A A A A A

Sins: [Theft]

1 Korintho 6:10
kata jokuo, kata jowuoro, kata jomer, kata joketh nying ji, kata jomecho, ok noyud gweth mar pinyruoth Nyasaye.

1 Timotheo 6:10
Nikech hero pesa e chakruok mar kit richo duto. Jomoko ma chunygi osegedo e yore mag yudo pesa oseweyo yie mi gichwowo chunygi giwegi gi masiche mathoth.

Efeso 4:28
Ngʼato ma yande kwalo nyaka koro we kuo chuth, to nyaka oti tich gi lwete owuon mondo okonyrego kendo okony bende joma moko mochando.

Wuok 20:15
Kik ikwal.

Wuok 22:7
“Ka ngʼato omiyo wadgi fedha kata mwandu mondo okanne kendo okwalgi e od wadgino, to ka omak jakuogno, to nyaka chul nyadiriyo.

Hosea 4:2
Nitie mana kwongʼ, miriambo kod nek, kuo gi chode; kendo giketho singruok duto, kendo chwero remo timore monwore.

Johana 10:10
Jakuo biro mana mondo okwal kendo oneki kendo oketh gik moko, An to asebiro mondo giyud ngima, kendo giyude mogundho.

Tim jo-Lawi 19:11-13
[11] “ ‘Kik ikwal. “ ‘Kik iriambi. “ ‘Kik iwuond nyawadu.[12] “ ‘Kik ikwongʼri gi miriambo ni ngʼato gi nyinga nimar kitimo kamano to ichayo Jehova Nyasaye ma Nyasachu. An e Jehova Nyasaye.[13] “ ‘Kik ima wadu e yor wuond kata kik imaye gire. “ ‘Kik itamri chulo ngʼato kuom tich motiyoni kendo nyaka ichule mana godiechiengno.

Luka 19:8
To Zakayo nochungo malo kendo nowachone Ruoth niya, “Ne Ruoth! Sani kendo koroni abiro chiwo nus mar giga ne jochan, to kapo ni ne asewuondo ngʼato e gimoro amora, abiro chule ka adwokone maromo nyadingʼwen.”

Mariko 10:19
Ingʼeyo chike mawacho ni: ‘Kik ineki, kik iterri, kik ikwal, kik ihang wach, kik imechi, luor wuonu gi minu.’ ”

Mathayo 19:18
Ngʼatno nopenje niya, “Chike mage?” Yesu nodwoko ni, “ ‘Kik ineki, kik iterri, kik ikwal, kik ihang wach,

Ngeche 10:2
Mwandu moyudi e yo marach onge gi ohala; to tim makare reso ji e tho.

Ngeche 12:22
Jehova Nyasaye mon kod dhok mariambo, to omor gi jogo ma jo-adiera.

Ngeche 20:17
Chiemo moyud e yo ma ok kare mit ne ngʼato, to achien omuodore mana ka kuoyo.

Zaburi 62:10
Kik igen kuom mwandu moma ji kata isungri kuom gik mokwal; kata bed ni mwandugi medore to kik iket chunyi kuomgi.

Rumi 13:7
Miuru ji duto gik makorgi monego umigi kaka: Joma onego chul osuru; chuluru osuru; joma juogo chuluru pesa jwok; joma onego uluor, miuru luor, kendo joma onego umi duongʼ, miuru duongʼ.

Rumi 13:9
Chikego wacho niya, “Kik iterri, kik ineki, kik ikwal, kik igomb gir wadu,” kod chike mamoko duto moriw e chik achiel mawacho niya, “Her wadu kaka iherori iwuon.”

Tim jo-Lawi 6:2-4
[2] “Ka ngʼato otimo richo kendo ok obedo ja-ratiro e nyim Jehova Nyasaye ka owuondo nyawadgi kuom gima osingne kata gima owene mondo oriti kata gima okwal,[3] kata ka okwanyo gima olal bangʼe oriambo kendo oriyo dhoge, kata ka otimo richo ma ngʼato angʼata nyalo timo;[4] kuom mano ka otimo richo kendo odoko jaketho, to nyaka odwok gima osekwalo kata mochamo malangʼ, kata gima ne osingne, kata gima ne okwanyo molal,

Wuok 22:1-4
[1] “Ka ngʼato okwalo rwath kata rombo kendo onege kata ouse, nyaka ochul dhok abich kuom rwath kendo kweth rombe angʼwen kuom rombo.[2] “Ka jakuo ojuk kakwelo kendo ogoye mi otho, ngʼatno mogoye remo ok nodongʼ e wiye kuom remo mochwer;[3] to ka otimore bangʼ ka chiengʼ osetuch, to remo nodongʼ e wiye. “Jakuogno nyaka chul gima rom gi gima nokawono, to ka oonge gi gimoro, to nyaka use mondo ochulgo kuo mokwalono.[4] “Ka chiayo mokwalno oyudego kangima bed ni en rwath kata punda kata rombo, nyaka ochul nyadiriyo.

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc