English
A A A A A

Math Signs: [Number 5]

Fweny 13:5-18
[5] Ondiek malichno nomi dhok mar wacho weche mag sungruok kod ayany, kendo ne oyiene bedo gi loch kuom dweche piero angʼwen gariyo.[6] Eka nochako wuoyo koyanyo Nyasaye kendo koketho nyinge kod kar dakne, kaachiel gi joma odak e polo.[7] Bende nomiye teko mondo oked gi jomaler mag Nyasaye kendo ologi, kendo nomiye loch kuom dhoudi duto, gi ogendini kod dhok duto miwacho gi pinje duto.[8] Ji duto modak e piny biro lamo ondiek malichno. Gin e joma nying-gi ok ondiki e kitabu mar ngima mar Nyarombo mane onegi chakre chwech piny.[9] Ngʼat man-gi it, mondo owinji![10] Ka ngʼato onego ter e twech to twech machalo kamano ema nyaka odhiye. Kendo ka ngʼato onego negi e lweny gi ligangla to liganglano ema nyaka negego. Ma e kinde ma jo-Nyasaye onego timie kinda kendo bed gi yie motegno.[11] Eka naneno ondiek malich machielo kawuok ei piny. Ne en gi tunge ariyo machalo gi mar nyarombo, to nowuoyo kaka thuol mangʼongo wuoyo.[12] Notiyo gi teko duto mar ondiek malich mokwongo ka en e nyim ondiegino. Eka nomiyo piny gi ji duto modak e iye olamo ondiek malich mokwongono, ma wiye ne nigi adhola malich mane ogo lero mar tho, to nosechango.[13] Notimo honni madongo ma kata mana mach nomiyo lor oa e polo, kabiro e piny ka ji duto neno.[14] To nowuondo ji modakie piny, nikech honni mane omiye teko mondo otim e nyim ondiek malich mokwongo. Ne ogolo chik mondo gilosi gima ket ma imiyogo duongʼ ondiek malich mokwongo mane ohiny gi ligangla to ok otho.[15] Nomiye teko mondo omi gima ket mar ondiek malich mokwongo muya, mondo owuo kendo one ni jogo duto mane otamore lamo gima ketno onegi.[16] Bende nochuno ji duto, jomatindo gi jomadongo, jo-mwandu kod jochan, wasumbini gi joma ni thuolo, mondo oket kido e lwetegi ma korachwich kata e lela wengegi,[17] mondo ngʼato angʼata kik ngʼiew kata loko gimoro amora, makmana ka en gi kidono ma en nying ondiek malichno kata namba mochungʼ kar nyingno.[18] To ngʼeyo tiend wachni dwaro rieko, Ngʼat man-gi rieko, mondo okwan namba mar ondiek, nikech nambano ochungʼ kar nying dhano. Nambano en mia auchiel gi piero auchiel gauchiel.

Mathayo 19:9
Anyisou ni dichwo moro amora moketho keny gi chiege, makmana ne wach chode, mi okendo dhako machielo, to otimo richo mar terruok.”

Fweny 11:2-3
[2] To iwe laru ma oko manie nyim hekalu kik ipime, nikech osemiye joma ok jo-Yahudi, kendo gibiro nyone gi tiendegi ka giketho dala maler kuom dweche piero angʼwen gariyo.[3] To abiro miyo jonenona ariyo morwakore gi lep gugru teko, kendo ginihul wach Nyasaye kuom ndalo alufu achiel gi mia ariyo kod piero auchiel.”

Mathayo 5:32
An to awachonu ni ngʼato angʼata moriembo chiege nikech wach moro amora makmana richo mar terruok, miyo chiegeno donjo e richo mar terruok, kendo ngʼato angʼata mokendo dhako makamano bende donjo e richo mar terruok.

2 Timotheo 3:16
Weche duto manie Muma oa kuom much Nyasaye kendo konyo kuom puonjo ji, kendo kuom kwero gik maricho, kendo kuom rieyo ji, kendo kuom tiego ji mondo ji obed joma kare,

Fweny 4:6-8
[6] Bende e nyim kom duongʼno ne nitie gimoro manenore ka nam machalo gi kio mar rangʼi, to orieny ka pi. E dier komno tir gi alworane ne nitie gik moko angʼwen mangima man-gi wenge mangʼeny yo ka nyimgi kod yo ka tokgi.[7] Gima ngima mokwongo ne chalo gi sibuor, mar ariyo ne chalo gi nyarwath, mar adek ne lela wangʼe chalo gi mar dhano, to mar angʼwen ne chalo gi ongo mafuyo.[8] Moro ka moro kuom gik mangimago ne nigi bwombe auchiel kendo ne gin gi wenge mathoth molworo dendgi nyaka e bwo bwombegi. Odiechiengʼ gi otieno duto negisiko kagiwacho niya, “ ‘Mano kaka Ruoth Nyasaye Maratego Ler! Oler adier! Yaye Mano kaka oler.’ En e Jal mane nitie, kendo Jal mantie, kendo Jal mabiro betie.”

Kwan 5:11-31
[11] Eka Jehova Nyasaye nowacho ne Musa niya,[12] “Wuo gi jo-Israel kendo iwachnegi kama: ‘Ka chi ngʼato ok obedo ja-adiera kendo ok obedo ja-ratiro[13] mi oterore gi dichwo moro, kendo timni opandore ne chwore ma ok ongʼere (nikech onge janeno mane onene kendo ne ok omake randoo),[14] kendo ka nyiego omako chwor dhakono mi ochich kode, to chiegeno ochido, kata kapo ni nyiego omake kode kendo ochich kode kata obedo ni ok ochido,[15] to chworeno nyaka tere ir jadolo bed ni dhakono osedwanyore adier kata chwore chich mana kode kayiem. Bende nyaka oter chiwo mar achiel kuom apar mar efa mar mogo mar shairi e lo jaode. Ok onego ool mo kuome kata keto gima dungʼ tik mangʼwe ngʼar kuome, nikech en chiwo mar cham mar ketho chich, tiende ni en chiwo mifwenyogo adiera.[16] “ ‘Jadolo nokel dhakono mochungʼ e nyim Jehova Nyasaye.[17] Eka notuom pi maler e agulu kendo nojow buru moa e dier kama ler mar lemo mi okwo e pigno.[18] Bangʼ ka jadolo osekelo dhakono mochungʼ e nyim Jehova Nyasaye, enogony yie wiye eka noket chiwo mifwenyogo adiera e lwete ma en chiwo mar cham mitiekogo chich. Jadolo to notingʼ pi mar muma mifwenyogo adiera e lwete owuon.[19] Eka jadolo noket dhakono kwongʼre kowacho niya, “Kaonge dichwo moseterore kodi kendo pod ok ibedo ja-adiera mibedo modwanyore kendo weyo yo ma ibedo mogak ka ingʼeyo ni in dhako man kod chwore, to mad pi makechni makelo kwongʼ kik hinyi.[20] To ka en adier ni isedwanyori, mi ngʼato oterore kodi, kingʼeyo ni in chi ngʼato,”[21] to jadolo nokwongʼ dhakono niya, “Jehova Nyasaye mondo omi iyi ogore piny, kata omi ibwog nyathi ka kindene mar nywol pok ochopo, kibedogo ranyisi ne jou kuom wach kwongʼruok.[22] Mad pigni donj e iyi kendo omi iyi kirre kata omi ibwog nyathi ka kinde mar nywolne pok ochopo.” “ ‘Bangʼe dhakono nodwok kawacho niya, “Amin. Mad obed kamano.”[23] “ ‘Nyaka jadolo ndik kwongʼ-gi e Kitabu bangʼe olingʼ-gi ei pi makechno.[24] Enoket dhakono mondo omodh pi makech makelo kwongʼ, kendo pigni nodonj e iye mi kelne sand mager.[25] Jadolo nokaw chiwo mar cham mar golo chich koa e lwet dhakono, mi nofwaye e nyim Jehova Nyasaye kendo okele e kendo mar misango.[26] Eka jadolo nojuk chiwo mar cham mopongʼo lwete kaka chiwo mar rapar kendo nowangʼe ewi kendo mar misango; bangʼ mano, noket dhakono omodh pigno.[27] Ka dipo ni osedwanyore en owuon kendo ok osebedo ja-ratiro ne chwore, to nokete omodh pigno makelo kwongʼ, kendo ma nomi obed gi sand mager; ma mi obwog nyathi ka ndalone pok ochopo kendo ngʼama okwongʼ e kind ogandane.[28] To ka dipo ni dhakono ok odwanyore kendo ok ochido, nokete thuolo mi ochak onywol nyithindo kendo.[29] “ ‘Ma e chik mar tieko chich ka dhako ok ja-adiera kendo odwanyore, kongʼeyo ni pod en dhako man-gi chwore,[30] kata ka gimoro otimore ma chwore ochich kode. Jadolo nokete ochungʼ e nyim Jehova Nyasaye kendo nyaka oket chikni ne dhakoni.[31] Dichwo nobed maonge ketho moro amora, to dhakono ibiro kum ne richo mage.’ ”

1 Ruodhi 7:23
Eka noloso Nam mar mula moleny, molworore kaka karaya, ma lachne romo fut apar gabich to tutne romo fut aboro. Alworane duto ne romo fut piero angʼwen gangʼwen.

Rapar mar Chik 6:4
Winjuru, yaye jo-Israel, Jehova Nyasaye ma Nyasachwa, en Jehova Nyasaye achiel.

Malaki 3:10
Jehova Nyasaye Maratego wacho niya, “Keluru achiel kuom apar duto e od keno, mondo chiemo obed e oda. Tema uruane mondo une-ane ka donge dayawnu dirise mag dhorangeye polo mi aolnu gweth mogundho ma ok unyal yudo thuolo kama dukanie.

Zaburi 104:9
Ne iketonegi tongʼ ma ok ginyal kadho; mondo kik gichak giim piny kendo.

Chakruok 6:12
Nyasaye noneno kaka piny nosekethore, nikech ji duto mae piny nodak e richo.

Chakruok 7:20
Pi noimo gode kendo omedo gingore moloyo fut piero ariyo

Chakruok 8:5-9
[5] Pi nomedo dwono nyaka dwe mar apar, to chiengʼ mokwongo mar dwe mar aparno wi gode nochako neno.[6] Bangʼ ndalo piero angʼwen Nowa noyawo dirisa mane oloso ei yie,[7] kendo nooro agak kendo nosiko kohuyo koni gi koni nyaka pi notwo e piny.[8] Eka nooro akuru mondo ofweny ka pi osedok chien e piny.[9] To akuru ne ok nyal yudo kama opiyoe nikech pi ne pod okwako piny duto; omiyo noduogo ir Nowa ei yie. Nowa notero lwete oko kendo ogame mine odwoge ire ei yie.

Chakruok 9:11
Atimo singruok kodi ni: Ok nachak atiek gik mangima kod pi bende ok nachak aketh piny kuom pi.”

Chakruok 1:31
Nyasaye nongʼiyo gik moko duto mane osechweyo kendo noneno ni gibeyo ahinya. Piny noyuso kendo noru, ma en chiengʼ mar auchiel.

Chakruok 3:15
Kendo anaket sigu e kindi gi dhako, kendo e kind kothe gi kothi; en noto wiyi, to in to nika ofunj tiende.”

1 Korintho 10:13
Onge tem museneno mopogore gi ma ji duto neno. Nyasaye rito singruokne, ok obi yie mondo otemu mohingo tekreu. To e sa ma itemoueno, obiro miyou yo munyalo tonygo mondo ubed gi teko mar timo sinani.

Wuok 20:13
Kik ineki.

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc