A A A A A

Good Character: [Kindness]

1 Korintho १३:४-७
[४] Hera timo kinda, kendo ongʼwon, oonge nyiego, ok osungre, bende ok opakre.[५] Wiye ok tek, ok odwar mare kende, iye ok wangʼ piyo kendo ok omak sadha.[६] Hera ok mor gi gik maricho, to omor gi adiera.[७] Hera umo weche duto, osiko oyie ayieya, osiko ogeno agena, kendo osiko odhil adhila.

Efeso 4:29
Kik uyie weche maricho wuogi e dhou, to mana weche mabeyo manyalo konyo kuom gero ji kaluwore gi dwarogi mondo wecheu okony joma winjo.

Mika 6:8
Osenyisi gima ber yaye dhano. To angʼo ma Jehova Nyasaye dwaro ni itim? Odwaro ni iti gadiera kendo iher kecho ji kendo iwuoth mobolore e nyim Nyasachi.

Kolosai ३:१२
Kuom mano, kaka un jo-Nyasaye moyiero, maler kendo mogeno, rwakreuru gi kech, gi miwafu, gi bolruok, gi muolo, kod kinda.

Efeso २:७
mondo eka onyisgo tienge duto mabiro mwandu mar ngʼwonone mokalo apima, ma wabiro yudo kuom kech mosekechowago kuom Kristo Yesu.

Mathayo 5:24
to we michnino piny kanyo e nyim kendo mar misango. Kuong idhi ilos kindi gi nyawadu; eka ibi ichiw michni.

Rumi 2:4
Koso ichayo ngʼwonone mogundho, ber mare kod horuokne? Donge ingʼeyo ni Nyasaye ngʼwononi mondo omiyi thuolo mar lokruok mondo iwe richo?

Galatia ५:२२
To gik ma Roho nyago gin hera, mor, kwe, horuok, ngʼwono, ber, bedo ja-adiera,

Zaburi 141:5
Onego ngʼat makare ema ogoya, nikech mano chalo tim ngʼwono motimona; onego en ema okwera, nikech mano chalo mo mool e wiya; ok anyal dagi mondo ngʼama kare otimna kamano. To kata kamano obiro kwedo timbe joma richo e lemona;

Isaya 54:8
E kinde mane an gi mirima mangʼeny ne apandoni wangʼa kuom ndalo manok, to koro gi ngʼwono mochwere an-gi kech kuomi,” Jehova Nyasaye ma Jaresni ema owacho.

Ngeche १९:२२
Gima dhano dwaro en hera ma ok rum, ber bedo jachan moloyo bedo ja-miriambo.

1 Petro 4:8
To moloyo mago duto, herreuru gihera matut ngʼato gi ngʼato, nikech hera umo richo mangʼeny.

2 Petro १:५-७
[५] Kuom mano, temuru matek kaka unyalo mondo umed ber e yieu, to bende medeuru ngʼeyo;[६] to ngʼeyo to medeuru ritruok, to ritruok medeuru horuok, to horuok to medeuru luoro Nyasaye,[७] to luoro Nyasaye to medeuru ngʼwono mar owete; to ngʼwono mar owete to medeuru hera.

Esta 2:9
Nyakono ne longʼo kendo noyudo ngʼwono e wangʼ Hegai. Nomiye modhi miwirruokgo gi chiemo mabeyo mana gisano. Nomiye nyiri abiriyo moyier moa e od ruoth bende ne ogole motere kama berie moloyo e od mon kanyo.

Efeso 4:32
Beduru mangʼwon kendo gi kech ni joweteu, ka ngʼato ka ngʼato weyo ni nyawadgi richone, mana kaka un bende Nyasaye noweyonu richou kuom Kristo.

Galatia ६:१०
Emomiyo, e kinde duto mwayudoe thuolo, to ber mondo watim maber ni ji duto, to moloyo ni kanyakla mar joma oyie.

Luka 6:35
To heruru wasiku, timnegiuru maber, kendo holgiuru ka ok ugeno ni ubiro yudo gimoro bangʼe. Eka poku biro bedo maduongʼ kendo ubiro bedo yawuot Nyasaye Man Malo Moloyo, nikech ongʼwon gi jogo ma ok dewe kendo jomaricho.

Ngeche 31:26
Owuoyo gi rieko kendo puonj mar adiera ni e lewe.

1 Petro ३:९
Kik uchul richo kar richo, kata ayany kar ayany kar timo kamano to gwedhuru agwedha, nikech mano omiyo noluongou, mondo uyud gweth.

Ruth 2:20-21
[20] Naomi nowachone chi wuode niya, “Jehova Nyasaye mondo ogwedhe. Pok oweyo nyiso ngʼwonone ne joma ngima kod joma otho.” Nomedo wuoyo kowacho niya, “Ngʼat mosetimoni maberno en watwa hie, machiegni kodwa.”[21] Eka Ruth nyar Moab nowacho niya, “Bende nowacho ni, ‘Bed kaachiel gi jotichna ma nyiri nyaka chop gitiek kayo chamba duto.’ ”

Ruth 3:10
Nodwoko niya, “Jehova Nyasaye mondo ogwedhi nyara. Tim maber makoro itimoni duongʼ moloyo mano manyocha isenyiso chon: Ok iseringo bangʼ yawuowi ma pod tindo, bed ni gin jomoko kata jochan.

Nehemia 9:17
Negitamore winji kendo ne ok giparo honni mane itimo e diergi. Tokgi nobedo matek kendo e ngʼanyo margino ne giyiero jatelo mondo gidog gibed wasumbini. To in Nyasaye maweyone ji richogi, ma jangʼwono kendo maneno ne ji lit, iyi bende ok wangʼ piyo kendo hera mari ogundho.

Zaburi ३१:२१
Pak obed ni Jehova Nyasaye, nikech ne onyisa herane maduongʼ, kane an e dala ma wasigu ogoyona agengʼa.

Zaburi 117:1-2
[1] Pakuru Jehova Nyasaye, un ogendini duto; dendeuru, un ji duto manie piny.[2] Nimar hera moherowago duongʼ, kendo adierane osiko nyaka chiengʼ. Pakuru Jehova Nyasaye.

Zaburi 119:76
Mad ihoya gi herani ma ok rem, kaluwore gi singruok mane imiyo jatichni.

Isaya 54:10
Kata ka gode biro yiengni, kendo gode matindo ibiro muki, to herana kuomu mosiko ok noyiengi, bende singruokna mar kwe ok nogol,” Jehova Nyasaye man-gi kech kuomu owacho.

Jeremia २:२
“Dhi kendo igo milome ka Jerusalem winjo ni: “Ma e gima Jehova Nyasaye wacho: “ ‘Aparo kaka ne ichiwori kane in rawera, ne ihera ka nyako moikore ne kend, ne iluwo bangʼa kama otimo ongoro, e piny ma ok purie.

Joel 2:13
Lokuru chunyu, to ok lepu. Dwoguru ir Jehova Nyasaye, ma Nyasachu, nikech ongʼwon kendo okecho ji, iye ok wangʼ piyo kendo ojahera, bende chunye lendo kuom kelo ne ji masira kata chwat.

Jona 4:2-3
[2] Nolamo Jehova Nyasaye kowacho niya, “Yaye Jehova Nyasaye, donge ma e gima ne awacho kane pod an thurwa, ma bende ema nomiyo aringo piyo kachomo Tarshish, ne angʼeyo ni in Nyasaye ma jangʼwono kendo ma jakech, ihori mos kendo herani ogundho, Nyasaye maweyo kelo kum.[3] Omiyo koro sani, yaye Jehova Nyasaye, kaw ngimana oa e piny nikech ber katho moloyo dongʼ kangima.”

Tich Joote २८:२
Joma nodak e chulano norwakowa duto gi ngʼwono mathoth, mi gimokonwa mach mondo wao, nikech koth ne chue kendo piny ne ngʼich.

Chakruok 24:14
Mad timreni ka awachone nyako moro ni, ‘Asayi, yie dapigi piny mondo mi amodhie,’ kendo ka dowachna ni, ‘modhi kendo abiro chiwo pi ni ngamia-gi duto’ to en ema mondo obed nyako ma iseyierone Isaka jatichni. Kamano anangʼe ni isenyiso ngʼwononi ne ruodha.”

Joshua 2:12
“Kuom mano, kwongʼrenauru gi Jehova Nyasaye ni ubiro ngʼwonone jooda, nikech an bende asetimonu ngʼwono. Singrenauru

2 Korintho ६:६
kuom ritruok maler, kuom ngʼeyo, kuom timo kinda, kuom ngʼwono, kuom Roho Maler gihera mar adier;

Tito 3:4
To kane ngʼwono kod hera mar Nyasaye ma Jawarwa ofwenyore to nowarowa.

Chakruok 24:12
Eka nolemo niya, “Yaye Jehova Nyasaye Nyasach ruodha Ibrahim, gwedha kawuono, kendo nyis ngʼwononi ne ruodha Ibrahim.

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc