A A A A A

Good Character: [Humble / Humility]

Kolosai 3:12
Kuom mano, kaka un jo-Nyasaye moyiero, maler kendo mogeno, rwakreuru gi kech, gi miwafu, gi bolruok, gi muolo, kod kinda.

Efeso 4:2
Kinde duto beduru joma muol chutho, modimbore, kendo ma hore mos ka ukawo tingʼ joweteu kuom hera.

Jakobo 4:6-10
[6] To kata kamano omiyowa ngʼwono maduongʼ moloyo, mano emomiyo Muma wacho niya, “Nyasaye osin gi josunga, to ochiwo ngʼwono ne joma muol.”[7] Omiyo bolreuru e bwo Loch Nyasaye. Kweduru Satan, eka noringu.[8] Suduru but Nyasaye, eka nosud butu. Luokuru lweteu, un jorichogi, kendo pwodhuru chunyu, un joma nigi paro ariyogi.[9] Owinjore ubed gikuyo kendo uywagi, ka ugoyo nduru. Nyiero munyierogo onego olokre ywak, kendo mor mumorgo onego olokre kuyo.[10] Bolreuru e nyim Ruoth Nyasaye eka obiro otingʼou malo.

1 Petro 5:5
Un jomatindo bende chiwuru luor ni jomadongo. Rwakreuru gi muolo e kindu ngʼato gi ngʼato, nikech Muma wacho niya, “Nyasaye osin gi josunga to ochiwo ngʼwono ne joma muol.”

2 Weche mag Ndalo 7:14
to ka joga miluongo gi nyinga obolore ka lemo kendo manyo wangʼa, ka giweyo yoregi maricho, eka nawinj gie polo, mi nawenegi richogi kendo nares pinygi.

Luka 14:11
Nimar ngʼato angʼata matingʼore malo nodwok piny, to ngʼat madwokore piny notingʼ malo.”

Mika 6:8
Osenyisi gima ber yaye dhano. To angʼo ma Jehova Nyasaye dwaro ni itim? Odwaro ni iti gadiera kendo iher kecho ji kendo iwuoth mobolore e nyim Nyasachi.

Ngeche 3:3-4
[3] Kik iwe hera kod adiera weyi; twegi e ngʼuti, kendo ndikgi e chunyi maiye.[4] Eka iniyud ngʼwono kod nying maber e nyim Nyasaye kod dhano.

Ngeche 11:2
Ka sunga biro, eka wichkuot bende biro, to muolo biro kod rieko.

Ngeche 12:15
Yor ngʼat mofuwo nenorene ni nikare, to ngʼat makare chiko ite ne puonj.

Ngeche 15:33
Luoro Jehova Nyasaye puonjo dhano rieko, to bedo mamuol kelo luor.

Ngeche 18:12
Kapok ngʼato opodho, to sunga bedo e chunye, to muolo kelo pak.

Ngeche 22:4
Bolruok kod luoro Jehova Nyasaye kelo mwandu gi luor kod dak amingʼa.

Ngeche 27:2
We ngʼat moro ema opaki, to ok dhogi iwuon; ngʼato machielo, to ok lewi iwuon.

Zaburi 25:9
Otelo ni joma muol kuom gima nikare kendo opuonjogi yore.

Zaburi 149:4
Nimar chuny Jehova Nyasaye mor gi joge kendo osidho joma obolore gi warruok.

Rumi 12:3
Nimar kuom ngʼwono mosemiya, awacho ni ngʼato ka ngʼato kuomu ni: Kik ipar ni iduongʼ moloyo kaka ichal to ket pachi kare eka ingʼad buchi kaluwore gi kar rom yie ma Nyasaye osepogoni.

Rumi 12:16
Daguru gi winjruok e kindu. Kik usungru, to beduru gi chuny mohero riwore gi joma ni e ngima mapiny. Kik ngʼato wuondre ni oriek moloyo ji mamoko.

2 Korintho 12:9-10
[9] to ne odwoka niya, “Ngʼwonona mamiyi oromi, nikech kama nyawo nitie ema tekona tiyoe moloyo.” Emomiyo, abiro medo pakora gi ilo kuom nyawona, eka teko mar Kristo osik kuoma.[10] Mano emomiyo ayie nyawo, ayany, chandruok, sand, midhiero nikech Kristo, nimar ka anyap eka atek.

Filipi 2:3-4
[3] Kik utim gimoro amora mondo upiem gi ji kata mondo unyisru ne ji, to beduru joma obolore, ka kinde duto ukwano joma moko kaka joma beyo moloyou.[4] Ngʼato ka ngʼato kuomu kik par mana kuom gik makonye en owuon, to nyaka upar bende kuom gik makonyo jomoko bende.

Mathayo 23:10-12
[10] Kik luongu kata ni, Japuonj, nimar un gi Japuonj achiel, ma en Kristo.[11] Ngʼama duongʼ mogik e dieru nobed jatichu.[12] Nimar ngʼato ka ngʼato matingʼore malo kende nodwok piny, to ngʼato angʼato madwokore piny notingʼ malo.

Jakobo 4:14-16
[14] Ere kaka uwuoyo kamano to ukia gima kiny notimre. Uparo ni ngimau en angʼo? Ngimau chalo mana ka ongʼwengʼo mineno sa matin kende to bangʼe lal nono.[15] Kar wacho kamano to onego uwach mana niya, “Ka Ruoth oyie to wabiro bedo mangima mi watim ma kata macha.”[16] Un to usungoru kendo upakoru! Ngʼeuru ni sunga ma kamano en richo.

Filipi 2:5-8
[5] Paro manie chunyu nyaka bed machal gi paro mane Kristo Yesu nigo.[6] Yesu ne kit Nyasaye nyaka aa chakruok, to ne ok okwano bedo marom gi Nyasaye ka gima nyaka lar,[7] to notimore ka gima nono kodoko misumba, mi nokawo kido machal gi mar dhano.[8] Kendo kane en gi kit dhano kamano, to nobolore, ka owinjo Nyasaye nyaka kar tho, kata mana tho mar msalaba!

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc