A A A A A

God: [Plans]

Ngeche 19:21
Dhano nigi chenro mangʼeny e chunye, to dwaro mar Jehova Nyasaye ema timore.

Jeremia 29:11
Nimar Jehova Nyasaye wacho niya, “Angʼeyo chenro ma an-go kodu. Chenro mar dhi maber to ok mar hinyou, chenro mar miyou geno kod ngima mabiro.

Ngeche 15:22
Chenro ok chopi nikech onge puonj makare, to ka giyudo jongʼad rieko mangʼeny to gichopo.

Zaburi 33:11
To chenro duto mag Jehova Nyasaye to siko kochungʼ nyaka chiengʼ; ochopo dwaro duto manie chunye e tienge duto.

Ngeche 16:3
Ket gimoro amora mitimo e lwet Jehova Nyasaye, to chenrogi biro dhi maber.

Ngeche 21:5
Chenro mag ngʼat matiyo matek kelo ohala to chutho e kaka rikni kelo chan.

Zaburi 20:4
Mad omiyi gima chunyi gombo kendo omi chenro magi duto odhi maber.

Zaburi 33:10
Jehova Nyasaye ketho chenro duto mag pinje; othiro dwaro ma ogendini nigo.

Luka 14:28
“Ka dibed ni achiel kuomu dwaro gero ot. Donge obiro bedo piny mokwongo mondo okwan nengone mondo one ka en gi pesa moromo mar tieke?

Ngeche 16:9
E chuny dhano ochano yore, to Jehova Nyasaye ema telone ondamo mage.

Rumi 8:28
Bende wangʼeyo ni Nyasaye tiyo maber ne jogo mohere, jogo moseluongi kaluwore gi dwarone.

Filipi 1:6
omiyo koro an gichir malongʼo ni Jal mane ochako tich maberno e chunyu biro dhi kode nyime nyaka chop orum e odiechieng Kristo Yesu.

Isaya 14:26-27
[26] Ma e chenro mabiro timore ne piny ngima; ma e bat moserie kuom ogendini duto.[27] Nimar Jehova Nyasaye Maratego osechano mar timo ma, en ngʼa manyalo gengʼe? Oserieyo bade, to en ngʼa manyalo tame?

Johana 6:44
Onge ngʼama nyalo biro ira ka ok Wuora mane oora ema okele, kendo anachiere chiengʼ giko piny.

Zaburi 143:8
Mi mondo okinyi oromna gi herani ma ok rem, nimar aketo genona kuomi. Nyisa yo monego alu nimar aketo chunya duto kuomi.

Ngeche 23:4
Kik iwe tich bari ndasi ni mondo ibed ja-mwandu, bed gi rieko mondo iritri.

Zaburi 90:12
Omiyo puonjwa kwano ndalowa kare, mondo wabed gi chuny mariek.

Zaburi 3:31-32
[31] Chunya winjo malit. Nyaka karangʼo, yaye Jehova Nyasaye, nyaka karangʼo?[32] Lokri, yaye Jehova Nyasaye, mondo iresa; resa nikech herani ma ok rum.

Isaya 46:3-11
[3] Winjuru wachna, yaye od Jakobo, un jo-Israel duto modongʼ, un duto ma aseyiero nyaka aa chakruok kendo ma aserito nyaka aa e nywolu.[4] Kata ka udoko moti ma wiu otimo lwar, to pod An mana en, An ema abiro tingʼou mi aresu.[5] To en ngʼa ma unyalo pimago kata ma unyalo kwano ni rom koda? Koso ere ngʼama dichal koda ma dwapimrego?[6] Jomoko olo dhahabu piny koa ei okepegi kendo pimo fedha e ratil; bangʼe gichulo jatheth, mondo olesnegigo nyasaye, kendo gikulore piny mi gilame.[7] Gitingʼe malo ma gikete e gokgi; eka gikete e kare monego obedie kendo kanyo ema osikoe. Kama oketeno ok onyal chorore. Kata bed ni ngʼato nyalo ywagorene to ok onyal dwoko; bende ok onyal rese e chandruokne.[8] Paruru wachni, keturu e pachu kendo pareuru e chunyu un joma ongʼanyo.[9] Paruru gik mosekadho, gigo mane otimore chon, An e Nyasaye kendo onge moro machielo, bende An e Nyasaye kendo onge moro machalo koda.[10] Anyiso giko mar gimoro mana e kinde mochakore, bende asebedo kahulo gik mapok otimore. Awacho ni: Gima awacho nyaka timre kendo abiro timo gimoro amora mahero.[11] Koa yo wuok chiengʼ nakel winyo mager, koa e piny mabor anakel ngʼato machopo dwarona. Gima asewacho nyaka chop kare, gima asechano ema abiro timo.

Johana 1:12-13
[12] To ji duto mane orwake, mi oyie kuome, nomiyogi teko mar doko nyithind Nyasaye,[13] ma gin nyithindo mane ok onywol koa e koth dhano, kata kuom pach dhano, kata kuom dwach dichwo, to nonywolgi kuom Nyasaye.

Fweny 17:8
Ondiek malich mane inenono, yande nitie, to tinde oonge kendo obiro wuok oa e bur matut maonge gikone ka odhiyo e kar kethruokne. Ji duto modak e piny, ma nyingegi ok ondiki e kitap ngima nyaka aa chakruok mar piny nowuor ka gineno ondiek malichno, nikech yande entie to tinde oonge, to nochak oduogi kendo.

Amos 3:7
Adier, onge gima Jehova Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto nyalo timo e dala ma ok ofwenyo, ne jotichne ma jonabi.

Jakobo 4:1-17
[1] Angʼo makelo goruok gi dhawo e kindu? Donge gia kuom gombou makedo matek e chunyu?[2] Udwaro ni ubed gi gik moko, to ok uyudgi. Uneko kendo ugombo gige ji, to ok unyal yudo gik mudwarogo. Udhawo kendo ugoru e kindu ngʼato gi ngʼato. Ok uyud gik mudwaro nikech ok ukwa Nyasaye.[3] To kata ka ukwayo Nyasaye, to ok uyud gik mukwayo nikech ukwayo gi paro maricho mondo utimgo dwarou uwegi.[4] Un joma terore! Donge ungʼeyo ni hero piny en chayo Nyasaye? Ngʼato angʼata moyiero e chunye mondo obed osiep piny doko jasik Nyasaye.[5] Koso uparo ni muma wacho kayiem ni chuny Nyasaye moketo mondo odag eiwa nigi nyiego mager.[6] To kata kamano omiyowa ngʼwono maduongʼ moloyo, mano emomiyo Muma wacho niya, “Nyasaye osin gi josunga, to ochiwo ngʼwono ne joma muol.”[7] Omiyo bolreuru e bwo Loch Nyasaye. Kweduru Satan, eka noringu.[8] Suduru but Nyasaye, eka nosud butu. Luokuru lweteu, un jorichogi, kendo pwodhuru chunyu, un joma nigi paro ariyogi.[9] Owinjore ubed gikuyo kendo uywagi, ka ugoyo nduru. Nyiero munyierogo onego olokre ywak, kendo mor mumorgo onego olokre kuyo.[10] Bolreuru e nyim Ruoth Nyasaye eka obiro otingʼou malo.[11] Owetena, kik uketh nying joweteu. Ngʼato angʼata ma wuoyo marach kuom nyawadgi kata mangʼado ni nyawadgi bura nyaka ngʼe ni Chik ema owuoyo kuome marach kendo ongʼadone bura. To ngʼat mangʼado ni Chik bura ok orito Chik nikech osedoko ngʼama ngʼadone bura.[12] Wuon Chik ma bende en Jangʼad bura en achiel kende. En ema onyalo reso kata nego ngʼato. In to in ngʼa mondo ingʼad ni nyawadu bura?[13] Chikuru itu mondo uwinja, un joma wacho niya, “Kawuono kata kiny wanadhi e dala ni, kata e dala cha, mondo wadag kuno higa achiel, mondo walok ohala kuno eka walos pesa.”[14] Ere kaka uwuoyo kamano to ukia gima kiny notimre. Uparo ni ngimau en angʼo? Ngimau chalo mana ka ongʼwengʼo mineno sa matin kende to bangʼe lal nono.[15] Kar wacho kamano to onego uwach mana niya, “Ka Ruoth oyie to wabiro bedo mangima mi watim ma kata macha.”[16] Un to usungoru kendo upakoru! Ngʼeuru ni sunga ma kamano en richo.[17] Kuom mano, ngʼato ka ngʼata mongʼeyo gima ber monego otim, to ok otimo, doko jaricho.

Ngeche 3:5-6
[5] Gen kuom Jehova Nyasaye gi chunyi duto, kendo kik igen kuom ngʼeyoni iwuon;[6] ket yoreni duto kuome eka nomi yoregi oriere tir.

2 Petro 3:9
Ruoth ok odeko kuom chopo singruokne, kaka jomoko paro. Un ema oweyonu thuolo mondo ulokru, nikech ohore mos ka odwaro ni kik ngʼato lal kata achiel, to odwaro mondo ji duto olokre owe richogi.

1 Timotheo 2:4
madwaro ni ji duto oyud warruok kendo ongʼe adiera.

Chakruok 1:26
Eka Nyasaye nowacho niya, “We wachwe dhano e kido machal kodwa kendo gibed gi teko ewi rech mae nam kendo gi winy mae kor polo, ewi jamni, ewi piny duto kendo ewi chwech duto mawuotho ewi lowo.”

Mathayo 28:18-20
[18] Eka Yesu nobiro irgi mowachonegi niya, “Teko duto manie polo kod manie piny osemiya.[19] Kuom mano, dhiuru ulos jopuonjre e ogendini duto, kubatisogi e nying Wuoro gi Wuowi kod Roho Maler,[20] kendo kupuonjogi mondo gitim gik moko duto ma asechikou. To awachonu adier ni an kodu ndalo duto, nyaka giko mar ndalo.”

Ngeche 6:6-8
[6] In janyawo, dhi ir biye; mondo ineye kendo ipar yoregi, mondo ibed mariek![7] Biye onge jatelo kata jaloch kata ruoth,[8] to kata kamano, gikano chiembgi e ndalo oro, kendo gichoko chiembgi e ndalo keyo.

Jeremia 1:5
“Kane pok achweyi e ich ne angʼeyi, kane pok onywoli ne asewali tenge; ne ayieri kaka janabi ne pinje.”

Efeso 1:4
Kane pok ochwe piny, noyierowa kuom Kristo mondo wabed maler kendo maonge songa e nyime.

Hibrania 4:3
Koro wan maweseyie wadonjo e yweyono, mana kaka Nyasaye osewacho niya, “Omiyo mirima nomaka kodgi, mi nasingora ka akwongʼora ni, ‘Ok ginidonji e yweyona ngangʼ.’ ”   Nyasaye nowuoyo kama kata obedo ni nosetieko tije chon chakre kinde manochweyo piny.

Rumi 3:10-18
[10] Mana kaka ondiki niya, “Onge ngʼama kare, onge kata achiel;[11] Onge ngʼama wach donjone, onge ngʼama dwaro Nyasaye.[12] Ji duto osebaro, giduto gisedoko joma nono; onge ngʼama timo maber, onge kata achiel.”[13] “Dwondgi chalo liete mapok oum; lewgi olony e wacho miriambo.” “Kwiri mar thuond fu ni e lewgi.”[14] “Dhogi opongʼ gi kwongʼ kod weche makech.”[15] “Tiendegi reto kadhi chwero remo;[16] kethruok kod masira ni kamoro amora ma gidhiyoe,[17] kendo ok gingʼeyo yo makelo kwe.”[18] “Ok giluoro Nyasaye kata matin.”

Isaya 55:10-11
[10] Mana kaka koth gi pe lwar koa e polo, kendo ok dog nono ka ok omiyo piny ngʼich, ma cham twi kendo nyag kothe ne jachwoyo, kendo cham ne jachiemo,[11] e kaka wachna mawuok e dhoga, ok noduogna nono ka ok otiyo tije, to nyaka ochop dwarona, kendo otiek tijno mane omiyo aore.

Isaya 9:6-7
[6] Nimar osenywolnwa nyathi, adier osemiwa wuowi, kendo loch nobedi e lwete. Noluong nyinge ni Jabura Mahono, Nyasaye Maratego, Wuoro Manyaka Chiengʼ kendo Ruodh Kwe.[7] Lochne gi kwe mare nobed maonge giko. Enobed e kom loch mar Daudi kendo e pinyruodhe, bende enogure motegno ka orite gi adiera kod tim makare, chakre kawuono nyaka chiengʼ. Jehova Nyasaye Maratego notim ma kuom tekone owuon.

Rapar mar Chik 29:29
Gik mopondo duto ni e lwet Jehova Nyasaye ma Nyasachwa, to gik mofwenynwa gin magwa kod nyithindwa nyaka chiengʼ, mondo mi walu weche duto mondiki e kitabuni.

Rumi 9:22-24
[22] To ere rachne ka Nyasaye noyiere mar nyiso mirimbe, kendo mar nyiso ji tekone, to osetimo kinda kohore mos amingʼa mak otoyo mirimbe kuom joma owinjore okum, ma gin joma noyik ne tho?[23] Donge dibed ni notimo kamano mondo omi mwandu mar duongʼne ongʼe gi jogo modwaro kecho mane osechano chon ne duongʼ,[24] ma oriwo wan bende, wan moseluongowa, ok kuom jo-Yahudi kende, to kuom joma ok jo-Yahudi bende?

1 Petro 2:9-10
[9] Un to un jogo moyier. Un jodolo ma joka Ruoth kendo un oganda maler mar Nyasaye mane oyiero mondo ohul tijene miwuoro, kane oluongou mi ua e mudho kendo udonjo e lerne miwuoro.[10] Chon ne ok un ji, to koro un jo-Nyasaye, chon ne pok okechu, to koro osekechu.

Rumi 8:18-25
[18] To aneno ni masiche mwaneno ndalogi tin ma ok dipim gi duongʼ mabiro fwenyorenwa.[19] Chwech duto rito gi geno chiengʼ ma nyithind Nyasaye nofwenyre.[20] Gik moko duto mane Nyasaye ochweyo nobedo kayiem nono, ok nikech dwarogi, to nikech dwaro Ngʼat mane ochweyogi, ka en gi geno[21] ni chwech duto chiengʼ moro nowe thuolo mondo kik gitow to giyud thuolo maduongʼ ma nyithind Nyasaye nigo.[22] Wangʼeyo ni chwech Nyasaye duto osebedo ka chur nyaka sani gi rem machal gi muoch makecho.[23] To ok mano kende, to kata wan wawegi ma wan gi olemo mokwongo nyak mag Roho, wachur gie iwa ka pod warito gi siso maduongʼ mondo olokwa yawuot od Nyasaye, chiengʼ ma ringruok nowar.[24] Nimar geno machal kama ema ne oreswae. To geno mineno ok en geno ngangʼ. Koso en ngʼa manyalo geno gima osebedogo?[25] To ka wageno gima pod waongego to warito gino gi kinda.

Wuok 20:1-17
[1] Eka Nyasaye nowuoyo kowacho niya,[2] “An e Jehova Nyasaye ma Nyasachu mane ogolou e piny Misri, ka uwuok e piny mane unie wasumbini.[3] “Kik ubed gi nyiseche mamoko e nyima.[4] Kik ulos nyasaye milamo maket gi kido moro amora e polo malo kata e piny mwalo, kata e bwo pi.[5] Kik ukulrunegi piny; bende kik ulamgi; nimar An, Jehova Nyasaye ma Nyasachu, An Nyasaye ma janyiego, kendo akumo nyithindo nikech richo mar wuonegi chakre tiengʼ mar adek nyaka tiengʼ mar angʼwen mar jogo mamon koda,[6] to anyiso hera ni tienge gana gi gana mar jogo mohera kendo morito chikena.[7] Kik uti gi nying Jehova Nyasaye ma Nyasachu e yo ma ok owinjore, nimar Jehova Nyasaye ok nongʼwon ne ngʼato angʼata matiyo gi nyinge e yo marach.[8] Rituru chiengʼ Sabato kendo ukete obed maler.[9] Tiuru kuom ndalo auchiel kendo uti tijeu duto,[10] to chiengʼ mar abiriyo en Sabato ne Jehova Nyasaye ma Nyasachu. Chiengʼno ok unutim tich moro amora, bed ni un kata yawuotu kata nyiu kata jotiju machwo kata jotiju mamon kata jambu kata jodak manie dieru.[11] Nimar kuom ndalo auchiel Jehova Nyasaye nochweyo polo gi piny, gi nembe kaachiel gi gik moko duto manie igi, to noyweyo chiengʼ mar abiriyo. Kuom mano Jehova Nyasaye nogwedho chiengʼ Sabato mi okete maler.[12] Luor wuonu gi minu mondo udagi amingʼa e piny ma Jehova Nyasaye ma Nyasachu miyou.[13] Kik ineki.[14] Kik iterri.[15] Kik ikwal.[16] Kik ihang wach ne wadu.[17] Kik igomb od wadu. Kik igomb chi wadu kata jatije ma wuowi kata jatije ma nyako, kata rwadhe kata pundane kata gire moro amora.”

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc