English
A A A A A

God: [Trinity]

1 Korintho 8:6
wan to wangʼeyo ni nitie Nyasaye achiel kende, ma en Wuoro. En ema gik moko duto noa kuome, kendo nomiyowa ngima. Bende nitie Ruoth achiel kende ma en Yesu Kristo. En ema nomiyo gik moko duto obetie kendo en ema omiyowa ngima.

2 Korintho 3:17
Koro Ruoth e Rohonogo; kendo kama Roho mar Ruoth nitie, thuolo nitie.

2 Korintho 13:14
Ngʼwono mar Ruoth Yesu Kristo, gihera mar Nyasaye Wuoro, gi lalruok mar Roho Maler obed kodu un duto.

Kolosai 2:9
Nyasaye mangima gi kite duto odak ei Kristo, tiende ni e ringre Kristo,

Isaya 9:6
Nimar osenywolnwa nyathi, adier osemiwa wuowi, kendo loch nobedi e lwete. Noluong nyinge ni Jabura Mahono, Nyasaye Maratego, Wuoro Manyaka Chiengʼ kendo Ruodh Kwe.

Isaya 44:6
“Ma e gima Jehova Nyasaye Maratego ma Ruodh Israel kendo Jawarne wacho: Anie mokwongo kendo e mogik; onge Nyasaye moro kendo mopogore koda.

Johana 1:14
Wach nodoko dhano kendo nodak kodwa. Waseneno duongʼne, ma en duongʼ mar Wuowi ma Miderma, ma noa ka Wuoro kopongʼ gi ngʼwono kod adiera.

Johana 10:30
An kod Wuora wan achiel.”

Luka 1:35
Malaika nodwoko niya, “Roho Maler biro biro kuomi, kendo teko mar Nyasaye Man Malo Moloyo biro umi. Kuom mano jal maler monego nywol ibiro luongo ni Wuod Nyasaye.

Mathayo 1:23
“Nyako ngili biro mako ich minywol wuowi, mi nigiluonge ni Imanuel” (tiende ni, “Nyasaye ni kodwa”).

Mathayo 28:19
Kuom mano, dhiuru ulos jopuonjre e ogendini duto, kubatisogi e nying Wuoro gi Wuowi kod Roho Maler,

Mathayo 3:16-17
[16] Kane osebatiso Yesu to nowuok oa ei pi. To gisano polo noyawore kendo noneno Roho mar Nyasaye kalor e kido mar akuru, kendo piyo kuome.[17] To dwol moro moa e polo nowacho niya, “Ma en wuoda, ma ahero, kendo chunya mor kode.”

Rumi 14:17-18
[17] Nimar pinyruodh Nyasaye ok en chiemo gi metho, to en ngima makare gi kwe kod mor ei Roho Maler,[18] nikech ngʼama tiyo ne Kristo e yo machal kama ema longʼo ne Nyasaye, kendo ngʼat ma kamano ema ji oyiego.

Luka 3:21-22
[21] Kane ibatiso ji duto, Yesu bende ne obatisi. To kane olemo, polo noyawore[22] kendo Roho Maler mane obiro e kido mar akuru nolor mopiyo kuome, to dwol noa e polo mawacho niya, “In e Wuoda, ma ahero; chunya mor kodi.”

Chakruok 1:1-2
[1] Kar chakruok Nyasaye nochweyo polo gi piny.[2] Koro piny ne onge kido kendo ne onge gimoro amora e iye. Mudho mandiwa noimo ataro mangʼongo kendo Roho mar Nyasaye ne wuotho ewi atarono.

Johana 5:7-8
[7] Ngʼatno nodwoke niya, “Jaduongʼ, aonge gi ngʼama nyalo konya donjo ei yawo sa ma pi otugore. Kinde ka kinde ma atemo ni adonji to ngʼat machielo donjo kuongona.”[8] Yesu nowachone niya, “Aa malo! Kaw pieni mondo iwuothi.”

1 Petro 1:1-2
[1] An Petro ma jaote Yesu Kristo, Andikonu un jo-Nyasaye moyiero ma gin welo e piny, kendo mokere kuonde duto mag Ponto, gi Galatia, gi Kapadokia, gi Asia kod Bithinia.[2] Nyasaye Wuoro noyierou chon kaka dwarone obet mondo opwodhu gi Roho, umak chik Yesu Kristo kendo mondo rembe okir kuomu. Ngʼwono kod kwe mogundho obed kodu.

2 Korintho 1:21-22
[21] To Nyasaye owuon ema osemiyo un kod wan wachungʼ motegno kuom Kristo. En ema osewirowa,[22] mi oketo kido kuomwa manyiso ni wan joge bende oseketo Roho mare e chunywa kaka singo mar gima biro.

1 Korintho 12:4-6
[4] Nitie mich mag Roho mopogore opogore, to Roho achiel ema chiwogi.[5] Nitie tije mopogore opogore, to Ruoth achiel ema itiyone.[6] Nitie yore mathoth mitiyogo tich Nyasaye, to Nyasaye achiel ema chiwone ngʼato ka ngʼato teko mar tiyogi.

Efeso 4:4-6
[4] Nitie ringruok achiel kod Roho achiel, mana kaka ne un e geno achiel kane oluongu,[5] bende wan gi Ruoth achiel, yie achiel, gi batiso achiel;[6] Nyasaye achiel kendo Wuon ji duto, en moloyo duto kendo en ema otiyo kuom duto.

Kolosai 1:15-17
[15] Kristo e kido mineno mar Nyasaye ma ok ne, kendo en e wuowi makayo mar Nyasaye man-gi duongʼ kuom chwech duto.[16] Kuome gik moko duto nochwe; gik manie polo gi manie piny; gik mineno kod gik ma ok ne; kata bed ni gin duongʼ kata teko, kata ruodhi, kata loch. Mago duto Nyasaye nochweyo kuom Kristo kendo nochweyogi ni Kristo.[17] Ne entie kapok gimoro amora nobetie, kendo kuome ema gik moko duto oriwore.

Johana 14:9-11
[9] Yesu nodwoke niya, “Filipo, asebedo kodu kuom kinde mangʼeny, kare in pok ingʼeya? Ngʼato angʼata mosenena oseneno Wuoro, koro ere kaka ikelo wacho ni, ‘Nyiswa Wuoro’?[10] Donge iyie ni An ei Wuora kendo Wuora ni e iya? Weche ma awachonu ok gin mana wechena awuon. Chutho, Wuora modak e iya ema timo tichne.[11] Yie koda ka awacho ni an ei Wuora kendo Wuora ni e iya; to ka ok kamano, to yie kuom ranyisi gi honni ma asebedo ka atimo.

Filipi 2:5-8
[5] Paro manie chunyu nyaka bed machal gi paro mane Kristo Yesu nigo.[6] Yesu ne kit Nyasaye nyaka aa chakruok, to ne ok okwano bedo marom gi Nyasaye ka gima nyaka lar,[7] to notimore ka gima nono kodoko misumba, mi nokawo kido machal gi mar dhano.[8] Kendo kane en gi kit dhano kamano, to nobolore, ka owinjo Nyasaye nyaka kar tho, kata mana tho mar msalaba!

Johana 10:30-36
[30] An kod Wuora wan achiel.”[31] Kane jo-Yahudi owinjo wachno, negichako gikwanyo kite mondo gichielego,[32] to Yesu nowachonegi niya, “Asenyisou honni madongo mangʼeny moa ka Wuora. Kuom honnigi duto, en mane kuomgi ma udwaro chielane gi kite?”[33] Jo-Yahudi nodwoke niya, “Ok wachieli gi kite nikech honni madongo misetimo, to wachieli gi kite nikech iseyanyo Nyasaye. In mana dhano adhanani, ere kaka inyalo ketori ni in Nyasaye?”[34] Yesu nodwokogi niya, “Donge ondiki e chiku ni, ‘Ne awacho ni un “nyiseche” ’?[35] Kane oluongo joma wach Nyasaye nobironigi ni ‘nyiseche,’ to ongʼere ni Ndiko ok nyal kethi,[36] to koro unyalo wacho angʼo kuom Jal ma Wuoro nowalo kaka Ngʼate owuon mi ooro e piny? Ka kamano, to angʼo momiyo udonjona gi ketho mar yanyo Nyasaye, nikech nende awacho ni, ‘An Wuod Nyasaye’?

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc