English
A A A A A

Life: [Food]

Eklesiastes 9:7
Dhiyo, icham chiemo gi mor, kendo imadh divai mari gi chuny moil, nimar sani ema Nyasaye jakori kuom gik mitimo.

Wuok 16:12
“Asewinjo ngʼur mar jo-Israel. Nyisgi kama, ‘Ka piny yuso ubiro chamo ringʼo kendo gokinyi ubiro chamo Makati muyiengʼ. Eka ubiro ngʼeyo ni an Jehova Nyasaye ma Nyasachu.’ ”

Chakruok 1:29
Eka Nyasaye nowacho niya, “Amiyou kothe duto manyago cham e wangʼ piny duto kod yiende duto man kod olemo gi kodhi eigi. Ginibed magu kuom chiemo.

Chakruok 9:3
Gimoro amora mangima kendo wuotho nobed chiembu. Mana kaka asemiyou alode, koro amiyou gik moko duto.”

Isaya 1:19
Ka uyie kuoma muboloru kendo umako chikena duto, to unucham gik mabeyo mag piny;

Johana 4:4-34
[4] To nochune ni nyaka okadh e piny Samaria.[5] Kuom mano, nochopo e dala moro e piny Samaria miluongo ni Sukar, mane ni machiegni gi puodho mane Jakobo omiyo Josef wuode.[6] Soko Jakobo ne ni kanyo, kendo Yesu ne koro ool gi wuoth, omiyo nobet piny e dir sokono. Ne en kar sa auchiel mar odiechiengʼ.[7] E sechego chi Samaria moro nobiro umbo pi, mi Yesu nowachone niya, “Yie imiya pi amodhi.”[8] (Mano noyudo ka jopuonjrene osedhi Sukar mondo ongʼiew chiemo.)[9] Chi Samaria-no nowachone niya, “In ja-Yahudi, an to an chi Samaria. Ere kaka ikwaya pi modho?” (Donge ingʼeyo ni jo-Yahudi ok winjre gi jo-Samaria.)[10] Yesu nodwoke niya, “Ka dine ingʼe mich Nyasaye kendo ingʼe jal makwayi pi mondo omodhi, to dikwaye pi momiyi pi mar ngima.”[11] Dhakono nowachone niya, “Jaduongʼ, ionge gi gima inyalo tuomogo pi, kendo sokoni bende tut. Pi ngimano to inyalo yud kanye?[12] Iparo ni iduongʼ moloyo Jakobo kwarwa mane omiyowa sokoni, kendo nomodho pige en owuon kaachiel gi yawuote, gi jambe kod dhoge?”[13] Yesu nodwoke niya, “Ngʼato ka ngʼato mamodho pigni riyo biro chako loye,[14] to ngʼato angʼata momodho pi mamiye ok nochak owinj riyo. Chutho, pi ma anamiye nodok soko mar pi e iye, mosiko ka bubni nyaka chop e ngima mochwere.”[15] Dhakono nowachone niya, “Jaduongʼ, yie imiyae pigno mondo riyo kik chak loya, kendo kik asik ka achandora gi biro ka pile pile mondo aom pi.”[16] Yesu nodwoke niya, “Dhi iluong chwori eka iduogi.”[17] Nodwoke niya, “Aonge gi dichwo.” Yesu nowachone niya, “In kare kuom wacho ni ionge gi dichwo.[18] Adiera en ni isebedo gi chwo abich, kendo ngʼat makoro in-go sani bende ok chwori. Gima isewachono en adier.”[19] Dhakono nowachone niya, “Jaduongʼ, nenorena ni in janabi.[20] Kwerewa ne lemo ewi godni, to un jo-Yahudi to uwacho ka uramo ni Jerusalem ema nyaka walamie.”[21] Yesu nodwoke niya, “Nyarwa, yie koda; ndalo biro ma ok unulam Wuoro ewi godni kata ei Jerusalem.[22] Un jo-Samaria ulamo gima ukia, nimar warruok aa kuom jo-Yahudi.[23] Kata kamano kinde biro, kendo osechopo, ma joma lemo gadier nolam Wuoro e yo ma Roho dwaro kendo gadiera, joma lamo kamano ema Wuoro dwaro.[24] Nyasaye en Roho, omiyo joma lame nyaka lame e yo ma Roho dwaro kendo gadiera.”[25] Dhakono nowacho niya, “Angʼeyo ni in Mesia” (miluongo ni Kristo) “mane onego bi kendo ka obiro, to enonyiswa tiend weche duto.”[26] Eka Yesu nonyise ratiro niya, “An ma awuoyo kodini An e En.”[27] E sechego jopuonjrene noduogo, kendo ne giwuoro kane giyude kowuoyo gi dhako. To onge ngʼama nopenjo niya, “Angʼo midwaro kuom dhakoni?” kata niya, “Iwuoyo kode nangʼo?”[28] Eka dhakono noweyo dapige kanyo, kendo nowuok odok dala mi owachone ji niya,[29] “Biuru uneye ngʼama osenyisa gik moko duto ma asetimo. Donge jalni dibed Kristo?”[30] Joma odak e dalano duto nowuok kadhi ire.[31] To e sechego jopuonjrene nosiko kajiwe niya, “Rabi, chamie gimoro.”[32] To nowachonegi niya, “An gi chiemo ma achamo ma ukia gimoro amora kuome.”[33] Eka jopuonjrene nowacho e kindgi giwegi niya, “Dibed ni ngʼato osekelone chiemo?”[34] Yesu nowachonegi niya, “Chiemba en timo dwach Jal mane oora kendo tieko tichne.

Johana 6:27-35
[27] Weuru tiyo ni chiemo marumo, to tiuru ni chiemo masiko nyaka chop uyud ngima mochwere, ma Wuod Dhano biro miyou. Nyasaye Wuoro oseketo kido mare kuome manyiso ni oyie kode.”[28] Eka negipenje niya, “Angʼo mowinjore watim eka wati tije ma Nyasaye dwaro?”[29] Yesu nodwokogi niya, “Tich ma Nyasaye dwaro en ni mondo uyie kuom Jal moseoro.”[30] Kuom mano negipenje niya, “Kara en hono mane ma idwaro timo mondo wane eka wayie kuomi? Angʼo mibiro timonwa?[31] Kwerewa nochamo manna e thim; mana kaka ondiki ni, ‘Nomiyogi chiemo moa e polo mondo gicham.’ ”[32] Yesu nowachonegi niya, “Awachonu adier ni Musa ok ema nomiyou makati moa e polo, to Wuora ema nomiyou makati mar adier moa e polo.[33] Nimar makati ma Nyasaye chiwo en Jal malor koa e polo kendo ochiwo ngimane ni piny.”[34] Negiwachone niya, “Jaduongʼ, miwae makati pile pile kochakore kawuono.”[35] Eka Yesu nowachonegi niya, “An e makati mar ngima. Ngʼama obiro ira kech ok noka, kendo ngʼama oyie kuoma riyo ok nolo ngangʼ.

Mathayo 4:4
Yesu nodwoke niya, “Ondiki ni, ‘Dhano ok bed mangima nikech chiemo kende, to nikech wach ka wach moa e dho Nyasaye.’ ”

Mathayo 5:6
Ogwedh jogo makech kayo kendo riyo mar tim makare oloyo, nimar gibiro yiengʼ.

Mathayo 6:25
“Emomiyo awachonu ni, kik uparru kuom ngimau, kata kuom gik ma ubiro chamo kata madho; kata kuom dendu kata gik ma ubiro rwako. Donge ngima duongʼ moloyo chiemo, koso del donge duongʼ moloyo lewni?

Ngeche 15:17
Ber chamo alot kama hera nitie, moloyo chamo ringʼo machwe kama achaya nitie.

Ngeche 25:27
Ok ber chamo mor kich mathoth, kata ok en gima longʼo mondo ngʼato odwar luor monego miye owuon.

Ngeche 27:7
Ngʼat moyiengʼ ok dwar mor kich, to ngʼatno modenyo kata mana gima kech mitne.

Zaburi 104:15
kaachiel gi divai mamoro chuny dhano, gi mo mamiyo lela wangʼe leny, kod makati molerogo chunye.

Zaburi 136:25
machiwo chiemo ne chwech duto, Herane osiko nyaka chiengʼ.

1 Korintho 6:13
“Chiemo en mar ich, ich en mar chiemo,” to Nyasaye biro ketho gik moko ariyo duto. Ringruok ok en mar terruok, to en mar miyo Ruoth duongʼ, mana kaka Ruoth bende en mar ringruok.

1 Korintho 8:8
To chiemo ok kelwa machiegni gi Nyasaye. Kata ka ok wachiemo, to ok wabed jomaricho, to bende ka wachiemo, to onge ohala ma wayudo.

1 Korintho 10:31
Omiyo gimoro amora mutimo, bed ni uchiemo kata umetho, to timgiuru duto mondo Nyasaye oyud duongʼ.

1 Timotheo 4:4-5
[4] Nikech gik moko duto ma Nyasaye ochweyo beyo, kendo ok owinjore wakwer chiemo moro amora ka wachame gi erokamano,[5] nikech osepwodhe maler gi wach Nyasaye kod lamo.

Mariko 7:14-23
[14] Bangʼ mano Yesu noluongo oganda ire kendo nowachonegi niya, “Chikuru itu, un duto, mondo uwinj tiend wachni.[15] Onge gimoro man oko mar dhano ma kodonjo e iye to nyalo miyo odok mogak. En adier ni gima wuok e dho ngʼato ema miyo odoko mogak. [[16] Ngʼat man-gi it mar winjo wach mondo owinji.] ”[17] Kane oseweyo oganda mi odonjo e ot, jopuonjrene nopenje tiend ngerono mane onyisogi.[18] To nopenjogi niya, “Kare un bende wach pod ok donjnu? Donge ungʼeyo ni gima ni oko kodonjo ei dhano ok nyal miyo odok mogak?[19] Nikech ok odonji e chunye, to odonjo mana e ich bangʼe owuok oko mar dende.” (Ka Yesu nowacho ma, ne opwodho chiemo duto ni ler.)[20] Nomedo wuoyo kowacho niya, “Gima wuok koa ei ngʼato ema miyo odoko mogak.[21] Nikech chuny dhano ema richo duto wuokie kaka: paro maricho, chode, kuo, nek, terruok,[22] kod wuoro; kaachiel gi timbe maricho, wuond, anjawo, ketho nying, sunga kod fuwo.[23] Gik marichogi duto wuok e chuny dhano kendo miyo ngʼato bedo mogak.”

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc