A A A A A

God: [Come As You Are]

Mathayo 11:27-30
[27] “Wuonwa oseketo gik moko duto e lweta. To onge ngʼama ongʼeyo Wuowi makmana Wuoro kende, bende onge ngʼama ongʼeyo Wuoro makmana Wuowi kaachiel gi joma Wuowi oyiero mondo ofwenynegi.[28] “Biuru ira, un duto mujony kendo motingʼore mapek, mondo amiu yweyo.[29] Kawuru lodina mondo utingʼ kendo puonjreuru kuoma, nimar chunya muol kendo ahora mos, eka unuyud yweyo ne chunyu.[30] Nimar lodina ok pek kendo misika yot.”

Johana 6:63-65
[63] Roho ema chiwo ngima; to dhano ok nyal gimoro. Weche ma asewachonu gin mag Roho kod ngima.[64] To kata kamano pod nitie jomoko kuomu ma ok oyie.” Yesu nowacho kamano nikech nosengʼeyo nyaka aa chakruok joma ok oyie kaachiel gi ngʼat mabiro ndhoge.[65] Eka nomedo wuoyo kowacho niya, “Mano emomiyo ne anyisou ni onge ngʼama nyalo biro ira ka ok Wuora ema okele.”

Mathayo 11:28
“Biuru ira, un duto mujony kendo motingʼore mapek, mondo amiu yweyo.

Isaya 1:18
Jehova Nyasaye wacho niya, “Biuru machiegni mondo wapor wach, kata obedo ni richou kwar manade to ibiro luoki magibed matar ka pe, bende kata bed ni gikwar malich to nobed marachar ka pamba.

Isaya 55:1-3
[1] “Biuru un duto ma riyo oloyo, biuru mondo umodh pi, adier biuru un ma uonge pesa, mondo ungʼiew kendo uchiem! Biuru ungʼiew divai gi chak nono maonge chudo.[2] Angʼo momiyo utiyo gi pesa kungʼiewo gik ma ok chiemo kendo utiyo matek gi luchi ne gima ok yiengʼu. Winjuru, ee winjauru kendo ucham gima ber, mi unubed gi mwandu mar chuny.[3] Chik iti kendo ibi ira, winj gima awacho mondo chunyi obed gi kwe. Abiro loso singruok mosiko kod herana mar adier mane asingone Daudi.

Mathayo 15:7-9
[7] Un joma wuondoregi! Isaya ne ni kare kane okoro wach kuomu kama:[8] “ ‘Jogi paka mana gi dhogi kende, to chunygi bor koda.[9] Gilama kayiem nono; to gik ma gipuonjo gin mana chike mag dhano.’ ”

Mariko 10:13-16
[13] Ji ne kelo nyithindo matindo ir Yesu mondo ogwedhgi, to jopuonjre nokwerogi.[14] Kane Yesu oneno gima jopuonjrene timo, nokecho kodgi, mi owachonegi niya, “Weuru nyithindo matindo obi ira kendo kik utamgi, nikech pinyruoth Nyasaye en mar ji machal ka magi.[15] Awachonu adier ni ngʼato ma ok orwako pinyruoth Nyasaye kaka nyathi matin ok nodonji ngangʼ.”[16] Nokawo nyithindogo motingʼo e bade, eka noketo lwete kuomgi, mi ogwedhogi.

Jakobo 4:6-8
[6] To kata kamano omiyowa ngʼwono maduongʼ moloyo, mano emomiyo Muma wacho niya, “Nyasaye osin gi josunga, to ochiwo ngʼwono ne joma muol.”[7] Omiyo bolreuru e bwo Loch Nyasaye. Kweduru Satan, eka noringu.[8] Suduru but Nyasaye, eka nosud butu. Luokuru lweteu, un jorichogi, kendo pwodhuru chunyu, un joma nigi paro ariyogi.

2 Korintho 5:17
Emomiyo ka ngʼato ni kuom Kristo to en chwech manyien; gik machon osekadho, neuru, gik manyien osechopo!

Johana 5:24
“Awachonu adier ni ngʼato angʼata mawinjo wachna, kendo moyie kuom Jal mane oora, nigi ngima mochwere, kendo ok bi ngʼadne buch tho; to osengʼado oa e tho modonjo e ngima.

Rumi 12:1-2
[1] Emomiyo, jowetena, ajiwou kuom ngʼwono mar Nyasaye, mondo uchiw ringreu kaka misango mangima maler kendo ma Nyasaye morgo, nikech mano e yor lemo makare.[2] Kik koro ulu kit ngima pinyni, to lokreuru ka parou doko manyien pile, eka unubed gi nyalo mar pimo kendo ngʼeyo dwach Nyasaye, ma en dwache maber, mowinjore kendo malongʼo chuth.

Hibrania 12:1
Emomiyo ka koro oganda maduongʼ mar joneno opie molworowa ka bor polo kama, to wan bende wawituru gimoro amora ma watingʼo manyalo duodowa e wuoth, kaachiel gi richo mora amora manyalo duodowa e ngimawa, koro waringuru matek ma ok waol e ngʼwech moseketwae.

Tim jo-Lawi 25:44
Wasumbini magu machwo kata mamon, unyalo mana ngʼiewo koa ir ogendini mukiewogo.

Zaburi 32:8-10
[8] Abiro chiki kendo abiro puonji e yo monego ilu; adier abiro ngʼadoni rieko kendo abiro rangi maber.[9] Kik ichal gi farese kata gi punda, maonge gi rieko, manyaka chiki mana ka otwe dhoge kendo iywayo gi kamba, nono to ok gibi buti.[10] Lit mochomo joma timbegi richo ngʼeny, to hera ma ok rum mar Jehova Nyasaye, olworo ngʼat mogeno kuome.

Isaya 29:13
Ruoth Nyasaye wacho niya: Jogi sudo ira mana gi weche manie dhogi kendo gipaka mana gi dhogi kende, to chunygi bor koda. Yo ma gilamago gin mana chike mipuonjo gi dhano.

Johana 5:40
to kata kamano utamoru biro ira mondo uyud ngima.

Johana 6:44-45
[44] Onge ngʼama nyalo biro ira ka ok Wuora mane oora ema okele, kendo anachiere chiengʼ giko piny.[45] Ondiki e kitepe Jonabi ni, ‘Jehova Nyasaye nopuonj ji duto.’ Emomiyo ngʼat mosewinjo wach Wuoro, kod mosemako puonj mare, biro ira.

Johana 7:37-39
[37] Odiechiengʼ mogik mar Sawo, mane en odiechiengʼ maduongʼ ahinya, Yesu nochungʼ mowacho gi dwol maduongʼ niya, “Ngʼat ma riyo oloyo mondo obi ira omodhi.[38] Ngʼato angʼata moyie kuoma pi ngima nobubni koa kuome, mana kaka Ndiko owacho.”[39] Gima ne owuoyo kuome ne en Roho, mane joma oyie kuome biro yudo bangʼe. E kindeno Roho ne pok obiro, nikech Yesu ne pok omi duongʼ.

Hibrania 4:14-16
[14] Kuom mano kaka koro wan gi Jadolo Maduongʼ mosedhi nyaka e polo, ma en Yesu Wuod Nyasaye, wamakuru yie mwahulo matek.[15] Nikech ok wan gi jadolo maduongʼ ma ok nyal kechowa e nyawowa, to wan gi mano manyalo kechowa, to nikech en bende noteme gi kit tembe duto mwayudo, makmana ni en noonge gi richo.[16] Kuom mano, wasuduru but kom duongʼ mar ngʼwono ka wan gi chir, mondo wayud kech gi ngʼwono e sa mwadware kony.

Fweny 22:16-17
[16] “An, Yesu aseoro malaikana mondo ohulni wechegi ikonygo kanise. An nyakwar Daudi bende an Sulwe Maler mar Okinyi.”[17] Roho gi miaha wacho niya, “Bi!” To ngʼat mowinjo, bende owach niya, “Bi!” Ngʼama riyo oloyo, mondo obi, kendo ngʼat mohero, mondo obi oyud pi ngima mochiw nono.

Johana 6:37
Joma Wuoro omiya duto biro ira, kendo ngʼato angʼata mobiro ira ok anariembi ngangʼ.

Fweny 22:17
Roho gi miaha wacho niya, “Bi!” To ngʼat mowinjo, bende owach niya, “Bi!” Ngʼama riyo oloyo, mondo obi, kendo ngʼat mohero, mondo obi oyud pi ngima mochiw nono.

Isaya 13:6-8
[6] Denguru nimar odiechieng Jehova Nyasaye chiegni; odiechiengno biro ka gir kethruok maduongʼ mawuok e lwet Jehova Nyasaye Maratego.[7] Nikech wachni, lwet ngʼato ka ngʼato ne jony, kendo kihondko nogo chuny ji duto ma aa.[8] Kibaji nogogi malich, rem gi kuyo bende noneg-gi; ginibed gi rem mana ka dhako mamuoch kayo. Ngʼato ka ngʼato nongʼi wadgi malich ka midhiero omako.

Fweny 12:9
Eka thuol malichno nowit kidire mwalo e piny, thuol mangʼongo machon miluongo ni Jachien kata Satan, mawuondo piny ngima. Nowite modire e piny, kaachiel kod malaike mage bende.

Filipi 1:6
omiyo koro an gichir malongʼo ni Jal mane ochako tich maberno e chunyu biro dhi kode nyime nyaka chop orum e odiechieng Kristo Yesu.

Fweny 21:4
Enoywe pi wengegi duto. Tho kata ywak gi nduru kod rem ok nochak obedie kendo ngangʼ, nikech gik machon oserumo.”

Hibrania 10:19-22
[19] Kuom mano owetena, nikech koro wan gi chir mar donjo e Kama Ler Moloyo kuom remb Yesu,[20] noyawonwa yo manyien kendo mangima kuom ringre owuon mondo wakadh pasia.[21] Ka koro wan gi jadolo maduongʼ morito od Nyasaye kamano,[22] to wasuduru but Nyasaye gi chuny mar adier, kendo ka wan gi yie ma ok wariwo gi kiawa, bende ka chunywa manyisowa ni wan joketho opwodhi kendo ka ringrewa olwoki gi pi maliw.

Joel 2:32
To ngʼato ka ngʼato maluongo nying Jehova Nyasaye noresi; nikech ewi got Sayun kendo ei Jerusalem resruok nobedie, mana kaka Jehova Nyasaye osewacho, e dier joma otony ma Jehova Nyasaye oluongo.”

Zaburi 104:9
Ne iketonegi tongʼ ma ok ginyal kadho; mondo kik gichak giim piny kendo.

Chakruok 6:12
Nyasaye noneno kaka piny nosekethore, nikech ji duto mae piny nodak e richo.

Chakruok 8:9
To akuru ne ok nyal yudo kama opiyoe nikech pi ne pod okwako piny duto; omiyo noduogo ir Nowa ei yie. Nowa notero lwete oko kendo ogame mine odwoge ire ei yie.

Chakruok 9:11
Atimo singruok kodi ni: Ok nachak atiek gik mangima kod pi bende ok nachak aketh piny kuom pi.”

Chakruok 7:20
Pi noimo gode kendo omedo gingore moloyo fut piero ariyo

Chakruok 8:5
Pi nomedo dwono nyaka dwe mar apar, to chiengʼ mokwongo mar dwe mar aparno wi gode nochako neno.

Ngeche 31:30
Ber mar wangʼ wuondo ji, to chia bende rumo; to dhako moluoro Jehova Nyasaye yudo pak.

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc