English
A A A A A

Good Character: [Sanctification]

2 Thesalonika 2:13
Owetewa ma Ruoth ohero, onego wadwokne Nyasaye erokamano kinde duto ka waparou nikech Nyasaye noyierou nyaka aa chakruok mondo owaru komiyo ngimau doko maler kuom teko mar Roho Maler kaachiel gi yie muyiego kuom adiera.

2 Timotheo 2:21
Omiyo ka ngʼato opwodhore kuom puonj mochido to enobed kaka gir tich mitiyogo tije mogen. Enodok ngʼat maler ma Ruoth oyiego kaka jatichne makare kendo moikore tiyo tich moro amora maber.

Tich Joote 26:18
mondo iyaw wengegi, kendo mondo ilokgi gia e mudho, giduogi e ler, kendo gia e teko Satan, giduogi ir Nyasaye; ka gitimo kamano eka richogi nowenegi, kendo gibedi e achiel gi ji duto mosepwodhi, nikech giyie kuoma.’

Kolosai 2:11
Kristo ema nogolo kit dhano machon kuomu mana kaka tero nyangu golo kit dhano machon, ma nyangu motim gi lwet dhano, to nyangu motim gi Kristo.

Kolosai 3:1-5
[1] Ka osechieru gi Kristo, to keturu chunyu kuom gik manie polo, kuma Kristo obetie e bat korachwich mar Nyasaye.[2] Keturu pachu kuom gik man malo to ok kuom gige piny.[3] Nikech ne utho kendo ngimau koro opandi ei Kristo, kuom Nyasaye.[4] Ka Kristo, ma en ngimau nofwenyre, to un bende unubi kode e duongʼne maler.[5] Emomiyo, neguru dwaro duto mag ringruok manie ngimau, kaka: terruok, dwanyruok, gombo, tim ma ok ler, kod wuoro, ma en lamo nyiseche manono.

Efeso 1:13
To un bende nokwanu kaka joma oyie kane uwinjo wach mar adier ma en Injili mar warruok. Kane useyie kuome noketonu kido mar Roho Maler mane osingi,

Wuok 13:2
“Nyathi ka nyathi madichwo makayo nyaka walna. Nyak mokwongo mar nyodo e kind jo-Israel en mara, bed ni en dhano kata chiayo.”

Wuok 31:13
“Nyis jo-Israel kama: ‘Nyaka urit sabatona duto. Ma nobed ranyisi e kinda kodu nyaka ni tienge duto mabiro, mondo omi ungʼe ni An e Jehova Nyasaye mamiyo ubedo maler.

Galatia 2:20
Osegura kaachiel gi Kristo, kendo an koro ok ema angima, to Kristo ema ngima kuoma. Ngima makoro angimago e ringra an-go mana kuom yie ma ayiego kuom Wuod Nyasaye, mane ohera kendo ochiwore owuon ni an.

Hibrania 2:11
Jal mamiyo ji bedo maler, kaachiel gi ji duto moseloki odoko jomaler, gin nyithind ngʼat achiel. Kuom mano Yesu ok oluor mar luongogi ni owetene,

Hibrania 9:14
koro remb Kristo to nyalo pwodho ji e yo malich machal nade! Nochiwore ne Nyasaye kuom Roho mosiko kaka misango maonge songa, omiyo rembe biro luoko chunywa maiye mi wawe timbe motho, mondo wati ne Nyasaye mangima!

Hibrania 10:10-14
[10] Nikech Yesu Kristo notimo dwaro Nyasaye, omiyo koro osepwodhwa e richo kuom ringre mane ochiwo kaka misango dichiel kende.[11] Jodolo mag jo-Yahudi duto chungʼ odiechiengʼ kodiechiengʼ mondo otim tich dolo, ka ginuoyo mana misango ma ok nyal golo richo.[12] Kristo to notimo misango mar golo richo dichiel kende, mi obet piny e bat korachwich mar Nyasaye.[13] Chakre chiengʼ mane obetie piny, orito odiechiengʼ mibiro ket jowasike duto obed raten tiende;[14] nikech kuom misango achiel kende, omiyo joma opwodhi odoko joma longʼo mi gibedo joma kare chuth.

Hibrania 12:10-14
[10] Wuonewa mag piny-ka ne kumowa mana kuom kinde matin kaka giparo ni bernegi, to Nyasaye to kumowa mondo okonywa, kodwaro ni mondo wadok maler mana kaka en bende oler.[11] Ka ngʼato yudo kum to ok onyal winjo maber nikech owinjo rem. To bangʼ kosekum ngʼato to opuonjore mi ngimane nyag olemo mar tim makare kod kwe.[12] Kuom mano jingʼuru bedeu mobengore gi chongeu monyosore.[13] Losuru yore muluwo mondo oriere tir, eka tiendeu malit nochangi.[14] Temuru matek mondo udag gi ji duto gi kwe, kendo mondo ngimau obed maler, nikech ka ngʼato onge gi ngima maler to ok none Ruoth.

Hibrania 13:12
Mano emomiyo Yesu bende nogur oko mar dala mondo opwodh joge odok maler gi rembe owuon.

1 Korintho 1:2
Wandikonu un kanisa mar Nyasaye man Korintho, ma un joma osepwodhi ei Kristo Yesu, kendo moseluongi mondo obed jomaler kaachiel gi ji mamoko duto man kamoro amora maluongo nying Ruodhwa Yesu Kristo, ma en Ruodhgi kendo Ruodhwa:

1 Korintho 6:11
Kamano e kaka jomoko kuomu ne chalo. To ne olwoku mi opwodhu, mi oketu udoko joma kare e nying Ruoth Yesu Kristo, kendo kuom Roho mar Nyasachwa.

1 Johana 1:9
To ka wahulo richowa, to oweyonwagi kendo opwodhowa kuom timbe duto ma ok odhi kare nikech en Ja-adiera kendo otimo gima kare.

1 Johana 3:9
Ngʼama Nyasaye onywolo ok dhi nyime katimo richo, nikech kit Nyasaye osiko kuome. Ok onyal timo richo onywole kuom Nyasaye.

1 Petro 1:2
Nyasaye Wuoro noyierou chon kaka dwarone obet mondo opwodhu gi Roho, umak chik Yesu Kristo kendo mondo rembe okir kuomu. Ngʼwono kod kwe mogundho obed kodu.

1 Thesalonika 4:3
En dwaro Nyasaye mondo ubed jomaler. Nyasaye dwaro ni ubed mabor gi timbe mag terruok

1 Thesalonika 5:23
Nyasaye owuon, ma Wuon kwe mondo opwodhu mi udok maler chuth e yore duto. Mad orit ngimau gi chunyu gi ringreu duto mi ubed maonge ketho moro amora chiengʼ ma Ruodhwa Yesu Kristo noduogie.

2 Korintho 5:17
Emomiyo ka ngʼato ni kuom Kristo to en chwech manyien; gik machon osekadho, neuru, gik manyien osechopo!

1 Thesalonika 4:3
En dwaro Nyasaye mondo ubed jomaler. Nyasaye dwaro ni ubed mabor gi timbe mag terruok

1 Thesalonika 5:23
Nyasaye owuon, ma Wuon kwe mondo opwodhu mi udok maler chuth e yore duto. Mad orit ngimau gi chunyu gi ringreu duto mi ubed maonge ketho moro amora chiengʼ ma Ruodhwa Yesu Kristo noduogie.

2 Korintho 5:17
Emomiyo ka ngʼato ni kuom Kristo to en chwech manyien; gik machon osekadho, neuru, gik manyien osechopo!

2 Korintho 12:21
Aluor bende ni ka achako alimou, to timbeu nyalo miyo Nyasacha kuod wiya e nyimu, mi aywagi nikech ji mathoth kuomu mosetimo richo to otamore weyo timbegi maricho kaka, terruok kod anjawo.

Johana 17:17-19
[17] Pwodhgi gi adierani, nikech Wachni en adiera.[18] Kaka ne iora e piny e kaka an bende aseorogi e piny.[19] Apwodhora nikech gin, mondo omi gin bende gipwodhreni gi adiera.

Filipi 1:6
omiyo koro an gichir malongʼo ni Jal mane ochako tich maberno e chunyu biro dhi kode nyime nyaka chop orum e odiechieng Kristo Yesu.

Filipi 2:13
nikech Nyasaye owuon ema tiyo e chunyu mondo omi umanye kendo utim dwarone maber.

Rumi 6:6
Nimar wangʼeyo ni ngimawa machon nogur kode mondo ringruok mar richo okethi, kendo kik koro wabed wasumbini mag richo,

Rumi 15:16
mar bedo Jatich Kristo Yesu e kind joma ok jo-Yahudi, ka atiyo tich dolo mar lando Injili Maber mar Nyasaye mondo ogendini obed misango maler ma Nyasaye oyiego kendo ma Roho Maler opwodho.

2 Petro 1:2-4
[2] Ngʼwono kod kwe mogundho obed kodu kumedo ngʼeyo Nyasaye kod Yesu ma Ruodhwa.[3] Teko mar Nyasaye maduongʼ osemiyowa gik moko duto ma wadwaro mondo wabed mangima ka waluoro Nyasaye, kuom ngʼeyo Jal mane oluongowa kuom duongʼne owuon kod berne.[4] Kuom magi osemiyowa singruokne maduongʼ kendo ma nengogi tek, mondo e kuom gigo unyalo kawo kit Nyasaye kendo mondo utony ua e kethruok ma gombo maricho ma pinyni kelo.

1 Thesalonika 4:3-5
[3] En dwaro Nyasaye mondo ubed jomaler. Nyasaye dwaro ni ubed mabor gi timbe mag terruok[4] to bende ngʼato ka ngʼato nyaka puonjre rito ringre e yo maler kendo malongʼo,[5] ma ok oyie mondo ringre oowre gi gombo mathoth kaka jopiny makia Nyasaye timo.

Johana 15:1-4
[1] “An e mzabibu madier, kendo Wuora e japur mar mzabibuno.[2] Bedena duto ma ok nyag olemo ongʼado oko, to bede duto manyago olemo olwero mondo omed nyak moloyo.[3] Un usedoko maler nikech wach ma asewachonu.[4] Sikuru kuoma, kaka an bende asiko kuomu, nikech onge bad yath manyalo nyago olemo kende owuon ka ok osiko e mzabibu. Un bende ok unyal nyago olemo ka ok usiko kuoma.

Rumi 6:1-23
[1] En angʼo makoro wanyalo wacho? Dwadhi nyime ka watimo richo mondo eka ngʼwono omedre?[2] Gima kamano kik timre! Kaka wan joma ne osetho kuom richo; ere kaka wanyalo dhi nyime kwadak e richo?[3] Koso donge ungʼeyo ni wan duto mane obatiswa kuom Kristo Yesu, nobatiswa e thone?[4] Omiyo noyikwa kode e tho kuom batiso, mondo kaka Kristo nochier oa kuom joma otho kuom duongʼ mar Wuoro, e kaka wan bende onego wadagi e ngima manyien.[5] Koseriw-wa kode kamano e thone, to ochuno ni ibiro riwwa kode bende e chierne.[6] Nimar wangʼeyo ni ngimawa machon nogur kode mondo ringruok mar richo okethi, kendo kik koro wabed wasumbini mag richo,[7] nikech ngʼato angʼata mosetho osegony kuom richo.[8] Koro ka wasetho gi Kristo, wan gi yie ni wabiro bedo mangima kode bende.[9] Nimar wangʼeyo ni kaka Kristo nochier oa kuom joma otho, ok onyal tho kendo, nikech tho koro onge gi teko kuome.[10] Tho ma nothogo notho ne richo dichiel kendo mogik; to ngima ma ongimago, ongima ne Nyasaye.[11] E kaka un bende nyaka ukwanru ni utho ne richo, to ungima ne Nyasaye ei Kristo Yesu.[12] Emomiyo koro kik uyie mondo richo obed gi loch e ringreu matho ka uchopo gombone maricho.[13] Kik uchiw fuonde ringreu mondo obed gima itimogo richo, to chiwreuru ni Nyasaye kaka joma osegol e tho moter e ngima; kendo chiwneuru fuonde mag ringreu mondo obed gik mitimogo timbe makare.[14] Nimar richo koro ok nobed gi loch kuomu, nikech koro ok un e bwo chik, to un e bwo ngʼwono.[15] To koro wanyalo wacho angʼo? Dwasik mana ka watimo atima richo nikech wan e bwo ngʼwono, to ok e bwo Chik? Ooyo, gima kamano kik timre![16] Donge ungʼeyo ni ka uchiworu ni ngʼato mondo uwinje kaka wasumbini to un wasumbini mag jal muwinjono, bed ni un wasumbini mag richo, makelo tho, kata mag winjo wach, makelo tim makare.[17] To erokamano ni Nyasaye nikech kata obedo ni yande ne un wasumbini mag richo, to ne umako kit puonj mane omiu gi chunyu duto.[18] Osewenu richou mi koro udoko wasumbini ni tim makare.[19] Aketo wachni e yo ma dhano nyalo winjo nikech uyomyom kaka dhano. Mana kaka yande chon ne uchiwo fuonde ringreu doko wasumb timbe mochido, kendo ne richo mosiko medore ameda, e kaka koro owinjore uchiw fuonde ringreu obed wasumbini mag timbe makare makelo ngima maler.[20] Kane un wasumbini mag richo, ne un thuolo korka tim makare.[21] En ohala manade mane uyudo e kindeno kuom gik makoro miyou wichkuotgi? Giko mar gigo en tho![22] To ka koro osegonyu kuom richo mi ubedo wasumbini mag Nyasaye, ohala muyudo kelo ngima maler ma gikone en ngima mochwere.[23] Nikech misach richo en tho, to mich mar Nyasaye en ngima mochwere kuom Kristo Yesu Ruodhwa.

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc