A A A A A

Good Character: [Grateful]

Kolosai 4:2
Timuru kinda kuom lemo, kurito gi paro moyawore, kendo kugoyo erokamano ni Nyasaye.

2 Korintho 2:14-15
[14] Erokamano ni Nyasaye, ma kinde duto telonwa kaka joma oselocho kuom Kristo, kendo ma konyore kodwa kuom keyo tik mamit mar ngʼeyo Kristo.[15] Nikech Nyasaye tiyo kodwa kaka tik mamit mar Kristo e kind joma iwaro kod joma lal.

Jona 2:9
An to napaki kod wend goyo erokamano mi natimni misango. Gima asesingora nachop kare nikech warruok wuok kuom Jehova Nyasaye.”

1 Thesalonika 5:18
gouru erokamano kata piny ber kata rach, nikech mano ema Nyasaye dwaro ni utim ei Kristo Yesu.

Kolosai 3:15-17
[15] Weuru mondo kwe mar Kristo obed jaloch e chunyu kaka fuondi ringruok achiel, noluongu e kwe, omiyo gouru erokamano.[16] Wach Kristo mondo odagi e chunyu gi nyak duto mokelo, kupuonjoru kendo usiemoru ngʼato gi ngʼato gi rieko duto, kendo kupako Nyasaye gi wende zaburi kwero wende kitabu kod wende chuny ka ugoyo ni Nyasaye erokamano e chunyu.[17] Gimoro amora mutimo kata ma uwacho, to timuru e nying Ruoth Yesu, kugoyo erokamano ni Nyasaye Wuoro e nying Yesu.

1 Korintho 15:57
To erokamano ni Nyasaye. Omiyowa loch kuom Ruodhwa Yesu Kristo!

Zaburi 100:4
Donjuru e rangeyene kugoyo erokamano bende biuru e laru mare kupake. Goneuru erokamano kendo pakuru nyinge.

1 Weche mag Ndalo 16:34
Gouru erokamano ne Jehova Nyasaye nikech ober; kendo herane osiko manyaka chiengʼ.

Rumi 1:21
Kata obedo ni negingʼeyo Nyasaye kamano, to ne ok gimiye duongʼ kaka Nyasaye, kendo ne ok gidwokone erokamano, to pachgi nobedo manono kendo chunygi mofuyo nodinore.

Filipi 4:6
Kik uparru kuom gimoro amora, to kwauru Nyasaye gik moko duto muchando, kulamo, kendo kugoyone erokamano, kuketo kwayou mondo ongʼere ni Nyasaye.

Zaburi 69:30
Abiro pako nying Nyasaye gi wer kendo abiro miyo nyinge duongʼ gi erokamano.

2 Korintho 9:15
Wagouru erokamano ne Nyasaye kuom michne maduongʼ mokalo apima!

1 Thesalonika 5:16-18
[16] Beduru mamor pile;[17] lemuru kinde duto;[18] gouru erokamano kata piny ber kata rach, nikech mano ema Nyasaye dwaro ni utim ei Kristo Yesu.

Filipi 4:6-7
[6] Kik uparru kuom gimoro amora, to kwauru Nyasaye gik moko duto muchando, kulamo, kendo kugoyone erokamano, kuketo kwayou mondo ongʼere ni Nyasaye.[7] Eka kwe mar Nyasaye modhiero ji duto ngʼeyo norit chunyu gi pachu ka un kuom Kristo Yesu.

Kolosai 1:12
magoyo erokamano ni Wuoro ka un gi mor. En ema osewalou tenge mondo uyud gweth mag jomaler e pinyruodh ler.

Jakobo 1:17
Mich moro amora maber kendo malongʼo aa malo e polo, koa kuom Wuoro manochweyo ler marieny e polo, kendo ma ok lokre ka tipo ma osiko kalokore.

Efeso 5:4
Bende, tim moro amora makwodo wich, kata wach mochido, kata angera mag oyuma ok owinjore kodu, makmana dwoko ne Nyasaye erokamano.

Tim jo-Lawi 22:29
“Ka uchiwo misango mar goyo erokamano ni Jehova Nyasaye, to chiweuru kaka chik dwaro eka Jehova Nyasaye noyie kodu.

Zaburi 103:2
Pak Jehova Nyasaye, yaye chunya, kendo kik wiyi wil gi konyruok mochiwo,

Daniel 6:10
Kane Daniel owinjo ni oseket sei e chikno nodhi e ode kama ne nitie ot moro man-gi dirise mochomo yo Jerusalem. Odiechiengʼ kodiechiengʼ Daniel ne goyo chonge piny kodwoko erokamano ni Nyasache nyadidek mana kaka nosebedo kotimo pile.

Zaburi 107:1
Gouru erokamano ne Jehova Nyasaye, nimar ober; herane osiko nyaka chiengʼ.

Efeso 5:20
ka udwoko erokamano kinde duto ni Nyasaye Wuoro kuom gik moko duto e nying Ruodhwa Yesu Kristo.

Zaburi 9:1
Kuom jatend wer. E dwol mar “Tho mar wuowi.” Zaburi mar Daudi. Abiro paki gi chunya duto, yaye Jehova Nyasaye; abiro nyiso timbegi madongo duto.

Johana 3:16
“Nikech Nyasaye nohero piny ahinya, omiyo nochiwo Wuode ma miderma, mondo ngʼato angʼata moyie kuome kik lal, to obed gi ngima mochwere.

Kolosai 3:2
Keturu pachu kuom gik man malo to ok kuom gige piny.

Kolosai 3:16
Wach Kristo mondo odagi e chunyu gi nyak duto mokelo, kupuonjoru kendo usiemoru ngʼato gi ngʼato gi rieko duto, kendo kupako Nyasaye gi wende zaburi kwero wende kitabu kod wende chuny ka ugoyo ni Nyasaye erokamano e chunyu.

Zaburi 107:8
Onego gigo ne Jehova Nyasaye erokamano kuom herane ma ok rem kendo kuom timbene miwuoro, motimo ne ji,

Zaburi 119:62
Achiewo dier otieno mondo aduokni erokamano kuom chikeni makare.

Fweny 11:17
kagiwacho niya, “Wagoyoni erokamano, yaye Ruoth Nyasaye Maratego! Jal mantie, kendo Jal mane nitie, nikech isekawo teko mari maduongʼ, mi koro ichako locho.

Kolosai 3:15-17
[15] Weuru mondo kwe mar Kristo obed jaloch e chunyu kaka fuondi ringruok achiel, noluongu e kwe, omiyo gouru erokamano.[16] Wach Kristo mondo odagi e chunyu gi nyak duto mokelo, kupuonjoru kendo usiemoru ngʼato gi ngʼato gi rieko duto, kendo kupako Nyasaye gi wende zaburi kwero wende kitabu kod wende chuny ka ugoyo ni Nyasaye erokamano e chunyu.[17] Gimoro amora mutimo kata ma uwacho, to timuru e nying Ruoth Yesu, kugoyo erokamano ni Nyasaye Wuoro e nying Yesu.

Zaburi 106:1
Pakuru Jehova Nyasaye! Gouru erokamano ne Jehova Nyasaye, nikech ober; kendo herane osiko manyaka chiengʼ.

Hibrania 12:28
Emomiyo wagouru erokamano ne Nyasaye nikech wasenwangʼo pinyruoth manyien ma ok nyal yiengni. Chunywa mondo omi Nyasaye duongʼ kod luor, kendo walame e yo modwaro, ka wapongʼ gi kibaji,

Zaburi 107:1-2
[1] Gouru erokamano ne Jehova Nyasaye, nimar ober; herane osiko nyaka chiengʼ.[2] Joma owar mag Jehova Nyasaye mondo owach kama joma ne owaro e lwet jasigu,

2 Samuel 22:49
ma gonya e lwet wasika. Nitingʼa malo moloyo wasika; ne iresa e lwet jo-mahundu.

1 Thesalonika 1:2
Wadwokone Nyasaye erokamano kinde duto nikech un duto, kwaluongo nyingu e lemo magwa.

1 Timotheo 2:1-2
[1] Wach mokwongo ma jiwo en ni ji duto mondo oter kwayogi e nyim Nyasaye ka gilamo kendo ka gigoyo erokamano ni Nyasaye[2] ne ruodhi gi joma nitie e loch duto mondo eka wadag gi kwe maonge tungni, ka waluoro Nyasaye kendo ka wan jomaler chuth.

Johana 11:41
Omiyo ne gingʼielo kidino oko. Eka Yesu nongʼiyo malo mowacho niya, “Wuora, agoyoni erokamano nikech isewinja.

Zaburi 118:1-18
[1] Gouru erokamano ne Jehova Nyasaye, nimar ober; kendo herane osiko nyaka chiengʼ.[2] Jo-Israel mondo owach niya, “Herane osiko nyaka chiengʼ.”[3] Jo-dhood Harun mondo owach niya, “Herane osiko nyaka chiengʼ.”[4] Joma oluoro Jehova Nyasaye mondo owach niya, “Herane osiko nyaka chiengʼ.”[5] Ne aywak ne Jehova Nyasaye kane chunya lit, kendo ne odwoka mine ogonya thuolo.[6] Jehova Nyasaye ni koda, omiyo ok analuor. Ere gima dhano ditimna?[7] Jehova Nyasaye ni koda; en e Jakonyna. Abiro neno gi wangʼa ka olo wasika.[8] Ber pondo kuom Jehova Nyasaye moloyo geno kuom dhano.[9] Ber pondo kuom Jehova Nyasaye moloyo geno kuom ruodhi.[10] Ogendini duto nolwora koni gi koni, to ne atiekogi e nying Jehova Nyasaye.[11] Ne gilwora koni gi koni, to ne atiekogi e nying Jehova Nyasaye.[12] Ne ginur kuoma ka kich, to ne githo ka mach ma wangʼo kudho; mine atiekogi e nying Jehova Nyasaye.[13] Ne gidhira gichien kendo ne achiegni podho, to Jehova Nyasaye nokonya.[14] Jehova Nyasaye e tekra kendo en e wenda; osedoko warruok mara.[15] Koko mag mor gi mag loch winjore ei hembe mag joma kare kama: “Lwet Jehova Nyasaye ma korachwich osetimo gik madongo![16] Lwet Jehova Nyasaye ma korachwich otingʼ malo; lwet Jehova Nyasaye ma korachwich osetimo gik madongo!”[17] Ok abi tho, abiro bedo mangima; abiro bedo mangima modo ahul gik ma Jehova Nyasaye osetimo.[18] Jehova Nyasaye osegoya modwa nega, to kata kamano pok oweyo tho onega.

Zaburi 20:4
Mad omiyi gima chunyi gombo kendo omi chenro magi duto odhi maber.

Zaburi 30:12
mondo chunya owerni kendo kik olingʼ. Yaye Jehova Nyasaye Nyasacha, abiro goyoni erokamano nyaka chiengʼ.

Zaburi 95:2
Wabiuru e nyime gi erokamano kendo wami nyinge duongʼ ka wawer kendo wakok gi mor.

2 Korintho 9:11
Obiro miyo udok jo-mwandu e yore duto, mondo ubed mangʼwon kinde duto, kendo mondo ji mangʼeny odwok erokamano ni Nyasaye kuom mich mane watero nigi koa kuomu.

2 Korintho 2:14
Erokamano ni Nyasaye, ma kinde duto telonwa kaka joma oselocho kuom Kristo, kendo ma konyore kodwa kuom keyo tik mamit mar ngʼeyo Kristo.

Filipi 4:19
To Nyasacha biro miyou gik moko duto muchando, kogolo kuom mwandune maduongʼ manie Kristo Yesu.

Rumi 11:36
Nimar gik moko duto oa kuome, kendo gintie nikech en, kendo gin mage duto. Duongʼ obed mare nyaka chiengʼ! Amin.

Zaburi 105:1
Pakuru Jehova Nyasaye, luonguru nyinge; landuru ne ogendini duto gima osetimo.

Tich Joote 16:40
Kane Paulo gi Sila osewuok e od twech, negidhi od Ludia, kendo kuno ne girome gi jowete mi gijiwogi. Bangʼe negia gidhi.

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc