A A A A A

Life: [Widows]

Jakobo 1:27
Kit lemo ma Nyasaye Wuonwa oyiego ni ler kendo onge ketho en mondo wakony nyithi kiye gi mon ma chwogi otho e chandruokgi, kendo mondo ngʼato ka ngʼato oritre kik timbe maricho mag piny ywaye.

Tich Joote 6:1
E kindeno kar kwan mar jopuonjre ne medore, omiyo jo-Yahudi mane wacho dho jo-Yunani nochako ngʼur gi jo-Yahudi wetegi mane wacho dho Hibrania. Jo-Yahudi mane wacho dho jo-Yunani ne ywak ni mon ma chwogi othogi ne ojwangʼ kaluwore gi kony mar chiemo mane ipogo mon ma chwogi otho.

1 Timotheo 5:3-16
[3] Nyaka ipar mon ma chwogi otho modongʼ kendgi madwaro kony e yor adiera.[4] To ka dhako ma chwore otho moro nigi nyithindo kata nyikwayo to ber mondo gitingʼ nying Nyasaye malo kuom rito joodgi ka gikonyo jonywolgi gi kweregi kod deyegi, nikech timo kamano longʼo ni Nyasaye.[5] Dhako ma chwore otho keto genone duto kuom Nyasaye, kendo osiko olamo odiechiengʼ gotieno kokwayo Nyasaye mondo okonye.[6] To dhako ma chwore otho mohero mor mar piny, osetho kata obedo ni pod ongima.[7] Puonj ji wechegi bende, mondo kik ngʼato obed gi bura.[8] Ka ngʼato ok orito wedene, to moloyo ka ok orito joode owuon, to osekwedo yie marwa, kendo orach moloyo japiny.[9] Dhako moro amora ma chwore otho ok nyal ndik nyinge kama indike nying mon ma chwogi otho ka hikgi ok oloyo higni piero auchiel, to bende nyaka bed ni ne osebedo ja-adiera e dakne gi chwore,[10] kendo ongʼeye kuom timbene mabeyo kaka oserito nyithindo e yo mowinjore kendo osebedo kohero rwako welo e ode, kendo osebedo ka olwoko tiend jomaler kendo ka okonyo joma ni e chandruok, kochiwore chuth ni timo gik mabeyo duto.[11] Kik iyie mondo mon ma chwogi otho ma pod tindo ndik nying-gi kama indikoe nying mon ma chwogi otho. Nikech ka ringregi ohewogi gi gombo to giweyo Kristo ka gimanyo chwo mondo okendgi.[12] Kuom mano gikelo kum kuomgi giwegi, nikech giseketho singruokgi mokwongo.[13] To bende ewi mano, gibedo jo-samuoyo ma budho abudha, ka gibayo abaya e ute ji koni gi koni. Ok gibed mana jo-samuoyo ma budho abudha kende, to bende gibedo jokuoth ka gichuogore e weche ji mamoko kendo ka giwuoyo e weche ma ok onego giwuoye.[14] Kuom mano daher mondo mon ma chwogi otho matindo okendi, mondo ginywol nyithindo, kendo girit utegi mondo kik gimi jasigu thuolo mar ketho nying joma oyie.[15] Chutho, moko odok chien mi koro giluwo Satan.[16] To ka ngʼama oyie moro odak gi mon ma chwogi otho e dalane, onego okonygi en owuon mondo kik kanisa bed gi tingʼ mapek mar ritogi, eka kanisa okony mon ma chwogi otho mamoko man kendgi chuth maonge ngʼama nyalo konyogi.

1 Timotheo 5:9
Dhako moro amora ma chwore otho ok nyal ndik nyinge kama indike nying mon ma chwogi otho ka hikgi ok oloyo higni piero auchiel, to bende nyaka bed ni ne osebedo ja-adiera e dakne gi chwore,

1 Timotheo 5:3
Nyaka ipar mon ma chwogi otho modongʼ kendgi madwaro kony e yor adiera.

1 Timotheo 5:16
To ka ngʼama oyie moro odak gi mon ma chwogi otho e dalane, onego okonygi en owuon mondo kik kanisa bed gi tingʼ mapek mar ritogi, eka kanisa okony mon ma chwogi otho mamoko man kendgi chuth maonge ngʼama nyalo konyogi.

Tich Joote 9:39
Petro nodhi kodgi, kendo kane ochopo to ne gitere nyaka ei ot man malo e gorofa kama ne ringre Tabitha nitie. Mon duto ma chwogi otho mane ni kanyo nochungʼ olwore, ka giywak kendo ginyise lep kandho kod lewni mamoko mane Dorka otwangʼo kapod ongima.

Tich Joote 6:1-6
[1] E kindeno kar kwan mar jopuonjre ne medore, omiyo jo-Yahudi mane wacho dho jo-Yunani nochako ngʼur gi jo-Yahudi wetegi mane wacho dho Hibrania. Jo-Yahudi mane wacho dho jo-Yunani ne ywak ni mon ma chwogi othogi ne ojwangʼ kaluwore gi kony mar chiemo mane ipogo mon ma chwogi otho.[2] Wachno nomiyo joote apar gariyo ochoko jopuonjre duto kanyakla, mi giwachonegi niya, “Ok ber mondo wajwangʼ tich mar yalo Wach Nyasaye mondo wapog chiemo.[3] Kuom mano, owetewa, yieruru ji abiriyo e dieru ka; joma ongʼere ni opongʼ gi Roho Maler kod rieko mondo waket tijni e lwetgi,[4] eka wan wachiwre chuth ni tijwa mar lamo gi yalo Wach Nyasaye.”[5] Paroni nomoro joma oyie kuom Kristo duto kanyakla, omiyo ne giyiero Stefano, ngʼat mopongʼ gi yie kendo gi Roho Maler, gi Filipo, kod Prokoro, gi Nikanor, gi Timon, gi Parmenas, kod Nikolao ja-Antiokia, ngʼat mane olokore oluwo din jo-Yahudi.[6] Negikelo jogi mi joote oyieyo lwetgi kuomgi kendo olamonegi.

1 Timotheo 5:11-14
[11] Kik iyie mondo mon ma chwogi otho ma pod tindo ndik nying-gi kama indikoe nying mon ma chwogi otho. Nikech ka ringregi ohewogi gi gombo to giweyo Kristo ka gimanyo chwo mondo okendgi.[12] Kuom mano gikelo kum kuomgi giwegi, nikech giseketho singruokgi mokwongo.[13] To bende ewi mano, gibedo jo-samuoyo ma budho abudha, ka gibayo abaya e ute ji koni gi koni. Ok gibed mana jo-samuoyo ma budho abudha kende, to bende gibedo jokuoth ka gichuogore e weche ji mamoko kendo ka giwuoyo e weche ma ok onego giwuoye.[14] Kuom mano daher mondo mon ma chwogi otho matindo okendi, mondo ginywol nyithindo, kendo girit utegi mondo kik gimi jasigu thuolo mar ketho nying joma oyie.

1 Korintho 7:8-9
[8] To joma pok okendi gi joma pok okendo, kod mon ma chwogi otho, to awachonegi kama: En gima ber moloyo ka gisiko ma ok gikendo kata okendgi, mana kaka an.[9] To ka ok ginyal ritore giwegi, to onego gikendi, kata okendgi nikech kend ber moloyo ka gombo wangʼo ngʼato ka mach.

Zaburi 68:5
Nyasaye modak kare kama ler. En wuoro ne joma onge gi wuonegi kendo en jachwak mon ma chwogi otho.

Rapar mar Chik 14:29
mondo omi joka Lawi (maonge pok kata girkeni ma owalnegi), to gi jodak, nyithind kiye kod mon ma chwogi otho modak e miechu obi ochiem mayiengʼ kendo mondo Jehova Nyasaye ma Nyasachu ogwedhu e gik moko duto ma lwetu timo.

Rapar mar Chik 16:11-14
[11] Kendo beduru mamor e kama Jehova Nyasaye ma Nyasachu noyier ni Nyinge kaka kar romo, in gi yawuoti kod nyigi, jotichni machwo gi mamon, jo-Lawi man e miechu, jodak, nyithind kiye, kod mon ma chwogi otho modak e dieru.[12] Par nine un wasumbini e piny Misri kendo luwuru chikegi adimba.[13] Timuru Sawo mar kiche kuom ndalo abiriyo ka usechoko cham moa kar dino bangʼ keyo kod divai mobi.[14] Beduru mamor e sawoni, yawuoti kod nyigi, jotichni machwo gi mamon, jo-Lawi, jodak, nyithind kiye kod mon ma chwogi otho modak e miechu.

Jeremia 49:11
Weuru kiye mau; anares ngimagi. Mondu duto ma chwogi otho, bende nyalo keto geno mag-gi kuoma.”

Malaki 3:5
Jehova Nyasaye Maratego wacho niya, “Omiyo abiro sudo machiegni kodu mondo angʼadnu bura, anabi mapiyo mondo abed janeno ka kwedo ajuoke, jochode kod jogo makwongʼore kariambo, joma mayo jotijegi e yor chudo, jogo matimo marach ne mon ma chwogi otho kod nyithind kiye, kod jogo matamo jodak e adiera margi, nikech ok giluora.”

Rapar mar Chik 14:28-29
[28] Bangʼ higni adek, keluru achiel kuom apar duto mosechiw e higano mondo ukan-gi e miechu,[29] mondo omi joka Lawi (maonge pok kata girkeni ma owalnegi), to gi jodak, nyithind kiye kod mon ma chwogi otho modak e miechu obi ochiem mayiengʼ kendo mondo Jehova Nyasaye ma Nyasachu ogwedhu e gik moko duto ma lwetu timo.

Ayub 22:9
Ne ok ikonyo mon ma chwogi otho kendo nyithind kiye bende ne ithago.

Ywagruok 5:3
Wasedongʼ kiye, to minewa chalo mon ma chwogi otho.

Wuok 22:22-24
[22] “Kik uthir dhako ma chwore otho kata nyathi kich.[23] Ka utimo kamano ma giywakna, adier anawinj ywakgi[24] Mirimba biro bedo mager kodu kendo abiro negou gi ligangla mondeu biro bedo monde liete kendo nyithindu biro bedo nyithi kiye.

Isaya 10:1-2
[1] Yaye, unune malit un joma loso chike ma ok nikare, un joma keto chike maricho mathiro ji,[2] utamo joma odhier e adieragi kendo umayo joga ma ochando gik ma onego giyudi, omiyo umayo mon ma chwogi otho kendo uyako gige nyithind kiye.

Wuok 22:24
Mirimba biro bedo mager kodu kendo abiro negou gi ligangla mondeu biro bedo monde liete kendo nyithindu biro bedo nyithi kiye.

Jeremia 15:8
Anami mon ma chwogi otho mag-gi bedo mathoth moloyo kwoyo manie dho nam. E odiechiengʼ tir anakel ngʼama nego mana rowere; kendo apoya nono anakelnegi lit kod bwok maduongʼ.

Ayub 27:15
Tuo noneg joma otony e lweny, kendo mon ma chwogi otho ma giweyo ok noywag-gi.

Isaya 10:2
utamo joma odhier e adieragi kendo umayo joga ma ochando gik ma onego giyudi, omiyo umayo mon ma chwogi otho kendo uyako gige nyithind kiye.

Jeremia 18:21
Omiyo we nyithindgi kech oka; bolgi e teko mar ligangla. We mondegi obed maonge nyithindo kendo mon ma chwogi otho; mad chwogi negi, rowere mag-gi negi gi ligangla e kedo.

Zaburi 78:64
jodologi ne onegi, kendo mondegi ne ywak otamo.

Wuok 22:22
“Kik uthir dhako ma chwore otho kata nyathi kich.

Rapar mar Chik 27:19
“Okwongʼ ngʼat maketho buch japiny moro, nyathi kich kod dhako ma chwore otho.” Eka ji duto nodwok niya, “Amin!”

Rapar mar Chik 24:17
Kik uketh buch japiny moro, kata mar nyathi kich kata mako law dhako ma chwore otho kaka gir singo.

Luka 2:37
eka nodoko dhako ma chwore otho nyaka koro ne en ja-higni piero aboro gangʼwen. Ne ok oa e hekalu to nolemo otieno gi odiechiengʼ, kotweyo chiemo kendo olamo.

Rapar mar Chik 10:18
Orito nyithind kiye kod mon ma chwogi otho kendo ohero jodak komiyogi chiemo kod lewni.

Isaya 1:17
Weuru timbeu maricho; to upuonjru timbe mabeyo! Dwaruru tim makare, kendo jiwuru joma ithiro. Bende nyaka une ni nyithind kiye kod mon ma chwogi otho oyal buchegi e yo makare kare.

Rumi 7:3
Kamano bende, ibiro luong dhakono ni jachode ka odak gi dichwo machielo ka chwore pod ngima. To ka chwore otho, to ogonye kuom chikno kendo ka dichwo machielo okende to ok kwane kaka jachode.

1 Timotheo 5:4
To ka dhako ma chwore otho moro nigi nyithindo kata nyikwayo to ber mondo gitingʼ nying Nyasaye malo kuom rito joodgi ka gikonyo jonywolgi gi kweregi kod deyegi, nikech timo kamano longʼo ni Nyasaye.

Rapar mar Chik 24:19-21
[19] Ka ikayo cham e puothi ma cham moro odongʼni ka ok ikayo, to kik idog iome. Weye ne jodak, nyithind kiye kod mon ma chwogi otho, mondo Jehova Nyasaye ma Nyasachi ogwedhi e kuom gik mitimo.[20] Ka uyiengo yiend zeituni, kik utengʼ bedene diriyo, to weuru olembe modongʼ e zeituni ne jodak, nyithind kiye kod mon ma chwogi otho.[21] Ka usepono mzabibu e puothu, kik uchak udog utengʼ yiendgi, to weuru modongʼne jodak, nyithind kiye kod mon ma chwogi otho.

Ayub 24:3
Gikwalo punda nyathi kich kendo gikawo rwadh pur achiel kende mar dhako ma chwore otho ka gir singo.

Ezekiel 22:7
Isejwangʼo wuone gi mine marach; ithiro jopinje mamoko modak e dieru; nyithind kiye gi mon ma chwogi otho bende isando.

1 Timotheo 5:10
kendo ongʼeye kuom timbene mabeyo kaka oserito nyithindo e yo mowinjore kendo osebedo kohero rwako welo e ode, kendo osebedo ka olwoko tiend jomaler kendo ka okonyo joma ni e chandruok, kochiwore chuth ni timo gik mabeyo duto.

Ngeche 15:25
Jehova Nyasaye muko od ngʼat masungore, to orito kiep dhako ma chwore otho ma ok omul.

Zekaria 7:10
Kik usand dhako ma chwore otho kata nyathi kich, kata jadak, kata jadhier. Kik upar timo marach ni jowadu gie chunyu.’

Mariko 12:42-43
[42] To dhako moro modhier ma chwore notho nobiro moketo pesa mamingli ariyo matindo tindo, pesa matinie mogik ma en ndururu.[43] Yesu nogwelo jopuonjrene ire mokonegi niya, “Awachonu adier dhako ma chwore otho modhierni osegolo pesa mangʼeny e keno moloyo ji mamoko duto.

Ayub 29:13
Ngʼama ne chiegni tho nogwedha; kendo namiyo chuny dhako ma chwore otho duogo mi ower gi mor.

Rapar mar Chik 24:19
Ka ikayo cham e puothi ma cham moro odongʼni ka ok ikayo, to kik idog iome. Weye ne jodak, nyithind kiye kod mon ma chwogi otho, mondo Jehova Nyasaye ma Nyasachi ogwedhi e kuom gik mitimo.

Rapar mar Chik 26:12
Ka useketo tenge achiel kuom apar mag gik moko duto monyak e higa mar adek, ma en higa michiwoe achiel kuom apar mag gik monyak, to nyaka uchiw gigo ne jo-Lawi, gi jopinje mamoko modak e dieru kaachiel gi nyithind kiye kod mon ma chwogi otho mondo gibed gi chiemo moromogi.

1 Timotheo 5:5
Dhako ma chwore otho keto genone duto kuom Nyasaye, kendo osiko olamo odiechiengʼ gotieno kokwayo Nyasaye mondo okonye.

Jeremia 7:6
kendo ka ok umayo jadak, kiye kata mon ma chwogi otho kendo ok uchwero remb joma onge ketho, kendo ka ok uluwo bangʼ nyiseche manono ma dihinyu un uwegi,

Zaburi 94:6
Ginego dhako ma chwore otho gi jadak; gideyo ngʼama onge gi wuon.

Zaburi 146:9
Jehova Nyasaye rito jadak kendo okonyo nyathi kich gi dhako ma chwore otho, to yore mag ngʼama timbene richo to orocho.

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc