English
A A A A A

Good Character: [Modesty]

1 Korintho 12:23
Fuonde matindo wamiyo rit mamalo moloyo, kendo fuonde ma wakawo ni richo warwako maber moloyo.

1 Timotheo 2:8-10
[8] Emomiyo adwaro ni kamoro amora ma ji ochokoree ka lemo to chwo duto mondo otingʼ lwetgi maler malo ka gilemo, maonge mirima kata goyo mbaka.[9] Adwaro bende ni mon orwakre gi lewni mowinjore ka gibidhore kendo giritore maber, to rwakruokgi kik bed mana mar kado wich kata mar dhahabu kata mar rwako tigo ma nengone tek kata lewni ma nengogi tek,[10] to onego girwakre gi timbe mabeyo mowinjore gi mon mawacho ni oluoro Nyasaye.

1 Petro 3:3-4
[3] Ber maru ok onego onenre mana kuom gik mulichogo dendu ma oko: kaka kado wich gi rwako bangli mag dhahabu kod lewni ma nengogi tek.[4] To chutho ber maru onego obed mano maiye, ma en ber madier mar chuny mamuol kendo mokwe ma en gima duongʼ moloyo e wangʼ Nyasaye.

Rumi 12:2
Kik koro ulu kit ngima pinyni, to lokreuru ka parou doko manyien pile, eka unubed gi nyalo mar pimo kendo ngʼeyo dwach Nyasaye, ma en dwache maber, mowinjore kendo malongʼo chuth.

Mathayo 5:28
Anto anyisou ni ngʼato angʼata morango dhako gi gombo oseterore kode gi ei chunye.

Rapar mar Chik 22:5
Dhako ok onego rwak lewni mag chwo, chwo bende kik rwak lewni mag mon, nimar Jehova Nyasaye ma Nyasachu ok dwar joma timo kamano.

1 Petro 3:3
Ber maru ok onego onenre mana kuom gik mulichogo dendu ma oko: kaka kado wich gi rwako bangli mag dhahabu kod lewni ma nengogi tek.

1 Samuel 16:7
To Jehova Nyasaye nowachone Samuel niya, “Kik ingʼi ber mar dende kata borne nikech asedage. Jehova Nyasaye ok ngʼi gik ma dhano ngʼiyo. Dhano ngʼiyo ber ma oko, Jehova Nyasaye to ngʼiyo chuny.”

1 Korintho 6:19-20
[19] Donge ungʼeyo ni ringreu en hekalu mar Roho Maler modak eiu kendo ma Nyasaye osechiwonu? Ok un mau uwegi;[20] to nongʼiewu gi nengo matek. Omiyo miuru Nyasaye duongʼ gi ringreu.

1 Korintho 10:31
Omiyo gimoro amora mutimo, bed ni uchiemo kata umetho, to timgiuru duto mondo Nyasaye oyud duongʼ.

Ngeche 7:10
Eka apoya nono dhakono nowuok mondo oromne, korwakore kaka ochot mopongʼ gi paro marach.

Ngeche 31:30
Ber mar wangʼ wuondo ji, to chia bende rumo; to dhako moluoro Jehova Nyasaye yudo pak.

1 Timotheo 3:2
Jatend kanyakla mar jo-Kristo nyaka bed ngʼat ma wach moro amora marach onge kuome, chwor dhako achiel kende, ngʼat mobidhore, moritore, kendo modimbore, ngʼat moluor, mohero rwako welo kendo japuonj molony,

Luka 17:1
Yesu nowachone jopuonjrene niya, “Gik mamiyo ji donjo e richo ochunore ni nyaka bedie, to okwongʼ ngʼatno makelo gigo.

Ngeche 11:22
Mana ka tere mar dhahabu manie um anguro, e kaka dhako ma jaber maonge rieko chalo.

Efeso 2:10
Mano timore nikech wan chwech Nyasaye, manochweyo kuom Kristo Yesu mondo otim timbe mabeyo, ma Nyasaye owuon ema nosechano chon mondo watim.

Rumi 14:13
Kuom mano, waweuru ngʼado ne jowetewa bura. Kar timo kamano to temuru matek mondo kik ngʼato kuomu oket rachwany kata ragengʼ e yor nyawadgi.

1 Petro 3:3-5
[3] Ber maru ok onego onenre mana kuom gik mulichogo dendu ma oko: kaka kado wich gi rwako bangli mag dhahabu kod lewni ma nengogi tek.[4] To chutho ber maru onego obed mano maiye, ma en ber madier mar chuny mamuol kendo mokwe ma en gima duongʼ moloyo e wangʼ Nyasaye.[5] Nikech kamano e kaka mon maler machon mane oketo genogi kuom Nyasaye ne loso bergi maiye. Ne giwinjo wach chwogi,

1 Petro 1:14
Kaka nyithindo mawinjo wach, kik ulu kit gombo maricho mane uluwo chon kane pod udak e kia.

1 Samuel 9:21
Saulo nodwoko niya, “Donge an ja-Benjamin, oganda matin ahinya ei Israel, to donge dhoodwa bende e dhoot matin, moloyo ei oganda mar Benjamin? Angʼo momiyo iwacho wechegi kuoma?”

Esta 1:11-12
[11] mondo okel Vashti ma mikache ire ka orwako osimbo mar mikach ruoth, kendo mondo onyis ji to gi jotelo kaka ojaber, nikech nober neno.[12] To ka joote notero wach ma ruoth nochiko, Vashti ma mikach ruoth notamore dhi. Eka ruoth nobedo makwiny kendo iye nowangʼ ahinya.

Ayub 32:4-7
[4] Elihu norito mondi eka oloso gi Ayub nikech ne en ngʼama tin e diergi.[5] To kane oneno ka ji adekgo osewuoyo mi wechegi orumo, to mirima nomake.[6] Eka Elihu wuod Barakel ja-Buz nowacho kama: “An atin kuom higni, kendo un joma dongona; mano emomiyo naluor, kendo ne ok an gichir mar nyisou gima angʼeyo.[7] Naparo e chunya ni, ‘Higa ema mondo owuo; kendo dak amingʼa e piny ema mondo opuonj rieko!’

1 Petro 3:1-4
[1] Kamano un bende mon luoruru chwou, mondo ka moko kuomgi pok oyie to gilokre, ok nikech wecheu to nikech timbeu maler,[2] ka gineno bidhruok gi luor mar ngimau.[3] Ber maru ok onego onenre mana kuom gik mulichogo dendu ma oko: kaka kado wich gi rwako bangli mag dhahabu kod lewni ma nengogi tek.[4] To chutho ber maru onego obed mano maiye, ma en ber madier mar chuny mamuol kendo mokwe ma en gima duongʼ moloyo e wangʼ Nyasaye.

1 Johana 2:16
Nimar gik moko duto manie piny, kaka gombo mar wangʼ kendo gombo mar ringruok kod sunga ma ji sungorego kuom gik ma gin-go, ok aa kuom Wuoro, to gin mana mag pinyni.

Rumi 12:1
Emomiyo, jowetena, ajiwou kuom ngʼwono mar Nyasaye, mondo uchiw ringreu kaka misango mangima maler kendo ma Nyasaye morgo, nikech mano e yor lemo makare.

Ngeche 31:25
Orwakore gi teko kod dimbruok; omiyo onyalo bedo mamor e ndalo mabiro.

1 Timotheo 4:8
Nikech kata obedo ni tuke mag rieyo del konyo ji e yore moko, to luoro Nyasaye nigi gweth mathoth moloyo, en gi ohala e ngima masani kendo e ngima mabiro bende.

Filipi 2:5
Paro manie chunyu nyaka bed machal gi paro mane Kristo Yesu nigo.

1 Petro 3:4
To chutho ber maru onego obed mano maiye, ma en ber madier mar chuny mamuol kendo mokwe ma en gima duongʼ moloyo e wangʼ Nyasaye.

1 Timotheo 2:10
to onego girwakre gi timbe mabeyo mowinjore gi mon mawacho ni oluoro Nyasaye.

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc