English
A A A A A

Good Character: [Confidence]

1 Johana 4:17
Ma e kaka herawa nyaka nyisre chuth mondo chiengʼ ngʼado bura wabed gi chir nikech e ngima mar pinyni wachal kode.

1 Johana 5:14
Ma e chir ma wan-go ka wadhi e nyim Nyasaye ni ka wakwaye gimoro mowinjore gi dwache to owinjowa.

2 Weche mag Ndalo 32:8
Teko mar dhano ema ni kode to wan to wan kod Jehova Nyasaye ma Nyasachwa makonyowa kendo kedonwa e lwenjewa.” Kendo ji nobedo gi chir kane giwinjo wach Hezekia ruodh Juda.

Efeso 3:12
Ka wan kuom Yesu kendo wayie kuome to wanyalo dhi e nyim Nyasaye ka wan thuolo chutho kendo ka wan gi chir.

Hibrania 4:16
Kuom mano, wasuduru but kom duongʼ mar ngʼwono ka wan gi chir, mondo wayud kech gi ngʼwono e sa mwadware kony.

Isaya 32:17
Olemb tim makare nobed kwe; to tim makare nokel horuok gi chir nyaka chiengʼ.

Jeremia 17:7
“To ogwedh ngʼatno moketo geno mare kuom Jehova Nyasaye, kendo oyie kuome.

Nehemia 6:16
Ka wasikwa duto nowinjo ma, ogendini molworowa luoro nomako kendo chunygi nobwok, nikech negifwenyo ni tijni notim gi teko mar Nyasachwa.

Filipi 1:6
omiyo koro an gichir malongʼo ni Jal mane ochako tich maberno e chunyu biro dhi kode nyime nyaka chop orum e odiechieng Kristo Yesu.

Filipi 4:13
Anyalo timo gik moko duto kuom Kristo mamiya teko.

Ngeche 3:26-32
[26] nimar Jehova Nyasaye ema nomi ibed jachir kendo norit tiendi mondo kik odonji e obadho.[27] Kik iwe timo maber ni jogo mowinjorego, ka in kod nyalo mar timo kamano.[28] Ka inyalo konyo wadu kawuono, to kik iwachne niya, “Dogi iduog bangʼe kiny, eka akonyi.”[29] Kik ichan hinyo jabathi, modak machiegni kodi gi kwe.[30] Kik ihangne ngʼato wach maonge gima omiyo, kaonge gima rach mosetimoni.[31] Kik nyiego maki gi ja-mahundu, kata wuotho e yore moro amora.[32] Nimar Jehova Nyasaye ger gi jaricho to ogeno joma kare.

Zaburi 20:7
Jomoko ogeno kuom gechegi to jomoko kuom faresegi, to wan to wageno kuom nying Jehova Nyasaye, ma Nyasachwa.

Filipi 3:3-5
[3] Nikech wan wawegi ema waseyudo nyangu madiera, nikech walemo ka wan ei Roho mar Nyasaye, sungawa ni kuom Kristo Yesu, kendo ok waketo genowa kuom ringruok,[4] kata obedo ni an awuon an-gi gimomiyo anyalo bedo gi genono. Kapo ni ngʼato nyalo bedo gi gimomiyo dodhialre e ringruok, an awuon daloye:[5] Notera nyangu chiengʼ mar aboro bangʼ nywolna kendo an ja-Israel gitiende monywol e dhood Benjamin, bende an ja-Hibrania ma wuod jo-Hibrania. Korka luwo Chik jo-Yahudi to ne an ja-Farisai,

2 Korintho 3:1-4
[1] Dibed ni wachako pwoyorenu kendo? Koso wachako dwaro barupe mag pwoch moa kuomu, kata mwabirogo iru, kaka jomoko ohero timo?[2] Un e barupewa, mondiki e chunywa, kendo ma ji duto ongʼeyo, kendo somo.[3] Unyiso ni un barupe moa kuom Kristo, ma tijwa okelo, ma ok ondiki gi wino, to mondiki gi Roho Maler mar Nyasaye mangima, bende ok ma ondiki e kite mopa, to mondiki e chuny dhano.[4] Mano e chir ma wan-go kuom Nyasaye nikech Kristo.

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc