English
A A A A A

God: [Blessing]

Luka 6:38
Chiwuru, to ibiro chiwonu. Ubiro yudo rapim maber, moiki kendo motiel mapongʼ thich, kendo oo oko. Nimar rapim mupimogo ema ibiro pimnugo un bende.”

Mathayo 5:4
Joma ywak gin joma ogwedhi, nimar ibiro hoyogi.

Filipi 4:19
To Nyasacha biro miyou gik moko duto muchando, kogolo kuom mwandune maduongʼ manie Kristo Yesu.

Zaburi 67:7
Nyasaye biro gwedhowa, kendo piny duto koni gi koni biro luore.

Kwan 6:24-25
[24] “ ‘Jehova Nyasaye mondo ogwedhu kendo oritu;[25] Wangʼ Jehova Nyasaye mondo orieny kuomu kendo omiu ngʼwono mogundho;

Filipi 4:6-7
[6] Kik uparru kuom gimoro amora, to kwauru Nyasaye gik moko duto muchando, kulamo, kendo kugoyone erokamano, kuketo kwayou mondo ongʼere ni Nyasaye.[7] Eka kwe mar Nyasaye modhiero ji duto ngʼeyo norit chunyu gi pachu ka un kuom Kristo Yesu.

Jakobo 1:17
Mich moro amora maber kendo malongʼo aa malo e polo, koa kuom Wuoro manochweyo ler marieny e polo, kendo ma ok lokre ka tipo ma osiko kalokore.

Jeremia 17:7-8
[7] “To ogwedh ngʼatno moketo geno mare kuom Jehova Nyasaye, kendo oyie kuome.[8] Enochal gi yien mopidh but pi ma tiende nyaa e tiend aora. Ok obed gi luoro ka liet obiro; ite osiko mana ka ngʼich. Oonge gi parruok e higa mar oro kendo ok owe ma ok onyago olemo.”

Isaya 41:10
Omiyo kik ibed maluor, nimar an kodi; bende kik kibaji goyi, nimar an Nyasachi. Abiro miyi teko kendo abiro konyi; bende abiro siri gi bada ma korachwich mar loch.”

Johana 1:16
Waduto waseyudo gweth mogundho kuom ngʼwonone mathoth.

Chakruok 22:16-17
[16] mi Jehova Nyasaye owacho niya, “Akwongʼora gi nyinga awuon, ni nikech isetimona ma kendo ok isetama e wuodi ma miderma,[17] abiro gwedhi adier kendo anami nyikwayi bed mangʼeny ka sulwe mae polo kendo ka kuoyo manie dho nam. Nyikwayi nokaw mier mag jowasikgi mondo obed margi,

Chakruok 27:28-29
[28] Mad Nyasaye miyi koth moa e polo kod piny ma omewo kod cham mogundho, kod divai manyien.[29] Mad oganda duto bed jotichni kendo ji duto omiyi duongʼ. Bed ruoth ewi oweteni duto kendo mad yawuot minu omiyi duongʼ. Ngʼato angʼata mokwedi mondo okwede kendo ngʼato angʼata mogwedhi nogwedhi.”

Zaburi 1:1-3
[1] Nyasaye gwedho ngʼat ma ok lu pach joma richo, kata luwo yor joricho kata bedo e kom jojaro.[2] To chik Jehova Nyasaye ema more, kendo osiko oparo kuom chikene odiechiengʼ gotieno.[3] Ochalo gi yien mopidhi e bath aora, manyago olembe e kinde molemo chieke, kendo ma bedene ok ner. Gimoro amora motimo dhi maber.

Zaburi 23:1-4
[1] Zaburi mar Daudi. Jehova Nyasaye e jakwadha, ok anachand gimoro.[2] Omiyo ayweyo e lum mangʼich, otelona e aore mokwe,[3] odwogo chunya. Otaya e yore mag tim makare mondo nyinge oyud duongʼ.[4] Kata ka obedo ni awuotho e hoho mar tipo mar tho, to ok analuor gimoro marach, nimar in koda; ludhi gi odungani ema hoya.

2 Samuel 22:3-4
[3] Nyasacha e lwandana, kuome ema apondoe, kendo en e okumbana kendo en e teko mar warruokna. En e ohingana, kar pondana, kendo jawarna en ema oresa kuom jo-mahundu.[4] “Aluongo Jehova Nyasaye, mowinjore pako, kendo oresa kuom wasika.

1 Johana 5:18
Wangʼeyo ni ngʼama Nyasaye onywolo ok sik katimo richo, nikech Wuod Nyasaye orite kendo ngʼama rach ok nyal mule.

Zaburi 138:7
Kata obedo ni awuotho e dier chandruok, to irito ngimana; irieyo lweti kuom mirimb joma kedo koda, kendo iresa gi lweti ma korachwich.

2 Korintho 9:8
To Nyasaye nyalo miyo ubed gi gweth mogundho, mondo kinde duto ubed gi gik moko duto munyalo konyorugo un uwegi, kod mamoko malangʼ munyalo konyogo joma moko.

Filipi 4:7
Eka kwe mar Nyasaye modhiero ji duto ngʼeyo norit chunyu gi pachu ka un kuom Kristo Yesu.

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc