English
A A A A A

Life: [Dating]

Ngeche 7:6-21
[6] Ka nangʼicho oko gie dirisa mar oda,[7] ne aneno e dier joma ngʼeyogi tin, ne afwenyo e dier yawuowi matindo, rawera maonge gi rieko.[8] Ne owuotho e wangʼ yo makadho but od dhakono, kowuotho kochiko od dhakono,[9] ka piny ngʼiringʼiri, ka piny dwaro yuso, e kindeno ma mudho mako piny.[10] Eka apoya nono dhakono nowuok mondo oromne, korwakore kaka ochot mopongʼ gi paro marach.[11] En dhako ma wangʼe tek kendo maonge wichkuot, tiendene susni ma ok obed e ot;[12] sani onene e yo, to bangʼ sa matin en kuonde chokruok, kendo e kuonde mopondo duto oyudore.[13] Omiyo nokwake mi onyodhe, gi wangʼ matek, nowachone niya:[14] “An gi misango mar lalruok e oda, kawuononi asechopo singruok maga.[15] Omiyo ne abiro mondo arom kodi, asemanyi to koro aseyudi![16] Asepedho kitandana gi suke mokikokiko moa Misri.[17] Asekiro moo e kitandana, gin modhi mangʼeny mangʼwe ngʼar gi mane-mane kod obala ndago.[18] Bi, wadhi wayud mor mar hera nyaka piny ru, mondo wabed mamor ka wawinjo maber e hera![19] Chwora ok nitiere dala; osedhiyo e wuoth mabor.[20] Nokawo mifukone mopongʼ gi pesa, kendo ok obi duogo dala nyaka bangʼ ndalo mogwarore.”[21] Kamano, dhakono nowuonde gi weche mamit; mi nohoye kendo odhi kode.

Amos 3:3
Uparo ni ji ariyo nyalo wuotho kaachiel kapok giwinjore?

2 Korintho 6:14-18
[14] Kik uriwru gi jopiny. Nimar en winjruok mane ma ber gi rach dibedgo e achiel? Koso ere kaka ler gi mudho didag kaachiel?[15] Winjruok mane ma Kristo nigo gi Satan (nying machielo mar Satan en Belial)? Ere winjruok manyalo bedo e kind ngʼama oyie gi ngʼama pok oyie?[16] Winjruok mane ma hekalu mar Nyasaye nigo gi nyiseche manono? Nikech wan e hekalu mar Nyasaye mangima! Mana kaka Nyasaye owuon osewacho niya: “Abiro dak eigi kendo abiro wuotho e diergi, kendo abiro bedo Nyasachgi to ginibed joga.”[17] Emomiyo, “Auru kuomgi kendo pogreuru kodgi, Jehova Nyasaye ema owacho. Kik umul gima ochido, eka anarwaku.”[18] Kendo, “Anabed Wuonu, to unubed yawuota gi nyiga, Jehova Nyasaye Maratego ema owacho.”

Efeso 5:19
Wuouru ngʼato gi ngʼato kod weche mag zaburi kwero wende kitabu kod wende chuny. Weruru kendo denduru Ruoth e chunyu

Filipi 4:13
Anyalo timo gik moko duto kuom Kristo mamiya teko.

Jakobo 4:4
Un joma terore! Donge ungʼeyo ni hero piny en chayo Nyasaye? Ngʼato angʼata moyiero e chunye mondo obed osiep piny doko jasik Nyasaye.

2 Samuel 12:1
Jehova Nyasaye nooro Nathan ir Daudi. Kane ochopo ire nowachone niya, “Ne nitie ji ariyo moko e dala moro; achiel ne jamoko to machielo nodhier.

1 Ruodhi 9:1
Kane Solomon osetieko gero hekalu mar Jehova Nyasaye kod dala maduongʼ ma ruoth dakie kendo nosetimo duto mane chunye dwaro,

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc