English
A A A A A

Math Signs: [Number 8]

Fweny 13:18
To ngʼeyo tiend wachni dwaro rieko, Ngʼat man-gi rieko, mondo okwan namba mar ondiek, nikech nambano ochungʼ kar nying dhano. Nambano en mia auchiel gi piero auchiel gauchiel.

Rapar mar Chik 6:4
Winjuru, yaye jo-Israel, Jehova Nyasaye ma Nyasachwa, en Jehova Nyasaye achiel.

Tim jo-Lawi 20:13
Ka dichwo oterore gi dichwo wadgi. Giduto ji ariyogi gitimo gima kwero kendo giduto nyaka neg-gi to rembgi nobedi e wigi giwegi.

1 Korintho 6:9-11
[9] Donge ungʼeyo ni joma timo timbe maricho ok noyud gweth mar pinyruoth Nyasaye? Kik ngʼato wuondu! Ngʼeuru ni jochode kata joma lamo nyiseche manono, kata joma terore, kata chwo ma terore gi chwo wetegi,[10] kata jokuo, kata jowuoro, kata jomer, kata joketh nying ji, kata jomecho, ok noyud gweth mar pinyruoth Nyasaye.[11] Kamano e kaka jomoko kuomu ne chalo. To ne olwoku mi opwodhu, mi oketu udoko joma kare e nying Ruoth Yesu Kristo, kendo kuom Roho mar Nyasachwa.

Fweny 11:2-3
[2] To iwe laru ma oko manie nyim hekalu kik ipime, nikech osemiye joma ok jo-Yahudi, kendo gibiro nyone gi tiendegi ka giketho dala maler kuom dweche piero angʼwen gariyo.[3] To abiro miyo jonenona ariyo morwakore gi lep gugru teko, kendo ginihul wach Nyasaye kuom ndalo alufu achiel gi mia ariyo kod piero auchiel.”

Tim jo-Lawi 20:27
Ngʼato angʼata kuomu madichwo kata madhako ma en ajuok nyakalondo kata ma ajwoga moro amora, to ugo gi kite nyaka otho. Giduto nyaka ugogi gi kite kendo rembgi nobedi e wigi giwegi.

Rapar mar Chik 18:10-12
[10] Kik yud ngʼato kuomu matimo misango gi wuode kata nyare e kendo, kata matimo timbe nyakalondo, kata jwok, kata loko dhoch kata ido,[11] kata jo-nyakalondo kata ajwoga kata ngʼat matiyo gi lang chunje maricho.[12] Ngʼato angʼata matimo gik ma kamagi mono gi Jehova Nyasaye kendo nikech timbe mamonogi Jehova Nyasaye ma Nyasachu biro riembo ogendini e nyimu.

2 Ruodhi 21:6
Notimo misango kochiwo wuode mondo owangʼ e mach, kotimo timbe mag ajuoke gi nyakalondo, kopenjo jomeny wach kod chunje jo-mirieri, notimo timbe maricho e wangʼ Jehova Nyasaye momiye ich wangʼ.

Mika 5:12
Abiro tieko timbeu mag jwok ma ok unuchak ugo gagi kendo.

Isaya 47:12
“Med dhiyo nyime gi timbegi mag jwok kod timbegi mangʼeny mag ajuoke, misebedo kitimo nyaka ia e nyathi; mondo waneane ka digikonyi kata dibwog ji.

Tich Joote 8:11-24
[11] Ji ne luwe nikech kinde mathoth nosemako dho ji gi timbene mag jwok.[12] To kane Filipo oyalo ne jogo Injili mar pinyruoth Nyasaye, kod nying Yesu Kristo, ne giyie, mi giyudo batiso giduto, chwo gi mon.[13] Simon owuon bende noyie, bangʼe noyudo batiso, kendo nosiko koluwo bangʼ Filipo kamoro amora mane odhiye, kowuoro ranyisi madongo kod honni ma noneno ka Filipo timo.[14] Kane joote man Jerusalem owinjo ni jo-Samaria noserwako wach Nyasaye, negioro Petro gi Johana irgi.[15] Kane gichopo, ne gilamonegi mondo giyud Roho Maler,[16] nikech Roho Maler ne pok obiro kuom ngʼato angʼata kuomgi, to nosebatisgi mana e nying Ruoth Yesu.[17] Bangʼe Petro gi Johana noyieyo lwetgi kuomgi mi giyudo Roho Maler.[18] Kane Simon oneno ni ji ne yudo Roho Maler ka joote oyieyo lwetgi kuomgi, nomiyogi pesa kowacho niya,[19] “An bende miyaeuru teko ma un-goni mondo ngʼato angʼata ma ayieyo lweta kuome oyud Roho Maler.”[20] To Petro nodwoke niya, “Mad pesagigo lal kodi nono, nikech chunyi wuondi ni inyalo ngʼiewo mich Nyasaye gi pesa![21] Ionge gi migawo moro amora e tijwani, kendo kwan-ni onge e iye, nikech chunyi ok nikare e nyim Nyasaye.[22] Omiyo lokri iwe timni marachni, kendo ilam Ruoth Nyasaye, dipo ka oweyoni richoni kuom bedo gi paro marachno e chunyi.[23] Nikech aneno ka chunyi opongʼ gi nyiego mangʼeny, kendo richo oloki misumbane chuth.”[24] Eka Simon nodwoko niya, “Lamna Ruoth Nyasaye mondo gima rach misewacho kuomano kik timrena.”

Chakruok 1:24-31
[24] Kendo Nyasaye nowacho niya, “Piny mondo onywol gik mangima kaka kitgi obet: Jamni, kod gik moko duto mamol e lowo, kod le mag bungu, mana kaka kit moro ka moro obet.” Kendo nobet kamano.[25] Nyasaye noloso le mag bungu kaka kitgi obet; jamni kaka kitgi obet kendo gi gik mamol e lowo kaka kitgi obet. Nyasaye noneno ni mano ber.[26] Eka Nyasaye nowacho niya, “We wachwe dhano e kido machal kodwa kendo gibed gi teko ewi rech mae nam kendo gi winy mae kor polo, ewi jamni, ewi piny duto kendo ewi chwech duto mawuotho ewi lowo.”[27] Kuom mano Nyasaye nochweyo dhano e kite owuon, e kit Nyasaye nochweye; nochweyogi dichwo gi dhako.[28] Nyasaye nogwedhogi mi owachonegi niya, “Nywolreuru kendo kwanu omedre; pongʼuru piny kendo urite. Beduru gi teko ewi rech ma e nam kod winy mae kor polo kendo ewi gik mangima duto mawuotho ewi lowo.”[29] Eka Nyasaye nowacho niya, “Amiyou kothe duto manyago cham e wangʼ piny duto kod yiende duto man kod olemo gi kodhi eigi. Ginibed magu kuom chiemo.[30] To ne le duto mag piny kod winy duto mafuyo e kor polo kod gik moko duto mawuotho e piny, gimoro amora mangima; amiyo lum duto mondo obed chiembgi.” Kendo nobedo kamano.[31] Nyasaye nongʼiyo gik moko duto mane osechweyo kendo noneno ni gibeyo ahinya. Piny noyuso kendo noru, ma en chiengʼ mar auchiel.

1 Korintho 6:9
Donge ungʼeyo ni joma timo timbe maricho ok noyud gweth mar pinyruoth Nyasaye? Kik ngʼato wuondu! Ngʼeuru ni jochode kata joma lamo nyiseche manono, kata joma terore, kata chwo ma terore gi chwo wetegi,

Johana 1:8
Johana owuon ne ok en ler nogo, to nobiro mana kaka janeno mar lerno.

Fweny 4:6-8
[6] Bende e nyim kom duongʼno ne nitie gimoro manenore ka nam machalo gi kio mar rangʼi, to orieny ka pi. E dier komno tir gi alworane ne nitie gik moko angʼwen mangima man-gi wenge mangʼeny yo ka nyimgi kod yo ka tokgi.[7] Gima ngima mokwongo ne chalo gi sibuor, mar ariyo ne chalo gi nyarwath, mar adek ne lela wangʼe chalo gi mar dhano, to mar angʼwen ne chalo gi ongo mafuyo.[8] Moro ka moro kuom gik mangimago ne nigi bwombe auchiel kendo ne gin gi wenge mathoth molworo dendgi nyaka e bwo bwombegi. Odiechiengʼ gi otieno duto negisiko kagiwacho niya, “ ‘Mano kaka Ruoth Nyasaye Maratego Ler! Oler adier! Yaye Mano kaka oler.’ En e Jal mane nitie, kendo Jal mantie, kendo Jal mabiro betie.”

Chakruok 3:15
Kendo anaket sigu e kindi gi dhako, kendo e kind kothe gi kothi; en noto wiyi, to in to nika ofunj tiende.”

Fweny 13:5
Ondiek malichno nomi dhok mar wacho weche mag sungruok kod ayany, kendo ne oyiene bedo gi loch kuom dweche piero angʼwen gariyo.

Wuok 7:11
Farao noluongo jorieko kod ajuoke mag Misri mine gitimo gik machal gi mane Harun otimo ka gitiyo gi teko mag yedhegi mopondo.

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc