A A A A A

Good Character: [Trust]

Isaya 12:2
Kuom adiera Nyasaye e jaresna; anagen kuome kendo ok analuor. Jehova Nyasaye, ma en Jehova Nyasaye owuon, e tekra kendo wenda; kendo osebedo resruokna.”

Isaya 26:3-4
[3] Inirit gi kwe ngʼatno ma parone oriere tir, nikech ogeno kuomi.[4] Gen kuom Jehova Nyasaye nyaka chiengʼ, nimar Jehova Nyasaye en Jehova Nyasaye ma Lwanda nyaka chiengʼ.

Isaya 41:10
Omiyo kik ibed maluor, nimar an kodi; bende kik kibaji goyi, nimar an Nyasachi. Abiro miyi teko kendo abiro konyi; bende abiro siri gi bada ma korachwich mar loch.”

Jeremia 29:11
Nimar Jehova Nyasaye wacho niya, “Angʼeyo chenro ma an-go kodu. Chenro mar dhi maber to ok mar hinyou, chenro mar miyou geno kod ngima mabiro.

Johana ๑๐:๑๐
Jakuo biro mana mondo okwal kendo oneki kendo oketh gik moko, An to asebiro mondo giyud ngima, kendo giyude mogundho.

Johana 14:1
“Kik uwe chunyu chandre. Yieuru kuom Nyasaye, to An bende yieuru kuoma.

Joshua 1:9
Par kaka asechiki. Bed motegno kendo gi chir. Kik iluor kendo kik chunyi nyosre; nikech an Jehova Nyasaye ma Nyasachi abiro bedo kodi kamoro amora midhiye.”

Filipi 4:19
To Nyasacha biro miyou gik moko duto muchando, kogolo kuom mwandune maduongʼ manie Kristo Yesu.

Ngeche 29:25
Luoro mar dhano biro nyisore ni en gima duodo ngʼato, to ngʼat mogeno kuom Jehova Nyasaye orite maonge hinyruok.

Zaburi 9:10
Joma ongʼeyo nyingi biro geno kuomi, nikech in, yaye Jehova Nyasaye, ne pok ijwangʼo joma manyi.

Zaburi ၂၀:၇
Jomoko ogeno kuom gechegi to jomoko kuom faresegi, to wan to wageno kuom nying Jehova Nyasaye, ma Nyasachwa.

Zaburi 28:7
Jehova Nyasaye e tekona kendo okumbana; chunya ogeno kuome kendo en e konyruokna. Chunya nigi mor kendo abiro goyone erokamano gi wer.

Zaburi 32:10
Lit mochomo joma timbegi richo ngʼeny, to hera ma ok rum mar Jehova Nyasaye, olworo ngʼat mogeno kuome.

Zaburi 37:5
Ket yoreni kuom Jehova Nyasaye; ket genoni kuome eka obiro timo kama:

Zaburi 46:10
“Bed mos, kendo ngʼe ni an Nyasaye; ogendini biro miya duongʼ; piny duto biro miya duongʼ.”

Zaburi ၁၁၈:၈
Ber pondo kuom Jehova Nyasaye moloyo geno kuom dhano.

Zaburi 143:8
Mi mondo okinyi oromna gi herani ma ok rem, nimar aketo genona kuomi. Nyisa yo monego alu nimar aketo chunya duto kuomi.

Rumi 8:28
Bende wangʼeyo ni Nyasaye tiyo maber ne jogo mohere, jogo moseluongi kaluwore gi dwarone.

Rumi 15:13
Mad Nyasach geno opongʼu gi mor kod kwe mogundho ka ugeno kuome, mondo omi upongʼ gi geno malach kuom teko mar Roho Maler.

Zaburi 56:3-4
[3] Ka luoro omaka to abiro geno kuomi.[4] Kuom Nyasaye ma apako wachne, in Nyasaye ema aketo genona kuomi omiyo ok abi bedo maluor. Dhano adhana to nyalo timona angʼo?

Zaburi 62:7-8
[7] Warruok mara gi luor ma ayudo aa kuom Nyasaye; en e lwandana manyalo duto, en e kar pondona.[8] Un ji, genuru kuome kinde duto; olneuru oko gik manie chunyu, nikech Nyasaye e kar pondo marwa. Sela

Zaburi 91:1-2
[1] Ngʼat modak ei kar pondo mar Nyasaye Man Malo Moloyo biro yudo yweyo e bwo tipo mar Jehova Nyasaye Maratego.[2] Ngʼat ma kamano nyalo wacho kuom Jehova Nyasaye niya, “En e kar pondona kendo en e ohingana, en e Nyasacha ma ageno kuome.”

Zaburi 112:6-7
[6] Adier, onge gima nyalo yienge, ngʼat makare ibiro par nyaka chiengʼ.[7] Ok oluoro weche makelo kuyo nikech chunye otegno kendo ogeno kuom Jehova Nyasaye.

1 Johana 5:14-15
[14] Ma e chir ma wan-go ka wadhi e nyim Nyasaye ni ka wakwaye gimoro mowinjore gi dwache to owinjowa.[15] To ka wangʼeyo ni owinjowa kwakwaye gimoro, to wangʼeyo ni waseyudo gima wakwayono.

Zaburi ၄၆:၁-၂
[၁] Kuom jatend wer. Mar yawuot Kora. Kaluwore gi dwond alamoth. Wer. Nyasaye e kar pondowa kendo tekowa, en e kar konyruok man kodwa seche duto.[၂] Emomiyo ok wabi luor, kata bed ni piny okethore kendo gode mukore e chuny nam,

Ngeche 3:5-6
[5] Gen kuom Jehova Nyasaye gi chunyi duto, kendo kik igen kuom ngʼeyoni iwuon;[6] ket yoreni duto kuome eka nomi yoregi oriere tir.

Mathayo 6:25-26
[25] “Emomiyo awachonu ni, kik uparru kuom ngimau, kata kuom gik ma ubiro chamo kata madho; kata kuom dendu kata gik ma ubiro rwako. Donge ngima duongʼ moloyo chiemo, koso del donge duongʼ moloyo lewni?[26] Ranguru ane winy ma huyo e kor polo. Ok chwo cham to bende ok gikee kata giken e dere, to eka Wuonu manie polo pod pidhogi apidha. To un donge un gi nengo mamalo moloyogi?

Jeremia 17:7-8
[7] “To ogwedh ngʼatno moketo geno mare kuom Jehova Nyasaye, kendo oyie kuome.[8] Enochal gi yien mopidh but pi ma tiende nyaa e tiend aora. Ok obed gi luoro ka liet obiro; ite osiko mana ka ngʼich. Oonge gi parruok e higa mar oro kendo ok owe ma ok onyago olemo.”

Joshua ၁:၅-၉
[၅] Onge ngʼama noloyi e ndalo duto mar ngimani. Kaka ne an kod Musa, bende e kaka abiro bedo kodi; ok anaweyi kata jwangʼi.[၆] “Bed motegno kendo gi chir; nikech ibiro telone jogi nyaka e piny mar girkeni mane akwongʼora ni kweregi ni namigi.[၇] Bed motegno kendo gi chir mogundho. Bed motangʼ mondo iluor chike duto mane jatichna Musa omiyi; kik ilokri korachwich kata koracham kiweyo chikegi, mano nomi ibed gi hawi kamoro amora midhiye.[၈] Kik iwe Kitabu mar Chikni oa e dhogi; par wechene matut odiechiengʼ kod otieno, mondo mi ibed motangʼ kitimo gik moko duto mondik e iye. Mano biro miyo ibedo gi hawi e gimoro amora mitimo.[၉] Par kaka asechiki. Bed motegno kendo gi chir. Kik iluor kendo kik chunyi nyosre; nikech an Jehova Nyasaye ma Nyasachi abiro bedo kodi kamoro amora midhiye.”

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc