A A A A A

Good Character: [Accountability]

Rumi 14:12
Omiyo ngʼato ka ngʼato kuomwa nodwok wach man kuome owuon ni Nyasaye.

Rumi 1:20
Nyaka aa chakruok mar piny, gik ma ok ne mag Nyasaye, kaka tekone mochwere gi kite, osenenore malongʼo ka gifwenyore e gik mosechweyo, mondo omi dhano kik wuondre ni kiagi.

Ngeche 27:17
Kaka nyinyo piago nyinyo, e kaka ngʼato piago nyawadgi.

Jakobo 5:16
Emomiyo ngʼato ka ngʼato mondo ohul richone kendo olam ni nyawadgi, mondo eka uyud chang. Lamo mar ngʼat makare nigi teko kendo timo tich.

Rumi 2:12
Ji duto matimo richo, ka ok ongʼeyo chik nolal nono kata obedo ni gikia chik kamano, to ji duto matimo richo ka gin e bwo Chik nongʼadnigi bura gi Chikno.

Luka 12:47-48
[47] “Jatijno mongʼeyo dwaro mar ruodhe to ok otem timo gima ruodhe dwaro nochwad mangʼeny.[48] To mano ma ok ongʼeyo to otimo gik mowinjore gi kum, to nochwad manok. Ngʼato ka ngʼato ma osemi mangʼeny nodwar kuome gik mangʼeny, to jal ma osemi mangʼeny mondo oriti, enopenje mangʼeny moloyo.

1 Thesalonika 5:11
Kuom mano jiwreuru kendo gerreuru ngʼato gi ngʼato mana kaka utimono.

Jakobo 4:17
Kuom mano, ngʼato ka ngʼata mongʼeyo gima ber monego otim, to ok otimo, doko jaricho.

Rumi 4:15
nikech Chik kelo mirimb Nyasaye. To kama Chik onge, ketho chik bende onge.

1 Timotheo 1:10
gi jochode, kod chwo ma terore gi chwo wetegi gi joma timo ohand wasumbini gi jo-miriambo, kod joma kwongʼore kariambo chutho mondo gigweny adiera. Adier chik oket ne gimoro amora makedo gi puonj mar adier.

Mathayo 12:36
To awachonu ni chiengʼ ngʼado bura ji duto biro dwoko wach kuom weche manono ma gisewacho ka ok giparo matut.

Luka 12:48
To mano ma ok ongʼeyo to otimo gik mowinjore gi kum, to nochwad manok. Ngʼato ka ngʼato ma osemi mangʼeny nodwar kuome gik mangʼeny, to jal ma osemi mangʼeny mondo oriti, enopenje mangʼeny moloyo.

Ezekiel 18:20
Ngʼama timo richo ema biro tho. Wuowi ok bi kwan ni jaketho nikech ketho mar wuoro, kendo wuoro ok bi kwan ni jaketho nikech ketho mar wuode. Tim makare mar ngʼama kare ibiro ketne owuon kendo tim mamono mar ngʼama rach biro bedo mare owuon.

Efeso 5:21
Beduru gi winjruok ngʼato gi ngʼato, mondo umi Kristo duongʼ.

Hibrania 10:25
Kik wawe mak wachokore kaachiel, kaka jomoko oseweyo timo, to wajiwreuru ngʼato gi ngʼato, kendo umed timo kamano to moloyo ka uneno ka Chiengʼ Ruoth medo sudo machiegni.

Ezekiel 33:8
Ka awacho ne ngʼama timbene richo ni, ‘Yaye ngʼama rach, ibiro tho ma ok itony,’ to itamori wuoyo kode mondo igole e yorene maricho, to ngʼat ma timbene richono biro tho nikech richone, to anaket rembe e wiyi.

Mathayo 12:36-37
[36] To awachonu ni chiengʼ ngʼado bura ji duto biro dwoko wach kuom weche manono ma gisewacho ka ok giparo matut.[37] Nimar kuom wecheni iwuon miwacho ema ibiro ketigo thuolo kendo kuom wecheni iwuon miwacho ema ibiro ngʼadonigo bura.”

Galatia 6:1-2
[1] Jowetena, ka ojuk ngʼato katimo richo, to un joma nigi Roho onego uduoge gi chuny mamuol, kuritoru uwegi mondo kik udonj e tem.[2] Kawuru tingʼ mag jowadu, nikech kutimo kamano eka uchopo chik Kristo.

Hibrania 10:24
Ngʼato ka ngʼato mondo opar kaka dojiw nyawadgi omed bedo gihera kod timbe mabeyo.

Zaburi 51:5
En adier chutho ni nonywola e richo asebedo ka an jaricho chakre chiengʼ mane minwa omake ichna.

1 Johana 2:2
En e misango magolo richowa, to ok marwa kende, to nyaka richo mar piny ngima.

2 Korintho 5:10
Nikech nyaka wan duto wabi wachungʼ e nyim kom bura mar Kristo, mondo ngʼato ka ngʼato oyud gima owinjore gi gik mane otimo kapod en ringruok kata gin gik mabeyo, kata maricho.

2 Korintho 4:17-18
[17] Nikech chandruok mwayudo matindo kendo makadho piyo biro kelonwa duongʼ mosiko kendo moloyo chandruogego duto.[18] Omiyo ok wachom wengewa kuom gik mineno, to kuom gik ma ok ne. Nikech gik mineno gi wangʼ rumo, to gik ma ok ne siko nyaka chiengʼ.

Efeso 4:25
Emomiyo, ngʼato ka ngʼato kuomu nyaka we miriambo duto kendo wach adiera ne nyawadgi, nikech wan duto wan fuond ringruok achiel.

Galatia 6:2
Kawuru tingʼ mag jowadu, nikech kutimo kamano eka uchopo chik Kristo.

Tich Joote 14:17
To kata kamano, ok oseweyowa maonge yo ma dwangʼeyego. Osenyisou ngʼwonone komiyou koth moa e polo, kendo komiyo cham chieknu e kinde mowinjore; osebedo komiyou chiemo mathoth kendo opongʼo chunyu gi mor.”

2 Korintho 2:6
To kum ma ji mathoth kuomu osemiyo ngʼatni koro oromo.

1 Samuel 16:7
To Jehova Nyasaye nowachone Samuel niya, “Kik ingʼi ber mar dende kata borne nikech asedage. Jehova Nyasaye ok ngʼi gik ma dhano ngʼiyo. Dhano ngʼiyo ber ma oko, Jehova Nyasaye to ngʼiyo chuny.”

1 Korintho 1:10
Jowetena, asayou e nying Ruodhwa Yesu Kristo, mondo un duto uwinjru ngʼato gi ngʼato. Kik pogruok moro amora bedi e kindu, to beduru kuriworu maonge pogruok, ka un gi dwaro achiel kod paro achiel.

2 Ruodhi 12:4-5
[4] Joash nowachone jodolo niya, “Chokuru pesa duto mokel kaka chiwo mag pwodhruok e hekalu mar Jehova Nyasaye; pesa moyudi e kwano ji, pesa moyudi e singruok mar ngʼato e ngimane kod pesa ma ngʼato ochiwo kuom hero mare owuon.[5] Weuru jadolo ka jadolo oyud pesa koa kuom achiel kuom jokan pesa; pesano onego olosgo kamoro amora ma okethore ei hekalu.”

Zaburi 82:1
Zaburi mar Asaf. Nyasaye osekawo kare e dier chokruok maduongʼ, ongʼado bura e kind “nyiseche.”

Zaburi 82:6
“Asenyisou ni, ‘Un “nyiseche;” kendo ni un duto un yawuot Nyasaye Man Malo Moloyo.’

Ayub 1:6-12
[6] Chiengʼ moro achiel malaike nobiro e nyim Jehova Nyasaye, kendo Satan bende nobiro kodgi.[7] Jehova Nyasaye nopenjo Satan niya, “Ia kanye?” Satan nodwoko Jehova Nyasaye niya, “Asebedo ka abayo abaya e piny, kendo alworora koni gi koni.”[8] Eka Jehova Nyasaye nowachone Satan niya, “Dipo ka iseparo wach moro kuom jatichna Ayub? Onge ngʼato machielo e piny ngima machalo kode nikech olongʼo kendo ngʼama kare en ngʼat moluora kendo motangʼ ne richo.”[9] Satan nodwoko niya, “Iparo ni Ayub oluoro Nyasaye kaonge gima omiyo?[10] Donge iseketo chiel molwore en kaachiel gi ode kod gik moko duto ma en-go? Donge isegwedho tich lwete, momiyo jambe gi kwethne olak e pinyno duto?[11] Tem ane ikaw gik moko duto ma en-go ka ok dokwongʼi e wangʼi?”[12] Jehova Nyasaye nowachone Satan niya, “Kare ber, gimoro amora ma en-go ni e lweti, to en owuon kik imule kata gi lith lweti.” Eka Satan nowuok oa e nyim Jehova Nyasaye.

Ayub 2:1-7
[1] Odiechiengʼ machielo, malaike nochako obiro mondo gichungʼ e nyim Jehova Nyasaye, kendo Satan bende nobiro kodgi.[2] To Jehova Nyasaye nopenjo Satan niya, “Ia kanye?” Satan nodwoko Jehova Nyasaye niya, “Asebedo ka abayo abaya e piny, kendo alworora koni gi koni.”[3] Eka Jehova Nyasaye nopenjo Satan niya, “Dipo ka iseparo wach moro kuom jatichna Ayub? Onge ngʼat machielo e piny ngima machalo kode nikech olongʼo chuth kendo en ngʼama kare moluora kendo motangʼ ne richo.” Pod osiko mana gi berne mapile, kata obedo ni ne idonjone ira mondo atieke kaonge gimomiyo.[4] Satan nodwoko niya, “Dhano nyalo yie weyo gimoro amora ma en-go mana ni mondo obed mangima.[5] Koro temie kimulo dende gi chokene ka ok dokwongʼi e wangʼi.”[6] Jehova Nyasaye nowachone Satan niya, “Mano ber, koro en e lweti; makmana ni ngimane ema kik imul.”[7] Kuom mano Satan nowuok oa e nyim Jehova Nyasaye, kendo nogoyo Ayub gi buche maremo malit, kochakore e tiende nyaka e wiye.

1 Weche mag Ndalo 28:8
“Omiyo achikou e nyim Israel duto kendo e nyim chokruok mar Jehova Nyasaye kendo ka Nyasachwa wacho kama: Beduru motangʼ mondo ulu chike duto mag Jehova Nyasaye ma Nyasachu mondo omi piny maberni osik maru kendo uchiwe kaka girkeni ne nyikwau nyaka chiengʼ.

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc