English
A A A A A

Life: [Mental Illness]

1 Johana 4:18
Luoro onge e hera; hera mar adier riembo luoro oko nikech luoro ema kelo kum. Ngʼat man-gi luoro pok ochopo e hera mar adier.

Galatia 5:22-23
[22] To gik ma Roho nyago gin hera, mor, kwe, horuok, ngʼwono, ber, bedo ja-adiera,[23] dimbruok kod ritruok. Onge chik moro amora makwedo gik ma kamago.

Eklesiastes 12:13
Gik moko duto koro osewinji, omiyo koro ma e wach mogik: Luor Nyasaye kendo rit chikene nimar ma e tich mane omi dhano.

2 Timotheo 1:7
Nikech Nyasaye ne ok omiyowa chuny mar bedo ngoche, to nomiyowa chuny mar bedo gi teko, gihera kod ritruok.

Filipi 4:6-7
[6] Kik uparru kuom gimoro amora, to kwauru Nyasaye gik moko duto muchando, kulamo, kendo kugoyone erokamano, kuketo kwayou mondo ongʼere ni Nyasaye.[7] Eka kwe mar Nyasaye modhiero ji duto ngʼeyo norit chunyu gi pachu ka un kuom Kristo Yesu.

Isaya 41:10
Omiyo kik ibed maluor, nimar an kodi; bende kik kibaji goyi, nimar an Nyasachi. Abiro miyi teko kendo abiro konyi; bende abiro siri gi bada ma korachwich mar loch.”

Rapar mar Chik 28:27-29
[27] Jehova Nyasaye nogou gi tuo mag buche mag Misri, akuodi, gwonyo kod kalanga ma ok thiedhi.[28] Jehova Nyasaye nogou gi tuo mar neko kendo noloku muofni kendo joma orundore.[29] E dier odiechiengʼ tir ubiro rundoru ka muofni e mudho. Onge gima unutim manodhi maber, ndalo duto nothiru kendo noyak giu maonge ngʼama noresu.

1 Petro 5:7
Keturu parruok duto ma un-go kuome nikech oparou.

Filipi 4:13
Anyalo timo gik moko duto kuom Kristo mamiya teko.

Mathayo 11:28-30
[28] “Biuru ira, un duto mujony kendo motingʼore mapek, mondo amiu yweyo.[29] Kawuru lodina mondo utingʼ kendo puonjreuru kuoma, nimar chunya muol kendo ahora mos, eka unuyud yweyo ne chunyu.[30] Nimar lodina ok pek kendo misika yot.”

Rumi 15:13
Mad Nyasach geno opongʼu gi mor kod kwe mogundho ka ugeno kuome, mondo omi upongʼ gi geno malach kuom teko mar Roho Maler.

1 Johana 4:8
Ngʼat maonge hera kia Nyasaye, nikech Nyasaye en hera.

2 Thesalonika 2:11
Kuom mano Nyasaye ooronigi teko maduongʼ marundo pachgi mondo omi giyie gi weche mag miriambo,

Jeremia 25:16
Ka gimadhe, ginibagni kendo ginilokre jonekni nikech ligangla ma abiro oro e kindgi.”

Jeremia 51:7
Babulon ne en kikombe mar dhahabu e lwet Jehova Nyasaye; nomiyo piny duto omer. Ogendini nomadho divai mare; emomiyo koro neko osemakogi.

Mathayo 4:24
Humbe nolandore e piny Siria duto, kendo ji nokelone joma ne tuo gi kit tuoche mayoreyore gi joma ne nigi rem mapek gi joma ne nigi jochiende gi joma ne chunygi yudhore kod joma ne nigi athany, mi nochangogi.

Rumi 8:28
Bende wangʼeyo ni Nyasaye tiyo maber ne jogo mohere, jogo moseluongi kaluwore gi dwarone.

2 Timotheo 3:16-17
[16] Weche duto manie Muma oa kuom much Nyasaye kendo konyo kuom puonjo ji, kendo kuom kwero gik maricho, kendo kuom rieyo ji, kendo kuom tiego ji mondo ji obed joma kare,[17] eka ngʼat Nyasaye obed molony chuth ne tich moro amora maber.

1 Petro 5:10
Ka useneno chandruok kuom kinde moromo, Nyasach ngʼwono duto, mane oluongou e duongʼne mochwere kuom Kristo Yesu, nomi ubed maler chuth, kogurou udoko motegno e mise ma ok yiengni.

Filipi 1:6
omiyo koro an gichir malongʼo ni Jal mane ochako tich maberno e chunyu biro dhi kode nyime nyaka chop orum e odiechieng Kristo Yesu.

Zaburi 34:17
Joma kare koywak to Jehova Nyasaye winjogi; oresogi e chandruokgi duto.

Hibrania 12:1
Emomiyo ka koro oganda maduongʼ mar joneno opie molworowa ka bor polo kama, to wan bende wawituru gimoro amora ma watingʼo manyalo duodowa e wuoth, kaachiel gi richo mora amora manyalo duodowa e ngimawa, koro waringuru matek ma ok waol e ngʼwech moseketwae.

Efeso 4:23
Mano notimore mondo chunyu maiye mar parou oloki obed manyien,

1 Timotheo 1:5
To wach maduongʼ mar Chikni en hera mawuok e chuny maler kendo maonge bura kod yie mar adier.

Filipi 4:8
To mogik, jowetena, keturu pachu kuom gik moko duto madiera kendo mowinjore kaka: weche malongʼo kod weche maler, weche makare, kod weche mabeyo, weche mangʼwon kod weche mipuoyo.

Efeso 5:18
Weuru mer gi kongʼo nikech mano kelo anjawo. Kar timo kamano to upongʼ gi Roho Maler.

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc