A A A A A

Life: [Fasting]

1 Korintho 7:5
Kik utuonru makmana ka uwinjoru e kindu uwegi mar timo mano kuom kinde machwok mondo uchiwru ni lamo. To bangʼ chiwruok ni lamo, to uchak uriwru kendo mondo kik Satan temu, nikech ok unyal ritoru.

2 Samuel 1:12
Negikuyo ka giywak kendo ka giriyo kech nyaka ochopo odhiambo, ka giywago Saulo gi wuode Jonathan, to gi jolweny mag Jehova Nyasaye to gi jo-Israel, nikech ne oseneg-gi gi ligangla.

Tich Joote 13:2
Kane oyudo gilamo Ruoth Nyasaye kendo gitweyo chiemo, Roho Maler nowachonegi niya, “Walnauru Barnaba gi Saulo mondo gitina tich mane aluongogi mondo giti.”

Tich Joote 14:23
Kane giseketo jodongo e kanisa ka kanisa, mi gilamonegi ka gitweyo chiemo, negiketogi e lwet Ruoth Yesu mane giseyie kuome.

Daniel 10:3
ka ok acham chiemo moro amora moa e od ruoth bende ringʼo kata divai ne ok donji e dhoga, kendo ne ok awirora gi mo moro amora nyaka jumbe adekgo norumo.

Esta 4:16
“Dhi ichok jo-Yahudi duto man Susa, mondo utwe chiemo kulemona. Kik uchiem kata metho kuom ndalo adek otieno gi odiechiengʼ. An gi nyiri matiyona bende wabiro tweyo chiemo kendo metho mana kaka un. Ka usetimo kamano, to abiro dhi ir ruoth, kata obedo ni chik ok oyie kamano. Ka ochuno ni nyaka atho, to anatho.”

Wuok 34:28
Musa nobedo gi Jehova Nyasaye kuno kuom ndalo piero angʼwen odiechiengʼ gotieno, ka ok ocham makati kata modho pi. Kendo nondiko weche mag singruokgi e kite mopa miluongi ni Chike Apar.

Joel 2:12
Jehova Nyasaye owacho ni, “Kata sani, dwoguru ira gi chunyu duto, ka uriyo kech kendo uywak kendo udengo.”

Luka 2:37
eka nodoko dhako ma chwore otho nyaka koro ne en ja-higni piero aboro gangʼwen. Ne ok oa e hekalu to nolemo otieno gi odiechiengʼ, kotweyo chiemo kendo olamo.

Luka 18:12
Atweyo chiemo nyadiriyo e juma ka juma, kendo achiwo achiel kuom apar mar gigo duto manwangʼo.’

Nehemia 1:4
Kane awinjo wechegi, to ne abet piny mi aywak. Kuom ndalo manok nakuyo kendo natweyo chiemo kalamo e nyim Nyasach polo.

Zaburi 69:10
Ka aywak kendo atweyo chiemo to pod nyaka ayud ayany;

Zaburi 35:13-14
[13] To kane gituo magihewore to ne arwako law ywagruok kendo ne abolora katweyo chiemo. Kane lamona ok odwoki,[14] ne awuotho koni gi koni ka chunya lit, mana ka gima aywago osiepna kata owadwa. Ne akulo wiya ka an gi kuyo maduongʼ mana ka gima aywago minwa.

Joel 2:12-13
[12] Jehova Nyasaye owacho ni, “Kata sani, dwoguru ira gi chunyu duto, ka uriyo kech kendo uywak kendo udengo.”[13] Lokuru chunyu, to ok lepu. Dwoguru ir Jehova Nyasaye, ma Nyasachu, nikech ongʼwon kendo okecho ji, iye ok wangʼ piyo kendo ojahera, bende chunye lendo kuom kelo ne ji masira kata chwat.

Tich Joote 13:3-4
[3] Omiyo kane gimedo lemo kendo gitweyo chiemo, ne gigwedhogi mi giweyogi gidhi.[4] Ji ariyogo nowuok modhi ka Roho Maler otelonegi. Ne gilor nyaka Seleukia, bangʼe gikwangʼ ka gia kanyo nyaka Saipras.

Daniel 9:3-5
[3] Omiyo ne adhi ir Ruoth Nyasaye ka alamo, ka aywakne kendo ka ariyo kech, kendo ne arwako law kuyo ka abukora gi buru.[4] Ne alamo Jehova Nyasaye Nyasacha kendo ne ahulo richona kama: “Yaye Ruoth Nyasaye maduongʼ kendo malich, Nyasaye marito singruokne mar hera gi ji duto mohere kendo morito chikene,[5] wasetimo richo kendo wasetimo marach. Wasetimo timbe maricho kendo wasengʼanyo; waselokore waweyo yoreni gi chikeni.

2 Samuel 12:15-17
[15] Bangʼ kane Nathan osedhi dala, Jehova Nyasaye nogoyo nyathi ma chi Uria nosenywolo ni Daudi gi tuo.[16] Daudi nolamo Nyasaye mondo kik nyathi tho. Notweyo chiemo kendo nodhi e ode mi onindo piny e lowo otieno ka otieno.[17] Jodongo mag ode nochungʼ bathe mondo gichunge owe nindo piny e lowo, to notamore, kendo ne ok onyal chamo chiemo moro amora.

1 Ruodhi 21:25-27
[25] Ne onge ngʼat moro machielo machalo gi Ahab, mane ochiwore ni timo richo e nyim Jehova Nyasaye, kijiwe e timo kamano gi jaode Jezebel.[26] Timbene ne richoe moloyo koluwo bangʼ nyiseche mamoko, mana kaka jo-Amor mane Jehova Nyasaye oriembo e nyim jo-Israel.[27] Kane Ahab owinjo wechegi duto, noyiecho lepe, morwako lep gunia kendo notweyo chiemo. Nonindo gi lepe mag guniago kendo nowuotho kokuyo.

Luka 4:2-4
[2] kama jachien notemee kuom ndalo piero angʼwen. Kuom ndalo piero angʼwen-go ne ok ochamo gimoro e ndalogo duto, to bangʼ ka ndalogo noserumo kech nokaye.[3] Satan nowachone niya, “Ka in Wuod Nyasaye adier, nyis kidini olokre kuon.”[4] Yesu nodwoke niya, “Ondiki ni, ‘Dhano ok bed mangima nikech chiemo kende.’ ”

Ezra 8:21-23
[21] Bangʼ mano, ne agolo chik mondo watwe chiemo e dho aora Ahava ka wahore wawegi e nyim Nyasachwa kendo wakwaye wuoth maber ni wan gi nyithindwa, gi giwa duto.[22] Wiya nokuot mar kwayo ruodh jolweny kod joriemb farese mondo ogengʼwa kuom wasikwa manie yo, nikech ne wasenyiso ruoth niya, “Lwet Nyasachwa mar ngʼwono nitie kuom ji duto moketo genogi kuome, to mirimbe mager ni kuom jogo mojwangʼe.”[23] Omiyo ne watweyo chiemo kendo wakwayo Nyasachwa kuom ma, kendo nodwoko lamowa.

Mathayo 6:16-18
[16] “Ka utweyo chiemo to kik unen malich kaka joma wuondore timo, nimar gimieno wengegi mondo ginyis ni gitweyo chiemo. Awachonu adier ni giseyudo pokgi duto.[17] To in, kitweyo chiemo to ol mo e wiyi kendo luok wangʼi,[18] mondo kik obed gima ongʼere ne ji ni itweyo chiemo, to Wuonu ma ok ne kende ema ongʼe. Eka Wuonu maneno gima otim lingʼ-lingʼ nomiyi pokni.

Isaya 58:3-7
[3] Giwacho niya, ‘Angʼo momiyo wasebedo ka waweyo chiemo to ok ine? Bende angʼo momiyo wasebedo ka wahore malich to ok ikwan ma ka gimoro?’ “To kata kamano e kindeu mar tweyo chiemo, utimo mana kaka udwaro, kendo ukonyoru gi jotichu e yo marach.[4] Tweyo chiemo maru rumo mana gi dhawo kod chuny malit, bende miyo ugoru e kindu uwegi. Ok unyal tweyo chiemo kaka utimo e ndalogi kuparo ni lemou nowinj e polo malo.[5] Bende ma e kit tweyo chiemo ma aseyiero, ma ngʼato hore mana odiechiengʼ achiel kende? Koso en mana ka ngʼama okuyo kokulo wiye ka odundu mayamo yuko kata ngʼama onindo e pien gugru kotimo buru? Bende mano e gima uluongo ni tweyo chiemo ma en odiechiengʼ mowal ne Jehova Nyasaye.[6] “Donge ma e kit tweyo chiemo ma aseyiero: ni ugony tonde mag timbe maricho gi mag jok, mondo uwe joma otwe obed thuolo kendo utur jok duto?[7] Donge en ni mondo upog chiembu ne joma kech kayo kendo urwak joma odhier maonge kuonde dak, bende ni mondo umi joma wuotho duk lewni, kendo kik upand wangʼu ne wedeu?

Jona 3:5-9
[5] Jo-Nineve, nolokore moyie kuom Nyasaye kendo negingʼado wach mondo ji duto otwe chiemo, kochakore jomadongo e diergi nyaka jomatindo duto, ka girwako pien gugru.[6] Kane wach ochopo ne ruodh Nineve, ne oa malo e kom duongʼ mare molonyo lepe mag loch mi norwako pien gugru nobet piny e buru.[7] Eka ruoth gi jodonge nogolo chik e Nineve kawacho niya: “Kik dhano kata chiayo kata dhok bil gimoro, bende kik yienegi gichiem kata modho.[8] To we dhano kod le oumre gi pien gugru, ngʼato ka ngʼato oluong Nyasaye piyo piyo, to kendo giwe timbegi maricho ma achach.[9] To en ngʼa mongʼeyo? Dipo ka mirimb Nyasaye odok chien, mi owe ich wangʼ kendo ongʼwon-nwa mi ok otiekowa.”

Luka 18:1-12
[1] Eka Yesu nogoyo ngero ne jopuonjrene mondo onyisgi gibed ka gilamo kinde duto kendo kik chunygi aa.[2] Nowachonegi niya, “E dala moro ne nitie jangʼad bura mane ok oluoro Nyasaye kata ok odewo ji.[3] To ne nitie dhako ma chwore otho moro e dalano manobedo kadhiyo ire pile giywakne kakwaye ni, ‘Yie ingʼadna bura e kinda gi ngʼat ma hinyani!’[4] “Kuom kinde moko moromo nodagi, to bangʼe mogik nowacho kende owuon ni, ‘Kata obedo ni ok aluoro Nyasaye kendo ok adewo ji kamano[5] to nikech dhako ma chwore othoni osiko chanda, abiro neno ni angʼadone bura kare, mondo kik oola gibiro ma obirogo ira pile!’ ”[6] To Ruoth nowacho niya, “Winjeuru gima ne jangʼad bura ma ok kareno owacho![7] To donge Nyasaye biro ngʼado bura kare ni joge moyier, maywakne odiechiengʼ gi otieno? Bende obiro tamore ma ok owinjogi?[8] Awachonu ni obiro neno ni ongʼadnegi bura kare kendo mapiyo. Kata kamano, ka Wuod Dhano obiro, bende obiro yudo yie e piny?”[9] Ne joma noketo genogi kuomgi giwegi maparo ni gin joma kare kendo mane ochayo ji mamoko duto, Yesu nogoyonegi ngero kama:[10] “Ji ariyo nodhi lemo ei hekalu, achiel ne en ja-Farisai to machielo ne jasol osuru.[11] Ja-Farisai moro nochungo malo mi olamo ka opwoyore ni, ‘Nyasaye, agoyoni erokamano ni ok an kaka ji mamoko, ma jomecho, joma timo timbe maricho, jochode, kata mana kaka jasol osuruni.[12] Atweyo chiemo nyadiriyo e juma ka juma, kendo achiwo achiel kuom apar mar gigo duto manwangʼo.’

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc