English
A A A A A

Good Character: [Compassion]

Kolosai 3:12
Kuom mano, kaka un jo-Nyasaye moyiero, maler kendo mogeno, rwakreuru gi kech, gi miwafu, gi bolruok, gi muolo, kod kinda.

Wuok 33:19
Kendo Jehova Nyasaye nowachone niya, “Abiro miyo duongʼna duto kadho e nyimi kendo abiro hulo nyinga ma en Jehova Nyasaye e nyimi. Anakech ngʼama adwaro kecho kendo anangʼwon-ne ngʼama adwaro ngʼwonone.”

Isaya 30:18
Kata kamano pod odwaro nyiso ngʼwono mare kuome; obiro mondo onyisu kech mare. Nimar Jehova Nyasaye en Nyasaye ma ja-adiera. Jogo duto mogeno kuome ogwedhi.

Isaya 49:10-13
[10] Kech ok nokagi kata riyo ok nologi, bende liet mar kama otimo ongoro, kata chiengʼ marieny makech ok nomigi olo. Jal ma chunye opongʼ gi kech, ema notelnigi mi tergi kuonde sokni mag pi.[11] Abiro loko godena duto yore kendo anabug yorena madongo duto maber.[12] To ne, ginibi ka gia mabor; moko kawuok yo nyandwat, moko kawuok yo yimbo, moko to nowuogi e gwenge mag Aswan.”[13] Go koko nikech mor, yaye polo, bed gi ilo, yaye piny, weruru matek, un gode! Nimar Jehova Nyasaye kweyo chuny joge kendo obiro bedo gi kech ne joge machandore.

Isaya 54:10
Kata ka gode biro yiengni, kendo gode matindo ibiro muki, to herana kuomu mosiko ok noyiengi, bende singruokna mar kwe ok nogol,” Jehova Nyasaye man-gi kech kuomu owacho.

Isaya 63:7
Abiro wuoyo kuom ngʼwono mar Jehova Nyasaye, kuom timbene madongo mowinjore gi pak, kaluwore gi gik moko duto ma Jehova Nyasaye osetimonwa. Ee, gik mangʼeny duto mosetimo ne oganda Israel, kaluwore gi kech mare kod timbene mag ngʼwono duto.

Jakobo 5:11
Kaka ungʼeyo maber ni joma ohore mos e chandruok ema ikwano ni ogwedhi bende usewinjo kuom horuok mar Ayub, kendo ungʼeyo gima Ruoth notimone achien. Ruoth nigi kech kod ngʼwono mathoth.

Ywagruok 3:32
Kata obedo ni okelo kuyo, to obiro nyiso ngʼwono, nikech herane ma ok rum duongʼ ahinya,

Zaburi 51:1
Kuom jatend wer. Zaburi mar Daudi. Kane janabi Nathan obiro ire bangʼ ka Daudi noseterore gi Bathsheba. Kecha, yaye Nyasaye, kaluwore gi herani ma ok rem; gol kethona duto oko kuom ngʼwononi maduongʼ.

Zaburi 103:13
Mana kaka wuoro kecho nyithinde, e kaka Jehova Nyasaye kecho joma omiye luor;

Zaburi 116:5
Jehova Nyasaye ngʼwon kendo timo maber; Nyasachwa opongʼ gi kech.

Zaburi 119:77
Orna kechni mondo abed mangima, nimar chikni e morna.

Zaburi 119:156
Ngʼwononi duongʼ, yaye Jehova Nyasaye; rit ngimana kaluwore gi chikeni.

Zaburi 145:9
Jehova Nyasaye timo maber ne ji duto; okecho ji duto mosechweyo.

Rumi 9:15
Nimar owacho ne Musa niya, “Anakech ngʼama adwaro kecho, kendo anangʼwon-ne ngʼama adwaro ngʼwonone.”

2 Korintho 1:3-4
[3] Duongʼ obed ni Nyasaye ma Wuon Ruodhwa Yesu Kristo, kendo ma Wuon ngʼwono kendo Nyasach Loch duto,[4] en ema olochonwa e chandruok duto mamakowa, mondo wabed gi nyalo mar hoyo joma moko manie chandruok, ka wahoyogi gi hoch ma Nyasaye osehoyowago wan wawegi.

Filipi 2:1-3
[1] Ka bedowa kuom Kristo nyalo kelonwa hoch, kata hera maduogo chuny, kata lalruok kuom Roho, kata ngʼwono kod miwafu,[2] to kare beduru gi paro achiel, gihera achiel kod chuny achiel mondo umi chunya opongʼ gi mor.[3] Kik utim gimoro amora mondo upiem gi ji kata mondo unyisru ne ji, to beduru joma obolore, ka kinde duto ukwano joma moko kaka joma beyo moloyou.

Mathayo 9:35-38
[35] Yesu nodhi kuonde duto, e mier matindo kod gwenge duto, kopuonjo e sinagokegi, koyalo Injili mar pinyruoth, kendo kochango kit midekre gi tuoche duto.[36] Kane oneno oganda maduongʼ mane olwore, nokechogi, nikech ne ichandogi kendo gionge gi kony, mana ka rombe maonge gi jakwath.[37] Eka nowachone jopuonjrene niya, “Cham ochiek mathoth to jotich nok.[38] Kuom mano, kwauru Ruodh keyo mondo oor jotich odhi e puothe mar keyo.”

Zaburi 103:1-5
[1] Mar Daudi. Pak Jehova Nyasaye, yaye chunya; chunya maiye duto mondo opak nyinge maler.[2] Pak Jehova Nyasaye, yaye chunya, kendo kik wiyi wil gi konyruok mochiwo,[3] en ema oweyoni richoni duto kendo ochango tuocheni duto,[4] oreso ngimani kogolo e bur matut kendo osidhi gihera kod kech,[5] oromo chunyi gi gik mabeyo momiyo tin-ni osiko nyien ka mar ongo.

Mathayo 20:29-34
[29] Kane oyudo Yesu gi jopuonjrene koro wuok Jeriko, oganda maduongʼ noluwe.[30] To muofni ariyo mane oyudo obet e bath yo kane owinjo ni Yesu ne kadho machiegni kanyo, nokok matek niya, “Ruoth, Wuod Daudi, yie ikechwa!”[31] Oganda nokwerogi monyisogi ni gilingʼ, to gin koro eka negimedo kok matek moloyo niya, “Ruoth, Wuod Daudi, yie ikechwa!”[32] Omiyo Yesu nochungʼ kendo noluongogi ire, mopenjogi niya, “Angʼo mudwaro mondo atimnu?”[33] Negidwoke niya, “Ruoth, wadwaro ni wanen.”[34] Yesu nokechogi, mi nomulo wengegi. Gikanyono negichako neno, kendo ne giluwe.

Mathayo 14:13-21
[13] Ka Yesu nowinjo gima nosetimore, nowuok kanyo gi yie, ka en kende, modhi kama opondo ka gin kendgi giwegi. To kane oganda owinjo wachno, negia e mier machiegni mi giluwe ka giwuotho.[14] Kane Yesu ogowo loka, noneno oganda maduongʼ, nokechogi kendo nochango jogo duto mane tuo.[15] Ka piny ne chiegni imore, jopuonjrene nobiro ire mowachone niya, “Ka en thim, kendo sa koro olewo. We ogandani owuogi mondo gidhi e mier kendo gingʼiew chiemo ne gin giwegi.”[16] To Yesu nodwokogi niya, “Onge tiende mondo gia. Migiuru gimoro gicham un uwegi.”[17] To negidwoke niya, “Wan gima wan-go ka en mana makati abich gi rech ariyo kende.”[18] Nowacho niya, “Kelnagiuru ane ka.”[19] Eka nogolo chik mondo ji obed piny e lum. Bangʼe nokawo makati abichgo gi rech ariyogo, nongʼiyo polo malo, kogoyo erokamano. Nongʼingo makatigo mi nomiyo jopuonjre kendo jopuonjre nomiyogi ji.[20] Giduto negichiemo mi giyiengʼ chuth, kendo bangʼ chiemo jopuonjre nochoko ngʼinjo mag chiemo mane ji ochamo oweyo okepe apar gariyo mopongʼ.[21] Kar romb joma nochiemo duto ne gin chwo alufu abich, ka ok okwan mon gi nyithindo.

Mathayo 15:29-39
[29] Yesu noa kanyo koluwo tie Nam Galili. Eka noidho malo mobet piny e bath got.[30] Oganda maduongʼ nobiro ire, kendo negikelone rongʼonde, muofni, pudhe, momni gi ji matuo mamoko mangʼeny, mine giketogi e tiende kendo nochangogi.[31] Ji nohum kane gineno ka momni wuoyo, pudhe ngima, rongʼonde wuotho, kendo muofni neno, kendo negipako Nyasach Israel.[32] Yesu noluongo jopuonjrene ire mowachonegi niya, “Akecho jogi nikech koro gisebedo koda kae kuom ndalo adek to gionge gi gima digicham. Ok adwar mondo gidhi ka gidenyo, nono to kech nyalo goyogi piny e yo.”[33] Jopuonjrene nodwoke niya, “Ere kuma dwayudie makati e dier thim manyalo pidho oganda maduongʼ machal kama?”[34] Yesu nopenjogi niya, “Un gi makati adi?” Negidwoke niya, “Abiriyo kende gi rech matindo manok.”[35] Nowachone ogandago mondo obed piny e lum.[36] Bangʼ mano nokawo makati abiriyogo gi rechgo, kendo kane osegoyo erokamano, nongʼingogi bangʼe omiyogi jopuonjrene, mondo opog ji.[37] Negichiemo giduto mi giyiengʼ. Bangʼ chiemo jopuonjre nochoko ngʼinjo mag chiemo mane ji ochamo oweyo moromo okepe abiriyo.[38] Kar romb joma nochiemo duto ne gin alufu angʼwen, ka ok okwan mon gi nyithindo.[39] Bangʼ ka Yesu nosegonyo oganda odhi, nodonjo e yie mi odhi e gwengʼ mar Magadan.

Mathayo 6:30-44
[30] Ka kamano e kaka Nyasaye rwako lum aluma manie pap, ma kawuono nitie to kiny iwite e mach, donge obiro rwakou maber moloyo, yaye un joma yiegi tin-gi?[31] Omiyo kik uparru kuwacho ni, ‘Wabiro chamo angʼo?’ Kata ni, ‘Wabiro madho angʼo?’ Kata ni, ‘Wabiro rwako angʼo?’[32] Nimar jopiny ema chandore ka dwaro gigi duto; to bende Wuonu manie polo ongʼeyo ni udwaro gigi duto.[33] To mokwongo, dwaruru pinyruoth Nyasaye kod timne makare eka gigi duto bende nomiu kaachiel gi mago.[34] Kuom mano, kik uparru kuom kiny, nikech kiny noparre kuome owuon. Odiechiengʼ kodiechiengʼ nigi chandruokne morome.[35] “Kik ungʼad ne ji bura, ka ok kamano to un bende ibiro ngʼadnu bura.[36] Nimar kaka ungʼado ne ji mamoko bura e kaka ibiro ngʼadnu bura un bende, nimar rapim mupimogo ema ibiro pimnugo un bende.[37] “Angʼo momiyo ineno ngʼinjo mar buch yath manie wangʼ wadu to pilni maduongʼ mar yath manie wangʼi iwuon to ok idew?[38] Ere kaka diwach ne owadu ni, ‘Yie mondo agolni ngʼinjo mar buch yath manie wangʼi,’ ka in to pilni maduongʼ mar yath osiko ngolni e wangʼi iwuon?[39] In ngʼat mawuondoreni, mokwongo gol pilni maduongʼ mar yath manie wangʼi iwuon oko, eka ibiro neno maler mar golo ngʼinjo mar buch yath manie wangʼ wadu oko.[40] “Kik umi guogi gima ler; bende kik udir ne anguro kite magu ma nengogi tek. Kutimo kamano to ginyalo nyonogi piny e bwo tiendegi mi gilokre kodu kendo gikidhu matindo tindo.[41] “Kwauru to nomiu; dwaruru to unuyudi; kendo dwongʼuru to noyawnu dhoot.[42] Nimar ngʼato ka ngʼato mokwayo imiyo; ngʼato madwaro nwangʼo; kendo ngʼama dwongʼo, noyawne dhoot.[43] “En ngʼa kuomu ma ka wuode okwayo kuon to omiye kidi?[44] Kata ka okwayo rech to omiye thuol?

Luka 15:11-32
[11] Yesu nomedo wacho niya, “Ne nitie ngʼato moro mane nigi yawuowi ariyo.[12] Wuowi ma chogo nowacho ni wuon mare ni, ‘Wuora, pogna mwanduna makora.’ Omiyo mano nopogo yawuote ariyogo mwandune.[13] “Bangʼ ndalo manok, wuowi machogono nokawo gige duto moloko pesa, eka nowuok modhi e piny mabor to kuro notiyo gi mwandune e yor dak e ngima mar anjawo.[14] Kane osetieko pesane duto, kech mager nowuok e pinyno duto, mi nodoko jachan machandore.[15] Kuom mano nodhi mondo otine japiny moro, mi ngʼatno nokete jakwa anguro.[16] Nogombo mondo ocham opokla ma anguro chamo, to bende onge ngʼato mane omiye gimoro.[17] “Kane parone odwogone, nowacho ni, ‘Jotij wuonwa adi man-gi chiemo moromogi, madongʼ, to an to kech chama monego atho![18] Abiro wuok kendo adog ir wuora mi anawachne ni: Wuora, asetimo richo e nyim polo kendo e nyimi.[19] Ok awinjora koro oluonga ni wuodi; keta abed kaka achiel kuom jotichni.’[20] Omiyo noa malo kendo nodhi ir wuon mare. “To kane pod en kuma bor, wuon mare nonene, kendo kopongʼ gi kech kuome, noringo kodhiyo ir wuode, nokwake gi bade kendo nonyodhe.[21] “Wuowino nowachone ni, ‘Wuora, asetimo richo e nyim polo kendo e nyimi. Ok awinjora koro mondo oluonga ni wuodi.’[22] “To wuon mare nowacho ne jotichne ni, ‘Timuru piyo kendo keluru law maberie moloyo mondo urwakne. Ketneuru tere e lith lwete kendo wuoche mondo urwakne e tiende.[23] Keluru nyarwath machwe uyangʼ. Wachamuru wabed mamor.[24] Nikech wuodani yande otho, to koro onwangʼe.’ Kamano negichako timo nyasi ka gimor.[25] “E kindeno, noyudo ka wuowi maduongʼ ni e puodho. Kane obiro machiegni gi ot nowinjo wer gi miel.[26] Omiyo noluongo achiel kuom jotich kendo nopenje ni en angʼo matimore.[27] Nodwoke ni, ‘Owadu osedwogo, to wuonu osenego nyarwath machwe nikech osedwogo kongima kendo maber.’[28] “To wuowi maduongʼ mirima nomako, kendo notamore donjo e ot. Omiyo wuon mare nowuok oko odhiyo ire kendo nosaye mondo odonji.[29] To nodwoko wuon mare ni, ‘Neye, hignigi duto asebedo katiyoni ka misumba kendo aserito chikeni. To eka pok imiyoa kata mana nyadiel mondo ayangʼ, abedgo mamor kod osiepena.[30] To ka wuodini, moseketho gigegi gi mon ma jochode ka obiro dala, to iyangʼone nyarwath machwe!’[31] “Wuon mare nowacho niya, ‘Wuoda, in koda ndalo duto, kendo gik moko duto ma an-go gin magi.[32] To nyaka ne wabed mamor kendo bed moil, nikech owaduni yande otho to koro ongima, kendo yande olal to koro oyude!’ ”

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc