English
A A A A A

God: [God's Will]

Jeremia 29:11
Nimar Jehova Nyasaye wacho niya, “Angʼeyo chenro ma an-go kodu. Chenro mar dhi maber to ok mar hinyou, chenro mar miyou geno kod ngima mabiro.

1 Timotheo 2:3-4
[3] Mani ber kendo moro Nyasaye Jawarwa,[4] madwaro ni ji duto oyud warruok kendo ongʼe adiera.

1 Thesalonika 5:18
gouru erokamano kata piny ber kata rach, nikech mano ema Nyasaye dwaro ni utim ei Kristo Yesu.

1 Thesalonika 4:3
En dwaro Nyasaye mondo ubed jomaler. Nyasaye dwaro ni ubed mabor gi timbe mag terruok

Hibrania 13:20-21
[20] Mad Nyasach kwe ma nochiero Ruodhwa Yesu, ma en Jakwath Maduongʼ mar rombe, kuom remo mar singruok mosiko,[21] olosu udok makare chuth, kutimo timbe mabeyo duto mondo eka utim dwarone. Mad oloswa mi wachal kaka odwaro, kuom Yesu Kristo, monego oyud duongʼ nyaka chiengʼ! Amin.

Luka 9:23
Eka nowachonegi duto niya, “Ka ngʼato dwaro luwo bangʼa, to nyaka okwedre owuon kendo otingʼ msalape ndalo duto eka oluwa.

Zaburi 119:105
Wachni e taya mar tienda kendo en ler mamenyona yo.

Jakobo 1:5
Ka ngʼato kuomu ochando rieko to okwa Nyasaye, ma jachiwo maber ne ji duto kendo nomiye maonge kiawa.

Ngeche 3:5-6
[5] Gen kuom Jehova Nyasaye gi chunyi duto, kendo kik igen kuom ngʼeyoni iwuon;[6] ket yoreni duto kuome eka nomi yoregi oriere tir.

1 Petro 2:15
Nikech en dwaro Nyasaye mondo timbeu mabeyo okuod wi joma ofuwo mohero weche manono.

Mathayo 6:10
Pinyruoth mari obi, dwaroni mondo otimre e piny kaka timore e polo.

Efeso 5:15-20
[15] Beduru motangʼ ahinya kaka udak, kik udag ka joma ofuwo, to daguru ka joma riek,[16] kutiyo gi thuolo muyudo e yo maber, nikech ndalogi richo.[17] Kuom mano weuru bedo mofuwo, to ngʼeuru gima Ruoth dwaro.[18] Weuru mer gi kongʼo nikech mano kelo anjawo. Kar timo kamano to upongʼ gi Roho Maler.[19] Wuouru ngʼato gi ngʼato kod weche mag zaburi kwero wende kitabu kod wende chuny. Weruru kendo denduru Ruoth e chunyu[20] ka udwoko erokamano kinde duto ni Nyasaye Wuoro kuom gik moko duto e nying Ruodhwa Yesu Kristo.

2 Petro 3:9
Ruoth ok odeko kuom chopo singruokne, kaka jomoko paro. Un ema oweyonu thuolo mondo ulokru, nikech ohore mos ka odwaro ni kik ngʼato lal kata achiel, to odwaro mondo ji duto olokre owe richogi.

1 Johana 1:9
To ka wahulo richowa, to oweyonwagi kendo opwodhowa kuom timbe duto ma ok odhi kare nikech en Ja-adiera kendo otimo gima kare.

1 Timotheo 2:4
madwaro ni ji duto oyud warruok kendo ongʼe adiera.

Mika 6:8
Osenyisi gima ber yaye dhano. To angʼo ma Jehova Nyasaye dwaro ni itim? Odwaro ni iti gadiera kendo iher kecho ji kendo iwuoth mobolore e nyim Nyasachi.

Ngeche 16:4
Gik moko duto ma Jehova Nyasaye timo oseketo gikogi, kendo giko mar joricho en tho.

Hibrania 10:36
Dwarore ni umed timo kinda kuom timo dwaro Nyasaye, eka unwangʼ gik mosesingore ni nomiu.

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc