A A A A A

Life: [Job Loss]

1 Petro 5:7
Keturu parruok duto ma un-go kuome nikech oparou.

2 Korintho 8:9
Nikech ungʼeyo ngʼwono mar Ruodhwa Yesu Kristo kaka chal, ni kata obedo ni ne en gi mwandu, to nodoko modhier, nikech un, mondo un ubed jo-mwandu nikech dhierneno.

2 Timotheo 2:15
Tem matek mondo ichiwri ne Nyasaye kaka jatich molony ma wiye ok kuodi kendo mapuonjo Wach mar adiera e yo makare.

Isaya 41:10
Omiyo kik ibed maluor, nimar an kodi; bende kik kibaji goyi, nimar an Nyasachi. Abiro miyi teko kendo abiro konyi; bende abiro siri gi bada ma korachwich mar loch.”

Jeremia 29:11
Nimar Jehova Nyasaye wacho niya, “Angʼeyo chenro ma an-go kodu. Chenro mar dhi maber to ok mar hinyou, chenro mar miyou geno kod ngima mabiro.

Johana 16:33
“Asenyisou gigi mondo uyud kwe moa kuoma. E pinyni ubiro neno chandruok, to beduru gi chir nikech aseloyo piny.”

Joshua 1:9
Par kaka asechiki. Bed motegno kendo gi chir. Kik iluor kendo kik chunyi nyosre; nikech an Jehova Nyasaye ma Nyasachi abiro bedo kodi kamoro amora midhiye.”

Filipi 4:19
To Nyasacha biro miyou gik moko duto muchando, kogolo kuom mwandune maduongʼ manie Kristo Yesu.

Ngeche 30:8
Mi wuond gi miriambo obed mabor koda; kik imiya chan kata mwandu, to miya mana chiemba mapile.

Zaburi 27:14
Gen kuom Jehova Nyasaye; bed motegno ka in gi chir, kendo rit kuom Jehova Nyasaye.

Zaburi 37:25
Nyaka aa e tin-na mi koro adoko ngʼama duongʼ pok aneno ka joma kare ojwangʼ, kata ka nyithindgi kwayo chiemo.

Zaburi 50:15
kendo luongauru e kinde ma un e chandruok; to abiro resou e chandruokugo, eka ubiro miya duongʼ.”

Zaburi 55:22
Ket pek manie chunyi ne Jehova Nyasaye to obiro riti; ok obi weyo ngʼat makare podhi.

Rumi 8:28
Bende wangʼeyo ni Nyasaye tiyo maber ne jogo mohere, jogo moseluongi kaluwore gi dwarone.

Filipi 4:6-7
[6] Kik uparru kuom gimoro amora, to kwauru Nyasaye gik moko duto muchando, kulamo, kendo kugoyone erokamano, kuketo kwayou mondo ongʼere ni Nyasaye.[7] Eka kwe mar Nyasaye modhiero ji duto ngʼeyo norit chunyu gi pachu ka un kuom Kristo Yesu.

Isaya ౪౩:౧౮-౧౯
[౧౮] Koro awachonu niya, “Goluru chunyu oko e gik machon kendo weuru paro gik mosekadho.[౧౯] Neuru, atimo gimoro manyien! Koro osechako timore, bende unene? Aloso yo e piny motimo ongoro kendo aketo aore kuonde mojwangʼ.

Jakobo 1:2-4
[2] Jowetena ka uyudo tembe mayoreyore to kwanreuru ka johawi kendo beduru gi mor mar adier[3] nikech ungʼeyo ni tem mitemogo yieu miyo ubedo jokinda.[4] To kinda nyaka chop kare chuth eka unyalo doko motegno ma ok uremo gimoro.

Mathayo 6:28-33
[28] “Koso uparoru ne wach lewni nangʼo? Neyeuru kaka ondanyo mag pap dongo. Ok ginyagre gi tich kata gi chwecho.[29] To kata kamano awachonu ni kata mana Solomon e rwakruokne malich duto ne ok orwakore ka achiel kuomgi.[30] Ka kamano e kaka Nyasaye rwako lum aluma manie pap, ma kawuono nitie to kiny iwite e mach, donge obiro rwakou maber moloyo, yaye un joma yiegi tin-gi?[31] Omiyo kik uparru kuwacho ni, ‘Wabiro chamo angʼo?’ Kata ni, ‘Wabiro madho angʼo?’ Kata ni, ‘Wabiro rwako angʼo?’[32] Nimar jopiny ema chandore ka dwaro gigi duto; to bende Wuonu manie polo ongʼeyo ni udwaro gigi duto.[33] To mokwongo, dwaruru pinyruoth Nyasaye kod timne makare eka gigi duto bende nomiu kaachiel gi mago.

Rumi ౫:౧-౮
[౧] Emomiyo, kaka koro oseketwa kare kuom yie, wan gi kwe gi Nyasaye kuom Ruodhwa Yesu Kristo,[౨] ma kuome waseyude kuom yie yor chopo e ngʼwono makoro wan-goni. Bende wail kuom geno mar duongʼ mar Nyasaye.[౩] To ok mano kende, to wanamor bende kuom chandruok mwayudo, nikech wangʼeyo ni chandruok kelo kinda,[౪] to kinda kelo kido maber to kido maber kelo geno.[౫] To geno ok kuod wiwa, nikech Nyasaye oseolo herane ei chunywa kuom Roho Maler, ma osemiyowa.[౬] Nikech, e kinde mowinjore, kane pod ok wanyal, to Kristo notho ne joricho.[౭] Ok en gima yot mondo ngʼato otho ni ngʼat makare; dipo nono ngʼato ditho ni ngʼat maber.[౮] To Nyasaye nyiso herane moherowago kama: Kane pod wan joricho, to Kristo nothonwa.

Ayub 1:1-22
[1] Ne nitie ngʼat moro mane odak e piny Uz mane nyinge Ayub. Ngʼatni ne en ngʼama longʼo chuth kendo ngʼama kare; ne oluoro Nyasaye kendo nokwedo gik maricho.[2] Ne en gi yawuowi abiriyo gi nyiri adek[3] kendo ne en gi rombe alufu abiriyo, ngamia alufu adek, rweth pur mia abich, gi punde mia abich, kendo ne en gi jotich mangʼeny. Kuom mano, ne en ngʼat marahuma moloyo ji duto modak yo wuok chiengʼ.[4] Yawuote ne loso nyasi e utegi, ka moro ka moro kuomgi ni godiechienge kendo ne luongo nyiminegi adek mondo ochiem kendo ometh kodgi e nyasigigo.[5] Kane kinde mane gitimoe nyasigo oserumo, Ayub ne luongogi mondo opwodhgi. Okinyi kogwen notimo misango miwangʼo pep ne moro ka moro kuomgi, koparo ni dipo ka achiel kuomgi osetimo richo mi giyanyo Nyasaye gie chunygi. Ma ne en tim Ayub mane otimo kinde ka kinde.[6] Chiengʼ moro achiel malaike nobiro e nyim Jehova Nyasaye, kendo Satan bende nobiro kodgi.[7] Jehova Nyasaye nopenjo Satan niya, “Ia kanye?” Satan nodwoko Jehova Nyasaye niya, “Asebedo ka abayo abaya e piny, kendo alworora koni gi koni.”[8] Eka Jehova Nyasaye nowachone Satan niya, “Dipo ka iseparo wach moro kuom jatichna Ayub? Onge ngʼato machielo e piny ngima machalo kode nikech olongʼo kendo ngʼama kare en ngʼat moluora kendo motangʼ ne richo.”[9] Satan nodwoko niya, “Iparo ni Ayub oluoro Nyasaye kaonge gima omiyo?[10] Donge iseketo chiel molwore en kaachiel gi ode kod gik moko duto ma en-go? Donge isegwedho tich lwete, momiyo jambe gi kwethne olak e pinyno duto?[11] Tem ane ikaw gik moko duto ma en-go ka ok dokwongʼi e wangʼi?”[12] Jehova Nyasaye nowachone Satan niya, “Kare ber, gimoro amora ma en-go ni e lweti, to en owuon kik imule kata gi lith lweti.” Eka Satan nowuok oa e nyim Jehova Nyasaye.[13] Chiengʼ moro ka nyithind Ayub ne chiemo kendo metho e od owadgi maduongʼ,[14] achiel kuom jotij Ayub nobiro ire mowachone niya, “Noyudo ka wapuro gi rwedhi kendo punde ne kwayo machiegni kodwa,[15] to jo-Sabea nobiro momonjowa kendo okawogi duto. Bende gisenego jotiji duto gi ligangla ma an kendo ema atony mondo anyisi wachni!”[16] Kane oyudo pod owuoyo, jatich machielo nobiro mowacho niya, “Maj Nyasaye nolwar koa e polo mowangʼo rombe kaachiel gi jotich, kendo an kenda ema asetony mondo anyisi wachni!”[17] Kane pod owuoyo, jatich machielo nobiro mowacho niya, “Jo-Kaldea noloso migepe adek mag jolweny mi gimonjowa ma gikawo ngamia-gi duto kendo gidhigo. Gisenego jotichni duto gi ligangla, kendo an kenda ema asetony mondo anyisi wachni!”[18] Kane pod owuoyo, jatich machielo bende nobiro mowacho niya, “Yawuoti gi nyigi ne jochiemo kendo metho e od owadgi maduongʼ,[19] eka apoya nono yamo maduongʼ nomwomore koa e piny motimo ongoro kendo nogoyo konde angʼwen mag ot. Odno norwombore kendo giduto gisetho ma an kenda ema asetony mondo anyisi wachni!”[20] E sa onogo, Ayub noa malo mi oyiecho lepe kendo olielo yie wiye. Eka nopodho piny auma kolemo,[21] kowacho niya: “Ne aa ei minwa ka an duk, kendo abiro dok ka an aduk. Jehova Nyasaye ema nochiwo kendo Jehova Nyasaye ema osekawo; mad nying Jehova Nyasaye opaki.”[22] Kuom magi duto, Ayub ne ok otimo richo kata kwano Nyasaye kaka jaketho.

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc