English
A A A A A

God: [Miracles]

Tich Joote 3:16
Kuom yie e nying Yesu, ema ngʼat munenoni kendo ungʼeyoni oseyudoe chang. En mana nying Yesu, kaachiel kod yie maa kuome, ema osemiyo ngʼatni resruok moromo chuth, mana kaka un duto unenoni.

Rapar mar Chik 10:21
En ema nyaka umiye pak, nimar en Nyasachu ma osetimo timbe madongo kendo malich ma useneno gi wengeu.

Wuok 15:26
Nowachonegi niya, “Ka uchiko itu maber ne wach Jehova Nyasaye ma Nyasachu ma utimo gima kare e nyim wangʼe, ka urito chikene kendo umako buchene duto, to ok anakel kuomu tuo moro amora mane akelo ne jo-Misri, nimar an Jehova Nyasaye machangou.”

Jeremia 32:27
“An Jehova Nyasaye, Nyasach ogendini duto. Bende nitiere gima tekna?

Johana 2:11
Ranyisi mar hono mokwongoni Yesu notimo e dala Kana e piny Galili. Nonyiso duongʼne kuom timne, kendo jopuonjrene noyie kuome.

Luka 18:27
Yesu nodwokogi niya, “Gino ma ok nyalre gi dhano, nyalore kuom Nyasaye.”

Mariko 9:23
Yesu nowachone niya, “Ere gima omiyo iwacho ni, ‘Kinyalo?’ Gik moko duto nyalo timore ni ngʼat moyie.”

Mathayo 17:20
Nodwoko kowacho niya, “Nikech un gi yie matin nono. Awachonu adier ni ka un gi yie matin marom gi koth karadali to unyalo wacho ne godni ni, ‘Wuogi ia ka idhi kacha,’ kendo dowuogi modhi. Onge gima nyalo tamou. [

Mathayo 19:26
To Yesu nongʼiyogi tir mi owachonegi niya, “Mano en gima ok nyalre kuom dhano, to kuom Nyasaye to gik moko duto nyalore.”

Mathayo 21:21
To Yesu nodwokogi niya, “Awachonu adier ni ka un gi yie ma uonge gi kiawa, to ok unyal mana timo gima ne otim ne ngʼowuni, to unyalo bende wacho ne godni ni, ‘Dhiyo mondo inyumri e nam,’ kendo notimre kamano.

Rumi 15:18-19
[18] To ok anyal hedhora mar wacho gimoro amora, makmana gigo ma Kristo osetimo kotiyo koda kuom loko joma ok jo-Yahudi mondo oluor Nyasaye, kuom wechena gi timbena,[19] kotiyo gi teko mar honni gi ranyisi kuom teko mar Roho Maler mar Nyasaye. Kamano aselworora e piny Jerusalem nyaka Iliriko, kalando Injili mar Kristo.

Tich Joote 19:11-12
[11] Nyasaye nomiyo Paulo otimo honni madongo,[12] kata mana kitembini kod lewni mane orere kuome noter ni jotuo, mine gichango kuom tuochegi kendo jochiende noa kuomgi.

Ayub 5:8-9
[8] “Dine bed ni an in, to dine atero ywakna ne Nyasaye; kendo keto weche mathaga e nyime.[9] Otimo gik madongo miwuoro ma rieko dhano ok chopie honni mage thoth ma ok nyal kwan.

Efeso 3:20-21
[20] Mad Jal maka wakwayo gimoro amora to chiwo mathoth moloyo kaka wakwaye kata kaka waparo, kuom tekone matiyo kuomwa,[21] oyud duongʼ e kanyakla mar joma oyie kendo kuom Kristo Yesu e tienge duto manyaka chiengʼ. Amin.

Tich Joote 4:29-31
[29] To koro Ruoth, winj siem ma gisiemowago, kendo mi jotichni teko mondo ohul wachni gi teko moloyo.[30] Rie badi mondo ichangi jotuo kendo itim honni kod ranyisi madongo e nying Yesu, Jatichni Maler.”[31] Kane giselamo, kama ne gichokoreno noyiengni, kendo Roho Maler nopongʼogi giduto, mi giyalo Wach Nyasaye gi chir.

Mariko 16:17-20
[17] To ranyisigi noluw joma oyie: E nyinga giniriemb jochiende; giniwuo gi dhok manyien;[18] ginimak thuonde gi lwetgi, kendo ginimodhi kwiri mager, to ok ginihinyre ngangʼ, giniket lwetgi kuom joma tuo, to jotuo nobed mangima.”[19] Bangʼ ka Ruoth Yesu nosewuoyo kodgi nokawe motere e polo, mobedo e bat korachwich mar Nyasaye.[20] Eka jopuonjre nowuok odhi oko kendo oyalo kuonde duto, to Ruoth notiyo kodgi kendo nosiro wachne gi honni mane oluwore kod yalo.]

Luka 9:13-17
[13] Yesu nodwoko niya, “Migiuru gimoro gicham un uwegi.” Negidwoko niya, “Wan mana gi makati abich gi rech ariyo kende, makmana ka wanyalo dhi mondo wangʼiew chiemo ne ogandani duto.”[14] Ne nitie ji machwo kanyo ma dirom alufu abich. To nowachone jopuonjrene niya, “Nyisgiuru gibed piny e migepe mag ji madirom piero abich, moro ka moro.”[15] Jopuonjre notimo kamano kendo giduto negibedo piny.[16] Bangʼe nokawo makati abichgo gi rech ariyogo nongʼiyo polo malo, kogoyo erokamano kendo nongʼingogi. Eka nomiyogi jopuonjre mondo opog ji.[17] Giduto negichiemo mi giyiengʼ, kendo bangʼ chiemo jopuonjre nochoko ngʼinjo mag chiemo mane ji ochamo oweyo okepe apar gariyo mopongʼ.

Luka 8:43-48
[43] To dhako moro ne ni kanyo mane osebedo ka iye chwer kuom higni apar gariyo to onge ngʼat mane nyalo change.[44] Nobiro gi yo katoke kendo nomulo riak lawe, kendo iye machwer nochok gikanyono.[45] Yesu nopenjo niya, “En ngʼa momula?” Kane giduto gikwero, Petro nowacho niya, “Ruoth, ok ineye kaka ji olwori kendo othungʼi.”[46] To Yesu nowacho niya, “Ngʼato moro omula; angʼeyo ma nikech teko osewuok kuoma.”[47] Bangʼ kane dhakono oneno ni ok onyal aa ma ok ofwenyore, nobiro ka otetni kendo nopodho e tiend Yesu. Nohulo e nyim ji duto gimomiyo nomule kendo kaka nochango sano sano.[48] Eka nowachone niya, “Nyara, yieni osechangi. Dhi gi kwe.”

Johana 4:46-54
[46] Nochako olimo dala mar Kana, manie piny Galili, kama ne oloke pi divai. To ne nitie jatelo moro ma wuode ne tuo Kapernaum.[47] Kane ngʼatni owinjo ni Yesu osechopo Galili koa Judea, nodhi ire mosaye mondo odhi ochang wuode mane chiegni tho.[48] Yesu nowachone niya, “Angʼeyo ni ka ok uneno honni gi ranyisi, to ok ubi yie.”[49] Jatelono nowachone niya, “Jaduongʼ, yie idhi koda kapok nyathina otho.”[50] Yesu nodwoke niya, “Dhiyo, wuodi dhi bedo mangima.” Ngʼatno norwako wach mane Yesu owachoneno, mi noa odhi.[51] Kane oyudo pod en e yo odok dalane, jotichne noromone gi wach ni wuode koro ngima.[52] Kane ononogi mondo ongʼe ni en sa mane mane wuode ochangoe, negiwachone niya, “Midhusi nyoro oweye kar sa abiriyo.”[53] Eka wuon nongʼeyo ni mano e sa nogono mane Yesu owachone niya, “Wuodi dhi bedo mangima.” Kuom mano, en kaachiel gi joode duto ne giyie kuom Yesu.[54] Mano e hono mar ariyo mane Yesu otimo, ka nodonjo Galili koa Judea.

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc