A A A A A

Mysteries: [Cancer]

2 Korintho 4:16-19
[16] Emomiyo chunywa ok nyosre. Kata obedo ni ringrewa ma oko rumo kamano, to chunywa iloko manyien odiechiengʼ kodiechiengʼ.[17] Nikech chandruok mwayudo matindo kendo makadho piyo biro kelonwa duongʼ mosiko kendo moloyo chandruogego duto.[18] Omiyo ok wachom wengewa kuom gik mineno, to kuom gik ma ok ne. Nikech gik mineno gi wangʼ rumo, to gik ma ok ne siko nyaka chiengʼ.[19] Nikech wangʼeyo ni ka kiru mwadakieni okethi, to wan gi ot ma Nyasaye osegeronwa e polo, ma en ot mosiko, ma lwet dhano ok ogero.

Zaburi 107:20
Ne ooro wachne mi nochangogi kendo noresogi e lak tho.

Isaya 40:31
to joma oketo genogi kuom Jehova Nyasaye tekregi nodwogi. Gibiro huyo mana ka ongo mafuyo gi bwombe; gibiro ringo to ok gibi bedo mool, bende gibiro wuotho to tekregi ok norum.

Rapar mar Chik 31:6
Beduru gi chir kendo motegno. Kik uluorgi kendo kik gimi chunyu nyosre, nimar Jehova Nyasaye ma Nyasachu biro dhi kodu; ok enoweu kata jwangʼou.”

Mathayo 11:28-29
[28] “Biuru ira, un duto mujony kendo motingʼore mapek, mondo amiu yweyo.[29] Kawuru lodina mondo utingʼ kendo puonjreuru kuoma, nimar chunya muol kendo ahora mos, eka unuyud yweyo ne chunyu.

Zaburi 18:6
E chandruok ne aluongo Jehova Nyasaye; ne aywak ne Nyasaye mondo okonya. Ne owinjo dwonda gie hekalu mare; ywakna nochopo e nyime, modonjo e ite.

Eklesiastes 3:1
Nitiere kinde mar gimoro amora, kod thuolo mitimoe tich moro ka moro e bwo polo:

Jeremia 29:11
Nimar Jehova Nyasaye wacho niya, “Angʼeyo chenro ma an-go kodu. Chenro mar dhi maber to ok mar hinyou, chenro mar miyou geno kod ngima mabiro.

Johana 14:1-4
[1] “Kik uwe chunyu chandre. Yieuru kuom Nyasaye, to An bende yieuru kuoma.[2] E dala Wuora nitiere udi mangʼeny, kendo ka dine ok en kamano, to dikoro asenyisou. Adhi kuno mondo alosnu kar dak.[3] To ka adhi mi alosonu kar dak, eka abiro duogo kawou mondo un bende ubed koda kama antiere.[4] Ageno ni ungʼeyo yo madhi kuma adhiye.”

Rumi 8:16-25
[16] To Roho owuon timo neno kaachiel gi chunywa ni wan nyithind Nyasaye.[17] To ka wan nyithind Nyasaye, to mano nyiso ni wan jocham girkeni. Wan jocham girkeni mar Nyasaye kendo wan jocham girkeni kaachiel kod Kristo, ka en adier ni wayie neno masira kode mondo eka wan bende obi omiwa duongʼ kode.[18] To aneno ni masiche mwaneno ndalogi tin ma ok dipim gi duongʼ mabiro fwenyorenwa.[19] Chwech duto rito gi geno chiengʼ ma nyithind Nyasaye nofwenyre.[20] Gik moko duto mane Nyasaye ochweyo nobedo kayiem nono, ok nikech dwarogi, to nikech dwaro Ngʼat mane ochweyogi, ka en gi geno[21] ni chwech duto chiengʼ moro nowe thuolo mondo kik gitow to giyud thuolo maduongʼ ma nyithind Nyasaye nigo.[22] Wangʼeyo ni chwech Nyasaye duto osebedo ka chur nyaka sani gi rem machal gi muoch makecho.[23] To ok mano kende, to kata wan wawegi ma wan gi olemo mokwongo nyak mag Roho, wachur gie iwa ka pod warito gi siso maduongʼ mondo olokwa yawuot od Nyasaye, chiengʼ ma ringruok nowar.[24] Nimar geno machal kama ema ne oreswae. To geno mineno ok en geno ngangʼ. Koso en ngʼa manyalo geno gima osebedogo?[25] To ka wageno gima pod waongego to warito gino gi kinda.

1 Petro 1:3
Duongʼ obed ne Nyasaye ma wuon Ruodhwa Yesu Kristo nikech kuom kechne maduongʼ, osenywolwa manyien mi wayudo geno mangima kuom chier mane Yesu Kristo ochiergo oa kuom joma otho.

2 Korintho 1:3-6
[3] Duongʼ obed ni Nyasaye ma Wuon Ruodhwa Yesu Kristo, kendo ma Wuon ngʼwono kendo Nyasach Loch duto,[4] en ema olochonwa e chandruok duto mamakowa, mondo wabed gi nyalo mar hoyo joma moko manie chandruok, ka wahoyogi gi hoch ma Nyasaye osehoyowago wan wawegi.[5] Nikech, mana kaka wan e achiel gi Kristo e sandruok duto mane oneno, e kaka wan kode e hoch mochiwo.[6] Ka isandowa, to mano timorenwa mondo uyud hoch kod warruok; to ka wayudo hoch, to en mana ni mondo Nyasaye okonyu mondo udhil gi sand ma wan bende wayudo.

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc