English
A A A A A

Good Character: [Cleanliness]

Isaya 1:16
Lwokreuru mondo ubed maler. Goluru timbeu mamono e wangʼa!

Zaburi 51:7
Lwoka maler gi owino eka abiro bedo maler; lwoka mondo abed marachar moloyo pe.

1 Johana 1:7-9
[7] To ka wawuotho e ler, kaka en bende enie ler to wan e lalruok ngʼato gi ngʼato, kendo remb Yesu Wuode pwodhowa kuom richowa duto.[8] Ka wawacho ni waonge richo, to wawuondore kendwa wawegi, kendo adiera onge e chunywa.[9] To ka wahulo richowa, to oweyonwagi kendo opwodhowa kuom timbe duto ma ok odhi kare nikech en Ja-adiera kendo otimo gima kare.

Ezekiel 36:25
Abiro kiro pi maler kuomu mi udok jomaler; abiro pwodhou kuom timbeu mamono kendo kuom nyisecheu duto mopa.

Zaburi 51:10
Chwe chuny maler e iya, yaye Nyasaye, kendo los chuny motegno mosiko koluori iket e iya.

Tich Joote 9:1-31
[1] Kindeno Saulo ne pod siemo jopuonjre mag Ruoth, kochano mar negogi. Nodhi ir jadolo maduongʼ[2] mokwaye barupe mane nyalo miye teko mar donjo e sinagoke man Damaski, mondo ka oyudo joma luwo Yor Kristo, bed ni gin chwo kata mon, to omakgi otergi Jerusalem kaka joma otwe.[3] Kane oyudo owuotho ka ochiegni chopo Damaski, nopo ka ler moa e polo omenye molwore.[4] Nogore piny, mi owinjo dwol moro kawachone niya, “Saulo, Saulo, isanda nangʼo?”[5] Saulo nopenjo niya, “In ngʼa, Ruoth?” Nodwoke niya, “An Yesu ma isando.[6] Koro aa malo idhi Damaski kendo ibiro nyisi gima nyaka itim.”[7] Jogo mane ni e wuoth gi Saulo nochungʼ kanyo ka dhogi omoko; nikech ne giwinjo dwol to ok gine ngʼato.[8] Saulo nochungʼ oa malo, to kane oyawo wengene, to ne ok onyal neno gimoro. Omiyo negimako bade kagitaye gitere Damaski.[9] Nobedo muofu kuom ndalo adek, kendo ne ok ochiemo kata madho gimoro.[10] Damaski kanyo ne nitie japuonjre moro miluongo ni Anania. Ruoth nowuoyo kode e fweny, kaluonge niya, “Anania!” Nodwoko niya, “Antie, Ruoth.”[11] Ruoth nowachone niya, “Wuogi idhi e od Judas, mantiere kama iluongo ni Yo Moriere Tir, mondo ipenjgi ngʼat moro ma ja-Tarso, miluongo ni Saulo nimar olemo kuno.[12] Noneno ngʼat moro miluongo ni Anania e fweny ka obiro kendo noyieyo lwete kuome mondo ochak onen.”[13] To Anania nodwoko niya, “Ruoth, asewinjo weche mangʼeny kuom ngʼatno, gi timbene maricho mosebedo kotimo ni jogi maler modak Jerusalem.[14] Kendo Damaski bende osebire ka jodolo madongo omiye teko mar mako ji duto maluongo nyingi.”[15] To Ruoth nowachone Anania niya, “Dhiyo! Ngʼatni en gir tichna ma aseyiero mondo oter nyinga e dier joma ok jo-Yahudi ma ok jo-Yahudi kaachiel gi ruodhigi; kendo e dier jo-Israel.[16] Abiro nyise masiche duto monego one nikech nyinga.”[17] Eka Anania nodhi e odno modonjo nyaka e iye. Noyieyo lwete kuom Saulo kowachone niya, “Owadwa Saulo, Ruoth, ma en Yesu manyocha ofwenyoreni ka in e yo ibiro ka, oseora iri mondo ichak inen kendo mondo ipongʼ gi Roho Maler.”[18] Gikanyono gima chalo gi ololo nolwar oa e wenge Saulo mi koro nonyalo neno. Noa malo mi nobatise,[19] kendo kane osechiemo matin, to tekone noduogo. Saulo nodak gi jopuonjre Damaski kuom ndalo mogwarore,[20] kendo bangʼ mano nochako yalo Injili e sinagoke, kowacho ni Yesu en Wuod Nyasaye.[21] Ji duto mane owinje nowuoro ka gipenjore niya, “Donge ma e ngʼat mane sando joma ne luongo Nying Yesu Jerusalem? Donge osebiro ka mana mondo okawgi kaka joma otwe mondo otergi ni Jodolo madongo?”[22] Kata kamano, Saulo nomedo gerore kuom yie kendo nomedo bedo gi teko mangʼeny, kendo twak mane ochiwo konyisogo ni Yesu e Kristo nodhiero jo-Yahudi mane odak Damaski.[23] Bangʼ ndalo mangʼeny, jo-Yahudi nochano mondo oneg Saulo,[24] to Saulo nofwenyo wachno. Odiechiengʼ gotieno ne gibutone e rangeye mag dala maduongʼ mondo gimake apoya ginege,[25] to jolupne nokawe mokete e okapu, eka gilore piny kokalo e otuchi moro manie kor ohinga mar dala.[26] Kane obiro Jerusalem, notemo mondo odonji e kanyakla mar jopuonjre, to giduto ne giluore, nikech ne gichich kode ni sa moro pok nolokore adier.[27] To Barnaba nokawe motere ir joote. Nonyisogi kaka Saulo noseromo gi Ruoth kane oyudo en e wuodhe, kaka Ruoth nosewuoyo kode, kendo kaka Saulo noseyalo gi chir kuom nying Yesu e Damaski.[28] Kuom mano, Saulo nodak kodgi, kowuotho ei Jerusalem koni gi koni maonge ngʼama gengʼe, kendo kowuoyo gi chir kuom nying Ruoth.[29] Nowuoyo kendo nogoyo mbaka gi jo-Yahudi moluwo timbe jo-Yunani, to jogo notemo nege.[30] To kane jowete ofwenyo wachni, ne gigole kanyo mi gidhi kode nyaka Kaisaria, bangʼe giore nyaka Tarso.[31] Bangʼ lokruok Saulo, kanisa man Judea gi Galili kod Samaria nobedo gi kwe maonge luoro. Roho Maler nokonyogi, mi gibedo motegno kendo kwan joma oyie kuom Kristo nomedore pile. Joma oyie kuom Kristo nodak koluoro Ruoth Nyasaye.

Rapar mar Chik 23:12-14
[12] Weuru kamoro oko mar kambi ma unyalo dhi losorue,[13] kendo kudhi losoru kanyo, to beduru gi kwer, ukunygo bur, mi ka uselosoru to uiko.[14] Nimar Jehova Nyasaye ma Nyasachu wuotho e dieru e kambi ka ritou kendo mondo ochiw wasiku e lwetu. Kambi maru nyaka bed maler mondo kik one gima rach ma oweu.

Ngeche 20:9
En ngʼa manyalo wacho niya, “Aserito chunya maler; aler kendo aonge richo?”

Filipi 4:8
To mogik, jowetena, keturu pachu kuom gik moko duto madiera kendo mowinjore kaka: weche malongʼo kod weche maler, weche makare, kod weche mabeyo, weche mangʼwon kod weche mipuoyo.

Zaburi 73:1
Zaburi mar Asaf. Adier Nyasaye timo maber ni jo-Israel, otimo maber ne jogo maler ei chunygi.

Fweny 1:5
kendo moa kuom Yesu Kristo, ma janeno mar adier ma ok lokre, jal mane okwongo chier oa kuom joma otho, jaloch mar ruodhi manie piny. Ne Jal moherowa kendo mosegonyowa kuom richowa gi rembe,

2 Korintho 7:1
Koro osiepena mageno, nikech wan gi singruokgi, wapwodhreuru kuom gik moko duto machido ringruok gi chuny mondo wadok jomaler chuth nikech waluoro Nyasaye.

Tim jo-Lawi 19:28
“ ‘Kik usar dendu kuywago ngʼama otho, kendo kik usar kido moro amora e dendu. An e Jehova Nyasaye.

Tim jo-Lawi 20:13
Ka dichwo oterore gi dichwo wadgi. Giduto ji ariyogi gitimo gima kwero kendo giduto nyaka neg-gi to rembgi nobedi e wigi giwegi.

2 Petro 3:8
To wiu kik wil gi gimoro achielni osiepena mageno: Ni kuom Ruoth odiechiengʼ achiel chalre gi higni alufu achiel, kendo higni alufu achiel chalre gi odiechiengʼ achiel.

2 Korintho 5:17
Emomiyo ka ngʼato ni kuom Kristo to en chwech manyien; gik machon osekadho, neuru, gik manyien osechopo!

Mathayo 23:25-28
[25] “Unune malit un jopuonj chik gi jo-Farisai mawuondoregi! Ulwoko ngʼe kikombe gi bakul, to gi e chunygi to gipongʼ gi wuoro kod anjawo.[26] Jo-Farisai ma muofnigi! Kuong ulwok i kikombe gi bakul, eka ngʼegi oko bende biro bedo maler.[27] “Unune malit un jopuonj chik gi jo-Farisai mawuondoregi! Uchalo liete mowir marachar, manenore maber gi oko, to gie iyegi to gipongʼ gi choke joma otho kod gimoro amora mogak.[28] Kamano e kaka un bende unenoru ne ji ni un joma beyo gioko, to gie iu to upongʼ gi wuondruok kod timbe maricho.

Luka 6:31
Timuru ne ji mamoko mana kaka duher mondo gin bende gitimnu.

1 Korintho 10:13
Onge tem museneno mopogore gi ma ji duto neno. Nyasaye rito singruokne, ok obi yie mondo otemu mohingo tekreu. To e sa ma itemoueno, obiro miyou yo munyalo tonygo mondo ubed gi teko mar timo sinani.

Mathayo 23:26
Jo-Farisai ma muofnigi! Kuong ulwok i kikombe gi bakul, eka ngʼegi oko bende biro bedo maler.

Mathayo 5:8
Jomaler gie chunygi gin joma ogwedhi, nimar ginine Nyasaye.

Chakruok 18:4
Rituru mondo okel pi matin, mondo uluokgo tiendu eka uywe e tiend yien-ni.

Wuok 19:14
Bangʼ ka Musa noselor e got modhi ir oganda, nopwodhogi mine gilwoko lepgi.

Rapar mar Chik 23:12
Weuru kamoro oko mar kambi ma unyalo dhi losorue,

Rumi 5:8
To Nyasaye nyiso herane moherowago kama: Kane pod wan joricho, to Kristo nothonwa.

1 Timotheo 4:12
Kik iyie mondo ngʼato ochayi nikech pod itin, to bed ranyisi ni joma oyie kuom weche miwacho, gi gik mitimo, kod hera miherogo ji kendo kuom bedo ja-adiera kendo kuom dak e ngima maler.

2 Korintho 6:14-18
[14] Kik uriwru gi jopiny. Nimar en winjruok mane ma ber gi rach dibedgo e achiel? Koso ere kaka ler gi mudho didag kaachiel?[15] Winjruok mane ma Kristo nigo gi Satan (nying machielo mar Satan en Belial)? Ere winjruok manyalo bedo e kind ngʼama oyie gi ngʼama pok oyie?[16] Winjruok mane ma hekalu mar Nyasaye nigo gi nyiseche manono? Nikech wan e hekalu mar Nyasaye mangima! Mana kaka Nyasaye owuon osewacho niya: “Abiro dak eigi kendo abiro wuotho e diergi, kendo abiro bedo Nyasachgi to ginibed joga.”[17] Emomiyo, “Auru kuomgi kendo pogreuru kodgi, Jehova Nyasaye ema owacho. Kik umul gima ochido, eka anarwaku.”[18] Kendo, “Anabed Wuonu, to unubed yawuota gi nyiga, Jehova Nyasaye Maratego ema owacho.”

Tich Joote 9:1-20
[1] Kindeno Saulo ne pod siemo jopuonjre mag Ruoth, kochano mar negogi. Nodhi ir jadolo maduongʼ[2] mokwaye barupe mane nyalo miye teko mar donjo e sinagoke man Damaski, mondo ka oyudo joma luwo Yor Kristo, bed ni gin chwo kata mon, to omakgi otergi Jerusalem kaka joma otwe.[3] Kane oyudo owuotho ka ochiegni chopo Damaski, nopo ka ler moa e polo omenye molwore.[4] Nogore piny, mi owinjo dwol moro kawachone niya, “Saulo, Saulo, isanda nangʼo?”[5] Saulo nopenjo niya, “In ngʼa, Ruoth?” Nodwoke niya, “An Yesu ma isando.[6] Koro aa malo idhi Damaski kendo ibiro nyisi gima nyaka itim.”[7] Jogo mane ni e wuoth gi Saulo nochungʼ kanyo ka dhogi omoko; nikech ne giwinjo dwol to ok gine ngʼato.[8] Saulo nochungʼ oa malo, to kane oyawo wengene, to ne ok onyal neno gimoro. Omiyo negimako bade kagitaye gitere Damaski.[9] Nobedo muofu kuom ndalo adek, kendo ne ok ochiemo kata madho gimoro.[10] Damaski kanyo ne nitie japuonjre moro miluongo ni Anania. Ruoth nowuoyo kode e fweny, kaluonge niya, “Anania!” Nodwoko niya, “Antie, Ruoth.”[11] Ruoth nowachone niya, “Wuogi idhi e od Judas, mantiere kama iluongo ni Yo Moriere Tir, mondo ipenjgi ngʼat moro ma ja-Tarso, miluongo ni Saulo nimar olemo kuno.[12] Noneno ngʼat moro miluongo ni Anania e fweny ka obiro kendo noyieyo lwete kuome mondo ochak onen.”[13] To Anania nodwoko niya, “Ruoth, asewinjo weche mangʼeny kuom ngʼatno, gi timbene maricho mosebedo kotimo ni jogi maler modak Jerusalem.[14] Kendo Damaski bende osebire ka jodolo madongo omiye teko mar mako ji duto maluongo nyingi.”[15] To Ruoth nowachone Anania niya, “Dhiyo! Ngʼatni en gir tichna ma aseyiero mondo oter nyinga e dier joma ok jo-Yahudi ma ok jo-Yahudi kaachiel gi ruodhigi; kendo e dier jo-Israel.[16] Abiro nyise masiche duto monego one nikech nyinga.”[17] Eka Anania nodhi e odno modonjo nyaka e iye. Noyieyo lwete kuom Saulo kowachone niya, “Owadwa Saulo, Ruoth, ma en Yesu manyocha ofwenyoreni ka in e yo ibiro ka, oseora iri mondo ichak inen kendo mondo ipongʼ gi Roho Maler.”[18] Gikanyono gima chalo gi ololo nolwar oa e wenge Saulo mi koro nonyalo neno. Noa malo mi nobatise,[19] kendo kane osechiemo matin, to tekone noduogo. Saulo nodak gi jopuonjre Damaski kuom ndalo mogwarore,[20] kendo bangʼ mano nochako yalo Injili e sinagoke, kowacho ni Yesu en Wuod Nyasaye.

1 Korintho 15:29
To kapo ni chier onge, to ere tiende batiso ji ewi joma osetho? Ka joma otho ok chier, to ibatiso ji e wigi nangʼo?

Tim jo-Lawi 18:22
“ ‘Kik iterri gi dichwo wadu nikech mano en tim makwero.

Rumi 1:26-27
[26] Kuom mano, Nyasaye nojwangʼogi moweyogi e gombo maricho makelo wichkuot. Mondegi noweyo riwore gi chwogi e yo mowinjore, to negichako riwore gi mon wetegi.[27] Chwo bende noluwo mana yo machalre; kar riwruok gi mon e yo mowinjore, to dendgi noowore gi gombo chwo wetegi. Chwo notimo timbe dwanyruok gi chwo wetegi, kendo timgino nomiyo giyudo kum e dendgi giwegi mowinjore gi kethogino.

1 Korintho 14:40
Timuru gik moko duto e yo mowinjore kendo mochanore.

Mathayo 7:18-23
[18] Yath maber ok nyal nyago olemo marach, kendo yath marach ok nyal nyago olemo maber.[19] Yath ka yath ma ok nyag olemo maber itongʼo igoyo piny kendo iwito e mach.[20] Omiyo kit olemo ma ginyago ema ubiro ngʼeyogigo.[21] “Ji duto ma luonga ni, ‘Ruoth, Ruoth,’ ok nodonji e pinyruodh polo, to mana ngʼama timo dwaro mar Wuora manie polo ema nodonji.[22] Ji mangʼeny nowachna e odiechiengno ni, ‘Ruoth, Ruoth, donge ne wakoro wach e nyingi, kendo e nyingi donge ema ne wariembogo jochiende kendo watimogo honni mangʼeny?’[23] To ananyisgi e wangʼ-gi ni, ‘Akiau nyaka aa chakruok, ayeuru e nyima, un jorichogi!’

Johana 5:39-40
[39] Uketo chunyu kuom nono Muma nikech uparo ni unyalo yudo ngima mochwere kuomgi. Muma ema timo neno kuoma,[40] to kata kamano utamoru biro ira mondo uyud ngima.

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc