English
A A A A A

Good Character: [Abstinence]

2 Korintho 12:21
Aluor bende ni ka achako alimou, to timbeu nyalo miyo Nyasacha kuod wiya e nyimu, mi aywagi nikech ji mathoth kuomu mosetimo richo to otamore weyo timbegi maricho kaka, terruok kod anjawo.

2 Timotheo २:२२
Ring iwe gombo maricho mag jomatindo kendo ket chunyi mar luwo ngima maler, gi yie, gihera, kod kwe, kaachiel gi joma lamo Ruoth Nyasaye gi chuny maler.

Tich Joote 15:20
To owinjore wandiknegi mondo wanyisgi ni kik gicham chiemo motimgo misango ne nyiseche manono, kik giterre, kik gicham ring jamni mode kendo kik gicham remo.

Kolosai ३:५
Emomiyo, neguru dwaro duto mag ringruok manie ngimau, kaka: terruok, dwanyruok, gombo, tim ma ok ler, kod wuoro, ma en lamo nyiseche manono.

Efeso 5:3
To e dieru kik winjre ni nitie terruok kata kit dwanyruok moro amora, kata wuoro, nikech gik ma kamago ok owinjore jomaler moluwo Nyasaye otim.

Galatia 5:19
Timbe mag ringruok nenore ratiro, gin kaka: chode, timbe mochido, anjawo,

1 Korintho ६:१८-१९
[१८] Ringuru utony ni terruok. Richo duto ma ngʼato timo otimo oko mar ringre, to ngʼat machodo timo richo ni ringre owuon.[१९] Donge ungʼeyo ni ringreu en hekalu mar Roho Maler modak eiu kendo ma Nyasaye osechiwonu? Ok un mau uwegi;

1 Korintho 7:2
To nikech weche mag terruok ngʼeny, ngʼato ka ngʼato nyaka bed gi chiege owuon kendo dhako ka dhako obed gi chwore owuon.

1 Korintho १०:१३
Onge tem museneno mopogore gi ma ji duto neno. Nyasaye rito singruokne, ok obi yie mondo otemu mohingo tekreu. To e sa ma itemoueno, obiro miyou yo munyalo tonygo mondo ubed gi teko mar timo sinani.

1 Petro २:११
Joherana, ajiwou, kaka jowuoth kendo kaka welo e pinyni, mondo uwe gombo maricho mag ringruok makedo gi chunyu.

Hibrania 13:4
Ji duto nyaka kwan kend kaka gima ler kendo joma okendore nyaka rit singruok mar kend. Nikech Nyasaye biro kumo ngʼato angʼata ma jachode, gi joma timo timbe dwanyruok duto bed ni gin joma nyiri kata yawuowi.

Juda 1:7
Kamano bende Sodom gi Gomora, kaachiel gi mier molworogi ne jochiwore ne chode gi anjawo. Gin gibedo kaka ranyisi mar joma ikumo kiwangʼo e mach manyaka chiengʼ.

Mathayo ५:८
Jomaler gie chunygi gin joma ogwedhi, nimar ginine Nyasaye.

Ngeche 31:30
Ber mar wangʼ wuondo ji, to chia bende rumo; to dhako moluoro Jehova Nyasaye yudo pak.

Rumi १२:१
Emomiyo, jowetena, ajiwou kuom ngʼwono mar Nyasaye, mondo uchiw ringreu kaka misango mangima maler kendo ma Nyasaye morgo, nikech mano e yor lemo makare.

Rumi 13:13
Wadaguru e ngima mobidhore kaka joma ni e ler mar odiechiengʼ, ka waweyo kit richo duto kaka, tugo e thum, mer, terruok, anjawo, dhawo kod nyiego.

1 Thesalonika ४:३-४
[३] En dwaro Nyasaye mondo ubed jomaler. Nyasaye dwaro ni ubed mabor gi timbe mag terruok[४] to bende ngʼato ka ngʼato nyaka puonjre rito ringre e yo maler kendo malongʼo,

Galatia 5:19-21
[19] Timbe mag ringruok nenore ratiro, gin kaka: chode, timbe mochido, anjawo,[20] lamo nyiseche manono, jwok, sigu, dhawo, nyiego, mirima, ichlit, miero; pogruok e kanyakla,[21] kod gombo; mer, dwanyruok, gi timbe mamoko mobam machal gi mago. To asiemou kaka nasiemou kinde motelo, ni joma timo timbe ma kamagi ok noyud gweth mar pinyruoth Nyasaye.

Chakruok 39:7-10
[7] Kendo bangʼ kinde manok, chi ruodh Josef norange kagombe kendo nowachone niya, “Bi e kitanda ka mondo iriwri koda.”[8] To Josef nodagi mowachone niya, “Ruodha ongʼeyo gimoro amora manie odni, gimoro amora ma en-go oseketo e lweta.[9] Onge ngʼama nigi teko e odni moloya. Ruodha ok osetama gimoro amora manie odni makmana in, nikech in chiege. Koro ere kaka anyalo timo tim richo kendo makwero ma Nyasaye odagi?”[10] To nodhi nyime kowachone Josef wechego odiechiengʼ kodiechiengʼ, to notamore riwore kode kata bedo bute.

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc