A A A A A

Math Signs: [Number 7]

2 Ruodhi 5:10
Elisha ne ooro jatichne mondo odhi okone niya, “Dhiyo, inyumri e aoro Jordan nyadibiriyo, to dendi biro chango kendo ibiro pwodhori.”

Rapar mar Chik 5:12
Rituru chiengʼ Sabato kendo ukete obed maler, kaka Jehova Nyasaye ma Nyasachu osechikou.

Wuok 22:30
Timuru machal kamano ni rwethu kod rombeu. Weuru gibed gi minegi kuom ndalo abiriyo, to chiengʼ mar aboro miyagiuru.

Johana 6:35
Eka Yesu nowachonegi niya, “An e makati mar ngima. Ngʼama obiro ira kech ok noka, kendo ngʼama oyie kuoma riyo ok nolo ngangʼ.

Mathayo 26:26
Kane oyudo gichiemo, Yesu nokawo makati kendo bangʼ goyo erokamano, nongʼinge momiyo jopuonjrene, kowacho niya, “Kawuru, chamuru; ma en ringra.”

Kwan 4:7
“Nyaka gipedh mesa manie Nyim Nyasaye gi kitamba marambulu, bangʼe giket sende e wiye, gi dise kod bakunde, gi njage mar chiwo misango miolo piny; bende gine ni makati man kanyo seche duto kik rum.

Joshua 6:3-4
[3] Lworuru dala maduongʼno dichiel ka un gi giu mag lweny kendo timuru ma kuom ndalo auchiel.[4] Beduru gi jodolo abiriyo motingʼo turumbete molos gi tunge imbe e nyim Sandug Muma. E odiechiengʼ mar abiriyo, lworuru dala maduongʼno nyadibiriyo, ka jodolo goyo turumbetego.

Chakruok 2:1-3
[1] Kuom mano chwech polo gi piny norumo gi gik mane ni eigi duto ka moro ka moro oket kare.[2] E odiechiengʼ mar abiriyo Nyasaye nosetieko tichne mane osebedo ka otimo; omiyo odiechiengʼ mar abiriyo noyweyo kuom tijene duto.[3] Kendo Nyasaye nogwedho odiechiengʼ mar abiriyo mi owale obedo maler, nimar odiechiengno ema noyweyoe bangʼ tieko duto.

Chakruok 9:12-16
[12] Kendo Nyasaye nowacho niya, “Ma e ranyisi mar singruok ma atimo e kinda kodi kod gik mangima duto maun-go nyaka tiengʼ mabiro.[13] Aseketo lihudu mara e boche polo, kendo obiro bedo ranyisi mar singruok e kinda kod piny.[14] E kinde moro amora ma amiyo piny odudo kendo lihudu ochungʼ e boche polo,[15] anapar singruok e kinda kodi kaachiel gi gik mangima duto, tiengʼ ka tiengʼ. Pi ok nochak oketh gik mangima duto.[16] E kinde moro amora ma lihudu nochungʼ e boche polo, ananene kendo napar singruok mosiko e kind Nyasaye kod gik mangima duto manie piny kaka kitgi obet.”

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc