English
A A A A A

Life: [Depression]

Filipi 4:8
To mogik, jowetena, keturu pachu kuom gik moko duto madiera kendo mowinjore kaka: weche malongʼo kod weche maler, weche makare, kod weche mabeyo, weche mangʼwon kod weche mipuoyo.

Rapar mar Chik 31:8
Jehova Nyasaye owuon biro dhi nyimu kendo nobed kodu, ok noweu kata jwangʼou. Kik ubed maluor, bende kik chuny nyosre.”

Zaburi 34:17
Joma kare koywak to Jehova Nyasaye winjogi; oresogi e chandruokgi duto.

Zaburi 40:1-3
[1] Kuom jatend wer. Zaburi mar Daudi. Ne arito Jehova Nyasaye ka ahora mos; ne odwogo ira mi owinjo ywakna.[2] Ne oywaya oko e bur motimo otodo, ne ogola e chwodho gi thidhna. Ne oketo tiendena e lwanda kendo nomiya kama otegno mondo achungie.[3] Ne oketo wer manyien e dhoga, en wer mipakogo Nyasachwa. Ji mangʼeny biro neno mi gibed maluor kendo gibiro keto genogi kuom Jehova Nyasaye.

Zaburi 3:3
To In e okumbana mogengʼa, yaye Jehova Nyasaye; In ema imiyo alocho, kendo isetingʼo wiya malo.

Zaburi 32:10
Lit mochomo joma timbegi richo ngʼeny, to hera ma ok rum mar Jehova Nyasaye, olworo ngʼat mogeno kuome.

Zaburi 42:11
Angʼo momiyo ikuyo, yaye chunya? Angʼo momiyo inyosori, yaye chunya? Ket genoni kuom Nyasaye, nikech pod abiro pake, en e Jawarna kendo Nyasacha.

1 Petro 5:6-7
[6] Emomiyo beduru joma obolore e bwo bad Nyasaye man-gi teko eka enotingʼu malo e kinde mowinjore.[7] Keturu parruok duto ma un-go kuome nikech oparou.

Johana 16:33
“Asenyisou gigi mondo uyud kwe moa kuoma. E pinyni ubiro neno chandruok, to beduru gi chir nikech aseloyo piny.”

Rumi 8:38-39
[38] Nimar an gi ratiro chuth ni tho kata ngima, kata malaike, kata jochiende, gik matimore ndalogi kata mabiro timore, kata teko mag polo,[39] kata bor, kata tut, kata gima ochwe moro amora, ok nyal pogowa gihera mar Nyasaye mane ei Kristo Yesu Ruodhwa.

1 Petro 4:12-13
[12] Osiepena mahero, kik uluor ka uyudo sand mawangʼou ka mach kuparo ni gimoro magalagala ema timorenu.[13] To beduru mamor nikech uriworu kod Kristo e sandne, mondo unudok moil chuth chiengʼ ma duongʼne nofwenyre.

Zaburi 37:23-24
[23] Ka Jehova Nyasaye mor gi yor ngʼato, to omiyo yorene bedo mopie;[24] kata ka ochwanyore to ok obi podho; nikech Jehova Nyasaye omako lwete.

Isaya 41:10
Omiyo kik ibed maluor, nimar an kodi; bende kik kibaji goyi, nimar an Nyasachi. Abiro miyi teko kendo abiro konyi; bende abiro siri gi bada ma korachwich mar loch.”

2 Korintho 1:3-4
[3] Duongʼ obed ni Nyasaye ma Wuon Ruodhwa Yesu Kristo, kendo ma Wuon ngʼwono kendo Nyasach Loch duto,[4] en ema olochonwa e chandruok duto mamakowa, mondo wabed gi nyalo mar hoyo joma moko manie chandruok, ka wahoyogi gi hoch ma Nyasaye osehoyowago wan wawegi.

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc