.[14] Kuom teko Nyasaye nochiero Ruoth Yesu oa kuom joma otho kendo wan bende obiro chierowa.[15] Donge ungʼeyo ni ringreu gin fuonde Kristo owuon? Bende dakaw fuonde Kristo mondo ariw gi dhako ma jachode? Mano ok nyal timore ngangʼ![16] Koso ukia ni ngʼat moriwore gi dhako ma jachode bedo kode e achiel kuom ringruok? Ndiko wacho niya, “Ji ariyogo nodok ringruok achiel.”

Luka 18:18-20
[18] Jatelo moro nopenje niya, “Japuonj maber, en angʼo monego atim mondo ayud ngima mochwere kaka girkeni mara?”[19] Yesu nodwoke kapenje niya, “Angʼo momiyo iluonga ni ngʼama ber? Onge ngʼama ber, makmana Nyasaye kende.[20] Ingʼeyo chike mawacho ni: ‘Kik iterri, kik ineki, kik ikwal, kik ihang wach, luor wuonu gi minu.’ ”

1 Thesalonika 4:3-5
[3] En dwaro Nyasaye mondo ubed jomaler. Nyasaye dwaro ni ubed mabor gi timbe mag terruok[4] to bende ngʼato ka ngʼato nyaka puonjre rito ringre e yo maler kendo malongʼo,[5] ma ok oyie mondo ringre oowre gi gombo mathoth kaka jopiny makia Nyasaye timo.

Mariko 7:20-23
[20] Nomedo wuoyo kowacho niya, “Gima wuok koa ei ngʼato ema miyo odoko mogak.[21] Nikech chuny dhano ema richo duto wuokie kaka: paro maricho, chode, kuo, nek, terruok,[22] kod wuoro; kaachiel gi timbe maricho, wuond, anjawo, ketho nying, sunga kod fuwo.[23] Gik marichogi duto wuok e chuny dhano kendo miyo ngʼato bedo mogak.”

Mathayo 15:17-20
[17] Donge ungʼeyo ni gimoro amora madonjo e dhok dhi nyaka e ich bangʼe owuok oko mar del?[18] To gik mawuok e dhok aa e chuny, kendo gin ema gimiyo ngʼato doko ‘mogak.’[19] Nikech chuny ema gik maricho kaka; paro maricho, nek, terruok, chode, kuo, hango wach, gi ketho nying ji wuokie.[20] Magi e gik mamiyo ngʼato bedo ‘mogak.’ To chiemo gi lwedo ma ok olwoki ok mi odok ‘mogak.’ ”

Ngeche 5:18-23
[18] Sokoni mondo ogwedhi, kendo ibed mamor gi chiegi mane ikendo ka in wuowi.[19] Ojaber ka mwanda, kendo olongʼo ka nyakech, thundene mad romi kinde duto, mad herane omaki moloyo.[20] Wuoda, ere gima omiyo jachode dikaw paroni? Ere gima omiyo chie ngʼato nono dilombi?[21] Yore mag dhano nenore ratiro e nyim Jehova Nyasaye, kendo onono kamoro amora ma odhiyoe.[22] Timbe mamono mag ngʼama jaricho obedone obadho mamake, tonde mag richone tweye matek.[23] Obiro tho nikech ok oyie mondo orieye, obayo yo nikech fupe maduongʼ.

Johana 8:4-11
[4] bangʼe negiwachone Yesu niya, “Japuonj, dhakoni nende omaki rando ka terore.[5] Musa to nomiyowa chik mondo wachiel mon ma kamago gi kite. In to iwacho angʼo kuom wachni?”[6] Negiketo wachno e nyim Yesu mondo gigajego kendo giyud yo mane ginyalo donjonego. Yesu to nokulore piny kendo nochako ndiko e lowo gi lith lwete.[7] Kane gimedo dhi nyime gipenje, noa malo mowachonegi niya, “Ngʼato kuomu mapok otimo richo ema okuong goye gi kidi.”[8] Eka nochako okulore piny mondiko e lowo.[9] Gikanyono, joma nowinjo gima nowachono nochako wuok achiel kaachiel, chakre jomadongo nyaka nyithindo mi dhakono ema nodongʼ kende kochungʼ but Yesu.[10] Yesu noa malo kendo nopenje niya, “Nyarwa, eregi? Onge ngʼama odongʼ ma pod donjoni?”[11] Nowacho niya, “Jaduongʼ, onge ngʼat modongʼ.” Yesu nokone niya, “Kata an bende ok angʼadni bura. Wuogi idhi, to kik ichak itim richo kendo.” ]

Ngeche 6:20-35
[20] Wuoda, rit chike wuonu kendo kik iwe puonj minu.[21] Kan-gi ka ipandogi e chunyi nyaka chiengʼ; twegi e ngʼuti motegno.[22] Ka iwuotho, to gibiro chiki; to ka inindo, to giniriti; to ka ichiewo, to giniwuo kodi.[23] Nikech chikegi gin taya, to puonjni en ler, kendo kwer mikwerogo ngʼato kuom gima otimo marach kelo mana ngima,[24] mamiyo ibedo mabor gi dhako mandhaga kaachiel gi lep mayom mar dhako mabayo.[25] Kik ber mare mineno gi wangʼ omi chunyi gombe kata weye oywayi kolombi gi wangʼe.[26] Nikech ochot nyalo miyo ibed matin maromo gi nengo makati, to dhako ma jachode biro tieko ngimani.[27] Bende ngʼato nyalo tingʼo mach e kore, ma lepe ok owangʼ?[28] Bende ngʼato nyalo wuotho e mirni mar mach maliel, ma ok tiendene owangʼ?[29] Ma e kaka ngʼat ma terore gi chi ngʼat machielo chalo; ngʼato angʼata ma omule ok notony ma ok okum.[30] Ji ok cha jakuo kokwalo chiemo mondo ogaago kech kodenyo.[31] Kata kamano ka omake, to nyaka ochul nyadibiriyo, kata obedo ni en nengo mapek kuome makawo mwandu mag ode duto.[32] To ngʼat ma terore gi chi ngʼat machielo onge gi rieko, ngʼat matimo kamano ketho ngimane owuon.[33] Pokne en chwat kod wichkuot kendo nobed gi wichkuot ma ok norum.[34] Nimar nyiego mamako chwor dhakono nyalo kelo tho, omiyo ka ochulo kuor, to nobed maonge ngʼwono kata matin.[35] Ok enoyie chudo moro amora; ok enoyie asoya kata obedo ni en gima duongʼ manade.

Ngeche 5:3-22
[3] Nimar dho jachode wacho weche mamit ka mor kich, kendo wuoyone yom maloyo moo;[4] to gikone okech ka kedhno kendo obith ka ligangla ma dhoge ariyo.[5] Tiendene ochomo kar tho, to ondamo mage ochiko bur tir.[6] Ok opar ngangʼ yor ngima; yorene ogondore, to ok ongʼeyo kamano.[7] Omiyo koro un yawuota, winjauru, kik uwe gima awachonu.[8] Bed mabor gi dhako ma kamano, kendo kik idhi machiegni gi dhoode,[9] nono to jomoko nono ema inimi tekreni maber moloyo kendo higni magi norum e lwet joma ger,[10] nono to jomoko nono, ema nocham mwanduni kendo tichni matek nokony od ngʼat moro nono.[11] To e giko mar ngimani inichur achura, ka ringri gi dendi chamore rumo.[12] To iniwachi niya, “Mano kaka nasin gi puonj mar rieko! Mano kaka chunya nokwedo siem mane omiya kuom gik mane atimo ma ok nikare![13] Ne ok anyal winjo kendo timo weche jopuonjna, kata chiko ita ni jopuonjna.[14] Asechopo e giko mar kethruok marach e dier chokruok mangima.”[15] Modh pi moa e dapigi iwuon, pi mamol moa e sokoni iwuon.[16] Bende ber mondo soknigi omol ka oo oko e yore mag dala, kata aoregi mag pi e kuonde chokruok manie dier dala?[17] Ne ni gibedo magi iwuon kendo kik iriwgi gi joma galagala.[18] Sokoni mondo ogwedhi, kendo ibed mamor gi chiegi mane ikendo ka in wuowi.[19] Ojaber ka mwanda, kendo olongʼo ka nyakech, thundene mad romi kinde duto, mad herane omaki moloyo.[20] Wuoda, ere gima omiyo jachode dikaw paroni? Ere gima omiyo chie ngʼato nono dilombi?[21] Yore mag dhano nenore ratiro e nyim Jehova Nyasaye, kendo onono kamoro amora ma odhiyoe.[22] Timbe mamono mag ngʼama jaricho obedone obadho mamake, tonde mag richone tweye matek.

1 Korintho 7:1-40
[1] To koro kuom weche mane upenja e barupu, anyalo wacho ni ber mondo ngʼato kik okendi.[2] To nikech weche mag terruok ngʼeny, ngʼato ka ngʼato nyaka bed gi chiege owuon kendo dhako ka dhako obed gi chwore owuon.[3] Dichwo nyaka chop dwach chiege kaka joma okendore, kendo dhako bende nyaka tim kamano ni chwore.[4] Nikech dhako mokendi onge gi teko kuom ringre owuon, to en mar chwore. Kamano bende, dichwo mokendo onge gi teko kuom ringre owuon, to en mar chiege bende.[5] Kik utuonru makmana ka uwinjoru e kindu uwegi mar timo mano kuom kinde machwok mondo uchiwru ni lamo. To bangʼ chiwruok ni lamo, to uchak uriwru kendo mondo kik Satan temu, nikech ok unyal ritoru.[6] Awachonu kamano koa e pacha awuon, to ok kaka chik dwaro.[7] Dobedo maberna moloyo ka ji duto obedo kaka an, to kata kamano, ngʼato ka ngʼato nigi michne ma Nyasaye omiye, ngʼat moro nigi michni, to ngʼat machielo bende nigi mich machielo.[8] To joma pok okendi gi joma pok okendo, kod mon ma chwogi otho, to awachonegi kama: En gima ber moloyo ka gisiko ma ok gikendo kata okendgi, mana kaka an.[9] To ka ok ginyal ritore giwegi, to onego gikendi, kata okendgi nikech kend ber moloyo ka gombo wangʼo ngʼato ka mach.[10] To ne joma osekendo gi joma osekendi achiwonegi chik (chutho ok an, to Ruoth) kama: Dhako kik were gi chwore.[11] To kapo ni otimo kamano, to ochune ni nyaka osik maonge dichwo, to ka ok kamano to odog ir chwore, kendo dichwo bende kik riemb chiege.[12] To kuom ji mamoko modongʼ (chutho ok Ruoth, to an ema awachonegi) kama: Ka owadwa moro ma ja-Kristo nigi dhako ma ok oyie, kendo dhakono oyie dak kode, to kik oriembe.[13] Bende ka dhako nigi dichwo ma ok oyie, to dichwono oyie dak kode kaka chiege, to kik oweye.[14] Nikech dichwo mapok oyie inyalo pwodho nikech chiege, to dhako mapok oyie bende inyalo pwodho nikech chwore moyie. Ka ok kamano, to nyithindu dibed mogak, to koro sani to ginenore ni giler.[15] To ka ngʼat ma ok oyie ojok noa, to weye aweya odhi. Dichwo moyie kata dhako moyie ok otwe e weche ma kamago, nikech Nyasaye oseluongowa mondo wadag gi kwe.[16] Ingʼeyo nadi, in dhako, kata inyalo miyo chwori yudo warruok? Koso, ingʼeyo nade, in dichwo, ni chiegi nyalo yudo warruok nikech in?[17] Kata kamano, ngʼato ka ngʼato onego odag ngimano mane Ruoth oluonge kendo owuoth wuodhno mane Nyasaye oluongee. Ma e chik ma aseketo ne kanisa.[18] Dibed ni ngʼato noluongi koseter nyangu? Kik ogomb ni ne ok otere nyangu. Dibed ni ngʼato noluongi kapok oter nyangu? Ngʼat ma kamano kik ter nyangu.[19] Bedo ni ngʼato oter nyangu kata ok oter nyangu ok en gimoro. Gima duongʼ en rito Chike Nyasaye.[20] Omiyo ngʼato ka ngʼato mondo obed mana kaka ne en kane Nyasaye oluonge.[21] Dibed ni ne in misumba kane Nyasaye oluongi? Kik mano chandi, makmana kapo ni inyalo yudo yor bedo thuolo, to tim kamano moloyo.[22] Nikech ngʼat mane Ruoth oluongo ka misumba koro bedo ngʼat man thuolo kuom Ruoth, to bende ngʼat mane ni thuolo kane Ruoth oluongo doko misumba Kristo.[23] Nongʼiewu gi nengo matek, omiyo kik ubed wasumbini mag ji.[24] Jowetena, ngʼato ka ngʼato nigi tingʼ e nyim Nyasaye mondo osik mana kaka Nyasaye noluongeno.[25] Kuom wach nyiri ma ok okendi to awacho kama: Aonge gi chik moa kuom Ruoth, to achiwo pacha kaka ngʼat ma wechene inyalo geno kuom ngʼwono mar Ruoth.[26] Nikech chandruok mantie sani, aparo ni ber mondo usik kaka uchal.[27] Dibed ni ngʼato osekendi? Ka kamano, to kik idwar mondo iweri gi chwori. Dibed ni pok ikendo? Kichal kamano, to kik imany nyako mondo ikendi.[28] To ka ikendo, to ok itimo richo; kata ka nyako okendi bende ok otimo richo. To joma okendo gi mokendi biro neno chandruok mathoth e ngimani, to adwaro ni akonyu mondo kik une chandruokni.[29] Jowetena, gima awachonu en ni sa odongʼ matin. Chakre sani koro joma nigi mon onego odag ka gima giongego;[30] joma ywak onego bedi ka joma ok ywagi; joma mor onego odag ka joma ok nigi mor; joma ngʼiewo gimoro onego odag ka gima gik ma gingʼiewogo ok mag-gi,[31] joma konyore gi gige piny bende kik yie chunygi gedi e gigo, nikech piny ma waneno sani-ni biro kadho.[32] Adwaro ni mondo ubed maonge gi kit parruok moro amora. Dichwo ma ok okendo, weche Ruoth ema omako, kaka onyalo siko kotimo gik mamoro Ruoth,[33] to ngʼama osekendo, to pache omoko e weche pinyni, kaka onyalo timo gik mamiyo chiege mor.[34] Kendo dwarone bende opogore nyadiriyo. Dhako ma ok okendi, kata nyako ngili, paro kuom weche Ruoth. Thorogi maduongʼ en mondo gibed maler e ringregi gi chunygi. To dhako mokendi, to pache ni kuom gige piny, kaka onyalo miyo chwore mor.[35] Awacho wechegi mondo uyud konyruok kuomgi, to ok mondo aketnu chik manyaka uluw. Adwaro ni udagi e yo maber, ka chiwruoku ni Ruoth ok opogore.[36] Ka ngʼato paro ni ok otim maber ne osiepne ma nyako mangili modwaro nyuomo, kendo ka nyakono hike koro medore, to dichwono oneno ni onego okende, to ber mondo okend nyakono. Oonge gi ketho kotimo kamano kendo onego gikendre.[37] To dichwo mosengʼado wach e pache owuon, kendo manyalo chiko dwache maonge ngʼama ochune, koseneno e chunye ni ok odwar nyuomo nyakono, en bende otimo maber.[38] Kuom mano, ngʼat monyuomo nyako mangilino otimo maber, to ngʼat ma ok onywome otimo maber moloyo.[39] Chik otweyo dhako gi chwore ndalo duto ma chwore ngima. To ka chwore otho, to en thuolo mondo onywome gi dichwo moro amora mohero, makmana ni nyaka nyuome gi ngʼat kuom Ruoth.[40] An to pacha neno ni dhako ma chwore otho nyalo neno maber moloyo ka ok ochak onywome, kendo awacho mano ka aparo ni an-gi Roho mar Nyasaye.

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc