A A A A A

Life: [Discernment]

1 Korintho 2:14
To ngʼat ringruok ok nyal rwako gik moa kuom Roho mar Nyasaye, nikech onenogi kaka fuwo kendo ok onyal winjo tiendgi, nikech iwinjogi kuom Roho.

1 Korintho 12:10
ngʼat moro omiyo teko mar timo honni, moro omiyo teko mar hulo weche moa kuom Nyasaye, moro omiyo rieko mar fwenyo ma lingʼ-lingʼ mag chunje mopogore opogore, moro omiyo nyalo mar wuoyo gi dhok mayore, eka ngʼat moro to omiyo mich mar loko dhok mayoreyore.

1 Korintho 14:29-33
[29] Joma hulo wach kik bed mokalo ji ariyo kata adek, kendo ka giwuoyo, to ji mamoko onon mos ka bende weche magiwacho owinjore.[30] To ka ngʼato moro manie chokruokno omi wach moro mopondo mondo owachi, ngʼat mane oyudo dhi nyime gi wuoyo nyaka lingʼ mondi, eka owuo.[31] Nikech un duto unyalo hulo wach, ka ngʼato ka ngʼato koro bangʼ nyawadgi, mondo ji duto oyud puonj kod jip.[32] Roho mar janabi niginyalo mar gengʼo wach ma odwaro wacho,[33] nikech Nyasaye ok en Nyasach koko, to en Nyasach kwe. To mana kaka timore ei kanisa mar jomaler,

1 Johana 2:27
Un to Roho mane Kristo omiyou osewirou, omiyo ok uchando ngʼat mapuonjou. To kaka Roho museyudono puonjou kuom gik moko duto, kendo dak ma Roho odak godo e iwu en adiera ma ok miriambo mana kaka osepuonjouno, sikuru kuome.

1 Johana 4:1
Osiepena mageno kik uyie roho duto, to temgiuru mondo ufwenygi ka bende gia kuom Nyasaye nikech jonabi mag miriambo mathoth osebiro e piny koni gi koni.

1 Ruodhi 3:9
Omiyo mi jatichni chuny mariek mondo otel ne jogi kendo mar pogo ber gi rach. Nimar en ngʼa manyalo telo ni oganda maduongʼ machalo kama?”

1 Samuel 16:7
To Jehova Nyasaye nowachone Samuel niya, “Kik ingʼi ber mar dende kata borne nikech asedage. Jehova Nyasaye ok ngʼi gik ma dhano ngʼiyo. Dhano ngʼiyo ber ma oko, Jehova Nyasaye to ngʼiyo chuny.”

1 Thesalonika 5:21
Temuru gik moko duto, kendo rituru weche mabeyo kuomgi.

1 Timotheo 4:1
Roho Maler wacho ni e ndalo giko jomoko nowe yie mi giluw weche chunje mawuondo ji kod puonj mayoreyore mag jochiende.

Kolosai 2:8
Kik uyie mondo ngʼato angʼata omak pachu gi riekni manono mag piny gi wuond manono ma wito ji, ma gin rieko ma aa kuom puonj dhano gi timbe mag piny, to ok kuom Kristo.

Hibrania 4:12
Nimar wach Nyasaye ngima kendo tiyo. Obith moloyo ligangla ma dhoge ariyo, kendo opowo chuny dhano nyaka iye mogik, nyaka kuma pach dhano gi chunye jorome, kaachiel gi fuoni gi ondhudho. Kuno ema oketoe bura ne paro kod dwaro malingʼ-lingʼ manie chuny dhano.

Hibrania 5:14
Joma otegno to nyalo chamo chiemo motegno, nikech gisetiyo kodgi amingʼa mi gibedo gi lony mar fwenyo pogruok man e kind ber gi rach.

Hosea 14:9
En ngʼat mane mariek? Obiro fwenyo tiend gigi. En ngʼat mane manyalo fwenyo tiend wechegi? Obiro ngʼeyogi. Yore mag Jehova Nyasaye nikare, joma nikare ema wuothoe, to joma jendeke to chwanyore.

Jakobo 1:5
Ka ngʼato kuomu ochando rieko to okwa Nyasaye, ma jachiwo maber ne ji duto kendo nomiye maonge kiawa.

Johana 7:24
Weuru ngʼado bura kuom gik muneno gioko, to ngʼaduru bura makare.”

Mathayo 10:16
Aorou mondo udhi mana kaka rombe madhi e dier ondiegi. Kuom mano, beduru mariek ka thuonde, kendo mamuol ka akuche.

Mathayo 24:24
Nimar joma wuondore ni gin Kristo to ok gin kod joma wuondore ni gin jonabi to ok gin nothinyre mi tim ranyisi kod honni madongo mondo giwuondgo koda ka joma oyier, ka dipo mano ditimre.

Ngeche 15:14-21
[14] Chuny mongʼeyo pogo tiend weche dwaro ngʼeyo, to dho ngʼat mofuwo chamo fuwo.[15] Ndalo duto mag ngʼat mahinyore gin thagruok, to chuny mamor ni kod mor mosiko.[16] Ber bedo gi matin ka iluoro Jehova Nyasaye moloyo mwandu mangʼeny kod koko.[17] Ber chamo alot kama hera nitie, moloyo chamo ringʼo machwe kama achaya nitie.[18] Ngʼat ma iye wangʼ piyo medo miero, to ngʼat ma terore mos kweyo dhawo.[19] Yor jasamuoyo olor gi kuthe, to yor ngʼat moriere tir en yo malach.[20] Wuowi mariek miyo wuon mare mor, to ngʼat mofuwo chayo min mare.[21] Fuwo moro ngʼat maonge gi rieko, to ngʼat man-gi winjo wuotho moriere tir.

Ngeche 18:15
Chuny ma weche donjone yudo ngʼeyo; to it mariek dwaro mondo weche odonjne.

Ngeche 28:11
Jamoko nyalo paro owuon ni oriek, to jachan man-gi paro matut neno gik manie chuny jamokono.

Zaburi 119:125
An jatichni, omiyo yie imiya nyalo mar ngʼeyo gik mopondo eka awinj tiend chikeni.

Rumi 12:2
Kik koro ulu kit ngima pinyni, to lokreuru ka parou doko manyien pile, eka unubed gi nyalo mar pimo kendo ngʼeyo dwach Nyasaye, ma en dwache maber, mowinjore kendo malongʼo chuth.

Tich Joote 17:10-11
[10] Kane piny oimore, jowete nooro Paulo gi Sila Berea. Kane gichopo, negidonjo e sinagogi mar jo-Yahudi.[11] To jo-Berea ne nigi kido maber moloyo jo-Thesalonika, nikech negirwako wach gi chuny mamor, kendo neginono Ndiko pile ka pile, mondo gine ane ka gik mane Paulo wacho gin adier.

Filipi 1:9-10
[9] Kendo ma e lamona mondo herau omedre mathoth ahinya kuom rieko kod ngʼeyo,[10] kendo mondo ubed gi rieko mar yiero mana timo gima ber kende. Kamano ngimau nobed maler kendo maonge bura, nyaka chop odiechieng Kristo.

1 Timotheo 6:3-5
[3] Ka ngʼato opuonjo gima opogore ma ok owinjore gi puonj ma adier mag Ruodhwa Yesu Kristo kendo mamiyo ji luoro Nyasaye,[4] to ngʼeuru ni ngʼat ma kamano wuondore kende owuon bende onge gima ongʼeyo. Ngʼat ma kamano kasore gi mino wach kendo gigoyo mbaka manono makelo nyiego, gi dhawo, gi kuoth, kod chich maricho;[5] kod miero ma ok rum e kind joma pachgi osekethore kendo ma adiera oselalnigi. Giparo ni lamo Nyasaye en yor yudo mwandu.

2 Korintho 11:13-15
[13] Jogo ok gin joote madier. Gin joote mag miriambo, kendo giriambo kuom tich ma gitimo, ka giketore mondo gichal gi joote madier mag Kristo.[14] To mano gima ok nyal bwogowa nikech kata Satan bende wuondore ni en malaika mar ler.[15] Kuom mano wachni ok wendo kuomwa, ka jotich Satan bende oriedo mondo okwan kaka jotich mag tim makare. To e giko gibiro yudo kum mowinjore gi timbegi.

Ngeche 2:1-5
[1] Wuoda, ka iyie rwako wechena kendo kano chikena e chunyi;[2] ka ichiko iti ni weche mag rieko kendo kiketo chunyi mondo iwinj tiend weche,[3] to ka imanyo ngʼeyo malingʼ-lingʼ, kendo ikwayo ngʼeyo tiend wach,[4] to ka idware ka fedha kendo imanye ka mwandu mopandi,[5] eka iniwinj malongʼo tiend luoro Jehova Nyasaye, kendo iniyud rieko mar ngʼeyo Nyasaye.

Ngeche 3:1-6
[1] Wuoda, kik wiyi wil kod puonjna to ket chikena osik e chunyi,[2] nimar gibiro miyo ngimani dhi maber midag higni mangʼeny kendo ibed gi kwe kod mwandu.[3] Kik iwe hera kod adiera weyi; twegi e ngʼuti, kendo ndikgi e chunyi maiye.[4] Eka iniyud ngʼwono kod nying maber e nyim Nyasaye kod dhano.[5] Gen kuom Jehova Nyasaye gi chunyi duto, kendo kik igen kuom ngʼeyoni iwuon;[6] ket yoreni duto kuome eka nomi yoregi oriere tir.

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc