A A A A A

Good Character: [Acceptance]

1 Korintho 5:11-13
[11] To koro andikonu mondo kik ubedi e kanyakla gi ngʼato angʼata maluongore ni owadu kuom Ruoth, to pod terore, kata ma jawuoro, kata malamo nyiseche manono, kata ma jaketh nying ji, kata ma jamer, kata ma jamecho. Ngʼat ma kamano kata chiemo kik uchiemgo.[12] Donge ok en tichna mondo angʼad bura ne joma ok jo-Kristo? Donge joma osebedo e kanyakla mar joma oyie ema onego ungʼadnigi bura?[13] Nyasaye biro ngʼado bura ni joma ni oko, omiyo riemburu jarichono oa e dieru.

1 Johana 1:9
To ka wahulo richowa, to oweyonwagi kendo opwodhowa kuom timbe duto ma ok odhi kare nikech en Ja-adiera kendo otimo gima kare.

1 Petro 3:8-9
[8] Mogik, neuru ni un duto un gi chuny achiel kod paro achiel, kuheroru kaka owete, kendo beduru mamuol kendo mangʼwon.[9] Kik uchul richo kar richo, kata ayany kar ayany kar timo kamano to gwedhuru agwedha, nikech mano omiyo noluongou, mondo uyud gweth.

Johana 3:16
“Nikech Nyasaye nohero piny ahinya, omiyo nochiwo Wuode ma miderma, mondo ngʼato angʼata moyie kuome kik lal, to obed gi ngima mochwere.

Ngeche 13:20
Ngʼat mawuotho gi ngʼama riek bedo mariek, to osiep joma ofuwo hinyore.

Rumi 2:11
nikech Nyasaye ok dew wangʼ ji.

Rumi 5:8
To Nyasaye nyiso herane moherowago kama: Kane pod wan joricho, to Kristo nothonwa.

Rumi 8:31
Koro en angʼo ma wanyalo wacho kuom wachni? Ka Nyasaye en jakorwa, to en ngʼa ma diked kodwa mi lowa?

Rumi 14:1-2
[1] Rwakuru ngʼama yie mare yomyom ma ok umino kode wach kuom weche ma pod en-go gi kiawa.[2] Ngʼato nyalo bedo gi yie mar chamo chiemo moro amora, to ngʼat machielo ma yiene yomyom chamo mana alot kende.

Hibrania 10:24-25
[24] Ngʼato ka ngʼato mondo opar kaka dojiw nyawadgi omed bedo gihera kod timbe mabeyo.[25] Kik wawe mak wachokore kaachiel, kaka jomoko oseweyo timo, to wajiwreuru ngʼato gi ngʼato, kendo umed timo kamano to moloyo ka uneno ka Chiengʼ Ruoth medo sudo machiegni.

Johana 6:35-37
[35] Eka Yesu nowachonegi niya, “An e makati mar ngima. Ngʼama obiro ira kech ok noka, kendo ngʼama oyie kuoma riyo ok nolo ngangʼ.[36] To mana kaka nyocha anyisou, usenena to pod udagi yie kuoma.[37] Joma Wuoro omiya duto biro ira, kendo ngʼato angʼata mobiro ira ok anariembi ngangʼ.

Kolosai 3:12-14
[12] Kuom mano, kaka un jo-Nyasaye moyiero, maler kendo mogeno, rwakreuru gi kech, gi miwafu, gi bolruok, gi muolo, kod kinda.[13] Beduru joma oyie kawo nyawo mar jowadgi kendo ka weyo ni nyawadgi kethone. Weneuru ji richogi kaka Ruoth bende noweyonu richou.[14] To moloyo ni mago duto, rwakreuru gihera, mariwo wechegi duto mi giwinjre kaka gimoro achiel.

Mathayo 5:38-42
[38] “Usewinjo ni nowachi ni, ‘Wangʼ kar wangʼ kendo lak kar lak.’[39] Anto anyisou ni kik utam ngʼat marach timo gima odwaro timo. Ka ngʼato othalo lembi ma korachwich to lokne komachielo bende,[40] kendo ka ngʼato dwaro yalo kodi mondo okaw lawi mar akor to wene kotini bende.[41] Ka ngʼato ochuni mondo ikowe kilomita achiel gi nus to dhi kode kilomita adek.[42] Ka ngʼato okwayi gimoro to miyeuru, kendo kik ilok kiti ne ngʼat madwaro ni ihole gimoro.

Mathayo 25:34-40
[34] “Eka Ruoth nowach ne joma ni e bade korachwich ni, ‘Biuru, un joma ogwedhi mag Wuora; kawuru girkeni maru, pinyruoth mane oiknu nyaka aa chwech piny.[35] Nimar ne adenyo to ne umiya gimoro achamo; riyo noloya, to ne umiya gimoro amodho; ne an wendo; kendo nurwaka ei ot;[36] ne achando lewni, kendo ne urwaka; ne atuo kendo ne urita; ne an e od twech, kendo ne ubiro lima.’  [37] “Eka joma karego nodwoke ni, ‘Ruoth, karangʼo mane wanenie kidenyo mi wamiyi chiemo, kata ka riyo oloyi, mi wamiyi gimoro imodho?[38] Karangʼo mane wanenie ka in wendo mi warwaki ei ot, kata kichando lewni mi warwaki?[39] Karangʼo mane waneni ka ituo kata ka in e od twech mi walimi?’  [40] “To Ruoth nodwokgi ni, ‘Awachonu adier ni, gimoro amora mane utimo ne achiel kuom owetenagi matinie mogik, ne utimona.’

Rumi 15:1-7
[1] Wan joma otegno nyaka watingʼ nyawo mar joma yomyom ma ok watimo mana gik mamorowa wan wawegi.[2] Ngʼato ka ngʼato kuomwa nyaka tim gik mamoro nyawadgi, ka en gi paro maber mar gere.[3] Nimar kata Kristo bende ne ok otimo gik mamore en owuon, to mana kaka ondiki: “Ayany duto mag joma yanyi nolwar kuoma.”[4] Nimar weche duto ma nondiki e ndalo machon, nondiki mondo opuonjwa, mondo kwachungʼ motegno kendo ka wajiwore gi Ndiko, to wanyalo bedo gi geno.[5] Mad Nyasaye mamiyo ji kinda kendo ma jiwo ji, omi ubed gi chuny achiel e kindu uwegi, kendo kuluwo Kristo Yesu,[6] mondo ka un gi chuny achiel kendo uwacho gi chuny achiel kamano, to umi Nyasaye ma wuon Ruodhwa Yesu Kristo duongʼ.[7] Kuom mano, rwakuru joweteu mana kaka Kristo bende norwakou eka Nyasaye oyud pak.

Rumi 14:10-19
[10] Koro angʼo momiyo in ingʼado bura ni nyawadu? Koso in ijaro nyawadu nangʼo? Nimar wan duto wabiro chungʼ e nyim kom bura mar Nyasaye.[11] Mana kaka ondiki: “An Jehova Nyasaye, ‘Akwongʼora gi nyinga awuon, ni ji duto nogo chong-gi piny e nyima kendo ngʼato ka ngʼato nohul ni an e Nyasaye.’ ”[12] Omiyo ngʼato ka ngʼato kuomwa nodwok wach man kuome owuon ni Nyasaye.[13] Kuom mano, waweuru ngʼado ne jowetewa bura. Kar timo kamano to temuru matek mondo kik ngʼato kuomu oket rachwany kata ragengʼ e yor nyawadgi.[14] Kaka ngʼama ni ei Ruoth Yesu, angʼeyo malongʼo ni onge chiemo ma ok ler kende owuon. To ka ngʼato okawo gimoro ni ok ler, to gino dokone ma ok ler ne en owuon.[15] Kapo ni gima ichamo miyo wadu hinyore, to mano nyiso ni iseweyo wuotho e hera. Kik iyie gima ichamo chwany ngʼat mane Kristo othone.[16] Omiyo kik iyie mondo gima ikawo ni ber, ji wuoye kaka gima rach.[17] Nimar pinyruodh Nyasaye ok en chiemo gi metho, to en ngima makare gi kwe kod mor ei Roho Maler,[18] nikech ngʼama tiyo ne Kristo e yo machal kama ema longʼo ne Nyasaye, kendo ngʼat ma kamano ema ji oyiego.[19] Kuom mano, watemuru matek mondo watim gima kelo kwe kendo ma wanyalo jiworego ngʼato gi ngʼato.

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc