English
A A A A A

Good Character: [Patience]

1 Korintho 13:4
Hera timo kinda, kendo ongʼwon, oonge nyiego, ok osungre, bende ok opakre.

Filipi 4:6
Kik uparru kuom gimoro amora, to kwauru Nyasaye gik moko duto muchando, kulamo, kendo kugoyone erokamano, kuketo kwayou mondo ongʼere ni Nyasaye.

Eklesiastes 7:9
Kik ibed ngʼama chwanyore piyo e chunye; nikech joma ofuwo ema timo kamano.

Rumi 12:12
Beduru mamor kuom geno, kutimo sinani e sand muyudo, kendo ulamo ma ok uywe.

Efeso 4:2
Kinde duto beduru joma muol chutho, modimbore, kendo ma hore mos ka ukawo tingʼ joweteu kuom hera.

Galatia 6:9
Omiyo kik waol gi timo timbe mabeyo, nikech ka ok waol to wabiro keyo, ka ndalo ochopo.

Chakruok 29:20
Omiyo Jakobo notiyone Laban higni abiriyo mondo oyud Rael, to hignigo nonenorene mana ka ndalo matin nikech hera manoherogo Rael.

Ngeche 15:18
Ngʼat ma iye wangʼ piyo medo miero, to ngʼat ma terore mos kweyo dhawo.

Jeremia 29:11
Nimar Jehova Nyasaye wacho niya, “Angʼeyo chenro ma an-go kodu. Chenro mar dhi maber to ok mar hinyou, chenro mar miyou geno kod ngima mabiro.

1 Samuel 13:8-14
[8] Norito Samuel kuom ndalo abiriyo kaka Samuel nosechiko, to Samuel ne ok obiro Gilgal kendo joma ne nigi Saulo nochako ke.[9] Omiyo nowacho niya, “Kelnauru gima itimogo misango miwangʼo pep kod misango mar lalruok.” Kendo Saulo nochiwo misango miwangʼo pep.[10] E sa ma ne otieko chiwo misangono, Samuel nochopo kendo Saulo nodhi mondo omose.[11] Samuel nopenje niya, “Angʼo misetimoni?” Saulo nodwoke niya, “Kane aneno ka ji ke to in bende pok ibiro e sa mane oketi, to jo-Filistia bende chokore Mikmash,[12] ne aparo ni, ‘Koro jo-Filistia biro monja Gilgal, ka pod ok apenjo kendo pod ok akwayo Jehova Nyasaye mondo okonya.’ Omiyo ne aneno ni ochuna ni nyaka achiw misango miwangʼo pep.”[13] Samuel nowachone niya, “Isetimo tim mofuwo. Ok iserito chik mane Jehova Nyasaye ma Nyasachi omiyi; ka dine iriti, to doguro pinyruodhi e Israel nyaka chiengʼ.[14] To koro pinyruodhi ok bi siko, Jehova Nyasaye oseyudo ngʼat ma chunye chal gi mare kendo osekete, mondo otel ne joge, nikech in ok iserito chik mar Jehova Nyasaye.”

Luka 15:11-24
[11] Yesu nomedo wacho niya, “Ne nitie ngʼato moro mane nigi yawuowi ariyo.[12] Wuowi ma chogo nowacho ni wuon mare ni, ‘Wuora, pogna mwanduna makora.’ Omiyo mano nopogo yawuote ariyogo mwandune.[13] “Bangʼ ndalo manok, wuowi machogono nokawo gige duto moloko pesa, eka nowuok modhi e piny mabor to kuro notiyo gi mwandune e yor dak e ngima mar anjawo.[14] Kane osetieko pesane duto, kech mager nowuok e pinyno duto, mi nodoko jachan machandore.[15] Kuom mano nodhi mondo otine japiny moro, mi ngʼatno nokete jakwa anguro.[16] Nogombo mondo ocham opokla ma anguro chamo, to bende onge ngʼato mane omiye gimoro.[17] “Kane parone odwogone, nowacho ni, ‘Jotij wuonwa adi man-gi chiemo moromogi, madongʼ, to an to kech chama monego atho![18] Abiro wuok kendo adog ir wuora mi anawachne ni: Wuora, asetimo richo e nyim polo kendo e nyimi.[19] Ok awinjora koro oluonga ni wuodi; keta abed kaka achiel kuom jotichni.’[20] Omiyo noa malo kendo nodhi ir wuon mare. “To kane pod en kuma bor, wuon mare nonene, kendo kopongʼ gi kech kuome, noringo kodhiyo ir wuode, nokwake gi bade kendo nonyodhe.[21] “Wuowino nowachone ni, ‘Wuora, asetimo richo e nyim polo kendo e nyimi. Ok awinjora koro mondo oluonga ni wuodi.’[22] “To wuon mare nowacho ne jotichne ni, ‘Timuru piyo kendo keluru law maberie moloyo mondo urwakne. Ketneuru tere e lith lwete kendo wuoche mondo urwakne e tiende.[23] Keluru nyarwath machwe uyangʼ. Wachamuru wabed mamor.[24] Nikech wuodani yande otho, to koro onwangʼe.’ Kamano negichako timo nyasi ka gimor.

Zaburi 37:7-9
[7] Bed mos e nyim Jehova Nyasaye, kendo rite kihori mos; kik chunyi chandre ka joma moko dhi nyime maber, ka gitimo chenrogi maricho.[8] Ritri kik ibed gi mirima kendo lokri iwe ich wangʼ kik ibed gi ich wangʼ nikech okelo mana rach.[9] Nikech joma richo ibiro ngʼad kargi oko, to joma oketo genogi kuom Jehova Nyasaye piny biro bedo margi.

Rumi 8:24-30
[24] Nimar geno machal kama ema ne oreswae. To geno mineno ok en geno ngangʼ. Koso en ngʼa manyalo geno gima osebedogo?[25] To ka wageno gima pod waongego to warito gino gi kinda.[26] Kamano bende e kaka Roho konyowa e nyawo ma wan-go. Ok wangʼeyo gima owinjore wakwa sa ma walamo, to Roho owuon ema kwayonwa gi chur ma ok wanyal wacho.[27] To Nyasaye ma nono chunjewa, ongʼeyo gima Roho paro, nikech Roho kwayo ni jomaler kaluwore gi dwaro Nyasaye.[28] Bende wangʼeyo ni Nyasaye tiyo maber ne jogo mohere, jogo moseluongi kaluwore gi dwarone.[29] Nimar joma ne Nyasaye ongʼeyo chakre chon ema bende ne owalo mondo okaw kit Wuode, eka mondo odok nyathi makayo e kind jowetene mangʼeny.[30] To joma nowalogo bende ema noluongo; kendo joma noluongo noketo kare to joma noketo kare nomiyo duongʼ bende.

2 Thesalonika 1:4-5
[4] Kuom mano, wasebedo ka wapwoyou e kind kanisa Nyasaye, kawanyisogi kuom kindau kod yieu motegno momiyo udhil e dier sand kod tem duto muyudo.[5] Magi duto nyiso ni buch Nyasaye nikare, nikech bangʼ neno sand kod tem to e giko nokwanu kaka joma owinjore yudo gweth mar pinyruoth Nyasaye.

Hibrania 11:13-16
[13] Jogo duto notho ka nigi yie. Ne ok giyudo gik mane Nyasaye osingore ni nomigi, to ne ginenogi kendo ne girwakogi mana gichien, ka gikwanore mana kaka welo gi jowuoth makadho akadha e pinyni.[14] Joma wacho weche ma kamagi nyiso malongʼo ni gigeno yudo pinygi giwegi.[15] Ka dine bed ni pod giketo pachgi kuom piny mane giseweyo, to dine giyudo thuolo mar dok chien kuma ne giaye.[16] To kar timo kamano, ne gigombo piny maber moloyo mano mane giseweyo. Ne gigombo polo. Emomiyo Nyasaye wiye ok kuodi kiluonge ni Nyasachgi, nikech oseikonegi dala.

Chakruok 29:20-28
[20] Omiyo Jakobo notiyone Laban higni abiriyo mondo oyud Rael, to hignigo nonenorene mana ka ndalo matin nikech hera manoherogo Rael.[21] Eka Jakobo nowacho ne Laban, “Asetieko ndalo mane iketona, omiyo koro miya nyari mondo obed chiega.”[22] Kuom mano Laban noloso nyasi kendo nogwelo ji duto mae pinyno.[23] To kane ochopo odhiambo, Laban nokawo nyare ma Lea mi omiyo Jakobo mondo obed chiege.[24] Kendo Laban nochiwo Zilpa jatichne ma nyako ne nyare, Lea, mondo obed jatichne.[25] Kane piny oru, Jakobo nofwenyo mana ni en Lea! Omiyo nopenjo Laban niya, “Angʼo momiyo isetimona kama? Donge natiyoni mondo imiya Rael? To angʼo momiyo isewuonda?”[26] Laban nodwoke niya, “Ok en timwa mondo nyako matin okuong odhi tedo ne nyako maduongʼ.[27] Rit nyaka watiek juma achiel mar nyasi mar nyakoni; eka abiro miyi Rael kiyie tiyona kuom higni abiriyo mamoko.”[28] Kendo Jakobo notimo kamano. Notieko jumb kend mar Lea. Eka Laban nomiye Rael nyare mondo obed chiege.

2 Samuel 5:4-5
[4] Daudi ne ja-higni piero adek kane obedo ruoth, kendo nobedo e loch kuom higni piero angʼwen.[5] Ne en e loch kuom higni abiriyo gi dweche auchiel ka en ruodh Juda kodak Hebron kendo ne en ruodh Israel gi Juda kodak Jerusalem kuom higni piero adek gadek.

Zaburi 75:2
Iwacho niya, “An ema ayiero ndalo mowinjore, kendo an ema angʼado bura kare.

Habakuk 2:3
Nikech fwenyni rito kinde moketi; owuoyo kuom ndalo giko, kendo ok nobed miriambo. Kata obedo ni onyalo deko kapok ochopo, rite arita, adier obiro chopo ma ok odeko.

Rumi 5:2-4
[2] ma kuome waseyude kuom yie yor chopo e ngʼwono makoro wan-goni. Bende wail kuom geno mar duongʼ mar Nyasaye.[3] To ok mano kende, to wanamor bende kuom chandruok mwayudo, nikech wangʼeyo ni chandruok kelo kinda,[4] to kinda kelo kido maber to kido maber kelo geno.

Fweny 6:9-11
[9] Kane oketho kido mar abich, ne aneno chunje jomoko mane osenegi ka nitie e bwo kendo mar misango nikech Wach Nyasaye kendo nikech neno mane gisiko gihulo.[10] Eka ne giywak gi dwol maduongʼ niya, “Nyaka karangʼo ma ibiro ngʼado bura ni joma odak e piny ka ichulo kuor kuom rembwa, yaye Ruoth Manyalo Gik Moko Duto, in miler kendo ja-adiera?”[11] Eka ngʼato ka ngʼato kuomgi nomi kandho marachar, kendo nowachnigi ni mondo girit kuom kinde matin, nyaka kwan mar jotich wetegi kod jowetegi mibiro nego kaka ne oneg-gi orom.

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc