A A A A A

Mysteries: [Dreams]

1 Samuel 28:15
Samuel nowachone Saulo niya, “Angʼo momiyo ichanda kimiyo awuok oko?” Saulo nodwoke niya, “An gi midhiero maduongʼ. Jo-Filistia osemonja kendo kedo koda, Nyasaye bende oseweya. Tinde ok odwoka, gi dwond jonabi kata e yor lek. Mano emomiyo aluongi ni mondo iwachna gima onego atim?”

Tich Joote 2:17
“ ‘Nyasaye wacho kama: E ndalo giko anaol Roho Maler mara kuom ji duto. Yawuotu gi nyiu nokor wach, jou matindo none fweny, jodongu nolek lek.

Daniel 1:17
Nyasaye nomiyo yawuowi angʼwen-go, ngʼeyo gi lony mar winjo tiend kit ndiko duto gi puonjruok. Kendo Daniel ne nigi rieko matut mar loko tiend fweny ka fweny kod lek ka lek.

Eklesiastes 5:7
Lek mathoth kod weche mangʼeny duto onge tiendgi. Kuom mano chungʼ motegno kiluoro Nyasaye.”

Chakruok 20:3
To Nyasaye nofwenyore ne Abimelek e lek gotieno kendo owachone niya, “Dine ber ka itho nikech dhako ma ikawono; en chi ngʼato.”

Chakruok 40:8
Negidwoke niya, “Waduto nyoro waleko lek mopogore opogore, to onge ngʼama nyalo lokonwa tiendgi.” Eka Josef nowachonegi niya, “Donge fwenyo tiend lek aa mane kuom Nyasaye? Emomiyo yieuru unyisa lekugo.”

Chakruok 42:9
Eka noparo lek mane oleko kuomgi kendo nowachonegi niya, “Un okwach kich! Kendo usebiro mondo une-ane kama pinywa nyapgodo.”

Jeremia 23:32
Jehova Nyasaye wacho niya, “Adiera, ok ahero jogo makoro lek mag miriambo. Ginyisogi kendo giwito joga gi miriambo mag-gi maonge korgi gi atachgi, to ne ok aorogi kata yierogi. Ok gimi jogi ohala kata matin,” Jehova Nyasaye owacho.

Mathayo 2:13
Bangʼ kane gisedhi, malaika mar Ruoth nofwenyore ne Josef e lek. Nowachone niya, “Aa malo ikaw nyathi gi min mare mondo itony idhi Misri. Dag kuno nyaka aduogni wach, nikech Herode biro manyo nyathini mondo onege.”

Mathayo 2:19
Bangʼ ka Herode nosetho, malaika mar Ruoth nofwenyore ne Josef e lek ka en Misri kuno,

Kwan 12:6
nowachonegi niya, “Winjuru wechena: “Ka janabi mar Jehova Nyasaye nitie e dieru, to abiro afwenyorane, kendo awuoyo kode e lek.

Zekaria 10:2
Nyiseche ma dhano oloso wuondo ji, jokor wach neno fweny mag miriambo; ka ginyiso ji lek ma ok adier, kendo gichiwo hoch manono. Mano emomiyo ji bayo abaya ka rombe maonge jakwath.

Joel 2:28
“Bangʼe, anaol Roho Maler mara kuom ji duto. Yawuotu gi nyiu nokor wach, jodongu nolek lek, jou matindo none fweny.

Isaya 29:7-8
[7] Eka ogendini mag pinje duto makedo gi Ariel, mamonjo kuondege motegno kendo lwore, biro chalo mana ka lek kata ka fweny mar otieno,[8] mana ka ngʼama kech kayo to leko ni chiemo, to ka ochiewo to oyudo mana ka kech pod kaye, kendo mana kaka ngʼat ma riyo oloyo leko ni modho pi, to ka ochiewo to opodho mana piny ka riyo oloye. E kaka nobedi kuom ogendini mag pinje duto makedo gi Got Sayun.

Daniel 7:1-3
[1] E higa mokwongo mar loch Belshazar ruoth Babulon, Daniel noleko kendo noneno fweny mopogore opogore kane oyudo oyweyo e kitandane. Nondiko lekneno e kitabu.[2] Daniel nowacho niya, “E fwenyna ma naneno gotieno, ne angʼicho, kendo e nyima ne nitie yembe angʼwen mag polo mane yuko nam maduongʼ.[3] Ondiegi angʼwen moko malich, ma moro ka moro opogore gi nyawadgi, nowuok koa e nam.

Rapar mar Chik 13:1-3
[1] Ka janabi moro kata ngʼat mokoro gik mabiro timore e lek otuch e dieru kendo ohulo wach moro mar hono kod ranyisi,[2] kendo ka honono kod ranyisino ma ohulo otimore bangʼe owacho niya, “We walu nyiseche mamokogi (ma gin nyiseche ma ok ungʼeyo) kendo ka owacho ni we walamgi,”[3] to kik uwinj wach janabino kata jalekno. Jehova Nyasaye ma Nyasachu temou mondo ongʼe ane ka uhere gi chunyu duto kod ngimau duto.

Chakruok 41:25-27
[25] Eka Josef nowacho ne Farao niya, “Leknigo tiendgi achiel kendo gichalre. Nyasaye osenyiso gima oikore timo.[26] Dhok abiriyo mabeyogo gin higni abiriyo, kendo wiye cham abiriyo mochiek mabeyogo bende gin higni abiriyo; giduto gin lek achiel kendo nyiso wach achiel.[27] Dhok abiriyo maricho modhero mane obiro bangʼe nyiso higni abiriyo, kendo kamano e kaka wiye cham abiriyo motho ma yamb oro otwoyo; gin higni abiriyo mag kech.

Mathayo 1:20-23
[20] To bangʼ paro mar timo kamano, Malaika mar Ruoth nofwenyorene e lek mowachone niya, “Josef wuod Daudi, kik iluor dhi gi Maria dala kaka chiegi, nikech gima otingʼo e iye owuok kuom Roho Maler.[21] Obiro nywolo wuowi, kendo nyaka imiye nying ni Yesu, nikech obiro waro joge kogolo e richo.”[22] Magi duto notimore mondo ochop gima ne Ruoth owacho gi dho janabi niya,[23] “Nyako ngili biro mako ich minywol wuowi, mi nigiluonge ni Imanuel” (tiende ni, “Nyasaye ni kodwa”).

Chakruok 41:8-12
[8] Kinyne gokinyi pache nochandore, kuom mano nooro mondo oluongne ajuoke duto kod jorieko duto mag Misri. Farao nonyisogi lekne, to onge ngʼato angʼata mane nyalo lokone tiend lekgo.[9] Eka jatend jogam divai nowacho ne Farao niya, “Aparo kethona kawuono.[10] Chiengʼ moro kane iyi owangʼ kod wan ma jotichni, kendo ne irwakowa e od twech kaachiel gi jatend joted makati e od jatend askeche.[11] Waduto ne waleko lek otieno moro achiel, kendo lek ka lek ne nigi tiende.[12] To ne nitie ja-Hibrania moro matin kodwa, jatich jaduongʼ askeche. Ne wanyise lekwa, kendo nolokonwa tiendgi, ka omiyo ngʼato ka ngʼato tiend lekne.

Ayub 33:14-18
[14] Nikech, kiwacho adier, to Nyasaye owuoyo gi ji pile e yore mopogore opogore, kata obedo ni dhano sa moro ok nyal winjo tiend wechene.[15] Owuoyo gi ji e lek, kata e fweny gotieno seche ma dhano ni e nindo matut, ka giyweyo e otendnigi;[16] onyalo wuoyo e tie itgi mi obwog-gi gi siem mayoreyore,[17] otimo kamano mondo olok dhano owe timbene maricho kendo ogengʼ dhano kik sungre,[18] mondo orese e lak tho, kendo kik tiek ngimane gi ligangla.

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc