English
A A A A A

Life: [Health]

1 Korintho 6:19-20
[19] Donge ungʼeyo ni ringreu en hekalu mar Roho Maler modak eiu kendo ma Nyasaye osechiwonu? Ok un mau uwegi;[20] to nongʼiewu gi nengo matek. Omiyo miuru Nyasaye duongʼ gi ringreu.

3 Johana 1:2
Osiepna, alamo ni mondo ibed gi ngima maber, kendo ni mondo gik moko duto odhini maber, mana kaka chunyi dhi maber.

1 Korintho 10:31
Omiyo gimoro amora mutimo, bed ni uchiemo kata umetho, to timgiuru duto mondo Nyasaye oyud duongʼ.

1 Timotheo 4:8
Nikech kata obedo ni tuke mag rieyo del konyo ji e yore moko, to luoro Nyasaye nigi gweth mathoth moloyo, en gi ohala e ngima masani kendo e ngima mabiro bende.

Ngeche 17:22
Chuny mamor en yath maber, to chuny mool tuoyo choke.

Ngeche 31:17
Otiyo tijene gi teko duto; kendo oratego e tije motiyo.

Efeso 5:18
Weuru mer gi kongʼo nikech mano kelo anjawo. Kar timo kamano to upongʼ gi Roho Maler.

Ngeche 20:1
Divai en jajaro to kongʼo en koko; ngʼat motelne kodgi onge rieko.

Rapar mar Chik 7:12-15
[12] Ka uchiko itu ne chikegi kendo uritogi adimba, eka Jehova Nyasaye ma Nyasachu norit singruokne mar hera kodu kaka ne osingore ne kwereu.[13] Obiro herou, gwedhou kendo miyo unyaa mangʼeny, obiro gwedho nyithindo munywolo, cham manie puotheu, decheu, divai manyien, mo, nyiroye ma dhou onywolo kod nyithi jambu e piny mane osingore ne kwereu ni nomigi.[14] Ibiro gwedhou moloyo ogendini duto; onge ngʼato kuomu madichwo kata madhako ma ok nobed maonge nyathi, kata jambu manobed maonge nyithindo.[15] Jehova Nyasaye notiek tuoche duto kuomu; bende ok nokelnu tuoche maricho mane uneno ka un Misri, to tuochego nomak mana wasiku mochayou.

Jeremia 33:6
“ ‘Kata kamano, anamigi ngima kendo chang; anachang joga kendo anami gibed gi mor kuom kwe mathoth kod rit mogundho.

Tich Joote 27:34
Koro yieuru koda mondo uchamie gimoro matin mondo ubed mangima. Awachonu ni onge ngʼato kata achiel kuomu mabiro wito kata mana yie wiye achiel.”

Rapar mar Chik 28:53
Nikech chandruok maniyudi ka wasiki okeloni ka in e twech, nucham nyaka nyithindu munywolo, ma gin ringre yawuotu kod nyiu ma Jehova Nyasaye ma Nyasachu osemiyou.

Tim jo-Lawi 11:1-4
[1] Jehova Nyasaye nowacho ni Musa gi Harun niya,[2] “Nyis jo-Israel niya, ‘Kuom le duto manie piny, magi ema unyalo chamo:[3] Unyalo chamo kit le moro amora ma ombongʼ tiendegi opogore ariyo kendo manyamo kambula.[4] “ ‘Nitie moko manyamo kambula kende kata moko ma ombongʼ tiendegi kende ema opogore ariyo, mago to kik ucham. Ngamia kata obedo ni onyamo kambula kamano, to nikech ombongʼ tiende ok opogore, chik ok oyieni mondo uchame nikech ogak.

Fweny 14:12
Ngʼeyo tiend wachni dwaro kinda kod dhil mar joma rito chike mag Nyasaye, kendo osiko koyie kuom Yesu.

Ngeche 16:24
Weche mag mor chalo gi mor kich gimit ne chuny kendo gikelo ngima ni choke.

Ngeche 4:20-22
[20] Wuoda, chik iti malongʼo ne gima awacho, chik iti maber ne wechena.[21] Kik iwe gilal e wangʼi to kan-gi e chunyi;[22] nikech gikelo ngima ni jogo moyudogo kendo gin gi ngima maber ne ringre dhano duto.

Ngeche 3:7-8
[7] Kik ibed mariek e pachi iwuon to luor Jehova Nyasaye eka inilo richo.[8] Tim ma kamano nomi ringri bedo gi ngima kendo nobed chiemo ne chunyi.

Wuok 15:26
Nowachonegi niya, “Ka uchiko itu maber ne wach Jehova Nyasaye ma Nyasachu ma utimo gima kare e nyim wangʼe, ka urito chikene kendo umako buchene duto, to ok anakel kuomu tuo moro amora mane akelo ne jo-Misri, nimar an Jehova Nyasaye machangou.”

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc