A A A A A

Life: [Music]

Zaburi 95:1
Biuru wawer gimor ne Jehova Nyasaye; wagouru koko matek ne lwanda mar warruokwa.

Efeso 5:19
Wuouru ngʼato gi ngʼato kod weche mag zaburi kwero wende kitabu kod wende chuny. Weruru kendo denduru Ruoth e chunyu

Hibrania 2:12
owacho niya, “Abiro hulo nyingi ne owetena; abiro paki gi wer e dier chokruok.”

Zaburi 71:23
Abiro kok gi mor ka aweroni wend pak, nikech an ngʼat misewaro.

Wuok 15:1
Eka Musa gi jo-Israel nowero wendni ni Jehova Nyasaye: “Abiro wer ni Jehova Nyasaye, nimar nyinge oromo mi duongʼ. Oseumo faras kod jariembne ei nam.

Zaburi 105:2
Werneuru, pakeuru gi wende; nyisuru kuom tijene duto miwuoro.

Zaburi 49:4
Abiro chiko ita ne ngero moro; abiro nyiso tiend midhiero mara ka agoyo nyatitina:

Zaburi 101:1
Zaburi mar Daudi. Abiro wer nikech herani gi berni; in ema abiro weroni wend pak, yaye Jehova Nyasaye.

Zaburi 150:1-5
[1] Pakuru Jehova Nyasaye! Pakuru Nyasaye e kare maler mar lemo; pakeuru ei polo mare mar nyalo.[2] Pakeuru nikech tijene mosetimo kuom tekone maduongʼ; kendo nikech duongʼne moyombo duto.[3] Pakeuru kugoyo turumbete, kendo kugoyo nyatiti gi asili,[4] pakeuru kugoyo oyieke kendo umiel, ee, pakeuru gi gita kod oporo,[5] pakeuru kudiemo ongengʼo gi nyawadgi, ee, pakeuru ka ongengʼo gore.

Kolosai 3:16
Wach Kristo mondo odagi e chunyu gi nyak duto mokelo, kupuonjoru kendo usiemoru ngʼato gi ngʼato gi rieko duto, kendo kupako Nyasaye gi wende zaburi kwero wende kitabu kod wende chuny ka ugoyo ni Nyasaye erokamano e chunyu.

Zaburi 98:1-7
[1] Zaburi. Weruru ne Jehova Nyasaye wer manyien, nimar osetimo gik miwuoro; lwete korachwich gi bade maler osekelone warruok.[2] Jehova Nyasaye osemiyo warruokne ongʼere kendo osefwenyone ogendini timne makare.[3] Oseparo herane kod adierane ne dhood Israel; kuonde duto ma piny ogikie oseneno warruok mar Nyasachwa.[4] Koguru gi mor ni Jehova Nyasaye, un piny duto, weruru kod ilo gi dwol mamit;[5] weruru mamit ne Jehova Nyasaye kugoyo nyatiti; werneuru mamit kugoyo nyatiti gi dwond wer molungi,[6] werneuru gi turumbete kod tung im maywak matek, koguru gi mor e nyim Jehova Nyasaye ma Ruoth.[7] Nam mondo owuo, kaachiel gi gik moko duto manie iye, kod piny duto, gi ji duto modak e iye.

Fweny 14:3-4
[3] To ne giwero wer manyien ka gichungʼ e nyim kom duongʼ, kendo e nyim gik mangima angʼwen kod jodongogo. Bende ne onge ngʼato mane nyalo puonjore wero wendni makmana ogendini alufu mia achiel gi piero angʼwen gangʼwen (144,000) mane gin joma nores koa e piny.[4] Jogi e joma ne ok odwanyore gi mon, to ne giritore maler. Giluwo bangʼ Nyarombo kamoro amora modhiye. Nongʼiewgi kigologi kuom ji migichalo kaka olembe mokwongo chiek michiwo ni Nyasaye kod Nyarombo.

Zaburi 135:3
Pakuru Jehova Nyasaye, nimar Jehova Nyasaye ber; pakuru nyinge gi wende pak nimar timo kamano en gima ber.

Amos 6:5
Un joma goyo thum kaka Daudi nogoyo kendo uchuogo wende mag nyatiti.

Zaburi 57:7
Chunya otegno, yaye Nyasaye, chunya otegno; abiro paki gi wer kendo abiro loso wer mamit.

2 Weche mag Ndalo 5:13
Jogo turumbete kaachiel gi jower ne wer gi chuny achiel ka gima ne en dwond ngʼato achiel ka gipako kendo goyone Jehova Nyasaye erokamano. Kaachiel ka gigoyo turumbete gi ongengʼo to gi thumbe mamoko negitingʼo dwondgi malo ka gipako Jehova Nyasaye kendo ka giwer niya, “Jehova Nyasaye ber; kendo herane osiko manyaka chiengʼ.” Eka hekalu mar Jehova Nyasaye nopongʼ kod bor polo,

Zaburi 40:3
Ne oketo wer manyien e dhoga, en wer mipakogo Nyasachwa. Ji mangʼeny biro neno mi gibed maluor kendo gibiro keto genogi kuom Jehova Nyasaye.

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc