A A A A A

God: [Being Saved]

Tich Joote 16:31
Negidwoke niya, “Yie kuom Ruoth Yesu eka nikwo, in kaachiel gi joodi.”

Efeso 2:8-9
[8] Nikech kuom ngʼwono, useyudo warruok kuom yie, to ok nikech tim maber moro amora musetimo. En mich ma Nyasaye chiwo nono,[9] ok kuom tich ngʼato maber, mondo mi ngʼato kik sungre.

Rumi 10:9-10
[9] Ka ihulo gi dhogi ni “Yesu en Ruoth,” kendo iyie ei chunyi ni Nyasaye nochiere oa kuom joma otho, to iniyud warruok.[10] Nimar chunyi ema iyiego mi keti kare kendo dhogi ema ihulogo mi iyud warruok.

Mariko 16:16
Ngʼato angʼata moyie kendo obatisi nokwo, to ngʼat ma ok oyie bura nolo.

Efeso 2:8-10
[8] Nikech kuom ngʼwono, useyudo warruok kuom yie, to ok nikech tim maber moro amora musetimo. En mich ma Nyasaye chiwo nono,[9] ok kuom tich ngʼato maber, mondo mi ngʼato kik sungre.[10] Mano timore nikech wan chwech Nyasaye, manochweyo kuom Kristo Yesu mondo otim timbe mabeyo, ma Nyasaye owuon ema nosechano chon mondo watim.

Rumi 10:13
nimar, “Ngʼato ka ngʼato maluongo nying Jehova Nyasaye noresi.”

Mathayo 10:22
Ji duto nochau nikech an, to ngʼat ma ochungʼ motegno nyaka giko ema noresi.

Tich Joote 2:38
Petro nodwokogi niya, “Weuru richo kendo obatisu ngʼato ka ngʼato, e nying Yesu Kristo, mondo owenu richou. Ka mano otimore, to ubiro nwangʼo Roho Maler kaka mich.

Johana 3:16
“Nikech Nyasaye nohero piny ahinya, omiyo nochiwo Wuode ma miderma, mondo ngʼato angʼata moyie kuome kik lal, to obed gi ngima mochwere.

Mathayo 25:31-46
[31] “Ka Wuod Dhano nobi e duongʼne, kaachiel gi malaike duto, enobed e kom lochne, man-gi duongʼ mar polo.[32] Joma ok jo-Yahudi duto nochokre e nyime, kendo enopog ji, kopogo ngʼato ka ngʼato gi wadgi, mana kaka jakwath pogo rombe kogolo e dier diek.[33] Enoket rombe e bade korachwich, to diek e bade koracham.[34] “Eka Ruoth nowach ne joma ni e bade korachwich ni, ‘Biuru, un joma ogwedhi mag Wuora; kawuru girkeni maru, pinyruoth mane oiknu nyaka aa chwech piny.[35] Nimar ne adenyo to ne umiya gimoro achamo; riyo noloya, to ne umiya gimoro amodho; ne an wendo; kendo nurwaka ei ot;[36] ne achando lewni, kendo ne urwaka; ne atuo kendo ne urita; ne an e od twech, kendo ne ubiro lima.’  [37] “Eka joma karego nodwoke ni, ‘Ruoth, karangʼo mane wanenie kidenyo mi wamiyi chiemo, kata ka riyo oloyi, mi wamiyi gimoro imodho?[38] Karangʼo mane wanenie ka in wendo mi warwaki ei ot, kata kichando lewni mi warwaki?[39] Karangʼo mane waneni ka ituo kata ka in e od twech mi walimi?’  [40] “To Ruoth nodwokgi ni, ‘Awachonu adier ni, gimoro amora mane utimo ne achiel kuom owetenagi matinie mogik, ne utimona.’[41] “Eka enowachne joma ni e bade koracham ni, ‘Auru buta, un joma okwongʼ-gi, mondo udonji ei mach manyaka chiengʼ mane olosi ne Jachien gi malaikege.[42] Nimar ne adenyo, to onge gima numiya mondo acham; riyo noloya, to onge gima numiya mondo amodhi;[43] ne an wendo, to ne ok urwaka ei ot; ne achando lewni, to ne ok urwaka; ne atuo kendo ne an e od twech, to ne ok ulima?’[44] “To gin bende ginidwok ni, ‘Ruoth, ne waneni karangʼo kidenyo, kata ka riyo oloyi, kata ka in wendo, kata kichando lewni, kata kituo, kata ka in e od twech, to ne ok wakonyi?’[45] “To enodwokgi ni, ‘Awachonu adier ni, gimoro amora mane ok utimo ne achiel kuom jomatindogi, ne ok utimo ne an.’[46] “Eka gini aa kanyo mi gidonji e kum mochwere, to joma kare e ngima mochwere.”

Mathayo 7:21-23
[21] “Ji duto ma luonga ni, ‘Ruoth, Ruoth,’ ok nodonji e pinyruodh polo, to mana ngʼama timo dwaro mar Wuora manie polo ema nodonji.[22] Ji mangʼeny nowachna e odiechiengno ni, ‘Ruoth, Ruoth, donge ne wakoro wach e nyingi, kendo e nyingi donge ema ne wariembogo jochiende kendo watimogo honni mangʼeny?’[23] To ananyisgi e wangʼ-gi ni, ‘Akiau nyaka aa chakruok, ayeuru e nyima, un jorichogi!’

Johana 3:3
Yesu nodwoke kawacho niya, “Awachoni adier, ni onge ngʼama nyalo neno pinyruoth Nyasaye ka ok onywole nywol manyien.”

Rumi 3:23
nimar ji duto oseketho kendo girem kuom duongʼ mar Nyasaye,

Jakobo 2:24
Koro nenore malongʼo ni ngʼato doko ngʼat makare kuom gima otimo, to ok kuom yie kende.

Tich Joote 22:16
Koro pod irito angʼo? Aa malo mondo obatisi, mondo olwokni richoni, kiluongo nying Ruoth Yesu.’ 

Rumi 6:23
Nikech misach richo en tho, to mich mar Nyasaye en ngima mochwere kuom Kristo Yesu Ruodhwa.

2 Korintho 5:17
Emomiyo ka ngʼato ni kuom Kristo to en chwech manyien; gik machon osekadho, neuru, gik manyien osechopo!

Galatia 3:27
nimar un duto mosebatisu kuom Kristo userwakoru gi Kristo.

Luka 10:25-28
[25] Chiengʼ moro achiel, ngʼat moro molony e chik nochungʼ mondo otem Yesu, nopenjo niya, “Japuonj, en angʼo monego atim eka ayud ngima mochwere kaka girkeni mara?”[26] Nodwoko niya, “Angʼo mondiki e chik? Isome nade?”[27] Nomedo dwoke niya, “ ‘Her Jehova Nyasaye ma Nyasachi gi chunyi duto gi paroni duto, gi tekoni duto kendo gi riekoni duto;’ kendo ni, ‘Her wadu kaka iherori iwuon.’ ”[28] Yesu nodwoke niya, “Isedwoko kare, tim kamano, eka inibed mangima.”

Johana 3:16-18
[16] “Nikech Nyasaye nohero piny ahinya, omiyo nochiwo Wuode ma miderma, mondo ngʼato angʼata moyie kuome kik lal, to obed gi ngima mochwere.[17] Nimar Nyasaye ne ok ooro Wuode e piny mondo ongʼad ne piny bura, to noore mondo ores piny.[18] Ngʼato angʼata moyie kuome ok nobed gi bura. To ngʼat ma ok oyie kuome bura oseloyo, nikech pok oyie kuom nying Wuowi ma miderma mar Nyasaye.

Efeso 2:10
Mano timore nikech wan chwech Nyasaye, manochweyo kuom Kristo Yesu mondo otim timbe mabeyo, ma Nyasaye owuon ema nosechano chon mondo watim.

1 Korintho 12:13
Kamano bende e kaka wan duto, bed ni wan jo-Yahudi kata jo-Yunani, kata wasumbini, kata joma ni thuolo, nobatiswa kuom Roho achielnogo mi wadoko ringruok achiel, kendo osemiwa Roho achielno mondo wamodhi waduto.

2 Petro 3:9
Ruoth ok odeko kuom chopo singruokne, kaka jomoko paro. Un ema oweyonu thuolo mondo ulokru, nikech ohore mos ka odwaro ni kik ngʼato lal kata achiel, to odwaro mondo ji duto olokre owe richogi.

Tich Joote 17:30
E kinde mokalo Nyasaye ne ok odewo fuwo machal kamano, to koro sani osegolo chik ni ji duto kamoro amora mondo olokre owe richo.

Jakobo 2:18
To ngʼato nyalo wacho niya, “In to in-gi yie, to an to an-gi tim.” Ngʼat ma wuoyo kamano mondo onyisa ane yie ma en-go maonge tim, mondo eka anyise yie ma an-go kuom timbe ma atimo.

Johana 8:24
Ne asenyisou ni ubiro tho e richou. Ka utamoru yie ni an ngʼama asebedo ka awachonu ni an, to ubiro tho e richou adier.”

Luka 13:3
Awachonu ni ooyo! To ka ok ulokoru uweyo richou, un duto unutho kamano.

Jakobo 2:14-17
[14] Jowetena, ere konyruok ma ngʼato yudo ka owacho ni en gi yie to oonge gi tim? Bende yie machal kamano nyalo rese?[15] Wakaw ane kaka ranyisi ni owadwa kata nyaminwa kuom Kristo moro wuotho duk kendo oonge gi chiemo monyalo chamo.[16] Ka ngʼato achiel kuomu nyalo wachone niya, “Dhi gi kwe, Nyasaye mondo ogwedhi, kendo koyo kik chami, kendo ichiem maber,” to ok otimo gimoro mokonyo ngʼatni, to ere berne?[17] Mano e kaka yie bende chalo: ka oonge gi tim to en yie motho.

Johana 6:47
Awachonu adier ni ngʼama oyie kuoma nigi ngima mochwere.

Johana 11:25-26
[25] Yesu nowachone niya, “An e chier kendo An e ngima. Ngʼat moyie kuoma kata otho to nodok mangima,[26] kendo ngʼama ngima moyie kuoma ok notho ngangʼ. Bende iyie gi wachni?”

Hibrania 6:4-6
[4] Nikech jomaler mar Nyasaye oserienynegi mi obilo mich mar polo kendo obedo e lalruok achiel gi Roho Maler;[5] joma osebilo ber mar Wach Nyasaye, mi ongʼeyo teko mar piny mabiro,[6] kopodho moweyo yie margi, to ok nyal konygi mi gilokre kendo, nikech gikelo chandruok kuomgi giwegi kuom guro Wuod Nyasaye e msalaba nyadiriyo, ka gimiyo ji chaye ratiro.

1 Johana 5:13
Andikonu wechegi, un joma oyie kuom nying Wuod Nyasaye, mondo ungʼe ni un gi ngima mochwere.

Johana 3:17
Nimar Nyasaye ne ok ooro Wuode e piny mondo ongʼad ne piny bura, to noore mondo ores piny.

Johana 14:6
Yesu nodwoke niya, “An e yo kendo An e adiera bende An e ngima. Onge ngʼama nyalo biro ir Wuora ka ok okadho kuoma.

Isaya 64:6
Waduto wasebedo ka jok mogak, kendo timbewa duto mabeyo chalo mana gi lewni mochido; waduto wasener mana ka it oboke, kendo richowa mamono kwadhowa oko mabor mana ka yamo.

2 Timotheo 2:10
Omiyo adhil kuom duto nikech adwaro ni joma Nyasaye oyiero bende oyudie warruok miyudo kuom Kristo Yesu, kendo makelo duongʼ mochwere.

Rumi 8:29-30
[29] Nimar joma ne Nyasaye ongʼeyo chakre chon ema bende ne owalo mondo okaw kit Wuode, eka mondo odok nyathi makayo e kind jowetene mangʼeny.[30] To joma nowalogo bende ema noluongo; kendo joma noluongo noketo kare to joma noketo kare nomiyo duongʼ bende.

Mathayo 3:11
“An abatisou gi pi mondo omi ulokru uwe richou. To ngʼato biro bangʼa ma oloya gi duongʼ, ma kata akande ok awinjora tingʼo. En obiro batisou gi Roho Maler kod mach.

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc