English
A A A A A

Life: [Ethics]

Tich Joote 2:38
Petro nodwokogi niya, “Weuru richo kendo obatisu ngʼato ka ngʼato, e nying Yesu Kristo, mondo owenu richou. Ka mano otimore, to ubiro nwangʼo Roho Maler kaka mich.

Kolosai 3:17-23
[17] Gimoro amora mutimo kata ma uwacho, to timuru e nying Ruoth Yesu, kugoyo erokamano ni Nyasaye Wuoro e nying Yesu.[18] Un mon, winjuru chwou, mana kaka owinjore kuom Ruoth.[19] Un chwo, heruru mondu, kendo kik ubednegi mager.[20] Un nyithindo, luoruru jonywolu e gik moko duto, nikech mano ema longʼo ni Ruoth.[21] Un wuone, kik umi nyithindu chuny lit, nono to chunygi biro jok.[22] Un, wasumbini, luoruru ruodhiu mag pinyni e weche duto kendo kik utim kamano mana sa ma gichungʼ butu ka gingʼiyou kutiyo, ka gima udwaro morogi, to timuru kamano gi chuny ma thuolo kendo kuluoro Ruoth.[23] Gimoro amora ma utimo, to timuru gi chunyu duto ka gima utimo ni Ruoth to ok ni dhano,

Rapar mar Chik 23:17
Onge ja-Israel madichwo kata madhako manobed jachode ei hekalu.

Eklesiastes 9:10
Gimoro amora ma lweti oyudo mondo otim, time gi tekri duto, nimar ei bur, kama ibiro idhiyoe, onge tich kata loso chenro kata ngʼeyo kata rieko.

Johana 16:13
To ka Roho mar adiera, osebiro, to enopuonju adiera duto. Ok enobed janeno kuome owuon, to nowachnu mana gik mosebedo kowinjo kendo obiro nyisou gik mabiro timore bangʼe.

Tim jo-Lawi 19:2
“Wuo gi kanyakla mar Israel duto kendo inyisgi ni: ‘Beduru maler nikech an Jehova Nyasaye ma Nyasachu aler.

Tim jo-Lawi 19:13-18
[13] “ ‘Kik ima wadu e yor wuond kata kik imaye gire. “ ‘Kik itamri chulo ngʼato kuom tich motiyoni kendo nyaka ichule mana godiechiengno.[14] “ ‘Kik ikwongʼ ngʼama ite odino, kata kik iket gimoro e nyim muofu monyalo chwanyoree, luoruru Nyasachu. An e Jehova Nyasaye.[15] “ ‘Kik iketh buch ngʼato, to ngʼad bura kare ma kik idogne jachan kata luoro wangʼ ngʼama duongʼ, to ngʼadne wadu bura makare kichungʼ e adiera.[16] “ ‘Kik iketh nying jowadu koni gi koni e yor kuoth, kendo kik ihangne jowadu wach ma ok nikare. An e Jehova Nyasaye.[17] “ ‘Kik ibwon owadu gi chunyi. Nyis wadu kethone e wangʼe, mondo kik iriwri kode e richone.[18] “ ‘Kik idwar chulo kuor, kendo kik ibed ngʼama mon gi jowadgi, to her wadu kaka iherori iwuon. An e Jehova Nyasaye.

Luka 6:31
Timuru ne ji mamoko mana kaka duher mondo gin bende gitimnu.

Luka 16:10
“Ngʼat minyalo geno gi gima tin, inyalo gene bende gi gik mangʼeny, to ngʼat ma ok ja-adiera gi gima tin bende ok nyal bedo ja-adiera gi gik mangʼeny.

Ngeche 11:1-3
[1] Jehova Nyasaye ok mor gi rapim ma ok nikare, to rapim makare ema omorgo.[2] Ka sunga biro, eka wichkuot bende biro, to muolo biro kod rieko.[3] Bidhruok mar joma kare telonegi, to joma ok jo-adiera kethore gi timbegi mag achach.

Ngeche 19:1
Ber bedo jachan ma wuodhe ok nyal cha, moloyo ngʼat mofuwo ma lewe timo richo.

Ngeche 22:6
Puonj nyathi e yo monego odhiye, to ka obedo maduongʼ to ok obi baro oa kuome.

Ngeche 25:21
Ka jasiki odenyo, to miye chiemo ocham; ka riyo oloye, miye pi omodhi.

Rumi 1:26
Kuom mano, Nyasaye nojwangʼogi moweyogi e gombo maricho makelo wichkuot. Mondegi noweyo riwore gi chwogi e yo mowinjore, to negichako riwore gi mon wetegi.

Rumi 2:1
Omiyo in bende ok initony, in mingʼado bura ni ngʼat machielo, nikech gima ingʼadonego ngʼat machielo burano ema bura loyigo iwuon, nikech in mingʼado bura bende itimo gik machalre gi gima otimo.

Mathayo 7:12-21
[12] Omiyo, e gik moko duto, timuru ne joweteu gik ma duher mondo gin bende gitimnu, nikech mano e tiend Chik gi Jonabi.[13] “Donjuru gi dhorangach madiny. Nimar rangajno oyarore kendo yorno lach madhi e kethruok, kendo ji mathoth donjo koluwe.[14] To rangajno tin kendo yorno diny matero ji e ngima, kendo mana joma nok kende ema yude.[15] “Tangʼuru gi jonabi mag miriambo. Gibiro iru ka girwako lep rombe, to gin mana ondiegi mangemo gi eigi.[16] To kit olemo ma ginyago ema ubiro ngʼeyogigo. Bende ji pono olemb mzabibu e yiend kudho, kata olemb ngʼowu kuom oriangʼ?[17] Kamano bende e kaka yath maber nyago olemo maber, to yath marach nyago olemo marach.[18] Yath maber ok nyal nyago olemo marach, kendo yath marach ok nyal nyago olemo maber.[19] Yath ka yath ma ok nyag olemo maber itongʼo igoyo piny kendo iwito e mach.[20] Omiyo kit olemo ma ginyago ema ubiro ngʼeyogigo.[21] “Ji duto ma luonga ni, ‘Ruoth, Ruoth,’ ok nodonji e pinyruodh polo, to mana ngʼama timo dwaro mar Wuora manie polo ema nodonji.

Johana 13:34-35
[34] “Amiyou chik manyien mawacho kama: Herreuru ngʼato gi ngʼato. Mana kaka aseherou e kaka nyaka uherru ngʼato gi ngʼato.[35] Mano ema biro miyo ji duto ngʼeyo ni un jopuonjrena adier, ka uheroru ngʼato gi ngʼato.”

2 Timotheo 3:16-17
[16] Weche duto manie Muma oa kuom much Nyasaye kendo konyo kuom puonjo ji, kendo kuom kwero gik maricho, kendo kuom rieyo ji, kendo kuom tiego ji mondo ji obed joma kare,[17] eka ngʼat Nyasaye obed molony chuth ne tich moro amora maber.

Ezekiel 16:49-50
[49] “ ‘Koro ma e richo mane nyameru ma Sodom otimo. En kod nyige ne wigi tek kendo ne giyiengʼ ahinya ma ok gidew jomoko machandore. Ne ok gikonyo joma odhier gi joma ni gidwaro.[50] Ne gin jongʼayi kendo negitimo gik mamono e nyima. Emomiyo ne ariembogi e nyima kaka useneno atimoni.

Galatia 5:19-21
[19] Timbe mag ringruok nenore ratiro, gin kaka: chode, timbe mochido, anjawo,[20] lamo nyiseche manono, jwok, sigu, dhawo, nyiego, mirima, ichlit, miero; pogruok e kanyakla,[21] kod gombo; mer, dwanyruok, gi timbe mamoko mobam machal gi mago. To asiemou kaka nasiemou kinde motelo, ni joma timo timbe ma kamagi ok noyud gweth mar pinyruoth Nyasaye.

1 Korintho 6:9-11
[9] Donge ungʼeyo ni joma timo timbe maricho ok noyud gweth mar pinyruoth Nyasaye? Kik ngʼato wuondu! Ngʼeuru ni jochode kata joma lamo nyiseche manono, kata joma terore, kata chwo ma terore gi chwo wetegi,[10] kata jokuo, kata jowuoro, kata jomer, kata joketh nying ji, kata jomecho, ok noyud gweth mar pinyruoth Nyasaye.[11] Kamano e kaka jomoko kuomu ne chalo. To ne olwoku mi opwodhu, mi oketu udoko joma kare e nying Ruoth Yesu Kristo, kendo kuom Roho mar Nyasachwa.

Rumi 13:8-10
[8] Kik ubed gi gowi mar ngʼato, makmana gowi mar hera, nimar ngʼama ohero wadgi osechopo Chik.[9] Chikego wacho niya, “Kik iterri, kik ineki, kik ikwal, kik igomb gir wadu,” kod chike mamoko duto moriw e chik achiel mawacho niya, “Her wadu kaka iherori iwuon.”[10] Hera ok tim gima rach ni wadgi. Kuom mano, hera ema ochopo chike duto.

Jakobo 1:12-15
[12] Ngʼat matimo kinda kiteme en ngʼat mogwedhi, nikech kochungʼ motegno mi oloyo temno, to obiro yudo osimbo mar ngima, ma Nyasaye osesingore ni nomi joma ohere.[13] To ka itemo ngʼato to kik owach niya, “Nyasaye tema.” Nikech Nyasaye ok nyal tem gi gik maricho, to en owuon bende ok otem ji[14] makmana ngʼato ka ngʼato itemo mana ka gombone owuon maricho oywaye kendo tere e richo.[15] Bangʼe ka gombo maricho osemako ich to onywolo richo; to richo kosedoko motegno to onywolo tho.

Mariko 12:28-31
[28] Achiel kuom jopuonj chik nobiro moyudo ka gimino wach. Kane owinjo ka Yesu odwokogi kare, nopenje niya, “Kuom Chike duto mag Nyasaye, en mane maduongʼ moloyo chike moko duto?”[29] Yesu nodwoke kawacho niya, “Chik achiel maduongʼ moloyo en ma: ‘Winjuru, yaye jo-Israel, Jehova Nyasaye ma Nyasachwa en Jehova Nyasaye achiel.[30] Her Jehova Nyasaye ma Nyasachi gi chunyi duto kendo gi paroni duto, gi riekoni duto, kendo gi tekoni duto.’[31] Chik maduongʼ mar ariyo en ni, ‘Her wadu kaka iherori iwuon.’ Onge chik maduongʼ moloyo magi.”

Luka 10:10-28
[10] To ka udonjo e dala moro to ok orwaku, dhiuru e akek yore kendo uwach niya,[11] ‘Kata mana buch dalau momoko e tiendewa watengʼo oko. To beduru kungʼeyo maler ni: Pinyruoth Nyasaye osekayo machiegni.’[12] Awachonu ni nobed maber-ber ne Sodom maloyo dalano.[13] “Mano kaka unune malit un jo-Korazin! Mano kaka unune malit un jo-Bethsaida! Nimar ka dine honni motimnugi dinetim ne Turo gi Sidon to dine giseweyo richo chon ka girwakore gi lep gugru, kendo gibet ka gibukore gi buru.[14] To enobed maber-ber ne Turo gi Sidon e ndalo mar ngʼado bura moloyo ne un.[15] To in Kapernaum bende ibiro tingʼori malo nyaka polo koso? Ooyo, ibiro lwar piny nyaka piny joma otho.[16] “Ngʼat ma winjou, winja, ngʼat modagiu odaga, kendo ngʼat modaga odagi jal ma noora.”[17] Ji piero abiriyogo noduogo kod ilo mi giwacho niya, “Ruoth, nyaka jochiende bende winjowa ka wagologi e nyingi.”[18] Nodwoko niya, “Ne aneno Satan kalor aa e polo mana ka mil polo.[19] Asemiyou loch mondo unyon thuonde gi thomoni kendo uloo teko duto mag jasigu bende onge gima nohinyu.[20] To kik ubed moil ni jochiende winjou, to beduru moil ni nyingu ondiki e polo.”[21] E sechego ka Roho Maler nomiyo Yesu opongʼ gi ilo, nowacho niya, “Apakoi, Wuonwa, Ruodh polo gi piny, nikech isepando gigi ne joma riek gi joma osomo, to isefwenyogi ne nyithindo matindo. Ee, Wuora, nimar mano ema ne berni kotimore.[22] “Wuonwa oseketo gik moko duto e lweta. To onge ngʼama ongʼeyo Wuowi makmana Wuoro kende, bende onge ngʼama ongʼeyo Wuoro makmana Wuowi kaachiel gi joma Wuowi oyiero mondo ofwenynegi.”[23] Eka nolokore ir jopuonjrene kendo nowachonegi kar kendgi niya, “Ogwedh wenge maneno gik munenogi.[24] Nimar awachonu ni jonabi kod ruodhi mangʼeny ne gombo neno gik munenogi, to ne ok gineno kendo winjo gik muwinjogi, to ne ok giwinjo.”[25] Chiengʼ moro achiel, ngʼat moro molony e chik nochungʼ mondo otem Yesu, nopenjo niya, “Japuonj, en angʼo monego atim eka ayud ngima mochwere kaka girkeni mara?”[26] Nodwoko niya, “Angʼo mondiki e chik? Isome nade?”[27] Nomedo dwoke niya, “ ‘Her Jehova Nyasaye ma Nyasachi gi chunyi duto gi paroni duto, gi tekoni duto kendo gi riekoni duto;’ kendo ni, ‘Her wadu kaka iherori iwuon.’ ”[28] Yesu nodwoke niya, “Isedwoko kare, tim kamano, eka inibed mangima.”

Efeso 6:5-9
[5] Wasumbini, winjuru ruodhiu mondikou e piny-ka kumiyogi duongʼ gi luor, kendo kutiyo gi chuny ma thuolo, mana ka gima uwinjo Kristo.[6] Kik uwinjgi mana mondo umor wangʼ-gi seche ma ginenou, to mana ka wasumb Kristo, timuru dwaro Nyasaye koa e chunyu.[7] Tiuru gi chunyu duto, mana ka gima utiyo ni Ruoth, to ok ni dhano,[8] nikech ungʼeyo ni Ruoth biro chulo ngʼato ka ngʼato kuom gimoro amora maber ma ngʼato timo, bed ni en misumba kata ngʼama ni thuolo.[9] Un Ruodhi timneuru wasumbiniu machalre. Kik ubwog-gi, nikech ungʼeyo ni Ruoth motelonegi, kaachiel kodu ni e polo, kendo ok odew wangʼ ngʼato.

1 Korintho 13:1-13
[1] Kata bed ni awuoyo gi dhok mopogore opogore mag dhano kod mag malaike, to aonge gihera, to achalo mana ongengʼo maywak kata olangʼ migoyo.[2] Ka an gi mich mar koro wach, kendo ka angʼeyo tiend weche matek duto modhiero ji ngʼeyo, kendo an gi rieko duto, kata ka an gi yie maduongʼ manyalo golo gode kuonde ma gintie, to ka aonge gihera; to ok an gimoro.[3] Kata bed ni achiwo giga duto ma an-go ne jodhier, mi achiw ringra mondo owangʼ, to ka aonge gihera, to onge ohala mayudo.[4] Hera timo kinda, kendo ongʼwon, oonge nyiego, ok osungre, bende ok opakre.[5] Wiye ok tek, ok odwar mare kende, iye ok wangʼ piyo kendo ok omak sadha.[6] Hera ok mor gi gik maricho, to omor gi adiera.[7] Hera umo weche duto, osiko oyie ayieya, osiko ogeno agena, kendo osiko odhil adhila.[8] Hera ok rum. To kama nitiere weche mikoro, weche mikoro norum; kama nitiere wuoyo gi dhok mayoreyore, dhok mayoreyore norum; kama nitiere ngʼeyo; ngʼeyo bende nokadhi.[9] E thuoloni weche mwangʼeyo tin, to bende wakoro bath wach, ma mago mabiro chopo kare tin,[10] to ka weche duto nochop kare, to mago morem nogiki.[11] Kane an nyathi, ne awuoyo ka nyathi, ne aparo ka nyathi, kendo naneno ka nyathi, to koro kaka an ngʼama osebedo maduongʼ, yore mag nyithindo aseweyo chien.[12] Gima waneno sani chal mana gi kido matip-tip mineno e rangʼi, to chiengʼno wananene wangʼ gi wangʼ. Gima angʼeyo sani en mana bath adiera, to chiengʼno anangʼe Nyasaye malongʼo chuth, mana kaka en bende ongʼeya.[13] To nitie gik moko adek mosiko, ma gin: yie, geno, kod hera, to maduongʼ moloyo kuomgi en hera.

Rumi 6:1-23
[1] En angʼo makoro wanyalo wacho? Dwadhi nyime ka watimo richo mondo eka ngʼwono omedre?[2] Gima kamano kik timre! Kaka wan joma ne osetho kuom richo; ere kaka wanyalo dhi nyime kwadak e richo?[3] Koso donge ungʼeyo ni wan duto mane obatiswa kuom Kristo Yesu, nobatiswa e thone?[4] Omiyo noyikwa kode e tho kuom batiso, mondo kaka Kristo nochier oa kuom joma otho kuom duongʼ mar Wuoro, e kaka wan bende onego wadagi e ngima manyien.[5] Koseriw-wa kode kamano e thone, to ochuno ni ibiro riwwa kode bende e chierne.[6] Nimar wangʼeyo ni ngimawa machon nogur kode mondo ringruok mar richo okethi, kendo kik koro wabed wasumbini mag richo,[7] nikech ngʼato angʼata mosetho osegony kuom richo.[8] Koro ka wasetho gi Kristo, wan gi yie ni wabiro bedo mangima kode bende.[9] Nimar wangʼeyo ni kaka Kristo nochier oa kuom joma otho, ok onyal tho kendo, nikech tho koro onge gi teko kuome.[10] Tho ma nothogo notho ne richo dichiel kendo mogik; to ngima ma ongimago, ongima ne Nyasaye.[11] E kaka un bende nyaka ukwanru ni utho ne richo, to ungima ne Nyasaye ei Kristo Yesu.[12] Emomiyo koro kik uyie mondo richo obed gi loch e ringreu matho ka uchopo gombone maricho.[13] Kik uchiw fuonde ringreu mondo obed gima itimogo richo, to chiwreuru ni Nyasaye kaka joma osegol e tho moter e ngima; kendo chiwneuru fuonde mag ringreu mondo obed gik mitimogo timbe makare.[14] Nimar richo koro ok nobed gi loch kuomu, nikech koro ok un e bwo chik, to un e bwo ngʼwono.[15] To koro wanyalo wacho angʼo? Dwasik mana ka watimo atima richo nikech wan e bwo ngʼwono, to ok e bwo Chik? Ooyo, gima kamano kik timre![16] Donge ungʼeyo ni ka uchiworu ni ngʼato mondo uwinje kaka wasumbini to un wasumbini mag jal muwinjono, bed ni un wasumbini mag richo, makelo tho, kata mag winjo wach, makelo tim makare.[17] To erokamano ni Nyasaye nikech kata obedo ni yande ne un wasumbini mag richo, to ne umako kit puonj mane omiu gi chunyu duto.[18] Osewenu richou mi koro udoko wasumbini ni tim makare.[19] Aketo wachni e yo ma dhano nyalo winjo nikech uyomyom kaka dhano. Mana kaka yande chon ne uchiwo fuonde ringreu doko wasumb timbe mochido, kendo ne richo mosiko medore ameda, e kaka koro owinjore uchiw fuonde ringreu obed wasumbini mag timbe makare makelo ngima maler.[20] Kane un wasumbini mag richo, ne un thuolo korka tim makare.[21] En ohala manade mane uyudo e kindeno kuom gik makoro miyou wichkuotgi? Giko mar gigo en tho![22] To ka koro osegonyu kuom richo mi ubedo wasumbini mag Nyasaye, ohala muyudo kelo ngima maler ma gikone en ngima mochwere.[23] Nikech misach richo en tho, to mich mar Nyasaye en ngima mochwere kuom Kristo Yesu Ruodhwa.

Mathayo 19:1-30
[1] Kane Yesu osetieko wacho gigi, noa Galili kendo nodhi nyaka e gwengʼ mar Judea man loka aora Jordan.[2] Oganda maduongʼ noluwe, kendo nochangogi kuno.[3] Jo-Farisai moko nobiro ire mondo oteme. Negipenje niya, “Bende chik oyie mondo ngʼato oketh keny gi chiege nikech wach moro amora?”[4] To nodwokogi niya, “Donge usesomo ni kar chakruok Jachwech ‘nochweyogi dichwo gi dhako,’[5] nomedo wacho ni, ‘Kuom mano, dichwo nowe wuon kod min kendo nopadre gi chiege, mi ji ariyogo nodok ringruok achiel?’[6] Omiyo koro ok gin ji ariyo, to gin ringruok achiel. Kuom mano, gima Nyasaye oseriwo kaachiel kik dhano moro amora pogi.”[7] Negiwachone niya, “Ka en kamano to marangʼo Musa nochiko ni dichwo mondo omi chiege barup weruok mar ketho keny eka oriembe?”[8] Yesu nodwokogi niya, “Musa noyieneu mondo uketh keny gi mondu nikech chunyu matek. To ok ne en kamano nyaka aa chakruok.[9] Anyisou ni dichwo moro amora moketho keny gi chiege, makmana ne wach chode, mi okendo dhako machielo, to otimo richo mar terruok.”[10] Jopuonjre nowachone niya, “Ka kamano e kaka wach chalo e kind dichwo gi dhako to ber moloyo ka ngʼato ok okendo.”[11] To Yesu nowachonegi niya, “Ji duto ok nyal rwako wachno, makmana joma osemi nyalo mar timo kamano.[12] Nimar jomoko gin bwoch nikech ne onywolgi kamano, joma moko ji ema oloko bwoch, to mamoko to oseweyo kend nikech wach pinyruodh polo. Ngʼat mohero rwako wachni to mondo orwake.”[13] Eka ji nokelone Yesu nyithindo matindo, mondo oyie lwete kuomgi, kendo olemnegi. To jopuonjre nokwero joma nokelogigo.[14] To Yesu nowacho niya, “Weuru nyithindo matindo obi ira, kendo kik utamgi, nikech pinyruodh polo en mar ji machal ka magi.”[15] Kane oseketo lwete kuomgi, nomedo dhi nyime koa kanyo.[16] Eka ngʼat moro nobiro ir Yesu mopenje niya, “Japuonj, en angʼo maber monego atim mondo eka ayud ngima mochwere?”[17] To Yesu nowacho niya, “Angʼo momiyo ipenja kuom gima ber? Nitie mana Ngʼat achiel kende maber. Ka idwaro donjo e ngima to rit chike.”[18] Ngʼatno nopenje niya, “Chike mage?” Yesu nodwoko ni, “ ‘Kik ineki, kik iterri, kik ikwal, kik ihang wach,[19] luor wuonu gi minu, kendo her wadu kaka iherori iwuon.’ ”[20] Wuowi matin-no nowachone niya, “Mago duto aserito. En angʼo machielo ma pod aremo?”[21] Yesu nodwoke niya, “Kidwaro doko malongʼo chuth to dhiyo ius gigi duto mondo imi joma odhier eka inibed gi mwandu e polo. Bangʼ timo kamano to bi mondo iluwa.”[22] Ka wuowi matin-no nowinjo mano, noa ka chunye lit, nikech ne en-gi mwandu mathoth ahinya.[23] Eka Yesu nowachone jopuonjrene niya, “Awachonu adier ni en gima tek mondo jamoko odonji e pinyruodh polo.[24] Bende anyisou ni yot mondo ngamia okadhi e wangʼ sandan moloyo jamoko donjo e pinyruodh Nyasaye.”[25] Kane jopuonjre owinjo wachni, ne gidhier nono kendo negipenjore niya, “Kare en ngʼa manyalo kwo?”[26] To Yesu nongʼiyogi tir mi owachonegi niya, “Mano en gima ok nyalre kuom dhano, to kuom Nyasaye to gik moko duto nyalore.”[27] Petro nodwoke niya, “Wan waseweyo gik moko duto mondo waluwi! Kara en angʼo mwabiro yudo?”[28] Yesu nowachonegi niya, “Awachonu adier ni chiengʼ ma nolokie gik moko duto manyien, ka Wuod Dhano nobed e kom lochne man-gi duongʼ, un musebedo ka uluwa bende unubed e kombe mag loch apar gariyo, kungʼado bura ne ogendini apar gariyo mag Israel.[29] Kendo ngʼato ka ngʼato moseweyo ode, kata owetene kata nyiminene, kata wuoro kata min, kata nyithindo, kata puothe nikech an, noyud gigo nyadi mia, kendo nocham ngima mochwere.[30] To ji mangʼeny masani okwongo nobed chien mogik, kendo joma sani ni chien mogik, nobed mokwongo.

Chakruok 19:1-38
[1] Malaika ariyogo nochopo Sodom kar angʼich welo kendo Lut noyudo obet e dhoranga dalano. Kane onenogi, noa malo mondo mi opodho auma e nyimgi.[2] Nowachonegi niya, “Jodongo, yieru uraw e od jatichu mondo ulwok tiendeu kendo unindi eka kiny unyalo dhi gokinyi.” To negiwacho niya, “Ooyo, wabiro nindo mana e laru kae.”[3] To Lut nonano ni nyaka ginind e ode. Eka ne olosonegi chiemo, kendo notedonigi makati ma ok oketie thowi mi gichiemo.[4] Kane pok gidhi e nindo, chwo madongo kod matindo moa kuonde duto mag dala maduongʼ mar Sodom, nobiro molworo odno.[5] Negiluongo Lut ka gipenje niya, “Ere chwo mane obiro iri ka gotieno? Golnwagi oko kae wadwa terore kodgi.”[6] Kuom mano, Lut noloro dhoot mowuok odhi irgi,[7] kendo nowachonegi niya, “Ooyo jowadwa, kik utim tim makweroni![8] Koro neuru, an kod nyiri ariyo mapok ongʼeyo chwo; weuru agolnugi oko mondo utim kodgi kaka uhero; to kik utim marach ni jogi, nimar gin wenda.”[9] Negidwoke niya, “Wuogi e nyimwa, in nibiro ka kaka jadak kendo koro idwaro ketori kaka jangʼad bura!” Wabiro timoni marach moloyogi, omiyo ne gidhiro Lut giteko mondo gi muk dhoot.[10] To jogo mane ni e otgo noywayo Lut mi odwoko e ot kendo giloro dhoot.[11] Eka negimiyo jomanenie dhoot oko-go obedo muofni, jomatindo gi jomadongo, mane ok ginyal yudo dhoot.[12] Ji ariyogo nowacho ni Lut niya, “Bende in gi ngʼato moro kae kaka chwo nyigi, yawuoti kata nyigi, kata ngʼat moro amora e dala maduongʼni ma watni? Golgi oko kae,[13] nikech wadhi ketho dalani. Ywak ma iywak nego dalani osebedo malich e nyim Jehova Nyasaye, omiyo oseorowa mondo wakethe.”[14] Kuom mano Lut nodhi mowuoyo gi chwo nyige mane osetimo winjruok mar kend gi nyige. Nowachonegi niya, “Timuru piyo piyo mondo uwuog oko e dalani, nikech Jehova Nyasaye oseikore mar ketho dala maduongʼni!” To chwo nyige ne paro ni otugo.[15] Kane ochopo kogwen, malaika nojiwo Lut, kawacho niya, “Tim piyo kaw chiegi gi nyigi ariyo man kae, nono to ubiro rumo ka dala maduongʼni iketho.”[16] Kane pod gidigni, malaika ariyogo nomako lwete gi lwet chiege kod lwet nyige ariyo ma gigologi oko mar dala maduongʼni, nikech Jehova Nyasaye nokechogi.[17] Piyo piyo nono kane gisegologi oko, achiel kuom malaikago nowacho niya, “Ring utony ne ngimau! Kik ungʼi chien, kendo kik uchung kamoro amora e pap; tonyuru udhi e gode nono, to ubiro lal!”[18] To Lut nowachonegi niya, “Ooyo, Ruodha, asayou![19] Jatichu oseyudo kech e wangʼu, kendo usenyisa ngʼwono maduongʼ kuom reso ngimana. To kata kamano ok anyal ringo nyaka e gode; nono to chandruogni ojuka mi anyalo atho.[20] Ne, nitie dala moro matin machiegni manyalo ringo mondo atonyie. En mana dalano omiyo yienwauru mondo omi wachop kuno kendo wares ngimawa.”[21] Nowachone niya, “Mano ber, kwayonino bende abiro rwako; kendo ok naketh dala miwachono.[22] Kuom mano ring idhi kuno piyo, nikech ok anyal timo gimoro nyaka ichop kuno.” (Mano ema omiyo noluong dalano ni Zoar.)[23] Lut nochopo Zoar gokinyi kar onyango.[24] Eka Jehova Nyasaye noolo kite maliel makakni koa e polo mowangʼo Sodom gi Gomora.[25] Kamano noketho mier madongogo gi pawno duto, kaachiel gi ji duto manodak e miergo kod gik moko duto manyak e lowo.[26] To chi Lut nolokore mongʼiyo chien, kendo nolokore siro mar chumbi.[27] Kinyne gokinyi, Ibrahim nomondo kama ne ochungʼie nyim Jehova Nyasaye.[28] Nongʼiyo mwalo yo Sodom gi Gomora, kod pewege duto kendo noneno iro maduongʼ koa e pinyno, mana ka iro mar mach maduongʼ.[29] Kuom mano ka Nyasaye noketho mier mag pap, noparo Ibrahim kendo nogolo Lut oko mar masirano mane oketho mier mane odakie.[30] Lut kod nyige ariyo nowuok Zoar kendo negidhi gidak e gode nikech noluor dak Zoar. En kod nyige ariyo negidak e rogo.[31] Chiengʼ moro achiel nyar Lut maduongʼ nowacho ne nyamin matin niya, “Wuonwa koro oseti, kendo onge ngʼama nyalo kendowa kaka chik mar piny duto dwaro.[32] We wami wuonwa kongʼo omadhi kendo ka osemer, to wariwre kode kendo wanywol nyithindo mondo kik ogandawa lal.”[33] Gotienono negimiyo wuon-gi kongʼo mi omer, kendo nyare maduongʼ nodonjo moriwore kode. Lut nomer mane ok ongʼeyo seche mano ochako kata tieko riwore gi nyare.[34] Kinyne nyako maduongʼ ne owacho ne nyako matin niya, “Otieno mokadho ne ariwora gi wuonwa. Omiyo we wamiye kongʼo kendo kawuono mi omer mondo idhi iriwri kode kendo wanywol nyithindo mondo kik ogandawa lal.”[35] Kuom mano negimiyo wuon-gi kongʼo momer gotieno kendo nyako matin nodonjo ma oriwore kode. Kendo ne ok ongʼeyo seche mane nyare matin-no ochako kata otieko riwore kode.[36] Kuom mano nyi Lut ariyogo nomako ich kod wuon-gi.[37] Nyako maduongʼ nonywolo wuowi, kendo nochake ni Moab, en e kwar jo-Moab ma kawuono.[38] Nyako matin bende nonywolo wuowi kendo nochake ni Ben-Ami; en e kwar jo-Amon.

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc