English
A A A A A

God: [God's Love]

1 Korintho 13:13
To nitie gik moko adek mosiko, ma gin: yie, geno, kod hera, to maduongʼ moloyo kuomgi en hera.

1 Johana 3:1
Mano kaka hera ma Wuoro oherowago duongʼ kuom luongowa ni nyithind Nyasaye. Kendo mano e gima wan! Gimomiyo piny, ok ongʼeyowa en nikech piny ne ok ongʼeye.

1 Johana 4:7-8
[7] Osiepena mageno waherreuru ngʼato gi ngʼato nikech hera aa kuom Nyasaye. Ngʼat man gihera en nyathi Nyasaye kendo ongʼeyo Nyasaye.[8] Ngʼat maonge hera kia Nyasaye, nikech Nyasaye en hera.

1 Johana 4:16-19
[16] Omiyo koro wangʼeyo kendo wageno kuom hera ma Nyasaye oherowago. Nyasaye en hera. Ngʼato mosiko e hera osiko kuom Nyasaye, kendo Nyasaye bende odak kuome.[17] Ma e kaka herawa nyaka nyisre chuth mondo chiengʼ ngʼado bura wabed gi chir nikech e ngima mar pinyni wachal kode.[18] Luoro onge e hera; hera mar adier riembo luoro oko nikech luoro ema kelo kum. Ngʼat man-gi luoro pok ochopo e hera mar adier.[19] Wan gihera nikech Nyasaye noherowa mokwongo.

Galatia 2:20
Osegura kaachiel gi Kristo, kendo an koro ok ema angima, to Kristo ema ngima kuoma. Ngima makoro angimago e ringra an-go mana kuom yie ma ayiego kuom Wuod Nyasaye, mane ohera kendo ochiwore owuon ni an.

Jeremia 29:11
Nimar Jehova Nyasaye wacho niya, “Angʼeyo chenro ma an-go kodu. Chenro mar dhi maber to ok mar hinyou, chenro mar miyou geno kod ngima mabiro.

Jeremia 31:3
Jehova Nyasaye nofwenyorenwa chon, kawacho niya: “Aseherou gihera manyaka chiengʼ; aseomou gihera mar ngʼwono.

Johana 3:16
“Nikech Nyasaye nohero piny ahinya, omiyo nochiwo Wuode ma miderma, mondo ngʼato angʼata moyie kuome kik lal, to obed gi ngima mochwere.

Johana 15:13
Onge hera maduongʼ ma ngʼato nyalo herogo osiepene moloyo chiwonegi ngimane.

Zaburi 86:15
In to in Nyasaye ma kecho kendo ngʼwon, yaye Jehova Nyasaye, iyi ok wangʼ piyo, ipongʼ gihera kendo in ja-adiera.

Zaburi 136:26
Gouru erokamano ne Nyasach polo, Herane osiko nyaka chiengʼ.

Rumi 5:8
To Nyasaye nyiso herane moherowago kama: Kane pod wan joricho, to Kristo nothonwa.

Rapar mar Chik 7:9
Ngʼeuru ni Jehova Nyasaye ma Nyasachu en Nyasaye. En Nyasaye ma ja-adiera; marito singruokne mar hera ne tienge gana gi gana mohere kendo rito chikene.

Zefania 3:17
Jehova Nyasaye ma Nyasachi ni kodi, en gi teko mar reso ji. Obiro bedo gi mor maduongʼ kuomi, kendo obiro kweyo chunyi gi herane, bende obiro wer ka omor gi ilo kuomi.”

Efeso 2:4-5
[4] To kuom hera maduongʼ mane Nyasaye oherowago kod kechne mogundho,[5] nomiyo wabedo mangima kuom Kristo, kata obedo ni ne watho nikech kethowa, osewaru kuom ngʼwono.

1 Petro 5:6-7
[6] Emomiyo beduru joma obolore e bwo bad Nyasaye man-gi teko eka enotingʼu malo e kinde mowinjore.[7] Keturu parruok duto ma un-go kuome nikech oparou.

Rumi 8:37-39
[37] Ooyo, ewi gigi duto wan joloch moloyo nikech Nyasaye mane oherowa.[38] Nimar an gi ratiro chuth ni tho kata ngima, kata malaike, kata jochiende, gik matimore ndalogi kata mabiro timore, kata teko mag polo,[39] kata bor, kata tut, kata gima ochwe moro amora, ok nyal pogowa gihera mar Nyasaye mane ei Kristo Yesu Ruodhwa.

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc